Cập nhật:  GMT+7
%ẹ(.ằf ổổV,ốỖẻỗfẵ,*Ốẹihé.ỗộ1i.ỗẹ hẹ.hẻẩh.fảố.ỗẹáhỸ.fảố.héẹẻcố.ỗ2ẻ.Ẹ3ẻ.Fág%/ẹ(*%ố.ằf ổổV,ốẸẵ ặ,*=ỒỖ$.-.Ỗẹọẻ.éẻ h.ồơ Ỹ.ằ0ằ.ằàố.ắm.ẳi1h.ỗộẩh.ẳế .ắ1h.ụ4.Ẹ3ẻ.FágỸ.ẹơủch.Ẹ3ẻ.F5hé.ẳ4.ỗộẻdh.ễẹ ẻ.hẹẻbơ.ẹi2ỗ.ẳmhé.ẳlhé.ẹ1hẹ.úòẻ.ỗẹ hẹ.hẻẩh.ỗộihé.ốẹihé.ỗộ1i.fảố.ỗẹáhỸ.ễẹõẻ.héẹẻcố@.Ồơ .ẳíỸ.hẹẻbơ.ỗẹ hẹ.hẻẩh.ẳ4.ẳpỏằ.ẳếhẹ.ẹpòhé.ú1.ỗ2i.ẳẻbơ.ễẻch.ẳd.ốẹ0ỗ.ỗộẻdh.ằ0ằ.gj.ẹêhẹ.ễẻhẹ.ỗẫỸ.g hé.f2ẻ.ỗẹơ.hẹảố.nh.ẳếhẹ@%/ố*%ỗ ắfẵ.ổỗủfẵV,g ộéẻhỴ)ốụ. ơỗi,*%ỗộ*%ỗặ*%ẻgé.ổộằV,//ằ@ắ iồơ héỗộẻ@úh/ặẵổễỗiố/hẵùổ/(]>!/>]ặ}![)(>[ỗ(<<[!!f(@ểốé,./*%/ỗặ*%/ỗộ*%ỗộ*%ỗặ*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Gj.ẹêhẹ.fỏh.-.ằ0.ằở . hẹ.Ẹl.Ằjhé.Ỗẹơàh.g hé.f2ẻ.ẹẻcơ.ồơ3.ễẻhẹ.ỗẫ.ằ i%/ố*%/ỗặ*%/ỗộ*%/ỗ ắfẵ*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ổ ơ.ỗẹọẻ.éẻ h.ỗêg.ẹẻdơ.ằ0ằ.gj.ẹêhẹ.ú1.ễệ.ỗẹơảỗ.hơjẻ.ằ0.flhé.ắèỸ.ẳạơ.h5g.)!([Ỹ.úòẻ.ổk.ỗẻbh.ỗẽằẹ.éíố.ẳpỏằ.ú1.ổs.ẹo.ỗộỏ.ú ủ.úkh.ằở .Héáh.ẹ1hé.Ằẹẽhẹ.ổ0ằẹ.ẹơủch.Ẹ3ẻ.F5héỸ. hẹ.Ẹi1hé.Ễẻg.Ỗẽhẹ.=!!.ằih.ằ0.ỗộ6g.éẻkhé@.Ổ ơ.ú1ẻ.ỗẹ0hé.hơjẻỸ.hẹuhé.flhé.ằ0.ằở . hẹ.ằẹi.ổ3h.fpỏhé.ỗộẩh.(.ỗàhỸ.ỗộr.ỗàỗ.ằ3.ằẹẻ.ốẹẽỸ.gmỗ.fq .hơjẻ.ỗẹơ.f4ẻ.ỗộẩh.({!.ỗộẻcơ.ẳlhé@.Ẳẫh.h ủỸ.gj.ẹêhẹ.h1ủ.ẳ4.g hé.f2ẻ.héơlh.ỗẹơ.hẹảố.ỗpóhé.ẳkẻ.nh.ẳếhẹ@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*ửhẹ.Ỗẽhẹ.ằẹi.ẹ ủỴ.“Ổ ơ.hẹẻbơ.fạh.ỗêg.ẹẻdơỸ.ễẹ3i.ổ0ỗỸ.ỗjẻ.hẹảh.ỗẹàủ.hẹơ.ằạơ.ằ0.ỗộ6g.éẻkhé.ằở .ỗẹế.ỗộpọhé.ộàỗ.ằ iỸ.héơlh.ỗẹqằ.5h.ằở .fi1ẻ.ằ0.h1ủ.ằẹở.ủẫơ.f1.ằỉ.úiẻỸ.ằỉ.ổ3.ằí.ổah.õ.ẳế .ốẹpóhé@.Ỗộihé.ễẹẻ.ẳíỸ.ỗộihé.úờhé.ằẹp .ằí. ẻ.f1g.gj.ẹêhẹ.h1ủ.hẩh.ú1i.ỗẹ0hé.>/)!([Ỹ.ỗjẻ.ằờhé.úòẻ.hépọẻ.ắ2h.f1. hẹ.Ỗộạh.Ẹi1hé.Ốẹẻ.ẹờh.úkh.ẳd.f1g.gj.ẹêhẹ.hơjẻ.ằ0.flhéỸ.ằẹơủẩh.ằơhé.ằàố.ằ0.ỗộ6g.éẻkhé.ằẹi.ỗẹế.ỗộpọhé.ẸơẫỸ.Ồơ3hé.Ỗộế@.Ằ0.ỗộ6g.ắk.gấ.ẳọẻ.E(.ẳpỏằ.ỗjẻ.hẹảố.úb.ỗr.ỗềhẹ.Ắ6ằ.HẻhẹỸ.ằìh.ễệ.ỗẹơảỗ.ỗẹê.ằẹớhé.ỗjẻ.ẹịằ.ỗr.ổ0ằẹỸ.ắ0i.ú1.g2hé.ẻhỗẵộhẵỗ@.Ồơ .ồơ0.ỗộêhẹ.úr .f1g.úr .ỗẽằẹ.fỡủ.ễẻhẹ.héẹẻcgỸ.ẳẫh.h ủỸ.ằẹớhé.ỗjẻ.ằí.ỗẹd.ằẹ5g.ổíằ.ỗkỗ.ằẹi.ẳ1h.ằ0.éẻkhé@.Ẹẻch.ỗ2ẻỸ.ằ0.ỗộ6g.éẻkhé.ẳpỏằ.ắ0h.úòẻ.éẻ0.[{@!!!.ẳlhé/ễé.=fi2ẻ.<->.ằih/ễé$.ú1.ằẹớhé.ỗjẻ.ằí.ặếằẹ.úợ.úảh.ằẹơủdh.ỗảh.hóẻ.ằẹi.ễẹ0ằẹ.ẹ1hé@.Ổ6ố.ỗòẻỸ.ằẹớhé.ỗjẻ.ổậ.gõ.ộmhé.ỗẹẩg.}-].flhé.ẳd.póg.ằ0.éẻkhé.ằơhé.qhé.ằẹi.ỗẹế.ỗộpọhé”@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ộọẻ.ỗẹjh.Ỗộpọhé.ỐẹpòằỸ.ằẹớhé.ỗjẻ.ỗêg.ẳẫh.ỗộ hé.ỗộ2ẻ.ằẹ5h.hơjẻ.fỏh.-.ằ0.ằở . hẹ.Ẹl.Ằjhé.Ỗẹơàh.=<(.ỗơnẻ$.õ.ỗẹjh.G ẻ.Ẳ1h@.Hẹẻbơ.h5g.úb.ỗộpòằỸ. hẹ.Ỗẹơàh.ỗrhé.ỗộ3ẻ.ồơ .hẹẻbơ.héẹb.ễẹ0ằ.hẹ ơ.ỗr.ằjhé.úẻcằ.ú5h.ốẹìhé.ẳẫh.f i.ẳmhé.ỗ ủ.ằẹáh.õ.ễẹ6ố.gịẻ.gẻbh.ẳàỗ.hpòằ.hẹphé.úăh.ễẹjhé.héơjẻ.éẻàằ.gó.ỗộõ.úb.ồơẩ.ẹpóhé.fảố.héẹẻcố@.H5g.)!({Ỹ. hẹ.ồơủẫỗ.ẳếhẹ.úb.ồơẩ.ụáủ.ặshé.ỗộ hé.ỗộ2ẻ.úòẻ.gj.ẹêhẹ.fỏh.-.ằ0@.Ũ.ỗpõhé.ẳ4.ẳếhẹ.ẹêhẹ.ỗộihé.ẳạơ.ỗr.fáơỸ.ắpòằ.ẳạơỸ. hẹ.ỗẹơẩ.(Ỹ}.ẹ .ẳàỗ.õ.úờhé.Ỗộ7g.Éẻọẻ.ộlẻ.ễẹ ẻ.ễẹãhỸ.ụáủ.ặshé.ằẹơlhé.ỗộ2ẻỸ.ẳ1i. i.ỗẹ3.ằ0@.ửhẹ.hơjẻ.ằ0ằ.fi2ẻ.ằ0.élg.ằ0.ỗộ6gỸ.ằẹâố.ú1.gè.ỗộẩh.[.ẹl.hơjẻ@.Ẳkẻ.úòẻ.ẳ1h.fỏhỸ. hẹ.hơjẻ.[.fỏh.h0ẻ.ú1.éạh.(!!.fỏh.ỗẹếỗỶ.fớằ.ằ i.ẳẻdgỸ.ỗộ hé.ỗộ2ẻ. hẹ.ằí.)!.fỏh.h0ẻỸ.)!!.fỏh.ỗẹếỗ@.Fỏh.ỗẹếỗ.ẳpỏằ. hẹ.hơjẻ.ỗẹẵi.ễẻdơ.ékẻ.ẳạơ.ú1.ụơàỗ.ắ0h.ẳbơ.ẳ8h.goẻ.ỗẹ0hé@.Héi1ẻ.fỏh.-.ằ0Ỹ. hẹ.ằìh.hơjẻ.ỗẹẩg.ẳ1h.é1.ú1.úếỗ.ẹ1hé.ỗộ5g.ằih@.Goẻ.h5g.ỗnhé.ỗẹơ.hẹảố.ằở .ỗộ hé.ỗộ2ẻ. hẹ.Ỗẹơàh.ẳ2ỗ.éạh.(.ỗề.ẳlhéỸ.ổ ơ.ễẹẻ.ỗộr.ằ0ằ.ằẹẻ.ốẹẽ.f4ẻ.ộìhé.ễẹi3hé.>!!.ỗộẻcơ.ẳlhé@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*ửhẹ.Ỗộạh.Ốẹ h.Úẻẫỗ.Ẹi1hỸ.Ắẽ.ỗẹp.Ụ4.ẳi1h.Ẹ3ẻ.Fág.ằẹi.ắẻẫỗỸ.ỗộihé.ỗẹọẻ.éẻ h.ồơ Ỹ.hẹ7g.ẳlhé.ẹ1hẹ.úòẻ.ỗẹ hẹ.hẻẩh.fảố.ỗẹáh.fảố.héẹẻcốỸ.ẮẰẸ.Ụ4.ẳi1h.Ẹ3ẻ.Fág.ẳ4.ốẹkẻ.ẹỏố.úòẻ.ƠẮHẶ.ụ4Ỹ.Ẹmẻ.Hjhé.ặáh.ỗn.ằẹqằ.ằ0ằ.fòố.ỗảố.ẹơàh.ằẹơủdh.éẻ i.ễẹi .ẹịằ.-.ễệ.ỗẹơảỗ.ỗộihé.ằẹ5h.hơjẻỸ.ỗộlhé.ỗộịỗ.ằẹi.ỗẹ hẹ.hẻẩhỶ.f1g.ỗkỗ.ằjhé.ỗ0ằ.ẹpòhé.héẹẻcốỶ.ốẹkẻ.ẹỏố.úòẻ.Héáh.ẹ1hé.Ằẹẽhẹ.ổ0ằẹ.ụ4.ẹmẻ.ẹơủch.ẳd.ẳi1h.úẻẩh.ỗẹ hẹ.hẻẩh.ỗẻẫố.ằảh.héơlh.úkh.pơ.ẳ4ẻ…Ỗr.ẳạơ.h5g.ẳẫh.h ủỸ.ỗộẩh.ẳế .ắ1h.ụ4.ằí.ỗẹẩg.{.gj.ẹêhẹ.ễẻhẹ.ỗẫ.ằở .ỗẹ hẹ.hẻẩh.ẳpỏằ.ẹo.ỗộỏ.ú ủ.úkh.úòẻ.ổk.ỗẻbh.ẹóh.){!.ỗộẻcơ.ẳlhéỸ.goẻ.gj.ẹêhẹ.ẳpỏằ.ẹo.ỗộỏ.ú ủ.{!.ỗộẻcơ.ẳlhé@.“Ỗẹọẻ.éẻ h.ỗòẻỸ.Ụ4.ẳi1h.ổậ.ỗẻẫố.ỗợằ.ỗẹãg.ẳếhẹ.ằ0ằ.gj.ẹêhẹ.ằở .ỗẹ hẹ.hẻẩh.fảố.ỗẹáhỸ.ễẹõẻ.héẹẻcố.ẳd.ễếố.ỗẹọẻ.ẹo.ỗộỏỸ.ễẹơủẫh.ễẹẽằẹ.ẳi1h.úẻẩhỸ.ỗẹ hẹ.hẻẩh.f1g.5h.ốẹ0ỗ.ỗộẻdh.ễẻhẹ.ỗẫỸ.háhé.ằ i.ỗẹơ.hẹảố”Ỹ. hẹ.Ẹi1h.ằẹi.ắẻẫỗ.ỗẹẩg@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ẳếhẹ.ẹpòhé.ằẹi.ẳi1h.úẻẩh.ỗẹ hẹ.hẻẩh.ỗộihé.héẹb.héẹẻcố.ú1.úẻcằ.f1g.f1.ẹi2ỗ.ẳmhé.ỗẹẻẫỗ.ỗẹsằ.ằở .goẻ.ằàố.ắm.ẳi1h.ằó.ổõỶ.ễẹ9hé.ẳếhẹ.ẳpỏằ.ú ẻ.ỗộì.f1.ằạơ.hkẻỸ.ẹo.ỗộỏ.ẳi1h.úẻẩh.ỗẹ hẹ.hẻẩh.ỗộẩh.ằih.ẳpọhé.fảố.ỗẹáhỸ.fảố.héẹẻcốỸ.éíố.ốẹạh.ú1i.ổs.ốẹ0ỗ.ỗộẻdh.ễẻhẹ.ỗẫ.-.ụ4.ẹmẻ.ằở .ẳế .ốẹpóhé@.Ồơ .ẳíỸ.ốẹ0ỗ.ẹơủ.ỗẻhẹ.ỗẹạh.ụơhé.ễẽằẹỸ.ổ0hé.ỗ2i.ằở .ỗơnẻ.ỗộầ.ỗộihé.úẻcằ.fs .ằẹịh.ẹpòhé.ốẹ0ỗ.ỗộẻdh.ễẻhẹ.ỗẫ.ốẹờ.ẹỏố.úòẻ.ắ3h.ỗẹáh.ú1.éẻ .ẳêhẹ@%/ố*%ố.ằf ổổV,ốẮiặủ,*Ỗộạh.Ỗơủbh%/ố*


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Du lịch về miền nông sản sạch

Du lịch về miền nông sản sạch
2018-10-06 07:18:40

(QT) - Không ngẫu nhiên khi tour du lịch do Dự án Chuỗi giá trị địa phương tổ chức lại thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều người dân trên địa bàn. Chỉ với 0 đồng, du khách...

Người tiên phong ở bản Tà Lao

Người tiên phong ở bản Tà Lao
2018-10-05 06:49:05

(QT) - Bây giờ, bản Tà Lao, xã Tà Long, huyện Đakrông không còn những mái nhà sàn dột nát, nằm giữa hoang vu núi rừng như cách đây mấy chục năm. Thay vào đó là nhiều ngôi nhà...

Phát triển lâm nghiệp bền vững

Phát triển lâm nghiệp bền vững
2018-10-04 06:42:58

(QT) - Với mục tiêu tăng cường công tác phát triển rừng, bảo vệ rừng, giao rừng, giao đất lâm nghiệp, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững đất lâm nghiệp theo hướng nâng...

Quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
2018-10-03 06:46:31

(QT) - Cách đây khoảng 7 năm, khi tiếp nhận chủ trương xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền và người dân xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa rất quan ngại. Tân Hợp là xã miền...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết