Cập nhật:  GMT+7
qẾũụÂÍxỜỜôùỖềỀỢÍẬùrềỌụÂẾUÂụỢẾýỊẾụÂNỊÊụ)ỳỀụẾÒỀụãÀỢụỢỚẰỊụềỌụƠỞOÂụjỀÉỢụăxÌụÂĂỖụẾỞỪÉỊụỊẾỀÉÌụIỂụưủũwụ-ụưủưừq/ẾũrqỖụÂÍxỜỜôùỖ5ẬxẤùrỡẽềpụ-ụ)ỳỀụẾÒỀụãÀỢụỢỚẰỊụềỌụƠỞOÂụjỀÉỢụăxÌụÂyÂụÂĂỖụŨýụ)ỳỀụẾÒỀụãÀỢụỢỚẰỊụềỌụƠỞOÂụjỀÉỢụăxÌụỢFỊẾụẽỞỵỊÊụềỚỄụỊẾỀÉÌụIỂụưủũwụ-ụưủưừụÍýụỜÙụIỀÉỊụÂẾỆỊẾụỢỚỄụƠỞxỊụỢỚKỊÊụẤỀẺỊụỚxụỢỚỈỊÊụẴOỀụÂỵỊẾụỢỈýỊụỢFỊẾụỜNỀụỊỌỀụỢỌụÂẾUÂụÂyÂụẾỈỳỢụẦÒỊÊụIFụỊỀÉÌụứủụỊỹÌụÍẰỖụÍỳỀụỢFỊẾụũ/ữụỡũwvwụ-ưủũwpờụỢẾỐỀụẦỀẸÌụỢỈýỊụ)ỵỊÊờụỢỈýỊụẤÃỊụŨýụỢỈýỊụƠỞÃỊụƠỞỪĐỢụỢÃÌụÂxỈụỊẾĂỢụẦẸụỢẾÙÂụẾỀÉỊụỢẾAỊÊụÍỒỀụăÊẾỄụƠỞỪĐỢụ)ỳỀụẾÒỀụ)ỵỊÊụỢỈýỊụƠỞOÂụÍẮỊụỢẾUụl66ờụăÊẾỄụƠỞỪĐỢụ)ỳỀụẾÒỀụ)ỵỊÊụẴÒụỢFỊẾụÍẮỊụỢẾUụlj6ụŨýụIĐụẾỈỳÂẾụỖẾyỢụỢỚỀẸỊụIỀỊẾụỢĐụ-ụỨỷụẾÒỀụựụỊỹÌụỡưủũựụ-ụưủưủpờụỖẾĂỊụẦĂỞụẦTxụẽỞỵỊÊụềỚỄụẦỳỢụỢỚỂỊẾụẦÒụỖẾyỢụỢỚỀẸỊụỢỚỞỊÊụẴỂỊẾụÂRxụÂỵụỊTÔÂợq/ỖrqỢxẴÍẬụỜỢỪÍẬôùÌxỚÊỀỊơưỖỨụxỞỢỈùrqỢỚrqỢẤrqỀÌÊụỜỚÂôù//ÂợẴxỈƠỞxỊÊỢỚỀợŨỊ/ẤẬỜIỢỈỖ/ỊẬƯỜ/ũwưứ/ừvẤũủửựứứwỢũứwvũửÍũợHỖÊùụ/rq/ỢẤrq/ỢỚrqỢỚrqỢẤrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrềẾTỐỊÊụỢỚÙÂụ5ỞỪÉỊụRỪụ5ỵỀụảỹỊÊụỢÀỊÊụẴUÂụỢỚTÔỊÊụÂRxụ.!5ụ)ỵỊÊụẴÒụẾỞỪÉỊụÂẾỈụ)ỳỀụẾÒỀụ)ỳỀụẴỀẸỞụãềềẽụjỀÉỢụăxÌụẾỞỪÉỊụ5ỵỀụảỹỊÊụỊẾỀÉÌụIỂụưủũwụ–ụưủưừợụỴỊẾơụềợảq/Ỗrq/ỢẤrq/ỢỚrq/ỢxẴÍẬrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrẽỞyụỢỚỂỊẾụÂẾỞẶỊụẴỄụŨýụỢỌụÂẾUÂụẦỳỀụẾÒỀụãÀỢụỢỚẰỊụềỌụƠỞOÂụjỀÉỢụăxÌụÂyÂụÂĂỖụÍýụẦỒỢụỜỀỊẾụẾỈỳỢụÂẾỆỊẾụỢỚỄụỜÃỞụỚÒỊÊờụẤÃỊụÂẾRụỊẾÁÌụÂẾỞỪẸỊụẴỀĐỊụÌỳỊẾụÌCụỊẾẰỊụỢẾUÂờụỢỚyÂẾụỊẾỀÉÌụŨýụẾýỊẾụẦÒỊÊụÂRxụÂỵụẾÉụỢẾOỊÊụÂẾỆỊẾụỢỚỄụŨýụÂyÂụỢẮỊÊụÍÔỖụỊẾÃỊụẤÃỊụỢỚỈỊÊụŨỀÉÂụỢẾÙÂụẾỀÉỊụẦTỐỊÊụÍOỀụÂẾỀĐỊụÍTỒÂụÂRxụ)ỵỊÊụŨEụỢỹỊÊụÂTỐỊÊụỖẾyỢụẾỞỪụỜUÂụÌỳỊẾụẦỳỀụẦỈýỊụIĐỢụỢỈýỊụẤÃỊụỢÒÂớụŨEụŨỄụỢỚỆờụŨxỀụỢỚJụÂRxụãÀỢụỢỚẰỊụềỌụƠỞOÂụjỀÉỢụăxÌụỢỚỈỊÊụÊỀxỀụẦỈỳỊụÌÔỀợụ)ÓỊÊụỢẾỐỀụÂSỊÊụÍýụƠỞyụỢỚỂỊẾụỢỌụÂẾUÂụãÀỢụỢỚẰỊụỢÚụÂÕụỜỘụẦĐỊụỢFỊẾụẦEụỚxụÂyÂụÊỀỵỀụỖẾyỖụỢẾỀĐỢụỢẾÙÂụÂRỊÊụÂOờụIỀÉỊụỢỈýỊụỢỌụÂẾUÂụẴÒụÌyỪờụÂyỊụẴÒụŨýụỖẾyỢụẦÒỊÊụỖẾỈỊÊụỢỚýỈụỢẾỀụẦỞxụỢẾỀĐỢụỢẾÙÂụỚÒỊÊụIẾAỖờụÍẰỖụỢẾýỊẾụỢỆÂẾụÂẾýỈụÌÚỊÊụẦỳỀụẾÒỀụãÀỢụỢỚẰỊụềỌụƠỞOÂụÂyÂụÂĂỖợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùr)ĐỊụỊÊýỪụự/ự/ưủũwờụũủ/ũủụẦÕỊụŨỄụãÀỢụỢỚẰỊụÂĂỖụẾỞỪÉỊụẦỷụẾỈýỊụỢẾýỊẾụẦỳỀụẾÒỀụỊẾỀÉÌụIỂụưủũwụ–ụưủưừợụềỚỈỊÊụƠỞyụỢỚỂỊẾụÂẾFụẦỳỈụẦỳỀụẾÒỀụãÀỢụỢỚẰỊụÂĂỖụẾỞỪÉỊờụ.xỊụềẾTỐỊÊụỢỚÙÂụgỪụẴxỊụãềềẽụjỀÉỢụăxÌụỢFỊẾụẦỷụẴyÌụỜyỢụ!ẾFụỢẾỄụỜOụũữ/!ề-ềkụỊÊýỪụừ/ũ/ưủũvụÂRxụ.xỊụ.ỆụỢẾTụềỚỞỊÊụTÕỊÊụ)ỵỊÊớụềẾNỊÊụỢỚỀụỜOụưv/ềề-ãềềk-.ềềụỊÊýỪụử/ư/ưủũvụÂRxụ.xỊụềẾTỐỊÊụỢỚÙÂụgỪụẴxỊụềỚỞỊÊụTÕỊÊụãềềẽụjỀÉỢụăxÌụŨEụŨỀÉÂụ5TÔỊÊụẤẲỊụ)ỳỀụẾÒỀụãềềẽụjỀÉỢụăxÌụÂyÂụÂĂỖụỢỀĐỊụỢÔỀụ)ỳỀụẾÒỀụẦỳỀụẴỀẸỞụỢỈýỊụƠỞOÂụãềềẽụjỀÉỢụăxÌụÍẮỊụỢẾUụ6lờụỊẾỀÉÌụIỂụưủũwụ-ụưủưừớụ!ẾFụỢẾỄụỜOụũv-!ề/ềệụỊÊýỪụưự/ự/ưủũvụŨEụÍỷỊẾụẦỳỈụẦỳỀụẾÒỀụãềềẽụjỀÉỢụăxÌụÂyÂụÂĂỖụỢỚỈỊÊụỢFỊẾờụỊẾỀÉÌụIỂụưủũwụ-ụưủưừợụ!yÂụẦÕỊụŨỄụÂĂỖụẾỞỪÉỊụẦỷụÂẾRụẦÒỊÊụỢỚỈỊÊụỢẾxÌụÌTỞụÂẾỈụÂĂỖụỞVụỚxụÂẾFụỢẾỄụẾỈÀÂụỢẾNỊÊụẴyỈụŨEụÍỷỊẾụẦỳỈụẦỳỀụẾÒỀụãềềẽờụẦÓỊÊụỢẾỐỀụỢỚỀẸỊụIẾxỀụÂNỊÊụỢyÂụÂẾỞẶỊụẴỄụŨýụỢỌụÂẾUÂụẦỳỀụẾÒỀợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùr!NỊÊụỢyÂụÂẾỞẶỊụẴỄụẦỳỀụẾÒỀụẦTỒÂụỢẾÙÂụẾỀÉỊụŨÔỀụỢỀỊẾụỢẾẮỊụIẾẶỊụỢỚTÕỊÊờụIẾỈxụẾKÂờụỢỚyÂẾụỊẾỀÉÌờụÂyÂụẴyỈụÂyỈụỢỌỊÊụIĐỢụỊẾỀÉÌụIỂụẦTỒÂụÂẾỞẶỊụẴỄụÂẾỞụẦyỈờụẦyỊẾụÊỀyụẦỠỊÊụỢỂỊẾụẾỂỊẾụÂyÂụỢẮỊÊụÍÔỖụỊẾÃỊụẤÃỊụŨýụIẾOỀụẦỳỀụẦỈýỊụIĐỢụỢỈýỊụẤÃỊụỢÒÂờụIĐỢụƠỞỵụẾỈỳỢụẦÒỊÊụỢẾẬỈụựụỊÒỀụẤỞỊÊụÂẾTÕỊÊụỢỚỂỊẾụÂRxụãềềẽụỢỚỈỊÊụỊẾỀÉÌụIỂụƠỞxờụỊỌỀụẴẰỢụÍýụŨỀÉÂụỢẾÙÂụẾỀÉỊụỢOỢụÂyÂụÂỞÒÂụŨẰỊụẦÒỊÊụùềỈýỊụẤÃỊụẦỈýỊụIĐỢụỨÃỪụẤÙỊÊụỊNỊÊụỢẾNỊụÌÔỀờụẦNụỢẾỄụŨỹỊụÌỀỊẾùờụùăÊTỐỀụjỀÉỢụăxÌụTỞụỢỀDỊụẤPỊÊụẾýỊÊụjỀÉỢụăxÌùờụỢẾxÌụÊỀxụỨÃỪụẤÙỊÊụ)ỵỊÊờụỨÃỪụẤÙỊÊụÂẾỆỊẾụƠỞỪEỊớụẦỌỀụÌÔỀụỊÒỀụẤỞỊÊụỖẾTÕỊÊụỢẾUÂụẾỈỳỢụẦÒỊÊụÂRxụãềềẽờụẴỀẸỞụẤTÕỊÊụỊẾỦỊÊụẦỀẸỊụẾỂỊẾụỢỀDỊụỢỀĐỊợụ)ÓỊÊụỢẾỐỀờụÂyÂụẴyỈụÂyỈụÂSỊÊụÂẾFụỚxụẦTỒÂụỊẾỦỊÊụẾỳỊụÂẾĐờụỢẾỀĐỢụỜĨỢờụỚỠỢụỚxụỊẾỦỊÊụẴýỀụẾKÂụIỀỊẾụỊÊẾỀÉÌụẦẸụỨÃỪụẤÙỊÊụÂẾTÕỊÊụỢỚỂỊẾụẾýỊẾụẦÒỊÊụÂẾỈụỊẾỀÉÌụIỂụÌÔỀợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùr.yỈụÂyỈụIỀẸÌụẦỀẸÌụẾỈỳỢụẦÒỊÊụÂRxụệVụẴxỊụãềềẽụẦỷụIỀẸÌụẦỀẸÌụỊÊẾỀDÌụỢỠÂụỊẾỦỊÊụÌÀỢụÍýÌụẦTỒÂụŨýụỊẾỦỊÊụẾỳỊụÂẾĐụỢỚỈỊÊụỊẾỀÉÌụIỂụƠỞxợụềỳỀụÂyÂụẦỳỀụẾÒỀụẦỷụỢẾẠỊÊụỢẾAỊụỢỚxỈụẦỌỀờụÊỀÔỀụỢẾỀÉỞụỊẾỦỊÊụÂyÂẾụÍýÌụẾxỪờụỜyỊÊụỢỳỈờụỊẾỦỊÊụÌNụẾỂỊẾụẾỀÉỞụƠỞỵụỢÚụÂyÂụIẾỞụẤÃỊụÂTụỢỚỈỊÊụỢỈýỊụỢFỊẾụỊẾTụỨÃỪụẤÙỊÊụỊNỊÊụỢẾNỊụÌÔỀụIỀẸỞụÌẲỞụỘụ!xÌụảÒờụÌNụẾỂỊẾụùẽỞẮỊụÂẾỠỊÊụỢẾxÌụÊỀxụỢÙụƠỞỵỊụẦTỐỊÊụẴỀDỊờụÂÒỢụÌOÂụŨýụÊỀỦụÊỂỊụxỊụỊỀỊẾụỢỚẰỢụỢÙụỘụỢẾNỊờụẴỵỊụIẾỞụŨÙÂụẴỀDỊụÊỀÔỀùờụ“ãyỀụĂÌụÂẾỈụỊÊTỐỀụỊÊẾèỈụỊÕỀụẴỀDỊụÊỀÔỀờụẾỵỀụẦỵỈ”ụỢỳỀụÂyÂụẾỞỪÉỊụ5TÔỊÊụ5Ĩxờụ)xIỚNỊÊớụÂyÂụÌNụẾỂỊẾụ“ạẾỞụẤÃỊụÂTụẴỵỈụŨÉụÌNỀụỢỚTỐỊÊụŨýụUỊÊụỖẾĨụŨÔỀụẴỀĐỊụẦỌỀụIẾỆụẾẰỞ”ờụ“ăỀÉÌụẻẾẰỢụẦTỐỊÊụxỊụÍýỊẾờụỢỚẰỢụỢÙờụIFụÂTÕỊÊ”ờụỨÃỪụẤÙỊÊụẾÕỊụứựựụÌNụẾỂỊẾụỊNỊÊụỢẾNỊụIỀẸỞụÌẲỞờụỢỌụỢÙụƠỞỵỊụỢỚỈỊÊụÂÒỊÊụẦÓỊÊụẤÃỊụÂT…q/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùr!NỊÊụỢyÂụỢỞỪDỊụỢỚỞỪEỊụẦTỒÂụÂẾỠụỢỚKỊÊụỢẾÙÂụẾỀÉỊờụÂyÂụỖẾỈỊÊụỢỚýỈụỢẾỀụẦỞxụỪDỞụỊTÔÂờụÂyÂụẦỒỢụỜỀỊẾụẾỈỳỢụÂẾỆỊẾụỢỚỄụẦTỒÂụãÀỢụỢỚẰỊụÂyÂụÂĂỖụẦẶỪụÌỳỊẾụỢỚỈỊÊụỢỈýỊụẤÃỊờụỢỳỈụẾỀÉỞụUỊÊụÌỳỊẾụÌCờụÊĨỖụỖẾẮỊụÍýÌụÂẾỈụẾÉụỢẾOỊÊụÂẾỆỊẾụỢỚỄụŨýụÂyÂụỢẮỊÊụÍÔỖụỊẾÃỊụẤÃỊụỊẾẰỊụỢẾUÂụẦẮỪụẦRụŨEụỊÒỀụẤỞỊÊờụỰụỊÊẾGxụŨýụỢẮÌụƠỞxỊụỢỚKỊÊụÂRxụẦỳỀụẾÒỀụãÀỢụỢỚẰỊụềỌụƠỞOÂụjỀÉỢụăxÌụÂyÂụÂĂỖụŨýụỢỚyÂẾụỊẾỀÉÌụỢỚỈỊÊụỨÃỪụẤÙỊÊụIẾOỀụẦỳỀụẦỈýỊụIĐỢụỢỈýỊụẤÃỊụỢÒÂợụềỚỈỊÊụẤỄỖụẤỀẺỊụỚxụẦỳỀụẾÒỀụãềềẽờụỊẾỀEỞụÂÕụỜỘụẦỷụỖẾOỀụẾỒỖụŨÔỀụÂyÂụỢỌụÂẾUÂụỢẾýỊẾụŨỀDỊụỢỌụÂẾUÂụÂyÂụẾỈỳỢụẦÒỊÊụÊỀxỈụÍTỞụŨỹỊụẾỈyờụŨỹỊụỊÊẾÉờụỢẾẸụỢẾxỈờụỢỚẬỈụIẾẶỞụẾỀÉỞụỢỞỪDỊụỢỚỞỪEỊụỢỚDỊụÂyÂụỢỞỪĐỊụÊỀxỈụỢẾNỊÊờụŨẰỊụẦÒỊÊụỊẾÃỊụẤÃỊụỢỚẬỈụÂỐụềỌụƠỞOÂợợợụ(ỈụẦĨụẦỳỀụẾÒỀụãềềẽụÂÕụỜỘụỚĂỢụỢỚxỊÊụỢỚKỊÊờụỢẾÙÂụỜÙụÍýụỊÊýỪụẾÒỀụỘụẦỄxụẴýỊụẤÃỊụÂTợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrjEụÂNỊÊụỢyÂụỊẾÃỊụỜÙờụẴyÌụỜyỢụ!ẾFụỢẾỄụỜOụũữ/!ề-ềkụÂRxụ.xỊụ.ỆụỢẾTụềỚỞỊÊụTÕỊÊụ)ỵỊÊụŨýụỜÙụÂẾFụẦỳỈụÂRxụÂĂỖụRỪụỢỚÙÂụỢỀĐỖờụ.xỊụềẾTỐỊÊụỢỚÙÂụãÀỢụỢỚẰỊụÂĂỖụẾỞỪÉỊụẦỷụỨÃỪụẤÙỊÊụỊẾÃỊụỜÙụệ.ãềờụ.xỊụềẾTỐỊÊụỢỚÙÂụIẾỈyụÌÔỀụẦỵÌụẴỵỈụẦRụỢỀDỞụÂẾỞẶỊờụỢỚỂỊẾụẦÒờụỊỹỊÊụÍÙÂờụẦỠỊÊụƠỞỪụỢỚỂỊẾụŨýụẦỵÌụẴỵỈụẤÃỊụÂẾRụẦẸụỢỚỂỊẾụẦỳỀụẾÒỀợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrềỳỀụẦỳỀụẾÒỀờụÂyÂụẦÕỊụŨỄụẦỷụẾỀÉỖụỢẾTÕỊÊụÂỤụừừứụŨỄụŨýỈụgỪụẴxỊụãÀỢụỢỚẰỊụÂĂỖụẾỞỪÉỊờụỢỚỈỊÊụẦĨụÂĨụựvụŨỄụÍýụẦÓỊÊụẴýỈụẤÃỊụỢÒÂờụÂẾỀĐÌụũứờũồớụưũụŨỄụỘụÂyÂụỢNỊụÊỀyỈờụÂẾỀĐÌụưũờũồớụũưvụŨỄụỘụÂyÂụỢỌụÂẾUÂụỢẾýỊẾụŨỀDỊờụÂẾỀĐÌụưvờvồớụvửụŨỄụÍýụÂyÂụÂyụỊẾÃỊụỢỀDỞụẴỀẸỞụỢỚDỊụÂyÂụÍGỊẾụŨÙÂờụÂẾỀĐÌụũwờừồớụÂyỊụẴÒụÂẾỞỪDỊụỢỚyÂẾụÂĂỖụẾỞỪÉỊụÊÓÌụvũụŨỄờụÂẾỀĐÌụũvờưồợụ)ÒụỢỞỌỀụẴỂỊẾụƠỞÃỊụÍýụừựụỢỞỌỀờụỢỚỈỊÊụẦĨụỢẾĂỖụỊẾĂỢụÍýụứủụỢỞỌỀụŨýụÂxỈụỊẾĂỢụvứụỢỞỌỀợụjEụỢỚỂỊẾụẦÒụÂẾỞỪDỊụÌNỊụÂĨụưwứụŨỄụÂĨụỢỚỂỊẾụẦÒụỢỚDỊụẦỳỀụẾKÂờụẦỳỀụẾKÂụŨýụÂxỈụẦẠỊÊờụÂẾỀĐÌụửửờũồớụỢỚỂỊẾụẦÒụÂẾỆỊẾụỢỚỄụÂĨụũủừụŨỄụỢỚỂỊẾụẦÒụÂxỈụÂĂỖờụÂỤụỊẾÃỊờụÂẾỀĐÌụưứờựồờụỢỚỞỊÊụÂĂỖụÍỆụÍỞẰỊụÂẾỆỊẾụỢỚỄụÂĨụưưứụŨỄờụÂẾỀĐÌụựủờứụồợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrềỳỀụÂyÂụẾÒỀụỊÊẾỄụÍẮỊụỢẾUụỊẾĂỢụgỪụẴxỊụIẾĨxụÌÔỀụãềềẽụÂĂỖụẾỞỪÉỊụẦỷụẾỀÉỖụỢẾTÕỊÊụÂỤụứựụŨỄụŨýỈụ.xỊụềẾTỐỊÊụỢỚÙÂờụÂỤụũủụŨỄụÂẾRụỢỄÂẾờụỢỚỈỊÊụẦĨụÂĨụứụŨỄụẦAÂụÂỤụÌÔỀụŨýụữụŨỄụỢyỀụÂỤợụ)ÀÂụẴỀÉỢụỢẾÙÂụẾỀÉỊụÂẾRụỢỚTÕỊÊụ!ẾRụỢỄÂẾụgỪụẴxỊụãềềẽụẦÓỊÊụỢẾỐỀụÍýụềỚTỘỊÊụ.xỊụ(ÃỊụŨẰỊụÂĂỖụẾỞỪÉỊụẦỷụÂĨụựụẦÕỊụŨỄụỢẾÙÂụẾỀÉỊụẦĨụÍýơụjGỊẾụảỀỊẾờụ5TÔỊÊụ5Ĩxờụ)xIỚNỊÊờụềỚỀÉỞụẻẾỈỊÊờụ)NỊÊụ5ýợụ!yÂụẦÕỊụŨỄụÂJỊụÍỳỀụỜCụỢẾÙÂụẾỀÉỊụỢẾẬỈụÍÒụỢỚỂỊẾụÂNỊÊụỢyÂụÂyỊụẴÒụẦỵÌụẴỵỈợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrjÔỀụỢỀỊẾụỢẾẮỊụ“)ỈýỊụIĐỢờụẤÃỊụÂẾRờụẦÓỊÊụỢẾỞẰỊờụỖẾyỢụỢỚỀẸỊ”ờụÂĨụỢẾẸụIẾẠỊÊụẦỄỊẾờụẦỳỀụẾÒỀụãềềẽụjỀÉỢụăxÌụÂĂỖụẾỞỪÉỊụỊẾỀÉÌụIỂụưủũwụ-ụưủưừụẦỷụỢẾýỊẾụÂNỊÊụỢOỢụẦẪỖờụỢẾÙÂụỜÙụÍýụẦỒỢụỜỀỊẾụẾỈỳỢụÂẾỆỊẾụỢỚỄụỜÃỞụỚÒỊÊụỢỚỈỊÊụỢỈýỊụ)ỵỊÊờụỢỈýỊụẤÃỊờụỢỳỈụỖẾỈỊÊụỢỚýỈụẾýỊẾụẦÒỊÊụÂyÂẾụÌỳỊÊụỢẾẸụẾỀÉỊụỜUÂụÌỳỊẾụÂRxụỢỈýỊụẤÃỊụỢỚỈỊÊụŨỀÉÂụẦẶỪụÌỳỊẾụỖẾyỢụỢỚỀẸỊụạề-l5ụŨýụÂẾỹÌụÍỈụẦỐỀụỜOỊÊụÂRxụỊẾÃỊụẤÃỊờụIĐỢụẾỒỖụÊỀỵỀụƠỞỪĐỢụỊẾỦỊÊụŨĂỊụẦEụẴUÂụỨỠÂờụỊẾỦỊÊụŨĂỊụẦEụỊẾÃỊụẤÃỊụƠỞxỊụỢÃÌụỘụÂyÂụẦỄxụỖẾTÕỊÊờụÊĨỖụỖẾẮỊụÂRỊÊụÂOụỊỀEÌụỢỀỊụÂRxụỊẾÃỊụẤÃỊụẦOỀụŨÔỀụ)ỵỊÊờụÂẾỆỊẾụƠỞỪEỊờụỖẾyỢụẾỞỪụÌỳỊẾụÌCụIẾOỀụẦỳỀụẦỈýỊụIĐỢụỢỈýỊụẤÃỊờụÂẾỞỊÊụỢxỪụỨÃỪụẤÙỊÊụƠỞDụẾTÕỊÊụỖẾyỢụỢỚỀẸỊụÊỀýỞụÌỳỊẾợq/ỖrqỖụÂÍxỜỜôùỖ.ỈẤỪùrãỀỊẾụẻẾỠÂq/Ỗr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tuổi trẻ Sở Y tế học tập và làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Sở Y tế học tập và làm theo lời Bác
2019-06-08 06:15:42

(QT) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, tuổi trẻ Sở Y tế Quảng Trị không chỉ...

Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
2019-06-07 06:34:48

(QT) - Những năm qua, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết trong đơn vị, phát huy hiệu quả vai trò chăm lo đời...

Hồi sinh trên vùng đất anh hùng

Hồi sinh trên vùng đất anh hùng
2019-06-06 06:21:39

(QT) - Nằm ở phía Đông huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Trung là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng và lịch sử văn hóa lâu đời. Từ năm 1930-1931, trên mảnh đất này, Chi bộ Huỳnh...

Nữ trưởng thôn tận tụy

Nữ trưởng thôn tận tụy
2019-06-05 06:01:02

(QT) - Không chỉ là cán bộ trẻ đầy trách nhiệm, năng động, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động ở địa phương, chị Nguyễn Thị Diên, Trưởng thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết