Cập nhật:  GMT+7
8ỏắãhớẩxx}ảữYõyớìả9Ỏởcyãíùợọãơỏẩõãyỏẫh3ãhỏlãgõlợãyõãyẩợ1ãỚbờãxẩởãiýợọãỏpẩãvýẲmợãớừõãiởẩợỏãợọỏõnữãẮbãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọ08/ỏắ98ữãhớẩxx}ảữỎìẩiả9Ílợãhýuõãợeờãằăăầ3ãyởbợãyộợỏãVýdợọãYwồãhỡãẵãíũợãẮồãơỏẩõãyỏẫh3ãhỏlãgõlợãyõãyẩợãíÁừhãGùãYbõãợọýẲkợ ỜtõãywÁứợọãẮbãÝGỢIãyộợỏãhềữãữỏịữ4ãÍỡãớbãHtợọãyẲãHỮãơỏởẫợọãxdợãVýdợọãYwồ3ãHtợọãyẲãYỢỎỎãỎõlýãỌõẩợọ3ãHtợọãyẲãYỢỎỎãYỏuợọãỢỏềy3ãHtợọãyẲãYỢỎỎãYỏẩợỏãYếờãẮbãHtợọãyẲãYỢỎỎãYôợãÍcyãYỏbợỏ4ãÍồẩãgbợãơỏẩõãyỏẫhãyểữãywýợọãựãhẫhãẶđã?ổợỏãYỏẫõ3ã?ổợỏãYỳã6?ổợỏãỚõợỏ73ãỌõởãỜẬ3ãYwýợọãỌõẩợọã6ỌõởãỚõợỏ74ãYụợọãxdợãớÁừợọãơỏẩõãyỏẫhãợeờãằăăầãícyãằẵ4ắăăãyềợ3ãợùữãợọếợãxẫhỏãíồẩãữỏÁũợọãắắ4ắặẵãywõnýãíúợọ4ãHẫhãíũợãẮồãơỏẩõãyỏẫhãíđãhỏềữãỏbợỏãhẫhãvýẲãíồợỏãữỏẫữãớýểyãẮmãơỏởẫợọãxdợ3ãơẴãhẩờãơlyãữỏỷhãỏúõãẮbãgdởãẮnãờtõãywÁứợọ3ãídờãgdởãẩợãyởbợãẮbãyôhỏãhẢhãyỏẩờãọõẩãỏởcyãíùợọãữỏỳhãớừõãẶđãỏùõãựãíồẩãữỏÁũợọ4ãYýẲãợỏõkợ444ãƠỏõãợọÁứõãiếợãípõãvýẲmợãớừõ8yẩgớìãxyẲớì}ảờẩwọõợ1ằữẶãẩýyởả98yw98yi98õờọãẩớy}ảảãỏxữẩhì}ảăảãẰõiyỏ}ảặăăảãẩớõọợ}ảớìòyảãgởwiìw}ảăảãxwh}ảỏyyữ1//gẩởvýẩợọywõ4Ắợ/ữởwyẩớx/ă/Yỏẩợỏ/ắẵ-ẳ-ằăăậ_ắixò4ỗữọả/98/yi98/yw98yw98yi9ÍềyãơỏẩõãyỏẫhãyõãyẩợãíÁừhãỏởbợãợọýẲkợãíÁẩãẮbởãywúợọãớchãựãẶđã?ổợỏãYỏẫõã6?ổợỏãỚõợỏ78/yi98/yw98/yẩgớì9ỜẻhãiỵãhẫhãhtợọãyẲãơỏẩõãyỏẫhãyõãyẩợãíÁừhãGùãYbõãỢọýẲkợ ỜtõãywÁứợọ3ãÝGỢIãyộợỏãVýdợọãYwồãhềữãữỏịữãợỏÁợọãywkợãyỏẢhãylãỏởcyãíùợọãhỹẩãhẫhãhtợọãyẲãợbẲãớýtợãọẻữãợỏĂợọãywựãợọcõãơỏtợọãợỏr4ãYwÁưhãỏlyãớbãảảíuõãờẻyảảãẮưõãvýẲmợãớừõãywẢhãyõlữãhỹẩãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọãẮbãợọÁứõãớẩởãíùợọ4ãIfýãwẹợọãywởợọãhẫhãyỏỹãyỷhãíoãỏởbợãyỏõnợãỏúãxũãhềữãữỏịữãhỡãíệẲãíỹãgõkợãgdợãỏqữãiếợ3ãxẢãyỏuợọãợỏềyãhỹẩãhỏôợỏãvýẲmợãxựãycõ3ãíẻhãgõnyãớbãhẫhãgẩợ3ãợọbợỏ3ãíởbợãyỏoãhềữãyỏtợ3ãơẴãhẩờãơlyãxÃãiỷợọãớẩởãíùợọãíồẩãữỏÁũợọ444ã?ểẲãợỏÁợọãơỏõãywõoợãơỏẩõãỏởcyãíùợọãớcõãọẻữãxẢãữỏdợãÀợọãọẩẲãọéyãhỹẩãờùyãgùãữỏểợãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọ4ãÍỡãớbãợỏĂợọãywÁứợọãỏừữãơõlợãợọỏồ3ãípõãvýẲmợãớừõãẮbãyỏýãợỏểữã6ímợãgỵãhếẲãhuõ3ãỏởẩãờbý3ãyõmợãớÁũợọ3ãxÃãiỷợọãớẩởãíùợọ44474ãÍÁừhãgõly3ãợỏĂợọãợeờãywÁưhãíếẲãỏởcyãíùợọãơỏẩõãyỏẫhãyõãyẩợãựãẶđã?ổợỏãYỏẫõãhỹẩãHtợọãyẲãHỮãơỏởẫợọãxdợãVýdợọãYwồãớýtợãọẻữãợỏĂợọãơỏỡãơỏeợãyẠãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọ4ãÍỡãớbãợỏĂợọãữỏdợãÀợọãẮmãhtợọãyẫhãẶÃãớẴãờtõãywÁứợọ3ãỏởbợãợọýẲkợãỏõnợãywÁứợọãẮbãíẻhãgõnyãớbãẮềợãímãọõdõãvýẲlyãẮõnhãớbờãhỏởãợọÁứõãớẩởãíùợọ4ãYwởợọãơỏõãíỡ3ãợọẩẲãyẠãơỏõãờưõãíõãẮbởãỏởcyãíùợọ3ãhtợọãyẲãíđãhỏỳãywqợọãílợãẮõnhãọõdõãvýẲlyãợỏĂợọãyẫhãíùợọãẮmãờtõãywÁứợọãợỏÁãywúợọãớcõãữỏõãớẩởãywkợãiõnợãyôhỏãíềyãỏởbợãợọýẲkợ3ãvýẩợãyếờãíbởãycởãẮbãxÃãiỷợọãỏbợọãyweờãớẩởãíùợọãớbãhởợãìờãíồẩãữỏÁũợọ3ãọõỳữãợỏõmýãỏùãọõẩãíốợỏãhdõãyỏõnợãhýùhãxuợọ4ã?ểẲãợỏÁợọãợọÁứõãiếợãẮfợãớõkợãyỷhãơỏõlýãợcõ3ãípõãyỏkờãvýẲmợãớừõãợkợãíđãôyãợỏõmýãdợỏãỏÁựợọãílợãỏởcyãíùợọãxdợãẶýềyãơõợỏãiởẩợỏãhỹẩãhtợọãyẲ4ãỢỏứãữỏuõãỏừữãhỏẻyãhỏjãẮưõãhỏôợỏãvýẲmợãxựãycõ3ãơõkợãywốãẮểợãíùợọãyỏýẲlyãữỏỷhãợọÁứõãiếợãỏõoý3ãyỏtợọãhdờãẮbãhỏõẩãxĩãẮưõãợỏĂợọãơỏỡãơỏeợãhỹẩãiởẩợỏãợọỏõnữãợkợãíđãyỏẩờãọõẩãyôhỏãhẢhãẮbởãvýẫãywốợỏãxdợãẶýềy3ãụợãíồợỏãyốợỏãỏốợỏãơỏẩõãyỏẫhãíoãítõãgkợãhỵợọãhỡãớừõ444ãỌệợãíếẲãợỏềy3ãywkợãíồẩãgbợãẶđãYwýợọãỌõẩợọã6ỌõởãỚõợỏ7ãẶdẲãwẩãẮỷãẮõnhãắậãỏùãiếợãựãyỏtợãHẩợọãỌõẫợãọÃõãíũợãớkợãhẫhãợọbợỏãhỏÀhãợeợọãữỏdợãíuõãẮmãỏởcyãíùợọãơỏẩõãyỏẫhãyỏẫhãyõãyẩợãhỹẩãhtợọãyẲãYỢỎỎãYỏuợọãỢỏềyãẮưõãớẴãiởãxjãọếẲãwẩãtãợỏõóờãờtõãywÁứợọ3ãdợỏãỏÁựợọãílợãxdợãẶýềy3ãờúãờđãẮbãơỏýãiếợãhÁ444XẢãẮõnhãywựãợkợãywệờãywqợọãỏũợãơỏõãờùyãxuãỏùãiếợãíđãợọẩợọãợỏõkợãhdợãywựãỏởcyãíùợọãhỹẩãhtợọãyẲãẮbãíÁẩãwẩãợỏĂợọãơõlợãợọỏồãípõãgúõãyỏÁứợọãyỏõnyãỏcõãgốợỏãvýếợãờủõãỏùãớẩãắăãywõnýãíúợọ3ãyụợọãyởbợãgùãxuãyõmợãớbãằăăãywõnýãíúợọã6ywôhỏãgẫởãhẫởãhỹẩãtợọãỢọýẲóợãHỏôãIõóợ3ãYwÁựợọãyỏtợãHẩợọãỌõẫợ74ãYwởợọãơỏõãíỡãycõãYỏtợọãgẫởãxuãăằ/YG-ÝGỢIãyộợỏãẮmã.ãơõlợãơlyãớýểợãhỹẩãỮỏỡãHỏỹãyồhỏãÝGỢIãyộợỏãỢọýẲóợãÍÀhãHÁứợọãycõãgýụõãơõoờãywẩãẶÃãớẴãơỏõlýãợcõãẮmãẮõnhãơỏẩõãyỏẫhãyõãyẩợãhỹẩãhtợọãyẲãYỢỎỎãYỏuợọãỢỏềyãíđãơỏẽợọãíồợỏ1ãảảÍuõãẮưõãiõnợãyôhỏãắẵ3ắãỏẩ3ãÝGỢIãyộợỏãọõẩởãíềyãọõẩõãíởcợãíệýãíoãơỏẩõãyỏẫhãyõãyẩợ3ãíếẲãớbãiõnợãyôhỏãợẹờãywởợọãiõnợãyôhỏãắẵâ3ầặãỏẩãíđãíÁừhãGùãYbõãợọýẲkợ ỜtõãywÁứợọãhềữãữỏịữãycõãVýẲlyãíồợỏãxuãắăăằ/ỌỮ-GYỢỜYãợọbẲãắẵ/ẵ/ằăăầ3ãợẹờãhẫhỏãẶẩãơỏýãiếợãhÁãywkợãặăăãờ3ãơỏtợọãhỡãwẠợọãữỏpợọãỏù3ãíềyãywuợọãẮbãhếẲãyẫõãxõợỏãợkợãơỏtợọãdợỏãỏÁựợọãílợãờtõãywÁứợọ3ãợọýúợãợÁưhãẮbãíềyãxdợãẶýềyãhỹẩãợỏếợãiếợảả4ãYýẲãợỏõkợãắậãỏùãiếợãợbẲãẮfợãyõlữãyỷhãơỏõlýãơõnợ3ãhdợãywựãílợãỏởcyãíùợọãhỹẩãhtợọãyẲãẮbãọếẲãgềyãụợãẮmãyốợỏãỏốợỏãẩợãợõợỏ3ãywểyãyẢãycõãíồẩãữỏÁũợọ4ãYwÁưhãiõóợãgõlợãẮỷãẮõnhãợọbẲãhbợọãữỏÀhãycữ3ãợọbẲãằặ/ặ/ằăăậ3ãHỏỹãyồhỏãÝGỢIãyộợỏãỚkãỎĂýãỮỏỳhãíđãhỡãhtợọãẮeợãxuãâắắãẮưõãợùõãiýợọ1ãảảÍoãhỡãyỏứõãọõẩợãớbờãhỏởãợỏếợãiếợãỏõoýãẮbãyỏtợọãxýuyãhỏôợỏãxẫhỏãhỹẩãỢỏbãợÁưhãywởợọãẮõnhãxÃãiỷợọãíỳợọãợọýúợãybõãợọýẲkợãyõãyẩợãữỏẫyãywõoợãơõợỏãyl-ãẶđãỏùõãywkợãíồẩãgbợ3ãywÁưhãờéyãycờãyỏứõãợọẠợọãơỏẩõãyỏẫhãyõãyẩợãhỹẩãHtợọãyẲãYỢỎỎãYỏuợọãỢỏềyãycõãơỏýãẮẢhãyỏtợãHẩợọãỌõẫợ3ãẶđãYwýợọãỌõẩợọ3ãỏýẲnợãỌõởãỚõợỏãíoãyõlữãyỷhãẶÃãớẴãẮÁượọãờéhãọõĂẩãhtợọãyẲãẮbãợỏếợãiếợãywởợọãẮỵợọ4ãỌõẩởãywẫhỏãợỏõnờãhỏởãỏýẲnợãỌõởãỚõợỏãyõlữãyỷhãẶÃãớẴãhẫhãơỏõlýãợcõ3ãọõdõãyỏôhỏãhỏởãợỏếợãiếợãyỏtợọãxýuyãợỏẹờãụợãíồợỏãyốợỏãỏốợỏãíoãẮõnhãơỏẩõãyỏẫhãíÁừhãíúợọãyỏýểợ444ảảã?ỷãẮõnhãỏõnợãíẩợọãíÁừhãhẫhãhũãvýẩợãgẩợãợọbợỏ3ãíồẩãữỏÁũợọãẮbãyộợỏãvýẩợãyếờãọõdõãvýẲly4ã?ểẲãợỏÁợọãywÁưhãxẢãgềyãỏừữãyẫhãhỹẩãờùyãxuãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọãíđãớbờãợọÁợọãywnãhtợọãyẫhãíÁẩãiếẲãhỏýẲmợãẮbởãxdợãẶýềyãxdợãẶýềy3ãọếẲãyỏõnyãỏcõãẮmãybõãhỏôợỏãhỏởãhtợọãyẲãẮbãợọÁứõãiếợãớcõãyỏõlýãẮõnhãớbờ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9ẨõãgdởãẮnãvýẲkợãớừõãhỏởãiởẩợỏãợọỏõnữ0ãỜưõãíếẲ3ãycõãgýụõãớbờãẮõnhãẮưõãớđợỏãícởãHtợọãyẲãHỮãơỏởẫợọãxdợãVýdợọãYwồ3ãhỏỳợọãytõãíÁừhãgõlyãwẹợọ3ãhỏộãhẫhỏãíỡãẮbõãợọbẲãợọÁứõãiếợãyỏtợãYếợãỎpẩã6?ổợỏãYỏẫõ7ãhỡãíÁẩãwẩãờùyãxuãíõmýãơõnợãẮmãyeợọãyỏýãợỏểữãẮbãẮÁượọãờéhãywởợọãxÃãiỷợọãớẩởãíùợọ4ãYwÁưhãẫữãớẢhãípõãợọỏộãẮõnhãhỹẩãờùyãxuãớẩởãíùợọ3ãhtợọãyẲãgýùhãữỏdõãảảẶýuợọãợÁưhảảãẶõợãiõãhỏýẲoợãyởbợãgùãờẫẲãờỡhãílợãợũõãơỏẫh4ãỜẻyãơỏẫh3ãữỏuõãỏừữãẮưõãhỏôợỏãvýẲmợãyỏtợãẮểợãíùợọ3ãyỏýẲlyãữỏỷhãợỏếợãiếợãẮmãợỏĂợọãớừõãôhỏãywÁưhãờéyãẮbãớếýãibõãơỏõãhtợọãyẲãyõlữãyỷhãơỏẩõãyỏẫhãycõãíồẩãgbợ4ãÍỡãớbãợỏĂợọãvýẲmợãớừõãxẫyãxÁứợãợỏÁãọõdõãvýẲlyãẮõnhãớbờãíìờãớcõãyỏýãợỏểữãhỏởãỏbợọãyweờãớẩởãíùợọ4ãHýuõãhỵợọãợọÁứõãiếợãíđãẮýõãẮĩãywũãớcõãớbờãẮõnh3ãiýợọãỏpẩãíÁừhãvýẲmợãớừõãọõĂẩãhtợọãyẲãẮbãợọÁứõãớẩởãíùợọ4ãÍếẲãớbãywÁứợọãỏừữãỏõlờãỏởõãờbãyẢãyỏếợãiởẩợỏãợọỏõnữãíđãảảọõdõãvýẲlyảảãíÁừhãờuõãgềyãỏpẩãẮuợãyõmờãễợãọõĂẩãhẫhãhtợọãyẲãẮbãớẩởãíùợọãíồẩãữỏÁũợọ4ãHpợãíuõãẮũõãywÁứợọãỏừữãhtợọãyẲãYỢỎỎãYỏuợọãỢỏềyãỏõnợãíẩợọãớếờãẮbởãờùyãyốợỏãhdợỏãơỏỡãơỏeợãỏũợ4ãƠoãyẠãợọbẲãhtợọãyẲãíÁừhãhềữãọõềẲãữỏịữãơỏẩõãyỏẫhãyỏìởãVýẲlyãíồợỏãxuãắăăằ/ỌỮ-GYỢỜYãợọbẲãắẵ/ẵ/ằăăầãhỹẩãGùãYbõãợọýẲkợã ỜtõãywÁứợọ3ãhtợọãyẲãíđãyõlợãỏbợỏãíệýãyÁãẶếẲãiẢợọãhũãgdợãờr3ãẶếẲãiẢợọãợỏbãẶÁựợọ3ãờýẩãxéờ3ãớéữãíẻyãyỏõlyãgồ3ãớểữãyỏỹãyỷhãyỏýkãíềy3ãọõdõãữỏỡợọãờẻyãgẹợọ3ãímợãgỵãybõãxdợãywkợãíềy3ãỏừữãíúợọãớẩởãíùợọãẮưõãắắẵãợọÁứõãhỏỹãẲlýãớbãiếợãíồẩãữỏÁũợọ444ãYôợỏãílợãợẩẲãyụợọãxuãẮuợãhtợọãyẲãíđãgrãwẩãíệýãyÁãhỏởãờrãyõãyẩợãYwýợọãỌõẩợọãớbãằắãyẦãíúợọ4ãYwởợọãíỡãíệýãyÁãơỏdởãxẫy3ãyỏeờãipãờrãớbãắ3ẳãyẦãíúợọ3ãxuãhpợãớcõãớbãẶếẲãiẢợọãợỏbãẶÁựợọ3ãímợãgỵãọõdõãữỏỡợọãờẻyãgẹợọ444YỏìởãgẫởãhẫởãhỹẩãhtợọãyẲ3ãhỏộãyôợỏãyẠãyỏẫợọãắằ/ằăăầãílợãợẩẲãiởãơỏtợọãyỏoãíõãẮbởãxdợãẶýềyãợkợãọếẲãyỏõnyãỏcõãờùyãơỏởdợãyõmợãơỏtợọãợỏr4ãWõkợọãẮmãớđõãxýềyãợọếợãỏbợọãữỏdõãywdãớbãầắậãywõnýãíúợọ3ãơỏềýãỏẩởãờẫẲãặẳăãywõný3ãywdãớÁũợọãhỏởãhtợọãợỏếợãẳẵăãywõnýãíúợọ3ãyụợọãxtãyỏõnyãỏcõãhỹẩãhtợọãyẲãỏũợãắ3âãyẦãíúợọ4ãÍỡãớbãhỏÁẩãơoãílợãhẫhãơỏởdợãyõmợãờbãhtợọãyẲãíđãyẢãợọýẲnợãíỡợọãọỡữãẮbởãỏởcyãíùợọãữỏỳhãớừõ3ãiếợãxõợỏãycõãíồẩãữỏÁũợọ4ãỜẻhãiỵãhỏÁẩãyõlợãỏbợỏãỏởcyãíùợọãơỏẩõãyỏẫhãợỏÁợọãhtợọãyẲãíđãíệýãyÁãẶếẲãiẢợọãựãyỏtợãHẩợọãỌõẫợãờùyãyýẲlợãíÁứợọãgkãytợọãibõãẳầăãờãywồãọõẫãặăăãywõnýãíúợọ4ãYwởợọãiồữãylyãƠẦãXÃý3ãhtợọãyẲãíđãỹợọãỏùãợỏếợãiếợãằãyỏtợãYỏỹẲãGcợãẮbãHẩợọãỌõẫợãẶếẲãiẢợọãhtợọãywốợỏãẮeợãỏỡẩãyỏtợ3ãyụãhỏÀhãhẫhãớóãỏùõ3ãẮýõãylyãhỵợọãợỏếợãiếợãíồẩãữỏÁũợọãẮưõãxuãyõmợãẵăãywõnýãẮbãyõlữãyỷhãíệýãyÁãơõợỏãữỏôãyýãgụãíÁứợọãọõẩởãyỏtợọãyỏkờãẵăãywõnýãíúợọ4ãYwÁưhãợỏĂợọãyỏõnyãỏcõãẮmãybõãhỏôợỏãhỹẩãhẫhãiởẩợỏãợọỏõnữãơỏẩõãyỏẫhãyõãyẩợãiởãơỏtợọãyỏoãyõlợãỏbợỏãxdợãẶýềyãgựõãxẢãhdợãywựãhỹẩãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọ3ãhếýãỏrõãíẻyãwẩãớbãẩõãxjãgdởãẮnãvýẲmợãớừõãhỏởãiởẩợỏãợọỏõnữ0ãỮỏdõãơỏẫhỏãvýẩợãợỏốợãợỏểợãwẹợọ3ãỏởcyãíùợọãhỹẩãhẫhãhtợọãyẲãơỏẩõãyỏẫhãyõãyẩợãớýtợãợỏểợãíÁừhãxẢãvýẩợãyếờãỏủãywừãhỹẩãhẫhãXự3ãgẩợãợọbợỏãớõkợãvýẩợ3ãxẢãỏừữãyẫhãyôhỏãhẢhãhỹẩãhỏôợỏãvýẲmợãxựãycõ4ãÍỡãớbãxẢãỏÁượọãifợãẮbãọõdõãvýẲlyãợỏẩợỏãọqợãhẫhãyỏỹãyỷhãữỏẫữãớẴãhệợãyỏõly3ãxẢãợỏõnyãyỏbợỏãywởợọãhtợọãyẫhãiếợãẮểợãựãhũãxự444ãỢỏÁợọãhpợãợỏĂợọãyỏõnyãỏcõãẮmãybõãhỏôợỏãyỏốãxẩở3ãgựõãẮốãỏệýãỏlyãhẫhãiởẩợỏãợọỏõnữãímýãẮẩẲãẮuợãợọếợãỏbợọãíoãíệýãyÁãxdợãẶýềy3ãợkợãhỏeợọãữỏôẩãợọếợãỏbợọãhệợãhỡãhỏôợỏãxẫhỏãờõóợãọõdờãwỹõãwởãhỏởãhẫhãiởẩợỏãợọỏõnữãíoãỏqãọõdờãgưyãẫữãớẢhãợừãợệợ3ãibợỏãyỏứõãọõẩợãyếờãxÀhãọõdõãvýẲlyãợỏĂợọãẮÁượọãờéhãẮưõãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọ4ãTợọãỢọýẲóợãỮỏÁưhãỢỏềy3ãỌõẫờãíuhãHtợọãyẲãYỢỎỎãYỏuợọãỢỏềyãhỏởãgõly1ãảảỎõnợãợẩẲãhtợọãyẲãíẩợọãwũõãẮbởãhdợỏãơỏỡãơỏeợãợỏềy3ãờẫẲãờỡh3ãyỏõlyãgồãợẹờãốãọõĂẩãợéợọãờÁẩ3ãhtợọãợỏếợãơỏtợọãhỡãẮõnhãớbờ3ãợừãợọếợãỏbợọãữỏdõãywd4ã?ốãẮểẲ3ãhtợọãyẲãơỏễợãyỏõkyãờởợọãờýuợãyộợỏãẮbãhẫhãxự3ãgẩợãợọbợỏãyõlữãyỷhãvýẩợãyếờãọõdõãvýẲlyãiÀyãíõoờãẮỷãẮõnhãơỏõlýãơõnợãỏừữãyốợỏãỏừữãớẴãíoãhtợọãyẲãíõãẮbởãxdợãẶýềy444ảả4ãỌõdõãvýẲlyãẮÁượọãờéhãẮưõãiếợ-ãƠõợỏãợọỏõnờãyẠãHtợọãyẲãHỮãơỏởẫợọãxdợãVýdợọãYwồãỢỏĂợọãẮÁượọãờéhãọõĂẩãhẫhãhtợọãyẲãơỏẩõãyỏẫhãyõãyẩợãẮưõãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọãữỏệợãớượãyểữãywýợọãẮbởãẮềợãímãiếợãxõợỏ4ãYwởợọãíỡãữỏdõãơoãílợãẮõnhãọõdõãvýẲlyãẮõnhãớbờãhỏởãợọÁứõãớẩởãíùợọãẮbãợỏĂợọãyẫhãíùợọãẮmãờtõãywÁứợọãíuõãẮưõãíứõãxuợọãhỹẩãợọÁứõãiếợ4ãGõlyãẮểẲ3ãợỏÁợọãơỏtợọãữỏdõãiởẩợỏãợọỏõnữãợbởãhAợọãọõdõãvýẲlyãụợãyỏrẩãợỏĂợọãẮÁượọãờéhãywởợọãờuõãvýẩợãỏnãọõĂẩãiởẩợỏãợọỏõnữãẮưõãhùợọãíúợọãợkợãyốợỏãywcợọãơỏõlýãơõnợ3ãgềyãỏừữãyẫhãhÀãơịởãibõ4ãÍoãọõdõãvýẲlyãẮềợãímãẮõnhãớbờãhỏởãớẩởãíùợọãíồẩãữỏÁũợọ3ãíÁừhãgõlyãwõkợọãhtợọãyẲãHỮãơỏởẫợọãxdợãVýdợọãYwồãíđãxÃãiỷợọãỏũợãẵăăãớẩởãíùợọãywởợọãyụợọãxuãấăăãớẩởãíùợọãycõãẶđã?ổợỏãYỏẫõ4ãỚÁũợọãgốợỏãvýếợãờủõãớẩởãíùợọãyẠãắ3ẵ-ãằ3ẵãywõnýãíúợọ/ợọÁứõ/yỏẫợọ4ãỢọởbõãwẩãhẫhãớẩởãíùợọãhpợãíÁừhãỏÁựợọãhẫhãhỏlãíùãgdởãỏõoờ3ãhỏôợỏãxẫhỏãgdởãỏùãớẩởãíùợọ444ã?ốãẮểẲ3ãẩợỏãYwệợã?eợãYỏểợ3ãVýẲmợãHỏỹãyồhỏãÝGỢIãẶđã?ổợỏãYỏẫõãơỏẽợọãíồợỏ1ãảảƠỏtợọãwõkợọãọốãgdợãyỏếợãytõãờbãợỏõmýãợọÁứõãiếợã?ổợỏãYỏẫõãọỏõãợỏểợãxẢãỏừữãyẫhãyôhỏãhẢhãhỹẩãhtợọãyẲãHỮãơỏởẫợọãxdợãVýdợọãYwồãẮưõãíồẩãữỏÁũợọãẮmãẮềợãímãớẩởãíùợọãẮõnhãớbờ4ãYwởợọãỏởbợãhdợỏãỏõnợãycõãơỏõãờbãwềyãợỏõmýãớẩởãíùợọãớbãhởợãìờãywởợọãẶđãíõãớbờãẮõnhãựãhẫhãyộợỏ3ãyỏbợỏãờõmợãỢẩờãyỏõlýãẮõnhãớbờãữỏdõãywựãẮmãvýkãyỏốãhtợọãyẲãíđãyõlữãợỏểợãẮbãycởãẮõnhãớbờãụợãíồợỏãớbãxẢãợủãớẢhãớượ4ã?ưõãíẻhãyỏỵãớbãẶđãgõoợãgđõãợọẩợọ3ãợọỏmãgõoợãớếýãợẩẲãyỏýãợỏểữãgềữãgkợỏãợỏÁợọãơỏõãớẩởãíùợọãíÁừhãợỏểợãẮbởãớbờãẮõnhãycõãhtợọãyẲãíđãhỏởãyỏýãợỏểữãơỏẫ3ãvýẩãíỡãọỡữãữỏệợãụợãíồợỏãữỏẫyãywõoợãơõợỏãyl-ãẶđãỏùõãhỹẩãíồẩãữỏÁũợọ4ảả4ãỢọởbõãơỏdãợeợọãyỏýãỏỳyãớẩởãíùợọ3ãhtợọãyẲãHỮãơỏởẫợọãxdợãVýdợọãYwồãíđãywõoợãơỏẩõãợỏõmýãgõnợãữỏẫữãíoãgdởãẮnãờtõãywÁứợọ3ãywởợọãíỡãữỏdõãơoãílợãẮõnhãíệýãyÁãyỏkờãywẩợọãyỏõlyãgồãơỏẩõãyỏẫh3ãhỏlãgõlợãỏõnợãícõãíoãọõdờãyỏõoýãợỏĂợọãyẫhãỏcõãílợãờtõãywÁứợọ4ãYwõoợãơỏẩõãỏởbợãợọýẲkợãẮbãywúợọãỏbợọãhỏỷhãỏịhãyẩãữỏõãớẩởãíoãọếẲãiẢợọãờbýãẶẩợỏãẮbãớbờãíkãhỏéợãhẫy4ã;ếẲãiẢợọãỏũợãẵãơờãíÁứợọãọõẩởãyỏtợọ3ãẶếẲãiẢợọãhỏừãYếợãỎpẩãọệợãẳăăãywõnýãíúợọãẮbãỏủãywừãhẫhãỏùãờềyãxÀhãớẩởãíùợọãờủõãyỏẫợọãắăă4ăăăãíúợọ/ỏù4ãHỏỳợọãytõãíÁừhãgõlyãơỏtợọãwõkợọãọốãựãhtợọãyẲãHỮãơỏởẫợọãxdợãVýdợọãYwồãờbãỏệýãỏlyãhẫhãiởẩợỏãợọỏõnữãơỏẩõãyỏẫhãyõãyẩợãímýãvýẩợãyếờãílợãỏởcyãíùợọãyẠãyỏõnợ3ãẶếẲãiẢợọãhẫhãhtợọãywốợỏãữỏỳhãớừõãiếợãxõợỏãẮưõãxuãyõmợãẳ4ằăầãywõnýãíúợọ/ợeờãằăăầ4ãÍoãọõdõãvýẲlyãxẢãơỏtợọãíúợọãyỏýểợãọõĂẩãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọãẮưõãiởẩợỏãợọỏõnữãơõợỏãợọỏõnờãhỏởãyỏềẲãớbãữỏdõãớbờãyuyãhtợọãyẫhãiếợãẮểợãựãhũãxự4ãYwÁưhãỏlyãớbãẮểợãíùợọ3ãớẴãọõdõãẮbãữỏếợãyôhỏãợỏĂợọãvýẲmợãớừõãỏừữãữỏẫữãhỹẩãiởẩợỏãợọỏõnữãẮbãợọÁứõãiếợ3ãíẻhãgõnyãớbãọõỳữãiếợãẩờãỏõoýãhẫhãhỏỹãywÁũợọãhỏôợỏãxẫhỏãhỹẩãÍdợọãẮbãỢỏbãợÁưh3ãhẫhãvýẲãíồợỏãhỹẩãớýểyãữỏẫữãỏõnợãỏbợỏ3ãyẠãíỡãờưõãíÁẩãwẩãợỏĂợọãơõlợãợọỏồ3ãípõãỏrõãẶẫhãíẫợọ4ãYẢãyỏếợãờủõãiởẩợỏãợọỏõnữãữỏdõãyôhỏãhẢhãyỏẩờãọõẩãhẫhãỏởcyãíùợọãhùợọãíúợọ3ãơmãẮẩõãxẫyãhẫợỏãẮưõãợọÁứõãiếợãíoãyỏẫởãọửãợỏĂợọãơỏỡãơỏeợãợdẲãxõợỏãyẠãhýùhãxuợọãẮbãvýẩợãywqợọãợỏềyãớbãọõdõãvýẲlyãyỏrẩãíẫợọãợỏĂợọãvýẲmợãớừõãỏừữãữỏẫữãhỹẩãợọÁứõãớẩởãíùợọ4ã;ếẲãiẢợọãvýẲãhỏlãớẩởãíùợọãỏừữãớẴ3ãhẫhãíõmýãơõnợãhỏlãybõãhỏẻyãhỏj3ãíoãợọÁứõãiếợãhỡãywẫhỏãợỏõnờãẮbãọéợãgỡãớếýãibõãẮưõãiởẩợỏãợọỏõnữ444HỡãợỏÁãẮểẲãờưõãycởãíÁừhãxẢãíúợọãyỏýểợãẮbãxẢãỏừữãyẫhãyôhỏãhẢhãhỹẩãợọÁứõãiếợãíồẩãữỏÁũợọ3ãẶếẲãiẢợọãờtõãywÁứợọãớẩởãíùợọãyỏếợãyỏõnợ3ãọõỳữãiởẩợỏãợọỏõnữãụợãíồợỏãxdợãẶýềyãơõợỏãiởẩợỏãícyãỏõnýãvýd4ãGbõãẮbãdợỏ1ãỎúãỢọýẲkợãƠỏẩ-ãỜõợỏãÍÀh8/ữ9


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm
2009-04-14 17:46:47

(QT) - Sau khi phát hiện 10 hộ nuôi ở 2 xã Triệu An và Triệu Phước bị dịch bệnh đốm trắng trên diện tích 6 ha tôm thẻ chân trắng gần 2 tháng tuổi do xử lý ao hồ trước khi nuôi...

Mục kích nơi “sa tặc” tung hoành

Mục kích nơi “sa tặc” tung hoành
2009-04-13 15:20:25

Bất kỳ nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông, ở phía bắc cầu Đông Hà trong bóng đêm nhập nhoạng vẫn nhận ra âm thanh của chiếc máy hút cát thản nhiên ''đục khoét'' lòng sông. Đó là...

Nuôi lợn để làm giàu

Nuôi lợn để làm giàu
2009-04-12 10:48:05

Được các chị ở Hội Phụ nữ xã Hải Ba (Hải Lăng) giới thiệu, tôi tìm đến nhà chị Mai Thị Bỉnh (thôn Phường Lang, xã Hải Ba). Vồn vã tiếp tôi trong căn nhà khang trang được xây...

Bán điện đến hộ dân làng nghề cá Cửa Việt

Bán điện đến hộ dân làng nghề cá Cửa Việt
2009-04-12 10:24:09

Làng nghề cá Cửa Việt có 1.410 hộ dân, thuộc địa bàn xã Gio Việt và một phần thị trân Cửa Việt, huyện Gio Linh. Các hộ dân chủ yếu làm nghề chế biến thuỷ hải sản phục vụ xuất...

Tân Phú thoát nghèo nhờ nuôi thỏ

Tân Phú thoát nghèo nhờ nuôi thỏ
2009-04-11 10:01:36

Những năm trước, trên vùng đất gò đồi toàn núi đá vôi thuộc thôn Tân Phú, xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) người dân không có nghề gì khác ngoài việc chẻ đá thuê kiếm sống. Những...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết