Cập nhật:  GMT+7
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzDo+G6uOG7iuG7jeG7kOG7iOG7p+G7iuG7jcOD4buI4buS4bu34buKw6zhu43hu4rhu53hu5Lhu43hu63Dg+G7peG6qOG7jeG6rMSCQeG6qOG6ouG7jeG7inLhuqjhuqLhu43hu63hu53huqprL8ODw7Vsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIKnfhu53hu6/DsmzEqcSDPntq4buNLeG7jcOj4bq44buK4buN4buQ4buI4bun4buK4buNw4Phu4jhu5Lhu7fhu4rhu43DleG7n+G7jeG7sUHhuqjDg+G7jeG7iuG7neG7kuG7jeG7rcOD4bul4bqo4buN4bqsxIJB4bqo4bqi4buNduG7neG6qOG6ouG7jeG7rULhu43hu6/hu6fhu4jhu43Dg8SCQeG7iOG7jeG6osSC4bud4buN4buKcuG6qOG6ouG7jeG7seG7p+G7iuG7jeG7isODTuG7guG6qOG6ouG7jeG7iuG7ocSC4buNVuG6uuG6qOG6ouG7jT7hu53EguG7jcOV4buf4buNxIPDoOG7i+G7rMWp4bqo4buNxIPDg+G7gOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+4bqi4buf4buS4buNw7Thu5nhu4vhu5fDrOG7jeG7sEHhuqjDg+G7jcOVxIJB4bqo4buNxKnhu7BjauG7jT7Dg8SC4buNduG6uuG6qOG6ouG7jVbhurrhuqjhuqLhu40+4budxILhu41Iw4PhurjEguG7jcOD4buESOG7jcOV4buGxILhu43hu7Bj4buNPsODxILhu4124bq64bqo4bqi4buNw7Xhu43EqcSDw6Dhu4sq4busPGrhu412ceG7jeG7isSC4bu34bqo4buNw4Phu5/huqjDg+G7jXbEguG7ueG7iOG7jeG7isON4bq24buNw4zhurjhu4rhu43hu5Dhu4jhu6fhu4rhu43Dg+G7iOG7kuG7t+G7iuG7jcSpw6PEkSpq4buN4butw4Phuqrhu43hu63Dg+G7o+G7iOG7jT7hu4vEg+G7i+G7nOG7iz7hu43EqcO14buP4buN4buK4buIw4rEgsOs4buN4bqo4bqiS+G7jeG7kHHhu41Ww4nhuqjhuqLhu40qQ+G7ncOs4buNKuG7i8SDw41w4bqo4bqi4buN4buw4bqq4bqsw6zhu41W4bq64bqo4bqi4buNPuG7ncSCauG7jeG7isODd+G6quG7jUjDg07hu4DhuqjhuqLhu41Iw4Phu6NI4buN4bqmROG7reG7jeG6rOG7o+G7iOG7jeG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxW4bul4buS4buN4bqm4buf4buNSMODTuG7gOG6qOG6ouG7jUjDg+G7o0jhu43huqbFqeG6qOG7jXbFqeG7iOG7jeG7isSC4bu14bqo4buNdk7hu4Thu63hu43hu6NI4buN4buvS+G6qOG6ouG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buNdsSC4bu54buI4buN4buKw43hurbhu43Do8SRKuG7jeG7sXThuqjhuqLhu43hu63hu6Phu63Dg+G7jeG6pkThu63hu43huqzhu6Phu4jhu43hu5nhu43huqbFqeG6qOG7jXbDgeG7jeG7iuG7o+G7rcOD4buNw4Phu4jhu5Lhu7fhu4rhu43hu4pO4buA4bqo4bqi4buN4bqkw4PEkMSC4buN4bqs4buj4buIw6zhu43DjeG6usSC4buN4buKw43hu4jhu5Lhu7nhuqjhu43Dg+G7iOG7kuG7t+G7iuG7jeG7ik7hu4DhuqjhuqLhu43huqzhu4bEguG7jcOV4buf4bqq4buN4bqow4N04bqs4buN4butT+G7iOG7jeG7rcOD4buO4bud4buN4butw4Phuqrhu43hu63Dg+G7o+G7iOG7jT7hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4buwQeG6qMOD4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43huqjDg8awSOG7jcOVxIJB4bqo4buN4bqo4bqi4buf4buS4buNw7Xhu5Phu4vhu5fDrOG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4buK4bqw4bqow4Phu43hu4rDjeG7oeG6qOG6ouG7jcOM4bq44buK4buN4buQ4buI4bun4buK4buNw4Phu4jhu5Lhu7fhu4rhu43huqh14bqo4bqiw6zhu43DjOG7iOG7kuG7jXbhu53hu41Iw4NM4buN4buK4buh4bqo4bqi4buNw5Xhu4bEguG7jeG6pMODcOG7jeG6qHLhuqjhuqLhu43hu4rhu4zhu43DleG6quG6qOG6ouG7jcON4bun4buK4buN4but4bud4bqq4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw4N34bqq4buN4buKw43hu4jhuqjhuqLhu43hu4rhu6Xhuqzhu43hu5Lhu43hu4rhu7fhu43hu6/DkuG7jUjDg0PhuqjhuqLhu41W4bq64bqo4bqi4buNPuG7ncSCw6zhu43Dg8SCQeG6qOG7jeG7iuG6quG7n+G6qOG7jeG7iuG6suG6qMOD4buN4butQuG7jeG6osWp4bqo4buN4buR4buL4buP4buP4buP4buN4but4bud4buN4bqsc+G7reG7jcOjxJEqw6zhu43hu4py4bqo4bqi4buN4bqkw4Phuqpw4bqo4bqi4buN4buR4buP4buF4buNw4zhuqrhu43DleG7hsSC4buN4butSuG6qOG6ouG7jeG6pOG7lOG7jeG6qHLhuqzhu43huqjhuqLhuqrhu6PEguG7i+G7jcSDw43huqrhuqjhuqLhu412QuG7jeG7rULhu43hu5Hhu43hu63hu53hu412ceG7jeG7iuG7jOG7jcOV4bqq4bqo4bqi4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvhu4rhu53hu7HhuqZ34buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7Lhuqzhu53DjeG6osSC4bqoacO0SOG7kOG7jeG7neG7iOG7iuG6qsOybGvhu4rDjWxr4buK4buvbGvEguG6rOG6ouG7jeG7neG6puG7iuG7h8Oyw6Phurjhu4rhu43hu5Dhu4jhu6fhu4rhu43Dg+G7iOG7kuG7t+G7iuG7jeG7iuG7ocSC4buNVuG6uuG6qOG6ouG7jT7hu53EguG7jeG7inLhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrDsuG7jcOMw43hu63hu4fDssOD4buK4buKSGkvL8OUw5TDlOG7i+G7isOD4bud4bqow4PhuqjEgnfhuqjhu4vhu63huqrhuqzhu4vDleG6qC/DoMSC4but4buK4buIw413w4zDtOG7j8O1w7Thu5cvPMSC4bqow4M+4bqi4buI4buSd+G7ii/Eg8OD4bud4bqo4bqi4buXL8OjxJEqw7Thu4vDgkjhuqLDsi9s4busw4Phu6Phu4jhu40+4buL4buNduG7neG6qOG6ouG7jeG6pkThu63hu43huqzhu6Phu4jDrOG7jXbEguG7ueG7iOG7jeG7isON4bq24buNw6PEkSrhu43hu4rhu6HEguG7jeG7sGPhu40+w4PEguG7jXbhurrhuqjhuqLhu41W4bq64bqo4bqi4buNPuG7ncSC4buN4buKw4N34bqq4buNSMODTuG7gOG6qOG6ouG7jUjDg+G7o0jhu43huqzhu4bEguG7jS3hu41Q4bqow4Np4buNKMSC4bqs4buN4busTuG7gOG6qOG6omsvSGxrL+G7iuG7r2xrL+G7isONbGsv4buK4bud4bux4bqmd2xrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxm4buN4buw4buj4but4buNw4zhurThu40+4bqi4buI4buSw4Dhuqjhu43Eg8ON4buI4bqo4bqi4buNPuG6osOD4bq04budw6zhu43DoMODQuG7jeG6osSC4buj4bqs4buNduG6uOG7reG7jcOjRuG7jWXhu43hu4rhu7fhu43Eg8Og4buL4busxanhuqjhu43Eg8OD4buA4buN4bqo4bqi4buf4buS4buNw7Thu5nhu4vhu5fhu43hu63Dg+G6quG7jeG7scSC4bu34buK4buN4buKw5Phu412xanhu4jhu43huqhy4bqs4buNduG7t+G6qOG7jeG6qOG7neG7kuG7jeG7iuG6quG7n+G6qOG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu41Iw4Phurjhu412ceG7jUjDg+G7o+G7iuG7jcODxIJB4bqo4buNxqHGoeG7meG7jeG7reG7neG7jeG7sUHhuqjDg+G7jeG7iuG7neG7kuG7jeG7rcOD4bul4bqo4buN4bqsxIJB4bqo4bqi4buNxKnDtOG7jeG7reG7neG7jeG7iuG7jOG7jcOV4bqq4bqo4bqiauG7jeG7isawSOG7jeG7isON4buI4bqo4bqi4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4buK4buhxILhu43hu63hu6Phu63hu41J4buIxrDhuqjhu43Dg+G7iOG7kkHhuqjhu40+xILhuqjDg+G7jSjEguG7ueG7iMOs4buNxIPDg+G6uOG7iuG7jT7hurjhu4rDrOG7jeG7rOG7guG7jVbEkMOs4buNMOG7jTzDieG6qOKApmsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzDo+G6quG7jcOV4buGxILhu43hu61K4bqo4bqi4buN4bqk4buU4buN4bqocuG6rOG7jcO04buPw7XDtcOs4buNw4zhurjhu43hu63hu53hu43huqxz4but4buN4buKcuG6qOG6ouG7jeG7k8Os4buR4buN4bqmxanhuqjDrOG7jcOM4bq44buN4but4bud4buN4buK4buM4buNw5XhuqrhuqjhuqLhu43hu4py4bqo4bqi4buNw7Thu43huqbFqeG6qOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmwoxILhuqzhu43hu6xO4buA4bqo4bqi4buNLeG7jeG6oeG7iOG7neG6qOG6ouG7jTzEguG6qMOD4buNPsODxrDhu4prL0hs


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sống vì người đã ngã xuống

Sống vì người đã ngã xuống
2012-07-25 10:46:40

(QT) - Sau cơn mưa hè rải vội, mùi hơi đất nồng bốc lên khiến không gian ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) như tĩnh lại. Cứ đến dịp kỷ niệm ngày Thương binh -...

Niềm vui của người vợ liệt sĩ

Niềm vui của người vợ liệt sĩ
2012-07-25 10:46:05

(QT) - Sau 60 năm, kể từ ngày mẹ Nguyễn Thị Lời ở xã Gio Thành, huyện Gio Linh (Quảng Trị) nhận được tin chồng anh dũng ngã xuống trên chiến trường, ngần ấy thời gian có biết...

Thêm một thủ khoa đạt 29 điểm

Thêm một thủ khoa đạt 29 điểm
2012-07-25 07:53:23

(TNO) - ĐH Dược Hà Nội vừa công bố điểm thi. Năm 2012, thủ khoa của trường là thí sinh Lê Đức Duẩn (SBD: 362), đạt 29 điểm (điểm ba môn thi là 9,75; 9,5 và 9,75).

Điểm môn sử không quá thấp

Điểm môn sử không quá thấp
2012-07-25 07:53:05

(TNO) - Đến thời điểm này, công tác chấm thi của các trường ĐH trong cả nước đã gần hoàn tất. Thực tế cho thấy điểm môn sử năm nay chủ yếu nằm ở phổ điểm trung bình.

Chưa có thủ khoa 30 điểm

Chưa có thủ khoa 30 điểm
2012-07-25 07:52:47

(TNO) - Ngày 24.7, các trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố điểm thi. Cho đến nay, có 3 thủ khoa đạt điểm cao nhất là 29 điểm.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết