Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G7pOG7n+G7mcO54bqpQsSC4buf4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlC4bu34bqpw7rhu5/hu5XDg+G6qeG6onPhurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6s+G6rz0q4bqx4bqpLeG6qSXDqsSC4bqpw6nhuqvhuqnhu6Vmw7nhuqPhuql14buX4bqpw4Phuqbhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcO54buP4bqp4buk4budxILEkMah4bul4bqpKuG7o3HhuqnDmuG7teG7n+G6qeG7ueG6qUThu4Xhuqnhu5zhu5/hu6fhuqkq4buj4buB4bul4buj4bqj4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qeG7nOG7n+G7p+G6qcOa4buf4bul4buj4bqp4bqvPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHhurHhuqnhu6Xhu6Nq4bul4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G7n+G7peG6qW7hu6N24bul4bud4bqpw6rhu6Xhu6Phuqlv4bq04bul4bud4bqp4bul4bud4buF4bqpRMSC4buv4bul4bud4bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqlu4buj4buf4buT4bul4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6o+G6qeG7peG7ncSp4bul4bqp4buJxJDhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6qeG7neG7n8Oq4bul4bqpbsWp4bqpbeG7n+G7k8OD4bqpbcOq4bun4bqp4buleeG7n+G6qW3Egnbhu6XhuqlCxILhu5/huqPhuqluxanhuqltw6rhu6fhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqpw7Phur/hu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phu7PhuqPhuqnhu6Xhu6PDguG7peG7neG6qW7FqeG6qcO6w7ThuqnhuqLhuqzhuql14buf4buV4bul4bqpbsWp4bqpReG6qeG7peG7neG7o3PDquG6qeG7peG7o+G7icOD4bqpw7rhu4Hhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcOz4buH4buf4bqpb+G7n+G7leG7peG6qcO64buF4bul4buj4bqpw7Phu4fhu6fhuqPhuqlu4bujcuG6qeG7o8SCxJDhuqk9xILhu4vhu6XhuqnDs+G7p+G7geG7peG6qWLhuqPhuqlNd+G6qU7hu6I9JeG6qcODcuG7peG7o+G6o+G6qU3DquG7peG6qU7hu6I9JeG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqnhu5zhu5/hu6fhuqnDmuG7n+G7peG7o+G6qcOD4bqgw6rhu6fhuqnDg2nhu6Xhu53huqnDueG7j+G6qeG7peG7neG7reG7n+G6qeG7peG7o+G7geG6qcODcOG7peG7o+G6qeG7peG7neG7o3PDquG6qW/hu6fhuqlu4buj4buh4bul4buj4bqpbuG6v27huqnDs8O94bul4bqpQnHhuqnDgeG7o+G7r+G7n+G6qeG7o+G7t8OB4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7ncOj4bqpw5PhuqThu6Xhu53huqnDg+G6oMOC4buzbuG6qW3DquG7peG6qcOD4buj4bu14bqj4bqpw4PDqsSQ4bqpw7nhu4/huqnhuqDEguG7peG6qeG6oMSC4bul4bqpw4Phu6Nnw4Hhuqnhu6Xhu43hu6Xhuqnhu6Xhu6PDquG7peG7neG6qcOD4bujw73DueG6qW7hu6Phu6fhuqlu4bujduG7peG7neG6qcO54buB4bqpw7Phu63hu5/huqnDuWfDg+G6qeG7peG7neG7ieG7peG6qcO64buVw6Phuqkq4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhu53huqnhu6Xhu4lu4bqp4bul4bud4buj4buP4bqp4bul4bud4buB4bun4bqj4bqpw7nhu4/huqnDucSC4buv4bul4bqp4bulxanhu5/huqlC4buz4buf4bqpbuG7o3bhu6Xhu53huqnhuqBo4bul4budw6DhuqnigJzhu6Thu6Phu7XhuqluxanhuqnhuqLhuqzhuqnDgMSCw6rhu6XhuqnDg+G7i8O54bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqPhuqnhu6Thu6Phu4Hhuqnhu6XDguG7s27huqPhuqnDgMSC4buL4bul4bqpw7N34buf4bqj4bqpw4Phuqbhuqnhu6XDqsSQ4bqp4bud4bufw6rhuqnDs3Dhu6Xhu6PhuqnDuXDhu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qW7FqeG6qcO5d8OD4bqp4bul4bud4but4buf4bqp4bul4buj4buB4bqp4buJw7nhuqnhur/DgeG6o+G6qW7hu6NnbuG6qW7hu6Nn4bul4bqpw7Phu5fhuqnDg+G7o+G7teG6qeG7reG7peG7ncOj4bqpKuG7reG7n+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqluxrDhu6XhuqnDuuG7p+G6qeG6ouG7t+G6qeG7peG7o+G7geG6qcOzeOG6o+G6qcO54bq/4buf4bqp4bqiasOB4bqpdeG7o+G7n+G6qcO54bqww6rhuqnDucOCw6rhuqlt4buF4bun4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6XhuqrDquKAncOj4bq3w4PDqm3DusOy4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtw7nDquG6oOG7neG7n+G7pcOgY8OBROG6qcOqxILDg+G7p+G6reG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq34bufw7nhu53huqnhuqLhuqBuNuG6rS8vbsOjbcOq4bunw4DEgsOq4bul4budw4PhuqDhu5/Do0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2JjZOG6qy/EkeG6u29kYuG6q8SRw6nhuqtlw4Nl4bq7xJHhur1kw7piw6N0w4Hhu53huq3huqkv4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq3w4HhurPDk+G7h+G7n+G6qW/hu5/hu5Xhu6XhuqnDuuG7heG7peG7o+G6qcOz4buH4bun4bqpPcSC4buL4bul4bqpw7Phu6fhu4Hhu6Xhuqli4bqj4bqpTXfhuqlO4buiPSXhuqnDg3Lhu6Xhu6PhuqPhuqlNw6rhu6XhuqlO4buiPSXhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqp4buc4buf4bun4bqpw5rhu5/hu6Xhu6PhuqluZ8OD4bqpbWbhu6Xhu53huql14buj4bq/4bul4buj4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Phu4HhuqnDg3Dhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqlu4buj4bun4bqpw7nhu4/huqnhu6Thu53EgsSQxqHhu6Xhuqkq4bujceG6qcOa4bu14buf4bq3L8OB4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6ty/Dg8OqbcO6w7LhurN94buB4bun4bqpbsSC4buv4buf4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bulZsO54bqpYuG6vcSR4bqr4bqj4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDgeG7o+G7p+G7peG7neG6qcOD4bqg4buB4bun4bqpw4Phu6Phu5/huqnDs8SCw6rhuqlC4bqmw6rhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6o+G6qULhuqbDquG6qW7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDs+G7icSC4bqj4bqpbuG7o+G7r+G7peG7neG6qcOzcW7hu6Phuqlu4buB4bul4bqpw4DEguG7jcOD4bqj4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDgMSC4buR4bqp4bujw4LDveG7peG7neG6qeG7nOG7n+G7p+G6qcOa4buf4bul4buj4bqpbeG7icOD4bqpdeG7o8SC4buJw4Phuql14buf4buR4bul4bqpbsOC4bu14bul4bud4bqj4bqpbuG7reG6qcOD4buj4but4bul4bqp4bul4bqq4bqp4buk4budxILEkMah4bul4bqpKuG7o3HhuqnDmuG7teG7n+G6qW7hu4PDueG6qcOB4buj4bq2buG6qeG6oHbhu5/huqnDs8Oyw7nhuqnDusaw4bul4bud4bqpxJDhu5HEguG6qcOD4bujw4LDveG7peG7neG6o+G6qXXhu5PDg+G6qcODxalu4bqpRMOy4bqpb8SCxJDhu5Hhu6XhuqlC4buz4buf4bqpw6rhu6Xhu6PhuqlvxILhuql14buhbuG7o+G6qSrhuqDEqeG7peG6qX1m4bul4bqpKuG7p+G7g+G7peG6o+G6qeG7ueG6qW7hurDhu6Xhu53huqlE4buF4bqp4buc4buf4bun4bqpKuG7o+G7geG7peG7o8Oj4bqp4bui4bup4bqpw7Phu4XhuqnhuqLhu6/hu6Xhu53huqlt4buR4bul4bqp4bul4bujw6rEguG6qcOD4bujasOD4bqp4buj4buH4bul4buj4bqpw4Hhu6Phuq5u4bqj4bqpw7rEguG7reG7peG6qcOzd+G7peG7neG6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu6PDqsSC4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcOD4buvw4PhuqPhuqnDusOq4bun4bqpw7N34bul4bud4bqp4bud4buf4bur4bufw6PDo8Oj4bqp4buk4buf4buZw7nhuqnhu6Phu4fhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G6rm7huqlu4bujw4LDquG6qcOzw4Lhu7du4bqpbcOq4bun4bqpw7rhu4vEguG6qcOD4bujcOG6qeG7o+G7qeG6qcOB4buj4buD4buf4bqpw7nhu4Xhu5/huqnDueG7heG7n+G6qcO6cMOq4bqpRMOq4bqp4bul4bujw6rEgsOj4bqpw4rhu6Xhu6Phuqkq4bqgxKnhu6Xhuql9ZuG7peG6qSrhu6fhu4Phu6XhuqnDs+G7heG6qeG7o8SQ4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpdeG7o+G7n+G6qcO64buBw7nhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5XDueG6qULhurbDo+G6qcOa4bqubuG6qeG7icSQ4bqpw7PhuqTDquG6qW7hu6fhu6Xhuqnhu53hur/hu5/huqnDs8SpxILhuqnDusaw4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpw6rhu6Xhu6Phuqlu4bujceG6qULhuqbDquG6qWPhuqnDg8SCeOG7n8Oj4bqpfcOC4bu3w4PhuqnDuuG7keG7peG6qeG7pXnhu5/huqnDs8OqxILhuqnDueG7icOD4bqpw7nhur/Dg+G6qcODd8OD4bqpbuG6sOG7peG7neG6o+G6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu5/hu5nDueG6qcOD4bqs4bqp4buj4buB4bun4bqpQuG7meG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpbuG7o3bhu6Xhu53huqPhuqnDueG7j+G6qcOz4buF4bqpbeG7n+G7k+G7peG6qcOzw6rEguG6qcOD4bujw4LDveG7peG7neG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7N34bul4bud4bqj4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qcOD4bq2buG6qcOzxanhu6Xhu53huqnhu53FqcOB4bqp4bqi4bqkbuG6qcO5cOG7peG7o+G6qW7hu6Phu6fhuqnDgMSC4buR4bqp4bujw4LDveG7peG7neG6o+G6qcOz4buJw4Phuqnhu6XDguG7s27huqPhuqnDuXfDg+G6qW/hu4fhuqnDg+G7o+G7teG6qW7hu6N24bul4bud4bqj4bqp4bulxILhu63hu5/huqlu4bun4bul4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qXXhu6Phu63hu6XhuqnDuuG7s+G7pcOj4bqp4buk4bud4buBxJDhuqnDg+G7o+G6v+G7peG7neG6qW/EqeG7peG6qcOAxILDquG6o+G6qeG6ouG6pG7huql14buj4burw7Lhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcO5d8OD4bqpxJDhu5PEguG6o+G6qULhu5/hu5Vu4bqp4bulxILhu63hu5/huqlu4bun4bul4bqpdeG7o+G7reG7peG6qcO64buz4bul4bqpw7nhu4/huqnDs+G7heG6qeG7o+G7p+G7geG7peG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqj4bqp4bul4bujw4Lhu6Xhu53huqlE4buLxJDhuqlu4buj4bun4bqpw7lw4bul4buj4bqpw7l3w4Phuqnhu6Xhu53hu63hu5/huqnhu6Xhu6Phu4Hhuqlu4bujZ27huqlu4bujZ+G7peG6qcOD4bujcOG6qUJs4bul4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcO64buBw7nhuqnDs8OC4bu3bsOj4bqp4buk4buj4buf4buZxILhuqnDs+G7kcO54bqp4bulaMO54bqp4bul4bud4bqy4bqpw4Phu6Phu4nEkOG6qcOD4bqg4bu14buf4bqpw7nDgsOq4bqpw4Phu6fhuqPhuqnhu53hu5/FqeG6qcO64buz4bul4bqpw7nhu4HhuqnDg+G7o8Wpw4Phuqlu4buD4bqpw4Phu5/DueG6o+G6qcO54buP4bqpw4Lhu7Nu4bqpw6rhu6fhuqnhuqLDquG7p+G6qW7FqeG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bul4bud4but4buf4bqp4bul4buj4buB4bqpbuG7o2du4bqpbuG7o2fhu6XhuqnDs+G7l+G6qeG6ouG7r+G7peG7neG6qcOAxILhu4Xhu6Xhu53huqnDs+G7teG7n+G6qW7GsOG7peG6qcO64buH4buf4bqpQuG7geG6qcOD4buj4bu14bqpbuG7o3bhu6Xhu53huqPhuqluxanhuqlu4bujeeG6qW7hu6Phu6fhuqlu4bun4bul4bqpbuG6v+G7n+G6qcOz4buf4bqpQuG7mcOj4bqp4buk4buj4buL4bul4bqpdeG6uuG6qeG7peG7n+G7lcO54bqpw6ll4bqp4bulZsO54bqp4bul4bud4buBxJDhuqkq4bujw4LDveG7peG7neG6qW3hu5/hu6Xhu6Phuqkt4bqpw5rhu5/hu5XDg+G6qeG6onPhuqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrYmPhuqPhuqlu4bq/4bul4bqpbXfhuqPhuqlu4buj4buf4buT4bul4bqp4bqic+G6qT3EguG7i+G7peG6qcOz4bun4buB4bul4bqpYuG6o+G6qU134bqpTuG7oj0l4bqpPcSC4buD4bul4bud4bqpKuG6oHHhuqPhuqlNw6rhu6XhuqlO4buiPSXhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqp4buc4buf4bun4bqpw5rhu5/hu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qcOB4buj4buv4buf4bqp4buj4bu3w4HhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqj4bqpw4PhuqDDquG7p+G6qcODaeG7peG7neG6qW7hu6Phu6fhuqnDueG7j+G6qeG7peG7neG7reG7n+G6qeG7peG7o+G7geG6qcODcOG7peG7o+G6qeG7peG7neG7o3PDquG6qcOD4bqgceG6qeG7neG7n+G6v+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqpZeG6q+G6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu53huqPhuqnDueG7j+G6qULhu63huqlu4bqw4bul4bud4bqp4buj4buH4bul4buj4bqpw4Hhu6Phuq5u4bqpQnDhuqlt4buR4bul4bqpw7nhu4/huqnDusSC4but4bul4bqpbsWp4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDs3bhu6Xhu53huqlu4buj4buh4bqj4bqpw7N24bul4bud4bqpw7N34buf4bqpw4Phu6Phu4vhu6XhuqnDg+G7o8OCw73hu6Xhu53huqPhuqnhuqLDrOG7peG6qeG6ouG7geG7peG7neG6qW7hu6Phu5/DquG6qeG6osO14bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpdeG7o8Wp4bqpdeG7o2bhu6XhuqPhuqnDueG7icOD4bqpw7nhur/Dg+G6qcO54buB4bqpbsSCd27huqnDs+G7teG7n+G6qcO54buP4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnhu53hur/hu6Xhu6Phuqlu4bujccSC4bqj4bqpbuG6tOG7peG7neG6qeG7peG7o8OC4bqpw4PhuqDDguG7s27huqnDs+G7i8SQ4bqpdeG7o+G7n+G6qcO54buP4bqp4buvw7nhuqnDs8OqxILhuqPhuqlt4buV4bul4buj4bqpw4Nqw4PhuqnDs+G7heG6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG7icOB4bqp4bqyxJDhuqPhuqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqj4bqpbeG7geG6qW7hu6fhu6Xhuqlu4but4bqpbeG6v27huqnhu53hu6Phu43huqnDg+G7o2bDueG6o+G6qcOzd+G7peG7neG6qULhu5/hu5Hhu6XhuqnDuuG6rm7huqnhu53FqeG7n+G6qcOAxILhu4HhuqPhuqnDg+G7icO54bqpbeG6v+G7peG7o8Oj4bqpKuG6oOG7g+G7n+G6qcOAxILDquG6qWPhuqluxIJ3buG6qXXhu6Phur/hu6Xhu53huqlu4buj4buf4buT4bul4bqpbuG6ssOq4bqpb+G7i+G7peG6qcODd27huqlC4buB4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huql1w4nhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqj4bqpbeG7g+G7p+G6qULhu5XhuqkqeOG6qcOAxILhu69u4bqj4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDueG7g+G7peG7o+G6qcOz4buJw4Phuqnhu5zhu5/hu6fhuqnDmuG7n+G7peG7o+G6qW7FqeG6qWLEkeG6u+G6qU3hu4HhuqnDueG7j+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnDquG7peG7o+G6qeG7o+G6sOG7peG7neG6o+G6qWTDo2RjxJHhuqnDuuG7n+G7lcOD4bqp4bqic+G6qULhu4Hhuqliw6PhurljY+G6qcOD4bujw4LDveG7peG7neG6qW3hu5/hu6Xhu6PDo+G6qSrhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG7pWbDueG6qcOAxILDquG6o+G6qU3DquG7peG6qU7hu6I9JeG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqnhu5zhu5/hu6fhuqnDmuG7n+G7peG7o+G6qcOz4buF4bqpbuG6sOG7peG7neG6qULhu7Phu5/huqnDk+G7g+G7peG7neG6qW134bqj4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOAxILEkOG7meG7peG6o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qW/hu4vhu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnhuqDDquG6qeG6ouG6pG7huqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7r8OD4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnhuqLhur9u4buj4bqj4bqpw7Phu5nhu6XhuqnDveG7peG6qcOz4bq/w4Hhuqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqPhuql1ccOB4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnDs8OCw6rhuqlu4buj4buT4bqpw7N34bqj4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qeG6ouG6v27hu6Phuqlu4bqyw6rhuqnDk+G7g+G7peG7neG6o+G6qeG7pOG7o+G7geG6qeG7pcOC4buzbuG6qcOz4buT4bul4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqpw7Phu6/hu5/huqnDg8OC4bu34bul4bud4bqpw7PDguG7t27huqnhu6PDguG7ueG7peG7neG6o+G6qcOzduG7peG7neG6qcOD4buj4bu14buf4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qeG7o8SCxJDhuqnhu6V34buf4bqpw7rhuqxu4bqpbuG6ssOq4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnhu6Xhu53hu63hu5/huqnhu6Xhu6Phu4HhuqnDg3Dhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqnDg+G6oMOq4bun4bqpw4Np4bul4bud4bqpbuG6v27huqnhu53hu5/DquG6qcOzcOG7peG7o+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnhuqLhur9u4buj4bqpbsWp4bqp4buj4bun4buB4bul4bqpbuG7g+G7peG7o+G6qXXhu6PFqeG6qXXhu6Nm4bulw6PhuqlO4bujcuG6qcOD4buh4bul4buj4bqp4bqg4buf4buR4bul4bud4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqll4bqp4bulZsO54bqpw4PhuqDhu7nhuqnDuuG7h+G7n+G6qcOz4buLxJDhuqnhuq/Dg+G6puG6qWPhuqvhuqvhurstY+G6q2Jj4bqx4bqj4bqpTcOq4bul4bqpTuG7oj0l4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qeG7nOG7n+G7p+G6qcOa4buf4bul4buj4bqpw7Phu4XhuqnDg+G7n+G7k+G7peG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qXXhu6Phu4Phu6fhuqnhuqLhur/Dg+G6o+G6qcOz4buZ4bqp4bul4bud4bujceG6qW7hu4nDgeG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4DEgsOq4bul4bqpw4Phu4vDueG6qcOzxKnEguG6qcODw4LhuqlC4buB4bqpw4Hhu6Phu6/hu5/huqnhu6Phu7fDgeG6qULhu7Phu5/huqlu4bq/buG6qcOzw73hu6XhuqlCceG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqnDs8OC4bu3buG6qWLhurvhuqnhu6Xhu53hu63hu5/huqnhu6Xhu6Phu4HhuqnDg3Dhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqnDg2nhu6Xhu53huqlu4bq/buG6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqpw4Phu6PDgsO94bul4bud4bqpbeG7n+G7peG7o+G6o+G6qcOD4buj4buL4bul4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpw7rhu5/hu5XDg+G6qeG6onPhuqPhuqnhu6Xhu4fhu6Xhuqnhu6Xhu6Phu4vhu6Xhuqlu4buj4buJw4PhuqnDs3du4bqpb8Oq4bqpbsOqw7nhuqlC4buz4buf4bqpw4N44bul4bud4bqp4bqi4buv4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqnDuuG7geG6qeG6u8Op4bqr4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7neG6oeG6qW7hu6Phu5/huqnDg+G6oOG7g+G6qW7hu6Phu5PhuqnDs3fhuqlixJFj4bqpbuG7o+G7p+G6qWNjZOG6qcOz4buv4buf4bqpw4PDguG7t+G7peG7neG6qeG7peG7o2rhu6Xhuqli4bqpw7rEqeG7peG6qULhu7Phu5/huqnhuqLhu6/huqnDg+G7n+G7meG7peG6qcO64buB4bqpxJFlw6nhuqPDqeG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu53Do+G6qeG7ouG7n+G7leG7peG6qeG7pcOqxJDhuqPhuqnDs8Oq4bul4bud4bqpw4Phu6Fu4buj4bqpbuG6rG7huqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqlu4buj4buT4bqpw7N34bqpw6lj4bqj4bqpw7Phu4PDueG6qW3hu4Phu6fhuqnDs+G6ruG7peG7neG6qcOD4buf4buT4bul4bqpw7N34bqj4bqpw4DEgsSQ4buTw4PhuqnDg+G7i8O54bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOz4buX4bqp4bqiw6rhu5/huqPhuqnhuqLFqcOD4bqpw7Phu6/hu5/huqnDg8OC4bu34bul4budw6PhuqlO4bq04bul4bud4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqll4bqp4bulZsO54bqpw4DEgsOq4bqj4bqpbuG6v+G7peG6qW134bqj4bqpbuG7o+G7n+G7k+G7peG6qeG6onPhuqnDmsOafSrhuqnhu5zhu5/hu6fhuqnDmuG7n+G7peG7o+G6qcOz4buF4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qeG7peG7neG6puG7peG7neG6qXXhu6Phu4Phu6fhuqnhuqLhur/Dg+G6qcODcMO54bqpdeG7n+G7k8O54bqj4bqpw4DEgsSQ4bqpw4Nqw4HhuqnDs8OC4bu3buG6qcOpxJHhuqnDuXfhuqnDuuG7n+G7lcOD4bqp4bqic+G6qcOzw4LDquG6qULhu5nhuqnDquG7peG6qcOD4bq/4bul4bud4bqpw4Phu4fhu5/huqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqnDg+G6oMOq4bul4bud4bqpw7rhu5/hu5XDg+G6qeG6onPhuqnhu6PEgsSQ4buV4bulw6PDo8Oj4bqpTsWp4bqpw4Phu6Phu5fhuqnhu6XFqeG7n+G6qeG6oGjhu6Xhu53huqPhuqlu4bq/4bul4bqpbXfhuqPhuqlu4buj4buf4buT4bul4bqp4bqic+G6qU3DquG7peG6qU7hu6I9JeG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqnhu5zhu5/hu6fhuqnDmuG7n+G7peG7o+G6qcOz4buF4bqpQuG7geG6qcOzw6rhu6Xhu53huqlu4bqw4bul4bud4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqpbcOq4bul4bqj4bqp4bul4bud4buB4bul4buj4bqj4bqpw7Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg+G7o+G7l+G6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOD4buvw4PhuqnDs+G7h+G7p+G6qcO6ReG6qeKAnCbhu6/hu6Xhu53huqnhu6XDguG7s27huqnhu6Xhu6Phu7Phuqnhu6Xhu53Egnbhu6XigJ3huqlu4bqyw6rhuqlv4buL4bul4bqpw4N3buG6o+G6qcO5w6rhu6Xhu53huqnDuuG7h+G7n+G6qeG7peG7n+G7mcO54bqpQsSC4buf4bqj4bqp4buj4buH4bul4buj4bqpw4Hhu6Phuq5u4bqpbuG7o+G7p+G6qW7hur9u4bqpw7Phu6/hu5/huqnDg8OC4bu34bul4bud4bqp4bul4bujw4LhuqnDueG7j+G6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qSrhu6Nx4bqpw5rhu7Xhu5/huqlC4buB4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnhu53hu5/DquG6qcOzcOG7peG7o+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnhuqLhur9u4buj4bqpdeG7o+G6v27Do+G6qU3hu4Hhu5/huqPhuqnhu4Phu6Xhu6PDoOG6qX3hu57hu5Iq4bqpw5rhu57hu6Thu6Lhurcvw4HhurM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thêm một thủ khoa đạt 29 điểm

Thêm một thủ khoa đạt 29 điểm
2012-07-25 07:53:23

(TNO) - ĐH Dược Hà Nội vừa công bố điểm thi. Năm 2012, thủ khoa của trường là thí sinh Lê Đức Duẩn (SBD: 362), đạt 29 điểm (điểm ba môn thi là 9,75; 9,5 và 9,75).

Điểm môn sử không quá thấp

Điểm môn sử không quá thấp
2012-07-25 07:53:05

(TNO) - Đến thời điểm này, công tác chấm thi của các trường ĐH trong cả nước đã gần hoàn tất. Thực tế cho thấy điểm môn sử năm nay chủ yếu nằm ở phổ điểm trung bình.

Chưa có thủ khoa 30 điểm

Chưa có thủ khoa 30 điểm
2012-07-25 07:52:47

(TNO) - Ngày 24.7, các trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố điểm thi. Cho đến nay, có 3 thủ khoa đạt điểm cao nhất là 29 điểm.

Để Luật Lưu trữ sớm đi vào cuộc sống

Để Luật Lưu trữ sớm đi vào cuộc sống
2012-07-24 17:13:49

(QT) - Luật Lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII), kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012. Luật Lưu...

Đi để trao và nhận

Đi để trao và nhận
2012-07-24 13:26:51

(QT) - Ngày cuối tháng 4/2012, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ từ Hà Nội. Sau khi tự giới thiệu tên, cô Tuyết Lan- cố vấn Câu lạc bộ (CLB) Kết nối trái...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết