Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tcOSd+G7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqr4buf4buh4buXw4DhuqvDueG6qG/huqvhu6Phu6Hhu4Xhu6HhuqvhuqDhuq5F4buZxILhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8OD4buBb+G7n+G6q8SCd+G7p+G6q8Oy4bur4bun4buj4bqrw4Phur/huq7huqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/hurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq14bqxJCbhurfhuqst4bqrJuG6osWp4bun4buj4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8SC4bqi4bq/4bun4buf4bqr4buj4buh4buF4buh4bqrw4Dhu5/GsOG7p+G7o+G6q8Oz4buJ4bun4bqrxIJ4b8Oj4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6qybhuqJy4bqrw7nhu4fhuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqvhu4Fv4bqrw7nhu6Hhu5fEgsSD4bqrw5LDrW/huqtu4buh4buXxILhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrb+G6rnhv4bqrw7rhu5/hu4Hhu6fhu6Phuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrb+G7n3bhu6fhu6Phuqvhu6TDiuG6q2/huqbhuq7huqvhu6fhuqThu7Vvw6Phuqvhu6Xhu4Xhu6fhu5/huqvDssSpxILhuqvhu6fhu4dF4bqrw7nhu4fhuqvhu6fhu7Phu6HhuqvDsuG6suG7p+G7o+G6q8OyauG6ruG6q8O5cm/hu5/huqvDg+G6quG6q2/hurThur/huqvhu5/hur/hu6HhuqvEguG7n+G7meG6q8O54bqob+G6q2/hu4Fv4buf4bqr4bul4buD4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8OA4buf4buF4bun4bqrb+G7gW/hu5/huqvhu6Xhu4Phu6fhu6PEg+G6q8OTxanhuqvDssaww6PhuqvDg+G6v+G6ruG6q2/huq54b+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fDo+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicuG6q2/GsOG6q+G7pXjEguG6q8ODduG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrw7nhu7Xhu6fhuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/Do+G6q2/hu4Hhu6fhuqtueOG6q+G7n+G6pEHhu6fhu6Phuqtv4buf4buZ4bqrw7J44bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/huqtv4bq04bq/4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PDo+G6q+G7puG7n+G7h+G6q+G7p+G6pOG7tW/Eg+G6q+G7puG7n2nhu6Xhuqvhu6Phu6HhurDDgOG6q2/hu4Fv4bqrw7J24buh4bqrxILhuqThu7nhu6fhu6Phuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8OD4buBb+G7n+G6q2/GsOG6q2/huq54b+G6q8ODduG7p+G7o+G6q8SCdsSC4bqr4buf4buz4bunw6PhuqtOeOG6q0/hu54kKuG6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OyZuG6q8SCcG/hu5/huqtv4bqob+G6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu4Fv4bqrb+G7s+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p8Oj4bqrbuG6v+G7p8Oj4bqr4bun4buj4buH4bun4buf4bqrw7JsReG6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvDsuG7leG7p+G6q+G7s+G7p+G6q8Oy4buBw4Dhuqvhu6fhu6Phu5904bq/4bqrQ+G7h+G6q2/FqeG7oeG6q8Oy4buJReG6q8O54buH4bqr4buleMSC4bqr4bun4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G6suG6q+G7n+G7mcSC4bqrw4PhuqZv4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqtD4buH4bqrb2rhu6fhuqvEguG7n+G7oeG7mcSCxIPhuqvDksah4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O64buf4bq/4buh4bqrb8aw4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqr4bqg4bqu4buF4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8Oy4buV4bun4bqr4buz4bun4bqrw7Lhu4HDgOG6q+G7p+G7o+G7n3Thur/Do+G6q+KAnD924bun4buj4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7p+G7n+G7teG6q+G7p+G7o+G6rnfhu6figJ3Do+G6q0544bqrT+G7niQq4bqrxIJz4bun4buf4bqrxILhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEkOG6rkXhu5Phu6fhuqtu4buB4bul4bqrw4Phu4HEguG6q2/hu4Fv4bqrQ2fhu6fhuqtu4buF4bun4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrw7Nt4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q8SC4bqi4buT4bunw6PhuqvhuqDhuq7hu4Hhu6fhuqvEguG6ouG7oeG7l8SC4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8SC4buf4bqmb+G6q2/hu5/FqeG6q2/hu4Hhu6fhuqtueMOj4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8ODdMSD4bqrw5PFqeG6q8OyxrDDo+G6q2NiYjnhuqtv4buB4bun4bqrbnjDo+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDg3Thuqvhu6fhu59r4bun4bqrxILhu5/huqZv4bqrw7LhurDhu6fhu6PDo+G6q8SC4bqo4bqr4bun4buj4bquReG7l+G7p+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4buleMSC4bqrb+G7gW/hu5/huqvEgnBv4buf4bqrb+G6qG/Do+G6q+G7p+G7n+G6pOG6q8OyxrDhu6fhu6Phuqvhu6PGsMOA4bqr4bun4buj4buHReG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqr4buj4buh4bqww4Dhuqtv4buBb+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4buf4bqrxILhuq7huqvDg+G6quG6v+G6q+G7p+G7n+G7h+G6q2/huqrhur/huqPhuqvDssaw4bun4buj4bqr4bujxrDDgOG6q8SC4buh4buV4bun4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/hu4fhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5904bq/4bqrxILDreG7p+G7o+G6q2/hu5/FqeG6q2/hu4Fv4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7Jx4bun4buf4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/huqtvxrDhuqvhu5/FqeG7h+G7p+G6q2/hu4Xhu6fhu5/huqvDuuG7n8aw4bqrw7rhu59n4bun4bqrQ+G7leG6q+G7p+G7n+G7h+G6q0HhuqPhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q8SC4bufZ+G7peG6q+G7n+G7seG7oeG6q2/hu4Fv4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7Jx4bun4bufw6PhuqvDsnbhu6HhuqvEguG6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4buf4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu6Phu4dF4bqrw7nhu5vDo+G6q8SC4buZxILEg8SDxIPhurPEguG6v27DueG7jeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqp4bul4bq/4bqi4buj4buh4bun4bqhZMOAxJDhuqvhur/huq7EgsWp4bqp4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8SDbuG6v8Wp4bqg4bqu4bq/4bun4bujxILhuqLhu6HEg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9jZMSRYi9l4bq9w7PEkWNiZcOpYsOqxILDqeG6vWXDqmXDuWPEg3XDgOG7o+G6qeG6qy/hurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bq1w5LGsOG7p+G6q+G7n+G7h+G7oeG6q292xILhuqtv4buBb+G6q+G6v+G7p+G7n+G6q+G7n+G6tuG7p+G7o+G6q8O54buh4buXxILhuqvDg3ThuqtD4buV4bqr4bq/4bun4bqrxILhu4Hhu6fhu6PhuqvEguG7g+G7oeG6q+G7p+G7o+G7n3Thur/huqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq1JuG6rOG6q+G7p2fhu6Xhuqtjw6rDquG6u+G6q8Oy4buZ4bun4bqr4bun4bq/RcOj4bqrbmnhu6fhu6PhuqvEgsSp4bul4bqrw7nhu6nhu6fhu6PhuqtD4buH4bqrxILhuqLhu4Fv4buf4bqr4bun4buf4buh4buX4bulw6Phuqtv4buB4bun4bqrbnjDo+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDg3ThuqvDsmbhuqvDssaw4bun4buj4bqr4bujxrDDgOG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrw7LhuqThu7lv4bqrZWThuqvhu6fhu5/hu4fhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5904bq/w6PhuqvDg+G6quG6v+G6q2/hu59C4bq/w6Phuqvhu6fhu4nhu6fhu6PhuqtvxKnDgOG6q8SR4bqr4bun4buf4buH4bqrQ+G7teG7oeG6q8ODduG6q8SC4buh4buV4bun4bqrw7nhu4fhuqtjw6Ni4bq9YuG6q8SCc+G6q8Oyd+G7p+G7o8SD4bqrw5J34bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6HhuqtOeOG6q0/hu54kKuG6q8SCc+G7p+G7n+G6q2/DguG7p+G7o+G6q8OyZuG6q0Phu6Hhu5nEguG6q8SC4buf4bqk4bqr4bun4buj4buxw6PhuqvDuuG7k+G6ruG6q+G7o+G7q+G7oeG6q2/hu4Fv4bqrw7Lhu7Phu6fhuqtDcuG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q2/hurThur/huqtv4bqueG/huqvDuuG7n+G7geG7p+G7o+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqtv4bufduG7p+G7o+G6q+G7pMOK4bqrw7LGsOG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG7ieG7p+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicsOj4bqrb+G7gW/huqtv4buz4bqr4bqg4bqu4bq/4bunw6Phuqtv4buBb+G6q+G7p+G7n+G7h+G6q+G7n+G7hcWp4bqrxILhu4nhu6XhuqvhurThu6fhu6Phuqvhu594w6Phuqvhu6Phu6HhurDDgOG6q8Oyw4HDo+G6q8Oyw61v4bqrbuG7oeG7l8SC4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw4PhuqjhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG7ieG7peG6q8OyauG6ruG6q8SC4bqk4bqrb+G6tOG6v+G6q0544bqrJOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q0544bqrJuG6pOG6q8O54buX4bun4buf4bqrJOG6ruG7ieG7p+G6q8O64buf4bquw6PhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7p+G6v0Xhuqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLhuqvDsmbhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q2RiYuG6q+G7p+G7n+G7h+G6q8SCceG7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n3Thur/Do+G6q8Oy4bqk4bq/4bqrxIJ54bun4buj4bqrw4N24bqr4bun4buf4buH4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bun4buj4bufdOG6v+G6q8O54buT4bun4bqrZGVk4bqr4bun4buf4buHw6PhuqvEguG6onLhuqvhu6Phu6Hhu4Hhuqvhu6XDveG7oeG6q+G7p+G7n+G7h+G6q8SC4bqs4bqrY2Lhuqst4bqr4bq5YuG6q8SC4bqi4buh4buX4bqu4bqrw7J34bun4bujxIPhuqsi4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw6rhuqvhu6fhu5/hu4fhuqvEgnHhu6fhu5/huqvEguG7n+G6pOG7s+G7p+G7o8Oj4bqr4bul4buB4buh4bqrxKnhu6Xhuqtv4buv4bun4buj4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q0Phu7Xhu6HhuqvDg3bhuqvEguG7oeG7leG7p+G6q8OyauG6ruG6q8SC4bqk4bqrZWPDqeG6q8SC4bqi4buh4buX4bqu4bqrw7J34bun4bujxIPhuqtb4buh4buXb+G6q8O54buH4bul4bqrw7JqReG6q8SCceG7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n3Thur/huqvDssaw4bqrw7Jm4bqrw7pyw4DhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqtv4buBb+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n8Oj4bqrw7J24buh4bqrxILhuqThu7nhu6fhu6Phuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8OD4buBb+G7n+G6q0PhuqThu7Phu6fhuqvDueG7k+G7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4bqueG/huqvDg3bhu6fhu6PEg+G6q+G7puG7n+G7ieG7p+G6q8O64bq84bqr4bun4buh4buX4bul4bqr4bq5w6nhuqvhu6dn4bul4bqr4bun4buj4buHReG6qybhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqtu4buh4bun4buf4bqrLeG6q8OZ4buh4buXxILhuqvDg3Thuqvhu6dn4bul4bqrZGJjZMOj4bqrTnjhuqsk4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrTuG7gcWp4bqrJOG6ruG7ieG7p+G6q8OyeOG7oeG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bunw6PhuqtOeOG6qybhuqThuqvDueG7l+G7p+G7n+G6q0/hu6/hu6fhu6Phuqtu4buh4bun4bufw6Phuqsk4bqu4buJ4bun4bqrw7rhu5/huq7huqtlw6PhuqtOeOG6q0/hu54kKuG6q8SCc+G7p+G7n+G6q8O64bufQeG7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q2PEkeG6q+G7p+G7n+G7h+G6q8SCceG7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n3Thur/huqvEgsOt4bun4buj4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7gW/huqvDsnbhu6HhuqvEguG6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4buf4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqrxIJz4bun4bufxIPhuqvhu6bhu6PFqeG7h+G7oeG6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7h+G6q8SCceG7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n3Thur/Do+G6q0544bqrT+G7niQq4bqrxIJz4bun4buf4bqrb+G7qeG7p+G6q8SCcG/hu5/huqtv4bqob+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrxILhu59n4bulw6PhuqvEgsOt4bun4buj4bqr4bqg4bqu4buH4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7gW/huqvDsnbhu6HhuqvEguG6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4bufxIPhuqsm4bqs4bqr4bunZ+G7peG6q2PDqsOq4bq74bqrw7Lhu5nhu6fhuqvEguG7n+G7geG7p+G7o+G6q+G6uy9kYmNk4bqrw7Jm4bqrxILhu59n4bulw6PhuqvEgsOt4bun4buj4bqr4bqg4bqu4buH4bqrb+G7n8Wp4bqrZMSD4bq94bq7YuG6q8O54bqk4bu5xILhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HDo+G6q8ODduG6q8SC4buh4buV4bun4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvEkcOjw6nhurtj4bqrxIJz4bqrw7J34bun4bujxIPhuqvDmuG7n+G7geG7peG6q2/hu59C4bq/4bqrbuG7l+G7p+G7n8Oj4bqrb8Spw4DhuqvEguG7n+G6rnZv4bqr4bul4buh4bub4bun4bqrw4Dhu59w4bqrb+G7n8Wp4bqr4bq7xIPhurnEkcSR4bqrbuG7l+G7p+G7n+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p8Oj4bqrxILDreG7p+G7o+G6q2PDqWLhuqvDg3nhuqvEguG7oeG7mcSC4bqrw7rhu6Hhu5fhu6Xhuqtv4bufxanhuqvDsnbhu6HhuqvEguG6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4buf4bqrb8aw4bqr4bufxanhu4fhu6fhuqtv4buF4bun4buf4bqrw7rhu5/GsOG6q8O64bufZ+G7p+G6o+G6q8OyxrDhu6fhu6Phuqvhu6PGsMOA4bqr4bq04bun4buj4bqr4bufeOG6q+G7p+G7g+G7p+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q25y4bqr4bun4buf4buh4bub4bul4bqrb+G7n8SpxILhuqvDsnhv4bqrw7Phur/huqtv4bq/4bulw6PhuqvEguG6osO04bqr4buN4bul4bqrw7rhu5/huq5F4buZxILhuqvEgmvEguG6q0Phu7Xhu6HhuqvDg3bhuqvEguG7oeG7leG7p+G6q8OqZOG6u+G6q8SC4bqi4buh4buX4bqu4bqrw7J34bun4buj4bqj4bqrw4Dhu5/hurLhu6fhu6PhuqvDs+G6pMOB4bun4buj4bqrw4Phuq52xILhuqvDsuG7t+G7oeG6q2Ni4bqr4bukw7Xhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6Xhuqvhur/hu6fhu5/huqvhu5/hurbhu6fhu6PDo+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q+G7p+G6v0Xhuqtv4buBb+G6q+G7pcO14bqrw7Jm4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrw7Lhu7fhu6HEg+G6qybhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrJOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n+G6q2TDqmLDo+G6q2Phur3hur3Do+G6q2NlZMOj4bqrTnjhuqtP4bueJCrhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDsmbhuqvEgnBv4buf4bqrb+G6qG/huqvDgOG7n3bhu6Hhuqvhu5/hu7nDgOG6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G6q2/hu7PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fDo+G6q27hur/hu6fDo+G6q+G7p+G7o+G7h+G7p+G7n8Oj4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PDo+G6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqeG6q07hur/hu6fhuqtP4bueJCrhuqtv4buBb+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fDo+G6q8SC4bufcuG6q8SQZsOj4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDgOG7n3bhuqvDuuG7n+G7hcWp4bqrw4Phu4HEgsOj4bqrw7lrw4Dhuqvhu5934bqrw4Phu7Phuqtu4buBxanhuqtv4buBxanhuqvDueG7k+G7p+G6q8SC4bqi4buT4bunxIPhuqtb4bu14buh4bqr4bqg4bquReG7mcSC4bqrxILhu4nhu6XhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8OyxqHhuqvDg8awxILhuqvDsnbhu6HhuqvEguG6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4bufw6Phuqvhu5/hu4Phu6fhuqtv4buf4buZ4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvhu6XhuqZv4bqrxILhu5/EqcOA4bqr4bun4bufxKnEguG6q0Phu6Hhu5dv4bqrw4Phur/hu6HhuqvDueG7l2/hu5/huqvhu5934bqrw4Phu7PDo+G6q+G6oOG6ruG7geG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q8OA4buf4buF4buh4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8O64buf4bq/4buhw6PhuqvDs+G7ieG7p+G6q2/hu5/hurTDo+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqtuaeG7p+G7o8Oj4bqrbuG7hcWp4bqrw7Lhu4Xhu6Xhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8OD4buBb+G7n+G6q8OA4buf4buF4buh4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvDsuG6sOG7p+G7o+G6q8OyduG7oeG6q8SC4bqk4bu54bun4buj4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4buf4bqkQeG7p+G7o8SD4bqrW+G7teG7oeG6q8OD4bqo4bqrw7J34bun4buj4bqrxILhu5/huq5r4bun4bqrQ+G7h8Wp4bqrb+G6rnhv4bqrb+G6tOG6v+G6q2/EqcOA4bqr4bq0RcOj4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvhuqDhuq5F4buV4bunw6Phuqtv4buBb+G6q27hur/hu6fDo+G6q+G7p+G7o+G7h+G7p+G7n8Oj4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q8SC4bufxqHDo+G6q+G7p+G7n8SpxILhuqvDueG7h+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7peG6pOG6ruG6q2/hurThur/huqtO4bq/4bun4bqrT+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/Do+G6q2/hu7PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqs94buf4bup4bun4buj4bqrT+G7n3Dhu6fhu5/huqvEguG6onLDo+G6q8Oy4buZ4bun4bqr4bun4bq/ReG6q+G7n3fhuqvDg+G7s+G6q2TDqmLhuqvDsmbhuqtv4buf4buh4bqrxILhuqLhu4Xhuqtv4bufxanhuqtk4bq7xIPhurlk4bq94bqrw7J24buh4bqrxILhuqThu7nhu6fhu6PDo+G6q8ODduG6q8SC4buh4buV4bun4bqrb+G7n+G7oeG6q8SC4bqi4buF4bqr4bq5ZcOjxJHEkcOq4bqrxIJz4bqrw7J34bun4buj4bqj4bqr4bufd+G6q8OD4buz4bqrY2Vkw6Phuqvhu5/FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrb+G7n+G7oeG6q8SC4bqi4buF4bqrb+G7n8Wp4bqrY8SDw6nhur3EkeG6q8OyduG7oeG6q8SC4bqk4bu54bun4bujw6PhuqvDg3bhuqvEguG7oeG7leG7p+G6q2/hu5/hu6HhuqvEguG6ouG7heG6q+G6ucOjw6nhuqvEguG6vOG6q8Oyd+G7p+G7o8SD4bqrw5PhuqThu7Xhu6HhuqvDg+G6qOG6q8O5ZuG7p+G7n+G6q8Oy4buDxanDo+G6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqeG6q8SC4bqi4bqob+G6q8SC4buh4buZw4Dhuqtv4bq04bq/4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PhuqvhurRF4bqrLeG6q0544bqrT+G7niQq4bqrxIJz4bun4bufw6PhuqvDg+G6qOG6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4buJ4bul4bqr4buj4buh4bqww4DhuqvDssOB4bqrb+G6tOG6v+G6q07hur/hu6fhuqtP4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrw7LDrW/huqtu4buh4buXxILhuqvEgnPhu6fhu5/Do+G6q8SC4bqs4bqr4bunZ+G7peG6q2RiYsOp4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvhu6fhur9F4bqrw5J44buh4bqrJOG6rkXhuqvEgmvDgOG6q+G7n+G7h+G7oeG6q292xILhuqvDueG7oeG7l8SC4bqrw4N04bqrw6nhur1lw6PhuqvDueG6ruG7r+G7p+G6q+G7n8Wp4buH4bun4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvEkOG6rsSpxILhuqvDg2hv4bqr4bun4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G6suG6q8O64buf4buFxanhuqvDg+G7gcSCw6PhuqvhuqDhuq5F4bqrxIJrw4Dhuqvhu5/hu4fhu6HhuqtvdsSC4bqrw7nhu6Hhu5fEguG6q8ODdOG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qyrhur9D4bq/4bun4bun4bq/w7rhu5/hu43EgsOj4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q0944bun4buj4bqr4buf4bup4bq/4bqrw7Phu4nhu6fhuqtv4buf4bq04bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqvDmeG7h8Wp4bqrQ+G7leG6q+G7p+G6pOG7tW/Eg+G6q+G7pMOtb+G6q8Oz4bq24bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4bun4bq/ReG6q2/hu4Fv4bqrw4Dhu59q4bun4bqr4buleOG6q8O54buh4buXxILhuqvDg3Thuqtv4bufc+G6q2/hu6nhu6fhuqvhu6dp4bul4bqr4bqi4buF4buh4bqr4bqi4buBb+G6q0Hhuqtv4buBb+G6q8OycuG6v+G6q27hu4fhu6fhuqtD4bq24bun4buj4bqrw4Phu4nhuq7Do+G6q8SQ4bq/4bqrw7Phu4nhu6fhuqtv4bqkw6Phuqvhu6fhu5/huqThu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrxILhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7n2rhu6fDo+G6q8SC4bqi4buBb+G7n+G6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q8Oy4bqw4bun4buj4bqrw7Jo4bunw6Phuqtv4buB4bun4bqrbnjDo+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDg3ThuqvDknjhu6HhuqvDqeG6vWXhuqvDsmbhuqtD4bqk4bu5xILhuqvhuqDhuq7hur/huqvhu6Xhu6vhu6HhuqvDuuG7n8aw4bqrw7rhu59n4bunw6Phuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqvDuuG7n3nDo+G6q+G6oOG6rkXhuqvEgmvDgOG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q2VlZOG6q+G7n+G7h+G7oeG6q292xILhuqvDueG7oeG7l8SC4bqrw4N0xIPhuqvDknfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4bul4bqk4bqu4bqrb+G7n8Wp4bqrP07hu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OyxrDhu6fhuqvhu5/hu4fhu6HhuqtvdsSC4bqrw7nhu6Hhu5fEguG6q8ODdOG6q0Phu5Xhuqvhur/hu6fhuqvEguG7geG7p+G7o+G6q8SC4buD4buh4bqr4bum4buj4bufdOG6v+G6q8SC4bqi4bq/4bun4buj4bqrw7nhu6Hhu5fEguG6q8ODdOG6q+G6oOG6rnZv4bqr4buj4buh4bq/4bqrw5LhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDquG6q+G7pXjEguG6q2/hu4Fv4buf4bqrb+G7n+G6ruG6q8Oy4buBxanDo+G6q+G6v+G7p+G6q8SCxanhu4fhu6fEg+G6q8OS4buZ4bun4bqr4bun4bq/ReG6q8OyZuG6q8O64buZxILhuqvDueG6rmvhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqsq4bq/Q+G6v+G7p+G7p+G6v8O64buf4buNxILEg+G6q0/hurbhu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrQ+G7oeG7l2/huqvDuuG7n+G7hcWp4bqrw4Phu4HEgsOj4bqr4bqg4bquReG6q8SCa8OA4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqrw5nhu4fFqcOj4bqrTnjhuqtP4bueJCrhuqvEgnPhu6fhu5/huqvEgnBv4buf4bqrb+G6qG/huqvDgOG7n3bhu6Hhuqvhu5/hu7nDgOG6q0Phu7Xhu6HhuqsqQeG6q8OZ4bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6PDo+G6qybhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqtu4buh4bun4buf4bqrQ+G7h+G6qyJm4bqr4bufeOG7oeG6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqeG6q07hur/hu6fhuqtP4bueJCrhuqtv4buBb+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fDo+G6q8SC4bufcuG6q8SQZsOj4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDgOG7n3bhuqvEgnBv4buf4bqrb+G6qG/huqvDuuG7n+G7hcWp4bqrw4Phu4HEgsOj4bqr4bqg4bquReG6q8SCa8OA4bqrw7LhuqThu7lv4bqrZeG6u8Oq4bqr4buf4buH4buh4bqrb3bEguG6q8O54buh4buXxILhuqvDg3ThuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8OycuG6v+G6q27hu4fhu6fhuqvEgnPhu6fhu5/Eg+G6q0/hu59z4bqrw7Lhu4PFqeG6q07hur/hu6fhuqtP4bueJCrDo+G6qz3hu5/hu6nhu6fhu6PhuqvDmeG6v8Wp4bqrw7J44bun4bujw6Phuqsm4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrbuG7oeG7p+G7n+G6q0Phu4fhuqsiZuG6q+G7n3jhu6HhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8OA4bufduG6q8OS4buv4bun4buj4bqr4bue4buH4bqrb8SpxILhuqtudm/Do+G6q+G6oOG6rkXhuqvEgmvDgOG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q2Nl4bqr4buf4buH4buh4bqrb3bEguG6q8O54buh4buXxILhuqvDg3ThuqvEguG7g+G7oeG6q8O64buf4bqu4bqrw4Dhu5924bqrY8Oj4bqrw4Dhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEkeG6q8Oy4bqk4bq/4bqrQ+G7leG6q+G7p+G7o+G7n3Thur/huqvEguG6ouG6v+G7p+G7o8SD4bqrT+G7n3PhuqvDsuG7g8Wp4bqrTuG6v+G7p+G6q0/hu54kKuG6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqtP4bq/4bul4bqrw5l44bqr4bqg4bquReG6q8SCa8OA4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q+G7pXjhuqvEgmvDgOG6q8SC4bufxqHhuqvEguG7g+G7oeG6q8SC4buf4buv4bun4bqrT+G6v+G7peG6qz3hu5/hurDDo+G6q8SQZuG6q0/hur/hu6Xhuqsm4buf4buH4bun4buf4bqj4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q+G7pXjhuqvEgmvDgOG6q8SC4bufxqHhuqvEguG7g+G7oeG6q8SC4buf4buv4bun4bqr4buk4bq/4buh4bqrw5Lhu4fhu6fDo+G6q8SQZuG6q+G7nuG7heG7oeG6q8OZ4buJ4bulw6Phuqvhu5/huq5F4buX4bun4bqr4bue4buF4buh4bqrw5ln4bun4bujxIPhuqsmeeG6q2/hu5/huqZv4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8OyxrDhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu4fhu6fhuqvDssWp4buH4bun4bqrb+G6qOG6ruG6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqtu4buh4bun4buf4bqrQ+G7leG6q8SC4bufZ+G7peG6q8O54buD4buh4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrxJDhuqThur/huqtD4buH4bqrxIJx4bul4bqrw7rhu6Hhu5nhu6XhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqr4buleOG6q2/hu59w4bqrw7nhu6Hhu5fEguG6q8ODdMSD4bqr4bum4bufQuG7p+G7o+G6q8O64buZxILhuqvhuqDhuq7hu4XhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8Oy4buV4bun4bqr4buz4bun4bqrw7Lhu4HDgOG6q+G7p+G7o+G7n3Thur/huqtv4bq04bq/4bqrTnjhuqtP4bueJCrhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDsmbhuqvEguG7n8ah4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw4PhuqjhuqtvduG6q+G7o2jhu6fhu6PDo+G6q8SC4bqi4buBb+G7n+G6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q2/hurThur/huqvDkuG7heG7p+G7o+G6q+G6tEXDo+G6q2/hu59z4bqr4buf4bquReG6q0544bqrT+G7niQq4bqrxIJz4bun4buf4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/hu5/hurThuqvEguG6ouG6pOG7s+G7p+G7o8Oj4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/huqtv4bq04bq/4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PDo+G6q+G7puG7n+G7h+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvDsnbhu6HhuqtD4bu14buh4bqrb+G7gW/huqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/Do+G6q8OyduG7oeG6q8SC4bqk4bu54bun4buj4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/Do+G6q+G7o8aww4DhuqvDgOG7n2rhu6fhuqtv4bq24bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q+G6oOG6ruG7ieG7p8Oj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q+G6oOG6ruG7ieG7p+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/GsOG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q2/hu59w4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4buf4bqrxIJ34bun4bqrw7Lhu6vhu6fhu6PhuqvDg+G6v+G6ruG6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7n8SD4bqrTuG7h+G7ocOj4bqr4buF4bun4buf4bqh4bqrJiVK4bum4bqrJD9WT+G6q07hu4Thu6bhu6LhurMvw4DhurU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thêm một thủ khoa đạt 29 điểm

Thêm một thủ khoa đạt 29 điểm
2012-07-25 07:53:23

(TNO) - ĐH Dược Hà Nội vừa công bố điểm thi. Năm 2012, thủ khoa của trường là thí sinh Lê Đức Duẩn (SBD: 362), đạt 29 điểm (điểm ba môn thi là 9,75; 9,5 và 9,75).

Điểm môn sử không quá thấp

Điểm môn sử không quá thấp
2012-07-25 07:53:05

(TNO) - Đến thời điểm này, công tác chấm thi của các trường ĐH trong cả nước đã gần hoàn tất. Thực tế cho thấy điểm môn sử năm nay chủ yếu nằm ở phổ điểm trung bình.

Chưa có thủ khoa 30 điểm

Chưa có thủ khoa 30 điểm
2012-07-25 07:52:47

(TNO) - Ngày 24.7, các trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố điểm thi. Cho đến nay, có 3 thủ khoa đạt điểm cao nhất là 29 điểm.

Để Luật Lưu trữ sớm đi vào cuộc sống

Để Luật Lưu trữ sớm đi vào cuộc sống
2012-07-24 17:13:49

(QT) - Luật Lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII), kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012. Luật Lưu...

Đi để trao và nhận

Đi để trao và nhận
2012-07-24 13:26:51

(QT) - Ngày cuối tháng 4/2012, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ từ Hà Nội. Sau khi tự giới thiệu tên, cô Tuyết Lan- cố vấn Câu lạc bộ (CLB) Kết nối trái...

Niềm tin còn mãi

Niềm tin còn mãi
2012-07-24 13:23:48

(QT) - Trong cuốn Lịch sử biên niên Công an Quảng Trị giai đoạn 1945- 1975, chỉ ghi vẻn vẹn mấy dòng “...bọn địch ập đến bất ngờ nổ súng, đồng chí Hoà hy sinh, đồng chí Bé- An...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết