Cập nhật:  GMT+7
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4buexJAx4bqjw6AwVOG6uWhUWMOgMeG7klThu4hmw6AwVDvhu6zDoDFU4oCccMOiVCzDojJUceG7gVR24bq14oCd4buiLzHDmuG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJF2LuG7rDtT4bue4buaReG6uuG7nFQtVOG6ujFoOlQxMlvDoFQ64bq9w6I6VMOsJcOgVCzDosOgMFTigJzEkDHhu67hurtUMeG6vcSpVOG6u8Op4bq9xKl9w6BU4bq7MeG6s8OgMOG7lFQ64bqzw6AwVDEye8OgVOG6u1YyVMOgw53DoDDhu5RU4buJZsOgMFQ74busw6AxVHDDolQsw6IyVDrhu4FUduG6teKAneG7lFThurvDqeG6ocOgMFTDoDHDrcOgMFTDoMOdw6FUZeG6veG7rFRww6JULMOiMlRwMj7DoFTEkTHDo8OgMFThu5pwc3DEkOG7nFThurs2w6AxVEXhur1Yw6AwVOG6usOpNVQsWVQ64bqjVMOgMcOtw6AwVMOsMls6VGFWw6FU4bq7MTJ74bq7VOG6uzFoOuG7lFQxMlvhur1UZeG6vVhU4bq7w6nhuqHDoDBUOuG6t8OgMFThurvhu646VDAy4buu4bqhVDvhu4E6VOG6u8Op4bq9xKl9w6BU4bq7MeG6s8OgMOG7lFQx4bq9PcOgVGHhur3EqVvDoFThu4kjxKlUO2jDoDBULOG6rcOgVMOsNVQ6MTPDoDFUZeG6vcSp4buUVOG7iSPEqVQ7aMOgMFQsNeG7rFQ/VsOgVMOsw63DoDBUw6FXw6AxVOG6u+G6oVbDoFQ7MlvDoOG7lFQwMsOqxJFUw6AxI8OgVDsjw6BU4buJ4bqj4busVCzhuqMyVDAyWMOhVMOgMDHDqOG6oeG7lFThu4kjxKlUO2jDoDBU4oCcw4DhurfDoDBU4bq7MeG6t8OgVMOh4bqpMuKAneG7llRwPsOgVDpXw6AxVCzhuqPhu5RUcHNwxJBU4bq7NsOgMVQ6w6PDoFThursxaDpUMTJbw6BU4bq74bqz4bq7VDrhurfDoDBU4bq74buuOlQ6ZuG6vVQxw6Lhu5RUOmbhur1Uw6BXw6Dhu5RULD3hur1U4bq7w6nhu6zDoDFUxJExw6PDoDBUOjHhurPDoDBUOuG6o1QxMlvhur1UZeG6vVhUOuG7rjpUYeG6oVcyVOG6u8OiMlTEkTFXw6FU4bq7w6k+w6BUMeG7rDJU4bq74bq9xKl7w6BUPzI+w6BUMDLhuqky4buUVDrhu4fDoDBUOuG6s1Thursxe1ThurvDqSXDoFRhw6PDoDBUOyPDoFTDrFZU4buJI8SpVDtow6AwVMOgfcOgVHAyPsOgVMSRMcOjw6AwVOG6u+G6oVbDoFQ7I8OgVMOsw63DoDBUw6FXw6Ax4buUVD9Y4bqhVMOsW1TDrMOtw6AwVDox4buyOlQ6MeG7h1Rl4bq9xKl9w6BUYVnDoDFU4bq7MeG6pVThu6zDoFTDoDLDoDFUPzI+w6BUMDLhuqkyVGXhur3hurM6VDAy4bus4buUVD8yXcOgVC1ULFjhuqFUOuG7h+G7rFThurrhuqVUZeG6veG6szpU4bq7w6k+w6BULDXhu6xUP1bDoFThurs2w6Ax4buW4buiL8SR4bue4bui4bq74busP2EuVOG6ueG6u8SpYS7DklPDoeG7rMOpMDLDoOG7ksOZxJHhu4lU4bus4bq94bq74bqhU+G7nuG7ouG6u8Op4bue4bui4bq7O+G7nuG7ojLDoTBU4bq5w6k6w5JTLy864buWP+G7rOG6oWXhur3hu6zDoDDhurvDqTLhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmuG7qlXhu7Av4bum4buqO1VVxq/DmuG7qFXDmeG6u8Oaw5nhu6jhu6rFqOG7qmHDmuG7ljjEkTBTVC/hu57hu6Iv4bq7O+G7nuG7oi/hurvDqeG7nuG7ouG6u8Op4bue4bui4bq7O+G7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nnBzcMSQVOG6u+G6pVQ6MWY6VD/hu67huqFUOuG6t8OgMFThurvDqeG7heG6qTpU4bq74buFYsOgMFQsVjJU4oCccOG7rjpUduG6tVTDrOG6qTJUOjEye8OgVOG6uTdUcDI+w6BUxJExw6PDoDDigJ1U4bq7w6nhuqHDoDBUOTHhur3hurfDoFTDrDI+w6BUcMOiVDoxNlQx4bq9xKnhu6IvxJHhu57hu6Iv4bq7O+G7nuG7oi/hurvDqeG7nuG7oi/hurvhu6w/YS7hu57hu6Lhurvhu6w/YS5U4bq54bq7xKlhLsOSU8Oh4busw6kwMsOg4buSw5nEkeG7iVThu6zhur3hurvhuqFT4bue4bui4bq7w6nhu57hu6Lhurs74bue4buiMsOhMFThurnDqTrDklMvLzrhu5Y/4bus4bqhZeG6veG7rMOgMOG6u8OpMuG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8Oa4buqVeG7sC/hu6bhu6o7VVXGr8Oa4buoVcOZ4bq7w5rDmeG7qOG7qsWo4buqYcOZ4buWOMSRMFNUL+G7nuG7oi/hurs74bue4buiL+G6u8Op4bue4bui4bq7w6nhu57hu6Lhurs74bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4bq6Ml3hur1ULOG6oVbDoFR24bq9PcOgVGHhur3EqVvDoFQtVHHhuq1ULMOiw6AwVOG6u+G6pVQ6MWY6VDHhur09w6BUYeG6vcSpW8OgVD/hu7LDoFThurnDqsOgMOG7luG7oi/EkeG7nuG7oi/hurs74bue4buiL+G6u8Op4bue4buiL+G6u+G7rD9hLuG7nuG7ouG6u+G7rD9hLlThurnhurvEqWEuw5JTw6Hhu6zDqTAyw6Dhu5LDmcSR4buJVOG7rOG6veG6u+G6oVPhu57hu6LhurvDqeG7nuG7ouG6uzvhu57hu6Iyw6EwVOG6ucOpOsOSUy8vOuG7lj/hu6zhuqFl4bq94busw6Aw4bq7w6ky4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5rhu6pV4buwL+G7puG7qjtVVcavw5rhu6hVw5nhurvDmsOZ4buo4buqxajhu6ph4buk4buWOMSRMFNUL+G7nuG7oi/hurs74bue4buiL+G6u8Op4bue4bui4bq7w6nhu57hu6Lhurs74bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bueceG7rsOgVD/DouG7lFQ6MTJ7w6BU4bq5N1Rz4bq1w6BUcDI+w6BUxJExw6PDoDBUcOG7rFRBMsOgMVTEkTHhurMyVDFixJFUw6zhuqkyVDsjw6BUZeG6vSPDoFThu4lZVOG6u+G6vSTDoFThurvDqeG7rFQ/WOG6oVTDrFtULOG7heG6q8OgMFQ/Mj7DoOG7lFQ6w6LhurtUw6HhurM64buiL8SR4bue4buiL+G6uzvhu57hu6Iv4bq7w6nhu57hu6Iv4bq74busP2Eu4bue4bui4bq74busP2EuVOG6ueG6u8SpYS7DklPDoeG7rMOpMDLDoOG7ksOZxJHhu4lU4bus4bq94bq74bqhU+G7nuG7ouG6u8Op4bue4bui4bq7O+G7nuG7ojLDoTBU4bq5w6k6w5JTLy864buWP+G7rOG6oWXhur3hu6zDoDDhurvDqTLhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmuG7qlXhu7Av4bum4buqO1VVxq/DmuG7qFXDmeG6u8Oaw5nhu6jhu6rFqOG7qmHhu6bhu5Y4xJEwU1Qv4bue4buiL+G6uzvhu57hu6Iv4bq7w6nhu57hu6LhurvDqeG7nuG7ouG6uzvhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hurrhuqVUOjFmOlThurnhuq1U4bq74buuw6BUOyPDoFThurvDqeG6ocOgMFQ64bqtw6BUP1nhuqFU4bq54bqzVMOaVVTDoMOdw6FUw5lVw5rhu6jhu5bhu6IvxJHhu57hu6Iv4bq7O+G7nuG7oi/hurvDqeG7nuG7oi/hurvhu6w/YS7hu57hu6Lhurvhu6w/YS5U4bq54bq7xKlhLsOSU8Oh4busw6kwMsOg4buSw5nEkeG7iVThu6zhur3hurvhuqFT4bue4bui4bq7w6nhu57hu6Lhurs74bue4buiMsOhMFThurnDqTrDklMvLzrhu5Y/4bus4bqhZeG6veG7rMOgMOG6u8OpMuG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8Oa4buqVeG7sC/hu6bhu6o7VVXGr8Oa4buoVcOZ4bq7w5rDmeG7qOG7qsWo4buqYcWo4buWOMSRMFNUL+G7nuG7oi/hurs74bue4buiL+G6u8Op4bue4bui4bq7w6nhu57hu6Lhurs74bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bueceG7rsOgVD/DolRz4bq1w6BUcDI+w6BUxJExw6PDoDBUceG6v1Rw4busMlQwMsOqxJFUOyPDoFThu4nhuqPhu6xULOG6ozJUMDJYw6FUw6AwMcOo4bqh4buUVOG7iSPEqVQ7aMOgMFQ5MsOgMVThurt7VDHDolQwMuG7rFQsNMOgMeG7luG7oi/EkeG7nuG7oi/hurs74bue4buiL+G6u8Op4bue4buiL+G6u+G7rD9hLuG7nuG7ouG6u+G7rD9hLlThurnhurvEqWEuw5JTw6Hhu6zDqTAyw6Dhu5LDmcSR4buJVOG7rOG6veG6u+G6oVPhu57hu6LhurvDqeG7nuG7ouG6uzvhu57hu6Iyw6EwVOG6ucOpOsOSUy8vOuG7lj/hu6zhuqFl4bq94busw6Aw4bq7w6ky4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5rhu6pV4buwL+G7puG7qjtVVcavw5rhu6hVw5nhurvDmsOZ4buo4buqxajhu6phxq/hu5Y4xJEwU1Qv4bue4buiL+G6uzvhu57hu6Iv4bq7w6nhu57hu6LhurvDqeG7nuG7ouG6uzvhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55x4buuw6BUP8Oi4buUVDoxMnvDoFThurk3VHPhurXDoFRwMj7DoFTEkTHDo8OgMFRxaeG7rFQ5MSrhur1UZeG6veG6szpU4bq7e1RB4busVEHhu6zEqVThurvhur3EqT7DoFThurvDqeG6vcSpfcOgVMSRMeG7rsSRVGHhur0l4bq7VMOsVlQ5e1Qx4bqhVzoxVDHhuqPhu6xUMDLhu6xULDTDoDFUOjHhuqFUP1ZUOuG6ocOgVDsjw6BUP1jDoOG7luG7oi/EkeG7nuG7oi/hurs74bue4buiL+G6u8Op4bue4buiL+G6u+G7rD9hLuG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG7iOG6vSPDoFThuroxe1Thu5rhursxaDpUMTJbw6Dhu5zhu6IvxJHhu54=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những gương mặt trẻ biên phòng tiêu biểu

Những gương mặt trẻ biên phòng tiêu biểu
2018-03-04 05:45:11

(QT) - Họ là những người lính biên phòng trẻ, luôn xung kích trên mọi mặt trận. Trong đó, người thì dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, kiên quyết tấn công tội phạm; người...

Giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống

Giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống
2018-03-04 05:35:58

(QT) - Không chỉ giữ vững biên cương, những người lính biên phòng còn tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, mở ra hướng thoát nghèo hiệu quả và bền...

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển
2018-03-03 09:45:07

(QT) - Đến cảng cá Cửa Tùng những ngày đầu năm 2018, chúng tôi chứng kiến hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đang hối hả vươn khơi. Đây cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên...

Giữ vững cột mốc biên cương

Giữ vững cột mốc biên cương
2018-03-03 09:37:36

(QT) - Được giao trọng trách bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh vùng biên giới, những năm qua lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã tích cực bám địa...

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
2018-03-02 06:57:20

(QT) - Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tuổi trẻ Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa phục vụ đoàn viên, thanh thiếu nhi...

Bài học bên cột mốc quốc giới

Bài học bên cột mốc quốc giới
2018-03-02 06:40:08

(QT) - Đồn Biên phòng Ba Tầng quản lý gần 20 km đường biên giới giáp nước bạn Lào với 10 cột mốc và 5 cọc dấu. Để vùng biên giới bình yên, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết