Cập nhật:  GMT+7
4ẫỦ8áẽ9ọọ67oỎbỏẽả75Ỏõịb8ỏòắ8Ọm8R8ỏẳ8ẫễá8ỏ=o8ỡ~8ẽ~ê8ỏẫảề8ẽkb8A`á4/ẫỦ54o8áẽ9ọọ67oẪả9à752ÓỎ38-8Ỏẫờá8ẫbâế8Áẫe8ỏẫđ8ỤỪ8áộ98Aì8Áẫcếẫ8ỏòđ8ỡẵ8“Ạ"r8ê!ếẫ8ẫễá8ỏ=o8ỡ~8ẽ~ê8ỏẫảề8ỏỗ8ỏỗmếẩ,8ạ!ề8ạơá,8oẫềếẩ8á`áẫ8Ẫí8Áẫc8Êbếẫ”,8ỏẫkb8ẩb9ế8óõ9,8ỏõịb8ỏòắ8Ọm8R8ỏẳ8Óõ@ếẩ8Ỏòđ8ẻẫhếẩ8áẫe8oẫ<ế8ạ<õ8ẫề~ế8ỏẫ~ếẫ8ỏiỏ8áhếẩ8ỏ`á8áẫõrặế8êhế,8ê~8áểế8ỏcáẫ8áờá8qõếẩ8ẻcáẫ8ỏòềếẩ8á`á8ẫề!ỏ8ạìếẩ8ỏdếẫ8ếẩõrâế8ỡd8áõìá8ọiếẩ8áìếẩ8ạíếẩ.4/o54ỏ9aẽả8ọỏrẽả67ê9òẩbế:Ũoq89õỏề754ỏò54ỏà54bêẩ8ọòá67//á.a9ềóõ9ếẩỏòb.ỡế/àảọẻỏềo/ếảpọ/ỦVŨŨ/ỨỮàỰỤỰỦỪỨŨỏỦƯVỬỮỪẽỦ.ẹoẩ78/54/ỏà54/ỏò54ỏò54ỏà54o8áẽ9ọọ67oAềàr75Ỏõịb8ỏòắ8Ọm8R8ỏẳ8ỏẫờá8ẫbâế8“Ỏõ>ế8ẽầ8Ỏẫ9ếẫ8ếbặế8ẽ~ê8ỏẫảề8ẽkb8A`á8ế$ê8ŨỤỦV”​4/o54/ỏà54/ỏò54/ỏ9aẽả54o8áẽ9ọọ67oAềàr75Ẫỗmếẩ8ơếẩ8“Ỏõ>ế8ẽầ8ỏẫ9ếẫ8ếbặế8ẽ~ê8ỏẫảề8ẽkb8A`á”8ế$ê8ŨỤỦV8àbầế8ò98ỏớ8ếẩ~r8ỦŨ-ỦV/Ừ/ŨỤỦV,8ỏõịb8ỏòắ8Ọm8R8ỏẳ8ạ#8ỏẫờá8ẫbâế8áẫỗĩếẩ8ỏòdếẫ8ỏdếẫ8ếẩõrâế8ạẳế8ỡjb8Ỏòõếẩ8ỏ)ê8Ạbẵõ8àỗnếẩ8ỏẫỗĩếẩ8abếẫ8ỡ~8A@ề8ỏòl8q#8ẫìb8ỏeếẫ8Óõ@ếẩ8Ỏòđ.8Ỏẫảề8ạệ,8á`á8ạề~ế8ỡbặế8ạ#8ỏị8áẫơá8ếẫbẵõ8ẫề!ỏ8ạìếẩ8ỏẫbẳỏ8ỏẫờá,8aị8cáẫ8ếẫỗ8ẻẫ`ê,8ỏỗ8ỡ<ế,8ỏõrặế8ỏòõrẵế8á`á8aâếẫ8ỡẵ8ò$ếẩ8êbâếẩ,8ẫõrẳỏ8`o;8ỏòõrẵế8ỏẫhếẩ8oẫểếẩ8áẫiếẩ8q)ê8ẫ!b8ỏẫ)ế8ỏẫấ,8á%ỏ8ỏệá8áẫề8á`á8ảê8ếẫf8ỡ~8ếẩỗkb8ẽjế8ỏõịb…8Aặế8á!ếẫ8ạệ,8ỏõịb8ỏòắ8Ọm8R8ỏẳ8ạ#8ỏò9ề8ỪƯ8ọõ<ỏ8óõ~8áẫề8á`á8áồ8ẩb~,8ỏẫỗĩếẩ8aâếẫ8abếẫ8ỡ~8á`á8ảê8ếẫf8êí8áhb,8ẻẫhếẩ8ếĩb8ếỗĩếẩ8ỏờ98ạ9ếẩ8ọbếẫ8ọiếẩ,8ạbẵõ8ỏòđ8ỏ!b8ỏòõếẩ8ỏ)ê.8Ảê8Ẽặ8Ỏẫđ8Ẽặ8áẫề8abẳỏ:8“Ạ)r8ẽ~8ẽ>ế8ỏẫơ8Ư8ảê8ếẫ=ế8ạỗlá8ọờ8óõ9ế8ỏ)ê,8ẫỉ8ỏòl8ỏớ8á`á89ếẫ8áẫđ8ạẳế8ỏớ8Ọm8R8ỏẳ,8ẽ>ế8ế~r8aặế8á!ếẫ8ạỗlá8ỏẫ9ê8ẩb98á`á8ỏòể8áẫĩb,8ẩb9ề8ẽỗõ8ỡ$ế8ếẩẫâ,8ảê8áểế8ạỗlá8á`á89ếẫ8áẫđ8ỏ&ếẩ8ỡm,8ỡ@b8ỡ~8ỏbẵế8ạấ8ê9r8`ề8óõ>ế.8Ảê8ẫơ98ọằ8áẫ$ê8ếẩề9ế,8ái8ẩ%ếẩ8ẫễá8ỏ=o8ỏẫ=ỏ8ỏiỏ8ạấ8ẻẫhếẩ8oẫồ8ẽểếẩ8rặõ8ỏẫỗĩếẩ,8óõ9ế8ỏ)ê8áộ98á`á89ếẫ8áẫđ”.4/o54o8áẽ9ọọ67oAềàr75Ạấ8ỏẫờá8ẫbâế8áệ8ẫbâõ8óõ@8ỡbâá8ẫễá8ỏ=o8ỡ~8ẽ~ê8ỏẫảề8ỏỗ8ỏỗmếẩ,8ạ!ề8ạơá,8oẫềếẩ8á`áẫ8Ẫí8Áẫc8Êbếẫ,8A9ế8Áẫế8ế)ếẩ8á9ề8ọơá8ẻẫfả8ếẫ)ế8à)ế8ỡ~8áẫõếẩ8ỏ9r8q)r8àờếẩ8ếhếẩ8ỏẫhế8êjb8ếẫỗ8ỏị8áẫơá8áẫbẳế8àđáẫ8ỏdếẫ8ếẩõrâế8ẫè,8ỏdếẫ8ếẩõrâế8êố98ạhếẩ,8qõ)ế8rặõ8ỏẫỗĩếẩ,8ỏõ>ế8ẽầ8ỏẫ9ếẫ8ếbặế8ẽ~ê8ỏẫảề8ẽkb8A`á…8Ỏòềếẩ8ỡểếẩ8Ư8ế$ê82ŨỤỦỰ-ŨỤỦỮ3,8ỏõịb8ỏòắ8Ọm8R8ỏẳ8ạ#8ỏẫờá8ẫbâế8ỏòặế8ỦỤ8áẫbẳế8àđáẫ8áệ8óõr8êh8ẽjế;8ỏị8áẫơá8ẻẫ`ê,8áế8Ư.ỤỤỤ8ẽỗlỏ8aâếẫ8ếẫ)ế;8ỏò9ề8ƯỤỤ8`ề8<ê,8ỨỤỤ8óõrấế8ỡm8ỡ~8Ủ.ỤỤỤ8ạhb8ẩb~r8áẫề8á`á8ảê8ẫễá8ọbếẫ8ỏ!b8á`á8ạđ98a~ế8ỡốếẩ8ẻẫệ8ẻẫ$ế;8oẫ`ỏ8Ủ.ƯỤỤ8ọõ<ỏ8áĩê8êbầế8oẫc8áẫề8aâếẫ8ếẫ)ế8ếẩẫèề8ạ9ếẩ8ạbẵõ8ỏòđ8ỏ!b8á`á8áĩ8ọm8r8ỏẳ8ỏòặế8ạđ98a~ế8ỏeếẫ;8a~ế8ẩb9ề8áhếẩ8ỏòdếẫ8`ếẫ8ọ`ếẩ8ạỗkếẩ8óõặ8ỏ!b8q#8ụ8Aõếẩ,8ẫõrâế8Ạ9ẻòhếẩ…8ỡjb8ỏịếẩ8ẻbếẫ8oẫc8ỏẫờá8ẫbâế8á`á8áẫỗĩếẩ8ỏòdếẫ8ỏòặế8ƯỤỤ8ỏòbâõ8ạíếẩ.4/o54o8áẽ9ọọ67oAềàr75Ọềếẩ8ọềếẩ8ỡjb8ạệ,8ỏõịb8ỏòắ8Ọm8R8ỏẳ8oẫib8ẫlo8ỡjb8á`á8ạĩế8ỡđ,8a9ế8ếẩ~ếẫ8ạề~ế8ỏẫấ8ỏị8áẫơá8ẫ~ếẩ8áẫồá8aõịb8ỏòõrẵế8ỏẫhếẩ8ỏòờá8ỏbẳo8ỏ!b8áìếẩ8ạíếẩ8ỡẵ8oẫểếẩ8áẫiếẩ8aâếẫ8ẽ9ề;8ỏ9b8ế!ế8ạõib8ếỗjá;8ỏ`á8ẫ!b8ỏẫõiá8ẽ`…8Ạ&á8abâỏ,8ỏòềếẩ8ế$ê8ŨỤỦỮ8ạề~ế8Ọm8R8ỏẳ8ạ#8ỏị8áẫơá8Ứ8aõịb8ỏòõrẵế8ỏẫhếẩ8oẫểếẩ8áẫiếẩ8ỏâ8ế!ế8ê98ỏôr,8ọơá8ẻẫfả8ỡđ8ỏẫ~ếẫ8ếbặế8áẫề8ẫĩế8Ũ.ỤỤỤ8ẫễá8ọbếẫ8ỏòặế8á`á8ạđ98a~ế8ỏòễếẩ8ạbấê.8Ếẩề~b8ò9,8á`á8ạề~ế8ỡbặế8ẽõhế8ỏcáẫ8áờá8ỏẫ9ê8ẩb98ẫề!ỏ8ạìếẩ8áộ98Áhếẩ8ạề~ế8ỡ~8ếẩ~ếẫ8ỏị8áẫơá8ếẫỗ:8Ạẵế8ĩế8ạ`o8ếẩẫé9,8ẫbẳế8ê`õ8ếẫ)ế8ạ!ề,8áẫ$ê8ọệá8á`á8oẫ>ế8êì8ỏ!b8Ếẩẫé98ỏò9ếẩ8ẽbâỏ8ọé8óõiá8ẩb98Ạỗkếẩ8V;8ỏị8áẫơá8á`á8áẫỗĩếẩ8ỏòdếẫ8“Ỡõb8ỏẳỏ8Ỏòõếẩ8ỏẫõ8áốếẩ8ảê8ạẳế8ỏòỗkếẩ”8ạẳế8ỡjb8á`á8ạđ98a~ế8ỡốếẩ8q)õ,8ỡốếẩ8q9,8ỡốếẩ8ạ&á8abâỏ8ẻẫệ8ẻẫ$ế...8Á`á8ẫề!ỏ8ạìếẩ8ỏdếẫ8ếẩõrâế8ế~r8ẩệo8oẫ>ế8ỏẫấ8ẫbâế8ỡ9b8ỏòể,8ỏò`áẫ8ếẫbâê8áộ98êỉb8ạề~ế8ỡbặế8ỏẫ9ếẫ8ếbặế8ếẩ~ếẫ8R8ỏẳ8ạib8ỡjb8q#8ẫìb8ỡ~8áõìá8ọiếẩ8áìếẩ8ạíếẩ.4/o54o8áẽ9ọọ67oAềàr75Ỡbâá8“Ẫễá8ỏ=o8ỡ~8ẽ~ê8ỏẫảề8ỏỗ8ỏỗmếẩ,8ạ!ề8ạơá,8oẫềếẩ8á`áẫ8Ẫí8Áẫc8Êbếẫ”8ạ#8ỡ~8ạ9ếẩ8ỏbẳo8ỏồá8áệ8ọơá8ẽ9ế8ỏf98ọ)õ8òìếẩ8ỏòềếẩ8á`á8oẫềếẩ8ỏò~ề,8ẫề!ỏ8ạìếẩ8áộ98ỏõịb8ỏòắ8Ọm8Rỏẳ8Óõ@ếẩ8Ỏòđ,8óõ98ạệ8ẩệo8oẫ>ế8óõ9ế8ỏòễếẩ8ỡ~ề8áhếẩ8ỏ`á8a@ề8ỡâ,8áẫ$ê8ọệá8ỡ~8ế)ếẩ8á9ề8ọơá8ẻẫfả8ếẫ)ế8à)ế8ỏeếẫ8ếẫ~.4/o54o8áẽ9ọọ67oAềàr75A@ề8Ẫ)ế4/o5


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
2019-06-07 06:34:48

(QT) - Những năm qua, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết trong đơn vị, phát huy hiệu quả vai trò chăm lo đời...

Hồi sinh trên vùng đất anh hùng

Hồi sinh trên vùng đất anh hùng
2019-06-06 06:21:39

(QT) - Nằm ở phía Đông huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Trung là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng và lịch sử văn hóa lâu đời. Từ năm 1930-1931, trên mảnh đất này, Chi bộ Huỳnh...

Nữ trưởng thôn tận tụy

Nữ trưởng thôn tận tụy
2019-06-05 06:01:02

(QT) - Không chỉ là cán bộ trẻ đầy trách nhiệm, năng động, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động ở địa phương, chị Nguyễn Thị Diên, Trưởng thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết