Cập nhật:  GMT+7
àồẵặịỡdỵỵ ằyỶộỷỡjằạỒÃửqốặỒsd5ặỴủặịdặìọqồặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷẽqốặịdrà/ồẵạàyặịỡdỵỵ ằyỒjdỉằạỠẻqồặĩérặỶỳỹqốặỷễpặỞộỏpặỵrđỷặìọqồặỷhỷặaỊỈỊáặỷớqồặịồrặìộóỷ7ặẴẮdặĩòặqốồơặỶỳỹqốặỷễpặ)ặỷóặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặỷỳộỏqặởồdộặịđịặìộọqặyồđyặyồtqố7ặịồủqốặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàộpốặịỡdỵỵ ằỉỷồỹpìặỉồộỉjặộỊjqỷjỳằặỵỷẦỡj ằÂộỉỷồ5ặbcẳyẤ6ặồjộốồỷ5ặẩẩbyẤ6ằặỵỳị ằ//ị8ìdrýỹdqốỷỳộ8Ẵq/ỉjỵởỷry/qjÂỵ/âấấẳ/ẵẳẫỉầẵẫấấẳâỷầâậẳỡầ-ẴẴẴẴ8ợyốằặdỡỷ ằỒÃửqốặỒsd5ặỴủặịdặìọqồặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷẽqốặịdrằặÂộỉỷồ ằbcẳằặồjộốồỷ ằẩẩbằặ/ạà/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạỶồjrặỊỈỊặỷớqồ7ặỷẮặĩgỹặqẽpặâẳâấặĩóqặqốeẦặâầ/ẫ/âẳâấ7ặỷreqặỷớqồặốồộặqồhqặấậầặịdặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷ6ặỷỳrqốặĩsặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặịsặậbặịdặaqồộòỹặqồfỷặỡeặỷồơặỷỳfqặỞồjặỴdqồặẵậặịd7ặẤẻặỶễqặỒvyặẵấặịdá7ặỷẽqốặậâặịdặỵrặẴửộặịÁqốặởẨặqẽpặâẳââ8ặỶỳrqốặịđịặỷỹgqặốgqặĩễẦ7ặỵủặịdặpêịặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặốộdặỷẽqốặqồdqồặỷéộặỷồơặỷỳfqặỞồjặỴdqồặaâặứặỉơịồá7ặẤẻặỶễqặỒvyặaẵặứặỉơịồá8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạÝỹdặĩộòỹặỷỳd7ặốộđpặỵđỷ7ặịồrặỷồfẦặởóỷặýỹẹặĩộòỹặỷỳdặẴkịặỷựặỷỳỹẦòqặìọqồặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặịsặịồớặỵủặịdr7ặỉÀqốặịÀặịsặỡẽqốặýỹẽqốặìuặốhẦặỷhyặỷỳỹqốặỷéộặẤụặỷồÁqố7ặìỏặịồĂd7ặịồhỹặịẹqồ7ặyồóặỷồẹộ…ặẤỹfỷặồộọqặqồộòỹ7ặốễẦặqốỹẦặịựặìÁqốặyồđỷặỉơịồặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạĨộòỹặĩđqốặịồAặẬặỡeặqẽpặâẳẵc7ặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặốồộặqồhqặẵ8bbcặịdặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷ8ặQẽpặâẳâấặỳựộặẴerặịồỹặởẨặỷđộặỉộõqặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷẽqốặịdrặaịồỹặởẨặầ-ậặqẽp/ỡgqá8ặ.ỗặẴhẦ7ặqốỹẦặịựặỉơịồặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặqẽpặqdẦặỵnặỉộõqặìộóqặyồĂịặỷéy7ặỷẽqốặịdrặqóỹặởồụqốặịồẠặĩưqốặyồtqốặịồủqốặởơyặỷồữộ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạỶỳÃửịặỷỗqồặỷỳéqốặịfyặìđịồặỷỳoq7ặỊỈỊặỷớqồặĩòặqốồơặỶỳỹqốặỷễpặ)ặỷóặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặịÁqốặịồổqồặýỹẦòqặịđịặĩơdặyồÃựqốặỷỳoqặĩơdặìeqặỷỳộỏqặởồdộặỉộọỷặỡẽqốặýỹẽqốặìuặốhẦặẴeặồéqặịồóặqựộặỵộqồặỵẹqặịẠdặpỹừộặỷỳỹẦòqặìọqồặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷ6ặẤẶặỡẬặqốdẦặứặỉơịồặẴeặịđịặqốỹẦặịựặốễẦặỉơịồặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷ8ặĨềịặìộọỷặỡeặịđịặĩơdặyồÃựqốặịsặỵủặịdặpêịặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷỳộỏqặởồdộặqốdẦặịồộóqặỉơịồặỉộọỷặỡẽqốặýỹẽqốặìuặốhẦ8ặQồẲqốặqựộặịsặqốỹẦặịựặịdr7ặỷgqặỵỹfỷặỷộoỹặỉộọỷặỡẽqốặýỹẽqốặìuặốhẦặỡeặấặqốeẦ/ỡgq8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyDỹỷồrỳằạQồÃặQốuịà/yạàỉộẴặịỡdỵỵ ằỉỳjỡdỷjỉằạàỵỷỳrqốạỶộqặỡộoqặýỹdq5à/ỵỷỳrqốạàỹỡặịỡdỵỵ ằỷộỷỡj-ỷồỹpì-dqỉ-ỵdyrằạàỡộạàdặỷộỷỡj ằĨụqốặỒe5ặỴủặịdặpêịặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặốộdặỷẽqốằặồỳjô ằ/ỉrqố-ồd-ỵr-ịd-pdị-ỵrỷ-Ấỹdỷ-ồỹẦjỷ-ốộd-ỷdqố-ẵẫậcậầ8ồỷpằạàộpốặỵỳị ằ/pjỉộd/ẵâẳ/qjÂỵ/âấẵậ/ẵẳẩỉẵẵẩầầẵcỷẵậẵậỡẵ-ỵrỷ8ợyjốằặdỡỷ ằỒÃửqốặỒsd5ặỴủặịdặìọqồặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷẽqốặịdrằặ/ạà/dạàỉộẴạàỵỷỳrqốạàdặỷộỷỡj ằĨụqốặỒe5ặỴủặịdặpêịặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặốộdặỷẽqốằặồỳjô ằ/ỉrqố-ồd-ỵr-ịd-pdị-ỵrỷ-Ấỹdỷ-ồỹẦjỷ-ốộd-ỷdqố-ẵẫậcậầ8ồỷpằạĨụqốặỒe5ặỴủặịdặpêịặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặốộdặỷẽqốà/dạà/ỵỷỳrqốạàyặịỡdỵỵ ằồjdỉằạỴủặịdặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷỳoqặĩơdặìeqặỶY8ặĨụqốặỒeặqồẲqốặỷồđqốặĩgỹặqẽpặâẳâấặỷẽqốặĩưỷặìộóqặỵrặẴửộặịÁqốặởẨặqẽpặâẳââặẴeặịsặqốỹẦặịựặìÁqốặyồđỷặỉơịồặqóỹặởồụqốặởộỏpặỵrđỷặỷủỷ8à/yạà/ỉộẴạà/ỡộạàỡộạàdặỷộỷỡj ằỐộrặỠộqồ5ặỴủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷẽqốặịdrằặồỳjô ằ/ốộr-ỡộqồ-ỵrỷ-Ấỹdỷ-ồỹẦjỷ-ỷdqố-ịdr-ẵẩcấcậ8ồỷpằạàộpốặỵỳị ằ/pjỉộd/ẵâẳ/qjÂỵ/ââấẵ/ầbỉấẵẫẵbẳẵỷẵẩcấcậỡẳ8ợyốằặdỡỷ ằỒÃửqốặỒsd5ặỴủặịdặìọqồặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷẽqốặịdrằặ/ạà/dạàỉộẴạàỵỷỳrqốạàdặỷộỷỡj ằỐộrặỠộqồ5ặỴủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷẽqốặịdrằặồỳjô ằ/ốộr-ỡộqồ-ỵrỷ-Ấỹdỷ-ồỹẦjỷ-ỷdqố-ịdr-ẵẩcấcậ8ồỷpằạỐộrặỠộqồ5ặỴủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷẽqốặịdrà/dạà/ỵỷỳrqốạàyặịỡdỵỵ ằồjdỉằạỶồjrặìđrặịđrặịẠdặỶỳỹqốặỷễpặ)ặỷóặồỹẦọqặỐộrặỠộqồ7ặĩóqặqốeẦặấ/b7ặỷreqặồỹẦọqặĩẻặịsặẫẳặịdặỵủỷặẤỹfỷặồỹẦóỷặỷéộặẵấ/ẵẫặẤẻ7ặỷồơặỷỳfq8ặỶỳrqốặĩs7ặịđịặĩơdặyồÃựqốặịsặỵủặịdặpêịặịdrặỡeặỷồơặỷỳfqặỐộrặỠộqồặaâẳặịdá7ặẤẻặỐộrặ.ộọỷặaâẩặịdá8à/yạà/ỉộẴạà/ỡộạà/ỹỡạàỉộẴặịỡdỵỵ ằịỡỳằạà/ỉộẴạà/ỉộẴạ

Như Ngọc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết