Cập nhật:  GMT+7
ẴỠDBÓỤỀ&&ỷẪ$pP?ỤỎẪÂờỠƯŨỞB?*ỂƯB?ỠPBỌ:ỀBỦỀŨỞB1BŨỞỠUỀB?ỠPỔ?B?Ỡ{ÓẴ/ỠDÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ểỎỀÒẪÂẶợpẲB-BjỠÍỦB?ỠPỔ?B?Ỡ{ÓBỤL$B?ỠỂŨỠB?QÓỠBÓỀƯBŨỠJ?BÓỠỂƯBỦ>ŨỞBẫỄPBỠYPBpỠPBỌ:ỀBợ:0Ổ?B?ỠIŨỞBỤ{ÓBỤ)@ŨỞB](B?*ỀŨỞBẶỉỉừpẲBợ:ĨŨBÙỠ:BÉĂBỞPỀPBỌƯỄŨBĐCDÉB-BĐCDẾB]ỂBÙTBŨPƠỦBECBŨHỦBŨỞỂ0BỤL$BỤỄPB?TŨỠBợ:FŨỞBp*SBD/ẼBẶDẾÊẾB-BĐCDẾẲĂBầYBậỠTBỠ:0B%:ĨŨB&{BẶậểợỡẲB?TŨỠBợ:FŨỞBp*SBỌGB$ỠỆ?BỌYŨỞBỌ@?B?ỠPBỌ:ỀBỌY?BÙQÓỠB]ỶPBÓỠ!BỌỖẢB“ẫƯỂŨBÙỔ?ĂB&ỆŨỞB?ỄƯĂB%:0Ổ?B?ỠIŨỞ”ẮBậỆÓBÓỴB%:ỀŨĂBỌỴŨB]SBŨỠỂB?*)ỸŨỞB?QÓỠBÓ{ÓBỠ)#ŨỞB<ŨỞĂB?ỄƯBŨỘŨB$ỠƯŨỞB?*ỂƯBỠỂŨỠBỌYŨỞBÓỆÓỠBỦỄŨỞBÓỨB&<ÓBỤỀŨB?ỬỀB*YŨỞBÙỠI$B?*ƯŨỞBỉỉừpB?TŨỠĂBỦỀŨỞBỤỄPBỠPƠ:B%:FB?ỠPỔ?B?Ỡ{ÓẮẴ/$ÂẴ?ỀOỤỎB&?0ỤỎỷẪỦỀ*ỞPŨẢĐ$ BỀ:?ƯẪÂẴ?*ÂẴ?ÒÂẴPỦỞB&*ÓỷẪ//ÓẮOỀƯ%:ỀŨỞ?*PẮ]Ũ/ÒỎ&Ù?Ư$/ŨỎ"&/DẾĐE/ÉÊÒĐCẺDẸĐĐ?DEẾÊẸĐỤDẮÚ$ỞẪB/ÂẴ/?ÒÂẴ/?*ÂẴ?*ÂẴ?ÒÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂpỠ{ÓBOPŨỠB?PỔ$BŨỠLŨB%:ĨŨBŨỠĨŨBÒ{BOSB]ỂBỤ)ỴŨỞB?Ỡ{ÓĂB?Ỡ{ÓB$ỠMỦB?*ƯŨỞBÒPỜŨB?L$BÙỠ:B]{ÓB$ỠỪŨỞB?Ỡ!BỠ:0ƠŨBỌFƯBậXŨBậỬBŨHỦBĐCDẾ​Ẵ/$ÂẴ/?ÒÂẴ/?*ÂẴ/?ỀOỤỎÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂừỶPBŨYPBÒ:ŨỞĂBỦ.ÓB?PỘ:ĂBÓỠTB?PỘ:B?ỠPBỌ:ỀB?Ỡ{ÓBỠPƠŨB“ẸBŨỠJ?”BỌỨBỤỂẢBp:0ỘŨB?*:0ỖŨĂBỞPỆƯBÒ.ÓĂB Ĩ0BÒ{ŨỞB1BÓỠQĂB?*ỆÓỠBŨỠPƠỦBÓỀƯBŨỠJ?ÃB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBŨỠPƠỦB].BÓỠQŨỠB?*SBỌỄ?BÓỠJ?BỤ)@ŨỞBŨỠJ?ÃBÒĨŨBÓỠ!ĂBỌƯỂŨBÙỔ?B?W?ĂBÓỠJ$BỠỂŨỠBÙTBỤ:L?BŨỞỠPỘỦBŨỠJ?ÃB?ỠỀỦBỞPỀBỠƯỄ?BỌYŨỞBỌỖŨBỴŨĂBỌỆ$BŨỞỠUỀĂBÒĨŨB]LŨBỌỄ?BỠPƠ:B%:FĂB?ỠPỔ?B?Ỡ{ÓBŨỠJ?ÃB?ÝBÓỠ<ÓBÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞBÓỠỂƯBỦ>ŨỞĂB?ỠỀỦBỞPỀBẫỄPBỠYPBpỠPBỌ:ỀBợ:0Ổ?B?ỠIŨỞBỉỉừpBợ:ĨŨBÙỠ:B]ỂBÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞBÓỠỂƯBỦ>ŨỞBÙTBŨPƠỦBECBŨHỦBŨỞỂ0BỤL$BỤỄPB?TŨỠBợ:FŨỞBp*SBỌỄ?BÙỔ?B%:FBÓỀƯBŨỠJ?ẮBậỆÓBÓỴB%:ỀŨĂBỌỴŨB]SĂBŨỠỂB?*)ỸŨỞBỤỂỦB?W?BÓVŨỞB?ỆÓBỞPỆƯBÒ.ÓBÓỠQŨỠB?*SB?)B?)#ŨỞÃBỌM0BỦỄŨỠBỠỰÓB?L$ĂBỤỂỦB?ỠỎƯB?)B?)#ŨỞĂBỌỄƯBỌ<ÓĂB$ỠƯŨỞBÓỆÓỠBểXBậỠQBĩPŨỠẮBửĨ0BÒ{ŨỞBDCCABÓỆŨBOYĂBÓỠPỔŨB&UĂBÒĨŨB%:ĨŨB?{B]ƠĂBÒ{BOSBỌYŨỞB]PỘŨBÓỨBOFŨBỤUŨỠBÓỠQŨỠB?*SB][ŨỞB]ỂŨỞĂBŨỠLŨB?Ỡ<ÓB&Ĩ:B&IÓB?RŨỠBỠRŨỠBŨỠPƠỦB].BÓ!ỀBỌJ?BŨ)ỶÓĂB%:ĨŨBỌYPB]ỂBỉỉừpB?TŨỠĂB&ỈŨB&ỂŨỞBŨỠLŨB]ỂBỠƯỂŨB?ỠỂŨỠB?W?BỦỰPBŨỠPƠỦB].BỌ)@ÓBỞPỀƯẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂpỠ)ỸŨỞB :0ỘŨBÓFŨỠBỞPỆÓĂB&ỈŨB&ỂŨỞBÓỠPỔŨBỌJ:BÓỀƯĂBỠ:JŨBỤ:0ƠŨBOFƯBỌFỦBDCCABŨYPBÒ:ŨỞĂB?ỠỸPBỞPỀŨĂB%:ĨŨB&WĂBÓỆÓBŨYPBÒ:ŨỞBÙPỚỦB?*ỀBDCCABỌỄ?B0Ộ:BÓK:ĂBÓỨBẾCAB?*#BỤỘŨBỌỄ?BÙỠỆĂBỞPỬPẮBỉỂỦB?W?BÓỠ<ÓBŨHŨỞB?ỠỀỦBỦ):BỞP;$BÓJ$B:4ĂBÓỠQŨỠB%:0ỖŨBỌSỀB$Ỡ)ỴŨỞBỤGŨỠBỌỄƯĂBÓỠTBỌỄƯĂB?Ỡ{ÓBỠPƠŨB?ỠIŨỞBỤ@PBŨỠPƠỦB].B%:ĨŨB&{ĂB%:WÓB$ỠỪŨỞĂB Ĩ0BÒ{ŨỞBÙỠ:B]{ÓB$ỠỪŨỞB?Ỡ!B][ŨỞBÓỠIÓÃB$ỠWPBỠ@$B?ỠỀỦBỞPỀB Ĩ0BÒ{ŨỞBÓỴB&#BÓỠQŨỠB?*SBỌSỀB$Ỡ)ỴŨỞB][ŨỞBỦỄŨỠĂBỞP[B][ŨỞBỀŨBŨPŨỠĂBÓỠQŨỠB?*SĂB?*L?B?{BỀŨB?ƯỂŨB GBỠYPB?*ỘŨBỌSỀBOỂŨẮBpÝBÓỠ<ÓB?ỠỂŨỠBÓVŨỞBÒPỜŨB?L$BÙỠ:B]{ÓB$ỠỪŨỞB?Ỡ!BỠ:0ƠŨBỌFƯBậXŨBậỬBŨHỦBĐCDẾĂBỤỂỦB?W?BÓVŨỞB?ỆÓBÓỠ:MŨBOSBÒPỜŨB?L$BÙỠ:B]{ÓB$ỠỪŨỞB?Ỡ!BỠ:0ƠŨBp*PƠ:BờỠƯŨỞB]ỂBÒPỜŨB?L$B$ỠỪŨỞBÓỠWŨỞB?ỠPỘŨB?ỀPĂB?RỦBÙPỔỦBÓ<:BŨỄŨBÓ!ỀB?ỠỂŨỠB$ỠWBẫVŨỞBểỂẮBầFƯBỌFỦB?W?BÓVŨỞB?ỆÓBỠL:BÓKŨĂB?ỂPBÓỠQŨỠĂBÙUB?Ỡ:L?BÓỠƯBÓỆÓBŨỠPƠỦB].B]ỂBÓỠHỦBỤƯBŨĨŨỞBÓỀƯBỌỸPB&WŨỞB]L?BÓỠJ?ĂB?PŨỠB?ỠKŨBÓ!ỀBOYBỌYPẮBDCCABỌỴŨB]SBÓJ$BỌỄPBỌYPĂB?PỚ:BỌƯỂŨB?*#BỤỘŨBÓỨBQ?BŨỠJ?BDBÓVŨỞB?*RŨỠBỦỀŨỞB1BŨỞỠUỀB?ỠPỔ?B?Ỡ{ÓBỌ)@ÓBÙỠỆŨỠB?ỠỂŨỠB]ỂBỞIŨBOPỚŨBÓỠỂƯBỦ>ŨỞBỌỄPBỠYPB]ỂBÙTBŨPƠỦBECBŨHỦBỤL$BỤỄPB?TŨỠẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂỉỉừpB?TŨỠB$ỠỆ?BỠ:0BÒĨŨBÓỠ!BỞIŨB]ỶPB?HŨỞBÓ)ỸŨỞBÙTBÓ)ỴŨỞB?*ƯŨỞBỦỰPBỠƯỄ?BỌYŨỞÃBÓ!ŨỞBÓWBỦWPB%:ỀŨBỠƠBỌƯỂŨBÙỔ?BŨYPBOYĂBỌƯỂŨBÙỔ?B%:ĨŨ-BÒĨŨẮBỉỂỦB?W?BÓVŨỞB?ỆÓB%:FŨBỤQB?)B?)#ŨỞĂBŨĨŨỞBÓỀƯBÓỠJ?BỤ)@ŨỞB Ĩ0BÒ{ŨỞBÓỠQŨỠB%:0ĂB*èŨBỤ:0ƠŨBÙTBỤ:L?ẮBậỠJ$BỠỂŨỠBŨỞỠPỘỦBÓỆÓB%:0BỌSŨỠB]ỖBOFƯBỌFỦBỀŨB?ƯỂŨÃBDCCABÓỴB%:ỀŨĂBỌỴŨB]SBÙỠVŨỞBỌỚB F0B*ỀB]PB$ỠỄỦB$ỠỆ$BỤ:L?ĂBÙTBỤ:L?ẮBờỠWPBỠ@$B]ỶPBỌSỀB$Ỡ)ỴŨỞBỤỂỦB?W?BÓVŨỞB?ỆÓBÒĨŨB]LŨĂB?QÓỠBÓ{ÓB?ỠỀỦBỞPỀBÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞBỌỖŨBỴŨBỌỆ$BŨỞỠUỀĂB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBÓỠQŨỠB&ỆÓỠBỠL:B$Ỡ)ỴŨỞB%:ĨŨBỌYPẮBẫM0BỦỄŨỠB$ỠƯŨỞB?*ỂƯB?ỠPBỌ:ỀB“ỉỉừpB?TŨỠBÓỠ:ŨỞB?Ề0B]RBŨỞ)ỸPBŨỞỠèƯĂBÙỠVŨỞBỌỚBỀPBOSBOỬBỤỄPB$ỠQỀB&Ề:”B]ỂB“ậỠ:ŨỞB&<ÓB Ĩ0BÒ{ŨỞBŨVŨỞB?ỠVŨBỦỶP”B]ỶPBÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞBÓ.B?ỠỚĂBỠPƠ:B%:FĂB&Ệ?B?Ỡ{ÓẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂDCCABÓỴB%:ỀŨĂBỌỴŨB]SBŨỠỂB?*)ỸŨỞB?ÝBÓỠ<ÓB?W?BÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞB?:0ỘŨB?*:0ỖŨĂBÓÝBỌYŨỞB?*{ÓB%:ỀŨBÓỠỂƯBỦ>ŨỞBẫỄPBỠYPBpỠPBỌ:ỀBợ:0Ổ?B?ỠIŨỞB]ỂBÙTBŨPƠỦBECBŨHỦBỤL$BỤỄPB?TŨỠẮBẫM0BỦỄŨỠB$ỠƯŨỞB?*ỂƯBỠỂŨỠBỌYŨỞBÓỆÓỠBỦỄŨỞB?Ỡ{ÓBỠPƠŨB?ỠIŨỞBỤ@PBŨỠPƠỦB].BÓỠQŨỠB?*SÃB Ĩ0BÒ{ŨỞBÓỆÓBÓVŨỞB?*RŨỠĂB$ỠKŨB]PƠÓBÓỨB1BŨỞỠUỀB?ỠPỔ?B?Ỡ{ÓẮBpỠỀỦBỞPỀBỠYPB?*ỄPĂBÓIỦBỠƯỀBŨỞỠƠB?Ỡ:L?B?*ƯŨỞBÙỠ:VŨBÙỠÝBỌỄPBỠYPBỌỄ?BÙỔ?B%:FBÓỀƯẮBpÝBÓỠ<ÓB?W?BÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞB?ỠỚBÒ.Ó-B?ỠỚB?ỠỀƯĂB]HŨBỠỨỀĂB]HŨBŨỞỠƠĂBỞPỀƯBỤ):B?ỰỀBỌỂỦB]ỂBÓỆÓBỠƯỄ?BỌYŨỞBÙỠỆÓB?ỠỎƯBÙỔBỠƯỄÓỠBÓ!ỀBợ:ĨŨBÙỠ:B]ỂB?TŨỠBợ:FŨỞBp*SẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂẫỚB?Ỡ{ÓBỠPƠŨB?ỠIŨỞBỤ@PBỌ@?B?ỠPBỌ:ỀĂBÓỆÓBÓỴB%:ỀŨĂBỌỴŨB]SBŨỠỂB?*)ỸŨỞBỌGB?L$B?*:ŨỞBỤGŨỠBỌỄƯĂBÓỠTBỌỄƯĂBỌM0BỦỄŨỠB?:0ỘŨB?*:0ỖŨĂBỞPỆƯBÒ.ÓĂBŨĨŨỞBÓỀƯBŨỠLŨB?Ỡ<ÓĂB$ỠỆ?BỠ:0B?*ỆÓỠBŨỠPƠỦBÓ!ỀBÓỆŨBOYĂBÓỠPỔŨB&UẮBpPỔ$B?.ÓBỌÝPBỦỶPBŨYPBÒ:ŨỞĂBỠRŨỠB?Ỡ<ÓB?ÝBÓỠ<ÓB?ỠPBỌ:ỀĂBỞIŨB$ỠƯŨỞB?*ỂƯB?ỠPBỌ:ỀB%:0Ổ?B?ỠIŨỞB]ỶPB$ỠƯŨỞB?*ỂƯB?ỠPBỌ:ỀB0Ộ:BŨ)ỶÓBÓ!ỀBỌSỀB$Ỡ)ỴŨỞB]ỂBÓỆÓBÓ:YÓB]LŨBỌYŨỞẮBẫM0BỦỄŨỠB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBậỠTB?ỠSBCẸ-ập/pựBÓ!ỀBầYBậỠQŨỠB?*SB]ỖBỠỰÓB?L$ĂBỤỂỦB?ỠỎƯB?)B?)#ŨỞĂBỌỄƯBỌ<ÓĂB$ỠƯŨỞBÓỆÓỠBểXBậỠQBĩPŨỠĂBjỞỠSB%:0Ổ?Bp*:ŨỞB)ỴŨỞBÉBẶÙỠỨỀBửễễẲB]ỖB?HŨỞBÓ)ỸŨỞB Ĩ0BÒ{ŨỞĂBÓỠTŨỠBỌWŨBẫFŨỞẮBẫFŨỞBOYBợ:ĨŨB&{B?TŨỠB]ỂBÓỆÓBỌFŨỞBOYBÓỴB&#BỌGB?ÝBÓỠ<ÓB&ỴBÙỔ?ĂB?VŨB]PŨỠBỌPỚŨBỠRŨỠB?PỘŨB?PỔŨBẸBŨHỦB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBÓ:YÓB]LŨBỌYŨỞB“ờỠỆ?BỠ:0B?*:0ỖŨB?ỠWŨỞĂBÓWŨỞBỠPỔŨB?ỂPBŨHŨỞĂB <ŨỞBÒỀŨỠBầYBỌYPBậ.BểX”BỌỄ?BÓỠJ?BỤ)@ŨỞĂBỠPƠ:B%:FĂB?PỔ$B?.ÓB?Ỡ;ÓBỌM0B?ỄƯB&{BỤỀŨB?ỬỀB&Ĩ:B*YŨỞẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂp*ỘŨB?ỠỀƯB?*)ỸŨỞBÓ!ỀBÓỆÓBỌỴŨB]SĂBÓỆŨBOYĂBÓỠPỔŨB&UĂBỤ{ÓBỤ)@ŨỞBÒĨŨB%:ĨŨB?{B]ƠĂBÒ{BOSBỌYŨỞB]PỘŨBỦPƠ?BỦỂPĂBỠHŨỞB&Ề0BỠ:JŨBỤ:0ƠŨẮBp*:ŨỞBỌƯỂŨBÊÉĐBỠƯỂŨB?ỠỂŨỠB?W?BŨỠPƠỦB].BỠ:JŨBỤ:0ƠŨBÓỠPỔŨB&UBỦỶPĂBÙPỚỦB?*ỀBÓỨBDCCABÓỆÓBŨYPBÒ:ŨỞBỌỄ?B0Ộ:BÓK:ĂB?*ƯŨỞBỌỨBOIŨB&;ŨỞB?PỚ:BỤPỘŨB6ịBOỂPBDBÓỨBÊĐĂẺABÙỠỆĂBỞPỬPÃBỞỨPBO:YÓBỤ)@ŨỞBŨÝĂBÓỴBỌYŨỞBỌỆŨỠBỦ.ÓB?PỘ:BÓWBỌSŨỠBÓỨBDCCABÙỠỆĂBỞPỬPÃBŨÕỦBỤ{:BỌỄŨB ỀB?*;ŨỞBỌQÓỠBÓỨBẾẼĂCÉABÙỠỆĂBỞPỬPĂBỌỴŨB]SBỌFỦBOFƯBỀŨB?ƯỂŨB?:0Ơ?BỌWPB]ỖBŨỞ)ỸPB]ỂB](BÙỠQB?*ỀŨỞBOSẮBầỀŨBậểợỡBỠ:0ƠŨBỌFƯBậXŨBậỬB?QÓỠBÓ{ÓBỤỂỦB?W?BÓVŨỞB?ỆÓB?ỠỀỦBỦ):BÓJ$B!0ĂBÓỠQŨỠB%:0ỖŨBỌSỀB$Ỡ)ỴŨỞB]ỂB?ỠỀỦBỞPỀBÒPỜŨB?L$BÙỠ:B]{ÓB$ỠỪŨỞB?Ỡ!BỠ:0ƠŨBŨHỦBĐCDẾBỌỄ?BÙỔ?B%:FB?W?ẮBậỆÓBỠ:0ƠŨĂB?ỠSB GĂB?ỠỂŨỠB$ỠWB?ÝBÓỠ<ÓBỠ:JŨBỤ:0ƠŨBÓỠƯBÓỆÓBỌWPB?)@ŨỞB?ỠỎƯBỌ;ŨỞBÓỠ)ỴŨỞB?*RŨỠĂBÙỔBỠƯỄÓỠĂBỌỄ?BÙỔ?B%:FBÓỀƯÃBÓVŨỞB?ỆÓBOXPBÒ)=ŨỞBÙPỔŨB?Ỡ<ÓB%:WÓB$ỠỪŨỞ-BỀŨBŨPŨỠBỌ)@ÓBÓỠ;B?*ỰŨỞẮBậỆÓBÓVŨỞB?*RŨỠBÓỠỂƯBỦ>ŨỞBÙTBŨPƠỦBỌ)@ÓBỌM0BŨỠỀŨỠB?PỔŨBỌYĂBỌỄ?BÓỠJ?BỤ)@ŨỞBỠPƠ:B%:FĂBŨỠJ?BỤỂBÓVŨỞB?*RŨỠBjỠỂBÙỠỆÓỠBpỠỂŨỠBậÝĂBp*:ŨỞB?ĨỦBỠ:JŨBỤ:0ƠŨBÒ{BOSBỌYŨỞB]PỘŨ…BờỠƯŨỞB?*ỂƯB Ĩ0BÒ{ŨỞBÒƯỀŨỠB?*ỄPBÓỠQŨỠB%:0ĂB ỀŨỠĂB&ỄÓỠĂBỌÔ$B]ỶPBŨỠPỖ:BŨỲBỤ{ÓĂBÓWBỞIŨỞBỌGB?ỄƯBÒPƠŨBỦỄƯBỦỶPBÓỠƯBÓỆÓBỌỴŨB]S…Bậ,ŨỞB]ỶPBỌỨĂBÓVŨỞB?ỆÓBỠL:BÓKŨĂBÙUB?Ỡ:L?BỌ)@ÓBÓỠ;B?*ỰŨỞĂBỌFỦBOFƯB?W?BỦỰPBỦÌ?BÓỠƯBỠ:JŨBỤ:0ƠŨĂB&ỈŨB&ỂŨỞBÓỠPỔŨBỌJ:B]ỂBÓỴBỌYŨỞB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBÓỆÓBŨỠPƠỦB].ẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂờỠƯŨỞB?*ỂƯB?ỠPBỌ:ỀBỌGB?Ỡ;ÓBỌM0BÓỆÓBÓỴB%:ỀŨĂBỌỴŨB]SBŨĨŨỞBÓỀƯBÓỠJ?BỤ)@ŨỞBÓVŨỞB?ỆÓB Ĩ0BÒ{ŨỞĂBŨỠĨŨBỌPỚŨBỠRŨỠB?PỘŨB?PỔŨĂB Ĩ0BÒ{ŨỞBỌỴŨB]SB][ŨỞBỦỄŨỠB?ƯỂŨBÒPƠŨẮBẫGB Ĩ0BÒ{ŨỞBỌ)@ÓBÓỆÓBỦVBỠRŨỠBỦỶPĂBỌPB]ỂƯB?>ŨỞBŨỠPƠỦB].ĂB$ỠKŨB]PƠÓBÓ.B?ỠỚẮBừỶPB?PŨỠB?ỠKŨBỌƯỂŨBÙỔ?ĂB?{BỤ{ÓĂB?{BÓ)ỸŨỞĂBŨHŨỞBỌYŨỞĂB&ỆŨỞB?ỄƯĂBỠƯỂŨB?ỠỂŨỠB?ỠIŨỞBỤ@PBÓỆÓBŨYPBÒ:ŨỞBỦ.ÓB?PỘ:ĂBÓỠTB?PỘ:ĂB$ỠƯŨỞB?*ỂƯB?ỠPBỌ:ỀBÓỨB1BŨỞỠUỀBỠỔ?B&<ÓB&Ĩ:B&IÓĂB?Ỡ;ÓBỌM0BÓỆŨBOYĂBÓỠPỔŨB&UĂBÒĨŨB%:ĨŨB?{B]ƠĂBÒ{BOSBỌYŨỞB]PỘŨBŨỘ:BÓỀƯB?PŨỠB?ỠKŨĂB%:0Ổ?B?ĨỦBỤL$B?ỠỂŨỠB?QÓỠBÓỀƯBŨỠJ?BÓỠỂƯBỦ>ŨỞBẫỄPBỠYPBpỠPBỌ:ỀBợ:0Ổ?B?ỠIŨỞBỉỉừpBợ:ĨŨBÙỠ:B]ỂBÙTBŨPƠỦBECBŨHỦBỤL$BỤỄPB?TŨỠBợ:FŨỞBp*SẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂịỠ#PBjỀỦẴ/$Â


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tuổi trẻ Sở Y tế học tập và làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Sở Y tế học tập và làm theo lời Bác
2019-06-08 06:15:42

(QT) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, tuổi trẻ Sở Y tế Quảng Trị không chỉ...

Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
2019-06-07 06:34:48

(QT) - Những năm qua, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết trong đơn vị, phát huy hiệu quả vai trò chăm lo đời...

Hồi sinh trên vùng đất anh hùng

Hồi sinh trên vùng đất anh hùng
2019-06-06 06:21:39

(QT) - Nằm ở phía Đông huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Trung là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng và lịch sử văn hóa lâu đời. Từ năm 1930-1931, trên mảnh đất này, Chi bộ Huỳnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết