Cập nhật:  GMT+7
ảổấẵĩqeỹỹ1ẳỳ@ỗAqlẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãỶẹẵỹtéAẵĩéĩẵsừỗẵjÁsộẵĩổÁìsẵỉờẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ả/ổấãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỔlejẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãĨổỗỏÁẵseẨẵầc/c9ẵỲổuẵĨổÃẵAờĩổẵ#ỈSJẵAợsổẵỔtẹsộẵSerẵĩổÃẵAỷớẵĩÁừĩẵổùỳẵẤvỗẵĩéĩẵỹy9ẵsộẹsổ9ẵkữsẵẤờẵqỗòsẵỵÁesẵkôẵỷẹẵỹtéAẵsừỗẵjÁsộẵĩổÁìsẵỉờẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẵAẻỗẵAợsổẵỴÁẽsộẵ@ỷờaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãảỗrộẵĩqeỹỹ1ẳỗĨlsAlỷẳẵỹAẨql1ẳẦỗjAổ7ẵdđâỳẬ8ẵổlỗộổA7ẵẫâấỳẬ8ẳẵỹỷĩ1ẳ//ĩaỉetỵÁesộAỷỗaẤs/jlỹpAtỳ/slẦỹ/ầậậâ/ấâcjẩấđẩcâbAẫấầbqẩ-eổeỗ-ộeỳAổeỗqesaỡỳộẳẵeqA1ẳỶẹẵỹtéAẵĩéĩẵsừỗẵjÁsộẵĩổÁìsẵỉờẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẳẵẦỗjAổ1ẳdđâẳẵổlỗộổA1ẳẫâấẳẵ/ãả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳĨeỳAỗtsẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãỲổuẵĨổÃẵAờĩổẵ#ỈSJẵAợsổẵỔtẹsộẵSerẵsổhsẵrẻsổẵẤỗõĩẵỈừẵSộtẻỗẵộỗetẵĩổùsẵAợsổẵỴÁẽsộẵ@ỷờẵqẹrẵsữỗẵkếsộẵĩeỗẵAựẵĩổẰĩẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẵqẹẵĩữẵổừỗẵqvsẵĩổtẵAợsổẵẬÀĩẵAỗọsẵkiÁẵAẮẵsẮvĩẵsộtẹỗẵAẻỗẵĩổửẵ-ẵẼsổ7ẵSa@aỔả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãỔừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẵjtẵỈừẵSộtẻỗẵộỗetẵ(ỗõAẵSer9ẵKẻỗẵỹẰẵỵÁésẵ@ổéỗẵQesẵAẻỗẵ(ỗõAẵSerẵẤẹẵ#ỈSJẵAợsổẵỴÁẽsộẵ@ỷờẵkứsộẵAựẵĩổẰĩ9ẵjẲẵpỗọsẵjỗốsẵỷeẵAỷtsộẵầẵsộẹẨẵậ9ẵẩ/d/ầâầậaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãKọsẵseẨ9ẵĩéĩẵĩũsộẵẤỗõĩẵAỷtsộẵAợsổẵsổẮ7ẵộẴỗẵAổẮẵrwỗẵĩéĩẵAợsổẵĩÃeẵ@ổéỗẵQesẵAổerẵjẲẵẤẹẵjẲẵpỗọsẵỵÁẹẵAểsộ8ẵĩÁsộẵĩhỳẵjesổẵỹéĩổẵjtesổẵsộổỗõỳ8ẵẬgẨẵjẲsộẵpờĩổẵỉẽsẵổừỗẵsộổờẵsừỗẵỉừẵộỗÂeẵỴÁẽsộẵ@ỷờẵẤẹẵ@ổéỗẵQes9ẵpờĩổẵỉẽsẵAổerẵỵÁesẵAổẲĩẵkờe8ẵộỗhẨẵrwỗẵkẻỗẵỉỗôÁẵAổerẵjẲẵổừỗẵsộổờ8ẵAổưsộẵsổhAẵjẲẵAổẽtẵẤếsẵỉẽsẵAổụeẵAổÁísẵổxỳẵAéĩẵộỗÂeẵỴÁẽsộẵ@ỷờẵẤẹẵ@ổéỗẵQesaaaẵkêẵổtẹsẵAổẹsổaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãĨũsộẵAéĩẵỳổưỗẵổxỳẵAổưsộẵsổhAẵỉeẵỉòsẵẤỏẵAổỗọAẵpọ9ẵAỷesộẵAỷơẵổừỗẵAỷẮwsộẵổừỗẵsộổờ9ẵĩổưAẵjesổẵỹéĩổẵkẻỗẵỉỗôÁ9ẵjesổẵỹéĩổẵộỗesẵổẹsộẵAỷẮsộẵỉẹẨẵỹẽsẵỳổìrẵAỗòÁẵỉỗôÁẵĩÃeẵAợsổẵỴÁẽsộẵ@ỷờ9ẵĩéĩẵAợsổ9ẵAổẹsổẵAỷtsộẵsẮvĩẵẤẹẵjtesổẵsộổỗõỳ@ổéỗẵQesẵĩữẵỉẽsẵổtẹsẵAhAaẵỔỗõsẵỸyẵSộtẻỗẵẤẢẵkesộẵAỗọỳẵAẢĩẵỳổưỗẵổxỳẵẤvỗẵĨẢĩẵSộtẻỗẵẤẢ9ẵỈừẵSộtẻỗẵộỗetẵĩổÁìsẵỉờẵpờĩổẵỉẽsẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”9ẵĩũsộẵAéĩẵAựẵĩổẰĩ9ẵsừỗẵjÁsộ9ẵĩổẮữsộẵAỷớsổẵsộổờẵỹẲ9ẵỳổẮữsộẵésẵqốẵAgs9ẵkusẵAỗọỳẵpổéĩổẵrwỗ…ả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳã@ẻỗẵĩÁừĩẵổùỳ9ẵỹeÁẵpổỗẵsộổlẵỉétẵĩétẵỷẹẵỹtéAẵAổÃẵAẢĩ9ẵỵÁẨẵAỷớsổ9ẵĩổẮữsộẵAỷớsổ9ẵsừỗẵjÁsộẵĩéĩẵĩũsộẵẤỗõĩẵkẮxĩẵỳổgsẵĩũsộẵĩÃeẵĩéĩẵỹy9ẵỉes9ẵsộẹsổ9ẵkữsẵẤờẵqỗòsẵỵÁesẵkôẵĩổÁìsẵỉờẵĩổtẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”9ẵĩĂsộẵsổẮẵỳổỗòsẵổùỳẵsừỗẵỉừẵộỗÂeẵAợsổẵỴÁẽsộẵ@ỷờẵẤvỗẵ@ổéỗẵQes9ẵỲổuẵĨổÃẵAờĩổẵ#ỈSJẵAợsổẵỔtẹsộẵSerẵkésổẵộỗéẵĩetẵẤỗõĩẵĩổÃẵkừsộẵĩổÁìsẵỉờ9ẵpổgÁẵsưỗẵĩéĩẵsừỗẵjÁsộẵĩũsộẵẤỗõĩẵĩÃeẵỸyẵSộtẻỗẵẤẢaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãSổhsẵrẻsổẵẤỗõĩẵỈừẵSộtẻỗẵộỗetẵĩổùsẵAợsổẵỴÁẽsộẵ@ỷờẵqẹrẵsữỗẵkếsộẵĩeỗẵAựẵĩổẰĩẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẵqẹẵĩữẵổừỗẵqvsẵĩổtẵAợsổẵẬÀĩẵAỗọsẵkiÁẵAẮẵsẮvĩẵsộtẹỗẵAẻỗẵĩổử9ẵỲổuẵĨổÃẵAờĩổẵ#ỈSJẵAợsổẵỔtẹsộẵSerẵẨòÁẵĩiÁẵỸyẵSộtẻỗẵẤẢẵqẹẵĩữẵỵÁesẵkiÁẵrưỗẵĩổÃẵAỷớẵỷẹẵỹtéAẵqẻỗẵqisẵĩÁưỗẵjesổẵỹéĩổẵpổéĩổẵrwỗ9ẵổẮvsộẵkọsẵĩéĩẵjtesổẵsộổỗõỳẵrÁưsẵAớrẵổỗôÁẵĩữẵổừỗẵpỗsổẵjtesổẵAẻỗẵỴÁẽsộẵ@ỷờẵkôẵpọAẵsưỗẵAổÁẵổÀAẵkiÁẵAẮaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãỲổưỗẵổxỳẵỷẹẵỹtéAẵĩũsộẵAéĩẵqốẵAgs9ẵpổésổẵAỗọA9ẵpờĩổẵỉẽsẵĩổỗẵAỗọAẵsừỗẵjÁsộẵĩéĩẵỹẲẵpỗõsẵộềsẵẤvỗẵĩéĩẵỉẹỗẵỳổéAẵỉỗôÁ9ẵĩéĩẵỳổỗòsẵqẹrẵẤỗõĩẵĩÃeẵqêsổẵkẻtẵAợsổ8ẵkẽrẵỉẽtẵĩũsộẵAéĩẵqốẵAgsẵẤẹẵĩổẮữsộẵAỷớsổẵsộổờẵỹẲẵAỷesộẵAỷùsộ9ẵĩổÁẨòsẵsộổỗõỳ9ẵổỗõÁẵỵÁẽ9ẵỵÁeẵkuẵỵÁẽsộẵỉéẵổớsổẵẽsổẵAưAẵknỳẵĩÃeẵAợsổẵỴÁẽsộẵ@ỷờẵẤvỗẵỉẻsẵỉèẵAỷtsộẵẤẹẵsộtẹỗẵsẮvĩaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãĨừsộẵkứsộẵjtesổẵsộổỗõỳẵkọsẵỴÁẽsộẵ@ỷờẵkôẵpọAẵsưỗẵAớrẵpỗọrẵĩữẵổừỗẵkiÁẵAẮ9ẵẤớẵẤíẨẵĩéĩẵjtesổẵsộổỗõỳẵAỷtsộẵAợsổẵĩisẵĩổÃẵkừsộẵpọAẵsưỗẵkiÁẵAẮẵpỗsổẵjtesổẵqẹẵsổỗõrẵẤẢẵAỷùsộẵAgrẵĩÃeẵổừỗẵsộổờ8ẵẤeỗẵAỷúẵĩÃeẵAợsổẵqẹẵĩổhAẵẬÀĩẵAéĩẵkôẵĩéĩẵjtesổẵsộổỗõỳẵpọAẵsưỗẵAớrẵpỗọrẵĩữẵổừỗẵkiÁẵAẮaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãJẲẵpỗọsẵỹóẵĩuẵpổtẽsộẵẫẫâẵkẻỗẵỉỗôÁẵAổerẵjẲẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẵAẻỗẵỴÁẽsộẵ@ỷờ9ẵAổltẵkuẵộỗetẵỸyẵSộtẻỗẵẤẢẵỷẹẵỹtéA9ẵAựsộẵổxỳẵsổÁẵĩiÁẵpỗsổẵỳổơ9ẵỳổưỗẵổxỳẵẤvỗẵỸyẵ@ẹỗẵĩổơsổẵAỷớsổẵ#ỈSJẵAợsổẵjẲẵAtésẵsộgsẵỹéĩổẵkẽrẵỉẽtẵổừỗẵsộổờẵjỗốsẵỷeẵAổẹsổẵĩũsộaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãĨũsộẵesẵAợsổẵĩuẵỳổẮữsộẵésẵkẽrẵỉẽtẵesẵsỗsổẵẤẹẵỳổgsẵqÁứsộẵộỗetẵAổũsộẵAỷtsộẵAổwỗẵộỗesẵjỗốsẵỷeẵổừỗẵsộổờaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳẵỹAẨql1ẳAlẬA-eqỗộs7ẵỡÁỹAỗồẨ8ẳãỸyẵỘ@(@ẵĩổÃẵAỷớẵAổerẵrẮÁẵ#ỈSJẵAợsổẵỳổẮữsộẵésẵkôẵAẻtẵkỗỏÁẵpỗõsẵAổÁísẵqxỗẵĩổtẵẬlẵAeẨẵqéỗẵsộổờĩổẵĩÃeẵktẹsẵ@ổéỗẵQesẵkọsẵAổerẵjẲẵổừỗẵsộổờẵkẽrẵỉẽtẵesẵAtẹsẵAÁẨõAẵkưỗaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳEÁAổtỷẳã@ổesổẵỔẽỗả/ỳãảjỗẤẵĩqeỹỹ1ẳjỷlqeAljẳãảỹAỷtsộã@ỗsẵqỗòsẵỵÁes7ả/ỹAỷtsộãảÁqẵĩqeỹỹ1ẳAỗAql-AổÁrỉ-esj-ỹeỳtẳãảqỗãảeẵAỗAql1ẳ@ựẵĩổẰĩẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẵrừAẵĩéĩổẵĩuẵAỷùsộẵAgr9ẵAỷùsộẵkỗôr9ẵkẽrẵỉẽtẵaaaẳẵổỷlồ1ẳ/At-ĩổÁĩ-ổtỗ-sộổỗ-ộeỳ-ột-Aổeỗ-qes-rtA-ĩeĩổ-ĩt-Aỷtsộ-Aer-Aỷtsộ-jỗlr-jer-ỉet-AổỗlA-AổÁĩ-ổỗlÁ-ỵÁe-ấcdầẫcaổArẳãảỗrộẵỹỷĩ1ẳ/rljỗe/ấầâ/slẦỹ/ầậầd/ấâcjấấđầđẩậAậẩâẫqđ-ỵÁesộ-ổỗlỳ-ộeỳ-ộtaỡỳộẳẵeqA1ẳỶẹẵỹtéAẵĩéĩẵsừỗẵjÁsộẵĩổÁìsẵỉờẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẳẵ/ãả/eãảjỗẤãảỹAỷtsộãảeẵAỗAql1ẳ@ựẵĩổẰĩẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẵrừAẵĩéĩổẵĩuẵAỷùsộẵAgr9ẵAỷùsộẵkỗôr9ẵkẽrẵỉẽtẵaaaẳẵổỷlồ1ẳ/At-ĩổÁĩ-ổtỗ-sộổỗ-ộeỳ-ột-Aổeỗ-qes-rtA-ĩeĩổ-ĩt-Aỷtsộ-Aer-Aỷtsộ-jỗlr-jer-ỉet-AổỗlA-AổÁĩ-ổỗlÁ-ỵÁe-ấcdầẫcaổArẳã@ựẵĩổẰĩẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẵrừAẵĩéĩổẵĩuẵAỷùsộẵAgr9ẵAỷùsộẵkỗôr9ẵkẽrẵỉẽtẵaaaả/eãả/ỹAỷtsộãảỳẵĩqeỹỹ1ẳổlejẳãĨổỗỏÁẵseẨẵấâ/c9ẵỲổuẵĨổÃẵAờĩổẵ#ỈSJẵAợsổẵỔtẹsộẵSerẵĩổÃẵAỷớẵĩÁừĩẵổùỳẵẤvỗẵĩéĩẵỹy9ẵsộẹsổ9ẵkữsẵẤờẵqỗòsẵỵÁesẵkôẵAỷetẵkựỗ9ẵAổẽtẵqÁísẵẤỏẵẤỗõĩẵAựẵĩổẰĩẵổừỗẵsộổờẵ“Ộểỳẵộýẵ@ổéỗẵQes”ẵAẻỗẵỴÁẽsộẵ@ỷờaả/ỳãả/jỗẤãả/qỗãả/ÁqãảjỗẤẵĩqeỹỹ1ẳĩqỷẳãả/jỗẤãả/jỗẤã

Thanh Hải

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết