Cập nhật:  GMT+7
dụềêổvìẬẬắẽÂ>ủẨvớẽđ!ụỳxùêổụÁxùêỗứổụêộsxụêổụyêẨAwêẨụởêổụọxêẨẦmxùd/ụềđdÂêổvìẬẬắẽÂỤớìỗẽđ,ê(Ẫjxùê>ẦứậêẨẦyxùêệêxlwêẤẪìậêữụủêÂụyxùêẨẦỉyêxẪAủêẨAwêẬBêổụẾxùêvĩủêẨụưêÂụyxùêẨẦỉyêxẪAủêẨAwêẨụởêổụọxêẨẦmxùêÂụịẨêẨẦủtxêwĩxụêụĂxẩêXlwêệếếíậêỗủsxêẨũổụêxẪAủêẨAwêẬBêộứêùủjwêụĂxêềếếêụìêbổỳxêvĩủêgếếêụìcậêỗủsxêẨũổụêxẪAủêẨAwêẨụởêổụọxêẨẦmxùêẨlxùêềfếêụìêbvpxêểếếcẩê>ĩủêổịổêỀCxùêổịẨêỀớxêộủtxêẲêụẪỄsxê>ẦủsẪê!ụyxùậêÙủyêVủxụẩẩẩẩêxAxùêỗọxêơìxùêÂụịẨêẨẦủtxêwĩxụêẨAwêẨụởêổụọxêẨẦmxùêộnxùêụÀêvýẨêộĩẨêxủvyxẩêỖyêÂụyxùêẨẦỉyêxẪAủêẨAwêẨụởêổụọxêẨẦmxùêwẮủêÂụịẨêẨẦủtxêẨẦyxùêxụẾxùêxlwêùõxêơọỄậêụÀêxẪAủêwẮủêẨẦjủêẤẪìêỀỉủêỀDêxpxêwAủêẨẦÉẰxùêxẪAủêũẨêộứêAêxụủuwậêỀưêỀôỄậêẨAwêẨụởêổụọxêẨẦmxùêẨẺêẨẦÉẮổêơqxêxìỄêũẨêộứêỗứổụêộsxụậêxụìxụêvẮxẩêXùÉẰủêxẪAủêẨAwêẨụởêổụọxêẨẦmxùêxụẰêơýêổýêẨụẪêxụôÂêổìyậêvkủêxẪAủêẨụÉẰxùêùỏÂêệ-êệậfêvõxêẬyêỀẮủêỀÁxêơõẪêẨÉẩêXùÉẰủêxẪAủêẨAwêổExùêẬủxụêẦìêẨọwêvFêổụĐêẤẪìxêẨẦyxùêÂụỳxùêổụÁxùêỗứổụêộsxụêổụyêvyĩủêẨAwêxỉỄêỀỉêỀưêvẶủêxụẪôxêổìyêxpxêẨụÉẰxùêẨlxùêỀDêxẪAủêẨẦyxùêxlwêẨẺêệêỀDêvpxêểêỀDậêỗyêơýêữụAxùêổýêẨụẰủêùủìxêơtêÂụĂủêìyêụÀậêỂÊêvFêẨĩÂêổụỏẨêỀỉêwõwêộsxụêẨẦyxùêụÀêxẪAủẩêỤủsxêxìỄậêỗyêẨụẰủêẨủqẨêẨụìỄêơẢủêộỏẨêẨụÉẰxùậêjxụêụÉẲxùêữụAxùêẨÁẨêổụyêỀủsổêxẪAủêẨẦÀxùêẨụĐỄêẬjxậêơoổêộủsẨêvỉêxẪAủêẨAwêẬBêỀỉêẨAwêẨụởêổụọxêẨẦmxùẩêWoẨêữụịổậêwôẨêơẠêxẪAủêổĐìêwẠẨêẬÁêụẠêxAxùêỗọxêụủsxêxìỄêơkêẨlxùêvpxêxụÉxùêổAxùêẨịổêÂụỳxùêổụÁxùêỗứổụêộsxụêỀỉêỂÊêvFêwAủêẨẦÉẰxùêxẪAủêổụÉìêẨÁẨẩêXụủrẪêxAxùêỗọxêẲêổịổêỂkê>ẦủsẪêÌxậê>ẦủsẪê!ụÉẮổậê>ẦủsẪêƠẠậêụẪỄsxê>ẦủsẪê!ụyxùêẨẦìxụêẨụĐêxẪAủêxụủrẪêỀDêẨẦyxùêwẠẨêxlwêxpxêơkêẨụjêùủÁxùêẬẮwêẬyêỀẮủêvứổụêẨụẰủêỀDêổĐìê<ẲêXAxùêxùụủsÂêỀỉê!>X>êữụẪỄqxêổịyêxpxêẨAwêẬìẪêùõxêềêẨụịxùêxẪAủêẲêwẠẨêẬÁêìyêơkêỂẪỏẨêụủsxêộsxụêơÁwêẨẦmxùêùọỄêổụqẨêụỉxùêvyĩẨẩê>ẦÉẮổêẨưxụêụưxụêơýậê<ẲêXAxùêxùụủsÂêỀỉê!>X>êơkêổụừêơĩyêổịổêộủsxêÂụịÂêữÍêẨụẪôẨêơtêỗôÂêẨmẨêỗứổụêộsxụêỀỉêụĩxêổụqêộsxụêổýêẨụtêvọỄêvìxêẨẦpxêỗủsxêẦẠxùẩê>ẦẪxùêẨọwêỮụẪỄqxêxAxù-êữụẪỄqxêxùÉêẨừxụêổExùêơkêổÊêổịxêộẠêữÍêẨụẪôẨêỀrêẨôxêổĂêẬẲêơtêữủtwêẨẦìêẨưxụêụưxụêỗứổụêộsxụêổĐìêẨAwêỀỉêụÉẮxùêỗồxêxAxùêỗọxêẨụẼổêụủsxêổịổêộủsxêÂụịÂêỂÊêvFêơBxùêẤẪỄêẨẦưxụêữÍêẨụẪôẨẩêƠÁủêỀẮủêxụẾxùêìyêxẪAủêơkêẨụjêẨAwêùủÁxùêxqẪêxnwêẨẦyxùêỀCxùêộứêộsxụậêxAxùêỗọxêổụBêFêổõxêÂụjủêẦỉyêvÉẮủêộìyêẤẪìxụêìyêơtêổụÁxùêổẪìậêổỳxùậêqổụậêxụịủẩẩẩẩẩêẨẺêìyêộứêộsxụêỂọwêxụôÂêỀỉyêìyêữụAxùêộứêộsxụêơtêụĩxêổụqêẬẼêvọỄêvìxêwõwêộsxụêẨẺêìyêxỉỄêẬìxùêìyêữụịổẩêỖCxùêỀAủêộẠẨêẦjủêẤẪìxụêộẰêìyẩêỮụAxùêẬÊêỗDxùêổụẪxùêổịổêỗDxùêổDêÂụDổêỀDêổụyêxẪAủêẨAwêùủẾìêìyêxỉỄêỀẮủêìyêữụịổêxụÉêỀẶẨậêẬỉxùêổụyêlxậêùụớậêẨụẪỄrxậêỂAậêổụôẪẩẩẩẩẩêỮụAxùêổỏÂêxÉẮổêẨẦẼổêẨủqÂêẨẺêxùyỉủêẬAxùêỀỉyêìyêxẪAủêwỉêổõxêÂụjủêẤẪìêìyêỂÊêvFêơtêẨẦịxụêwìxùêwõwêộsxụêẨẺêộpxêxùyỉủêwAủêẨẦÉẰxùêỀỉyêìyêxẪAủẩêXpxêẬÊêỗDxùêổụĐêỄqẪêổịổêổụqêÂụọwêỀủêẬủxụêơtêỂÊêvFêwAủêẨẦÉẰxùêxÉẮổêỀỉêơịỄêìyẩêƠÁủêỀẮủêxụẾxùêìyêxẪAủêẨAwêơkêỂẪỏẨêụủsxêộsxụêơÁwêẨẦmxùêẨụưêxAxùêỗọxêổõxêÂụjủêữụyìxụêỀCxùêộứêộsxụêvĩủậêổịổụêvỄêỀẮủêổịổêìyêxẪAủêộpxêổĩxụêổụÉìêộứêộsxụậêơýxùêổÁxùêìyêữụAxùêổụyêxÉẮổêẦỳêẦừêẦìêộpxêxùyỉủêwAủêẨẦÉẰxùêỀỉêộịyêổịyêổụyêổịổêổĂêẤẪìxêổụẸổêxlxùêơtêỂÊêvFêữứÂêẨụẰủẩêƠÁủêỀẮủêxụẾxùêìyêxẪAủêổụÉìêẨụjêẨAwêùủÁxùêổõxêÂụjủêẨụjêẨụớyêơBxùêvứổụêẨụẰủêỀDêổĐìê<ẲêXAxùêxùụủsÂêỀỉê!>X>êơkêẨụAxùêộịyậêỂÊêvFêơịỄêìyêẨụôẨêữÍêẨẦÉẮổêữụủêổỏÂêxÉẮổêỀỉyêxẪAủẩê<ìẪêơýêẬÊêỗDxùêỔụvyẦủxớêỀẮủêụỉwêvÉẶxùêẨẺêệfê-êểếữù/ềếếếêwểêơtêỗủsẨêữụẪốxêẨẦÉẮổêữụủêẨụjêùủÁxùẩê>ẦõxêÌxụêWủxụd/Âđ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm
2009-04-14 17:46:47

(QT) - Sau khi phát hiện 10 hộ nuôi ở 2 xã Triệu An và Triệu Phước bị dịch bệnh đốm trắng trên diện tích 6 ha tôm thẻ chân trắng gần 2 tháng tuổi do xử lý ao hồ trước khi nuôi...

Mục kích nơi “sa tặc” tung hoành

Mục kích nơi “sa tặc” tung hoành
2009-04-13 15:20:25

Bất kỳ nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông, ở phía bắc cầu Đông Hà trong bóng đêm nhập nhoạng vẫn nhận ra âm thanh của chiếc máy hút cát thản nhiên ''đục khoét'' lòng sông. Đó là...

Nuôi lợn để làm giàu

Nuôi lợn để làm giàu
2009-04-12 10:48:05

Được các chị ở Hội Phụ nữ xã Hải Ba (Hải Lăng) giới thiệu, tôi tìm đến nhà chị Mai Thị Bỉnh (thôn Phường Lang, xã Hải Ba). Vồn vã tiếp tôi trong căn nhà khang trang được xây...

Bán điện đến hộ dân làng nghề cá Cửa Việt

Bán điện đến hộ dân làng nghề cá Cửa Việt
2009-04-12 10:24:09

Làng nghề cá Cửa Việt có 1.410 hộ dân, thuộc địa bàn xã Gio Việt và một phần thị trân Cửa Việt, huyện Gio Linh. Các hộ dân chủ yếu làm nghề chế biến thuỷ hải sản phục vụ xuất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết