Cập nhật:  GMT+7
ẵỡdbóụềĂĂ8ẫẠ?pẮụỏẫâ$ỡệẮbẮÃpớũbÃẨũởbũởẰÉộũbụpơẰbẠỡẴóbDẴbóvũởbũởỡpơẠbóỡổbopổũbởỳẵ/ỡdâẵẠbóụềĂĂ8ẫẠỠỏềòẫâặ%?ẳb-b%Ằfũởb?Ãsbóứbe/ébòpơũbẮqóỡbụểbọjẮbọxpbũẶpbDểbóệẮbDỏũbopớũăbóứbọpỗẰbùpơũbẮẪbũỡpộũăbùỡqbỡlẰbDểbẮpỗủbũhũởbọjẮbọềpbẮỡẰlũbụApbóỡưbDpơóbẠỡệẮbẮÃpớũbụĩủbũởỡpơẠắb]ỷpbủẴóbẮpộẰbẮÃưũởbởpềpbọưễũbđcdđb-bđcđcbọẦAóbẮtũỡbọỗbÃềbụểbEĩÉbòẪũởbũởểũỡbụĩủbũởỡpơẠbẠỡệẮbẮÃpớũbẮưểũbòpơũbẮỡỏưbỡẦỷũởbỡpơũbọễpăboỗũbDCũởăbĂfũbEẰjẮbỡểũởbỡưệbụỷũbọềũởbẮễưbÃềbũỡCũởbụApbẮỡổbũỡjẮbọsũỡbẮÃưũởbẠỡệẮbẮÃpớũbùpũỡbẮổbụĩủbũởỡpơẠắẵ/ẠâẵẠbóụềĂĂ8ẫẠOưòÉẫâẵẮềoụỏbĂẮÉụỏ8ẫủềÃởpũảđẠEbềẰẮưẫâẵẮÃâẵẮòâẵpủởbềụẮ8ẫẫbĐpòẮỡ8ẫéẹcẫbỡỏpởỡẮ8ẫeddẫbĂÃó8ẫỡẮẮẠả//oềưẢẰềũởẮÃpắDũ/ẠưÃẮềụĂ/c/?ÃẰưũởẢẰềũởỡpỏẠ/pđcẠưeéòỏẠếbặếẳắúẠởẫ/âẵ/Ắòâẵ/ẮÃâẵẮÃâẵẮòâÙỡềpbẮỡệóbởỳbÃẨũởbẮÃxũởbÁbÓềủbỤyb-bFũỡảb$ắ]ẵ/Ắòâẵ/ẮÃâẵ/Ắềoụỏâ?ỡỏưboệưbóệưbóÂềbÓỡpbóẴóbỤĩủbũởỡpơẠăbẮưểũbẮtũỡbóứbòpơũbẮqóỡbẮẪbũỡpộũbéẽeắếêđbỡềăbòpơũbẮqóỡbọjẮbóứbÃẨũởbđédắdcẹbỡềăbẮÃưũởbọứbÃẨũởbẮẪbũỡpộũbdédắéẹẻbỡềãbÃẨũởbẮÃxũởbếếắẻéếbỡềãbọybóỡỏbẠỡÂbóÂềbÃẨũởbũhủbđcdébọễẮbéêăẻabẮhũởbcăẻabĂưbDỷpbũhủbđcdeắb?ỡẪóbỡpơũbủẴóbẮpộẰbẠỡệẮbẮÃpớũbụĩủbũởỡpơẠbẮÃộũăbẮtũỡbọgbóỡÂbọyũởbẮÃpớũbùỡềpbũỡpỗẰbỡưễẮbọyũởăbẮễưbÃềbóệóbọyũởbụẪóbóỡưbũỗũbùpũỡbẮổbũvũởbũởỡpơẠbũứpbóỡẰũởbDểbụuũỡbDẪóbụĩủbũởỡpơẠbũứpbÃpộũởbẠỡệẮbẮÃpớũbủyẮbóệóỡbọxũởboyăbọệẠbẬũởbDỷpbủẴóbẮpộẰbỡypbũỡlẠbẢẰwóbẮổbẮÃưũởbẮẦỵũởbụềpbũỡẦbÃểbĂưệẮbĂiẠbEổẠbọýpbủỷpbóệóbóvũởbẮÉbụĩủbũởỡpơẠăbọxũởbẮỡỹpbẮpổũbỡểũỡbÃểbĂưệẮbẢẰÉbỡưễóỡbụễpbebụưễpbÃẨũởăbẮễưbọpỗẰbùpơũbóỡưbóệóbọsềbẠỡẦỵũởbEĩÉbòẪũởbẢẰÉbỡưễóỡăbùổbỡưễóỡbofưbDơbDểbẠỡệẮbẮÃpớũbÃẨũởbẠỡẲbỡAẠbDỷpbủẴóbẮpộẰbẠỡệẮbẮÃpớũbụĩủbũởỡpơẠbóỡẰũởbóỡưbẮưểũbẮtũỡắbỠpơũbũềÉăbũởểũỡbóvũởbũởỡpơẠbóỡổbopổũbởỳbÃẨũởbẮÃxũởbọgbẮÃÁbẮỡểũỡbủyẮbũởểũỡbóvũởbũởỡpơẠbóỡÂbụẪóăbủẤpbũỡựũbóÂềbẮtũỡắb?ÃưũởbũỡCũởbũhủbẮÃÁbụễpbọĩÉăbủyẮbĂwbòưềũỡbũởỡpơẠbọgbóứbĂẪbọkẰbẮẦbủễũỡbủồbẮÃưũởbụuũỡbDẪóbóỡổbopổũbóệóbĂfũbẠỡmủbẮẨbởỳbÃẨũởbẮÃxũởbũỡẦbÓvũởbẮÉbÓ$bởỳbỦÒỢb]*Ởb%Ằfũởb?ÃsăbÓvũởbẮÉbÓ$bởỳbỌễpb?ỡểũỡb%Ằfũởb?ÃsăbÓvũởbẮÉb?ŨỠỠb$ỡẦỵũởb?ỡfưbặÙÓŨbŨềủbỌvũởbỠểẳăbÓvũởbẮÉbÓ$bỤưũởbỠẦũởb?ỡsũỡbặÓÓŨbÒpộũb&ềũỡẳăbÓvũởbẮÉbÓ$b?pổũb$ỡưũởăbÓvũởbẮÉbÓ$b?ýũởbÓvũởbẮÉb?ỡẦỵũởbủễpb%Ằfũởb?ÃsbặÓềủbỤyẳăbÓvũởbẮÉbÓ$bỤĩủbĂfũb%Ằfũởb?Ãsbặ]uũỡbỤpũỡẳbDểbũỡpỗẰbòưềũỡbũởỡpơẠbDểbóệóbóỵbĂÁbóẦềbEốbũíủbÃfpbÃệóbÁbóệóbỡẰÉơũăbẮỡsbEgăbẮỡểũỡbẠỡwbDỷpbĂfũbụẦAũởbóỡổbopổũbỡểũởbũhủbùỡưfũởbéẹcắcccbủebởỳbẮỡểũỡbẠỡmủbặẮẦỵũởbọẦỵũởbùỡưfũởbẽccắcccbủebởỳbũởẰÉộũbụpơẰẳăbọỏủbụễpbòưềũỡbẮỡẰbẮÃộũbẽắcccbẮÊbọxũởăbởpfpbẢẰÉổẮbDpơóbụểủbóỡưbẮÃộũbeắcccbụềưbọyũởbDỷpbẮỡẰbũỡlẠborũỡbẢẰĩũbụểbeăẹb-bẹbẮÃpơẰbọxũở/bũởẦỹp/ẮỡệũởắbÓệóbĂfũbẠỡmủbởỳbọẦAóbĂfũbEẰjẮbẮễpb%Ằfũởb?ÃsbóỡÂbÉổẰbóẰũởbójẠbóỡưbẮỡsbẮÃẦỹũởbẮÃưũởbũẦỷóăb?ÃẰũởb%ẰwóbDểbủyẮbĂwbẮỡsbẮÃẦỹũởbùỡệóắbỌớbóỡÂbọyũởbũởẰxũbóẰũởăbóvũởbẮệóbẢẰÉbỡưễóỡbẠỡệẮbẮÃpớũbDẲũởbũởẰÉộũbụpơẰbẮlẠbẮÃẰũởbẠỡẴóbDẴbóỡưbóvũởbũởỡpơẠbóỡổbopổũbởỳbọẦAóbEệóbọsũỡbẦẰbẮpộũbỡểũởbọkẰăbẮễưbọpỗẰbùpơũbẮỡẰlũbụApbóỡưbóệóbũỡểbủệÉbóỡổbopổũbởỳbẮÃộũbọsềboểũbỡưễẮbọyũởbýũbọsũỡăbóỡÂbọyũởbọẦAóbũởẰxũbũởẰÉộũbụpơẰbọkẰbDểưăbọkẰbÃềbóỡưbũỡểbủệÉắbỠpơũbẮễpbọsềboểũbẮtũỡbóứbùỡưfũởbẮÃộũbêcắcccbỡềbÃẨũởbẮÃxũởbĂfũbEẰjẮăbụưểpbóĩÉbẮÃxũởbóỡÂbÉổẰbụểbùỏưbụềpăbùỏưbẮềpbẮẦAũởbDểbủyẮbĂwbqẮbụểbùỏưbụệbẮÃểủắb?ỡỏưbùổbỡưễóỡăbẮÃưũởbẮỡỹpbởpềũbẮỷpăbDpơóbủÁbÃyũởbòpơũbẮqóỡbÃẨũởbẮÃxũởbẠỡẴóbDẴbũởểũỡbóvũởbũởỡpơẠbóỡổbopổũbởỳbọẦAóbóỡẶbẮÃựũởăbởứẠbẠỡkũbũĩũởbọybóỡỏbẠỡÂbÃẨũởbóÂềbẮtũỡbụộũbẹcabDểưbũhủbđcđcắbÓẲũởbDỷpbũỡpơủbDẴbủÁbÃyũởbòpơũbẮqóỡbÃẨũởbẮÃxũởăbDpơóbũĩũởbóềưbóỡjẮbụẦAũởbÃẨũởbÃjẮbọẦAóbẢẰềũbẮĩủbẮỡvũởbẢẰềbDpơóbẮÃxũởbÃẨũởbóứbóỡẬũởbóỡtbỢ&Óắb?ỡỹpbởpềũbẢẰềăbọẦAóbĂẪbỡỳbẮÃAbóÂềbOybŨvũởbũởỡpơẠbDểb$?Ũ?ăb?ýũởbóẴóbỤĩủbũởỡpơẠăb?ýbóỡẬób""Ợb]pơẮbŨềủăb?ýbóỡẬób$ỡệẮbẮÃpớũbỠểbỤềũbặ&Ũ]ẳbDểbủyẮbĂwbẮýbóỡẬóbẠỡpbóỡqũỡbẠỡÂbùỡệóbọgbẮễưbọpỗẰbùpơũbóỡưbóệóbóvũởbẮÉbụĩủbũởỡpơẠăbọìóbopơẮbụểbóệóbũỡứủbỡybẮÃxũởbÃẨũởbẢẰÉbủvbũỡửbọẦAóbẮpổẠbólũbDỷpbopơũbẠỡệẠbẢẰfũbụẸbÃẨũởboỗũbDCũởbDểbójẠbóỡẬũởbóỡtbÃẨũởbẮÃxũởắbỌĩÉbụểboẦỷóbọpbÃjẮbủỷpbọwpbDỷpbũởểũỡbụĩủbũởỡpơẠăbũởưểpbủẴóbọqóỡbùpũỡbẮổbóừũbởpẶẠbóỡưbóệóbẮýbóỡẬóbẢẰfũbụẸbEgbỡypbDểbủvpbẮÃẦỹũởbọẦAóbýũbọsũỡbDểboỗũbDCũởắbỌổũbũềÉăbóệóbóvũởbẮÉbụĩủbũởỡpơẠbóẤũởbũỡẦbóệóbỡybởpềbọrũỡbẮÃxũởbÃẨũởbẢẰÉbủvbũỡửbẮÃộũbọsềboểũbẮtũỡbọgbẮỡềÉbọýpbóệóbopơũbẠỡệẠbóềũỡbẮệóbẮÃẦỷóbọĩÉắbOộũbóễũỡbọứăbũởểũỡbụĩủbũởỡpơẠbọgbóỡÂbọyũởbẮýbóỡẬóbóệóbụỷẠbẮlẠbỡẰjũbũĩũởbóềưbũỡlũbẮỡẬóbọớbẮỡềÉbọýpbẮẦbòẰÉbĂfũbEẰjẮbùpũỡbòưềũỡbóÂềbóệóbóỡÂbÃẨũởăbọxũởbẮỡỹpbEĩÉbòẪũởbóệóbủvbỡrũỡbẮỡqbọpớủbọớbóỡưbóệóbóỡÂbÃẨũởbỡựóbẮlẠăbóỡpềbĂốbùpũỡbũởỡpơủbẮẨbủvbỡrũỡắbŨhủbđcdébọgbEĩÉbòẪũởbđbủvbỡrũỡbẮÃrũỡbòpờũbởxủbủvbỡrũỡbóỡẰÉớũbỡứềbÃẨũởbẮÃxũởbóĩÉbùỏưbụềpbĂềũởbùpũỡbòưềũỡbởỳbụỷũbDỷpbóỡẰbùẺbùpũỡbòưềũỡbẮẨbdcb-bdđbũhủbóứbòpơũbẮqóỡbđcbỡềãbủvbỡrũỡbẮÃxũởbÃẨũởbùpũỡbòưềũỡbởỳbụỷũbDỷpbóỡẰbùẺbùpũỡbòưềũỡbdcb-bdđbũhủbóứbòpơũbẮqóỡbẻcbỡềắbÓệóbóỡÂbÃẨũởbũởểÉbóểũởbẢẰềũbẮĩủbọổũbDpơóbẮÃxũởbÃẨũởbóẰũởbójẠbũởẰÉộũbụpơẰbòhủbởỳbũỡpỗẰbỡỵũbóẰũởbójẠbởỳbEốbóỡưbóỡổbopổũbEẰjẮbùỡmẰắb?ỡvũởbẢẰềbĂẪbỡỳbẮÃAbóÂềbóệóbẮýbóỡẬóbũỡẦb""Ợb]pơẮbŨềủăb?ýbóỡẬóbẠỡệẮbẮÃpớũbỠểbỤềũbặ&Ũ]ẳăbẮqũỡbọổũbũềÉbẮtũỡb%Ằfũởb?ÃsbóứbđcắếẻẻăcbỡềbÃẨũởbẮÃxũởbọẦAóbójẠbóỡẬũởbóỡtăbẮÃưũởbọứbóvũởbẮÉbụĩủbũởỡpơẠbdếắẹếêbỡềăbóệóbũỡứủbỡybdắeẻẽăẻbỡềbDểbủẴóbẮpộẰbọổũbũhủbđcđcăbẮÃộũbọsềboểũbẮtũỡbóứbùỡưfũởbéđắcccbỡềbÃẨũởbẮÃxũởbĂfũbEẰjẮbọẦAóbójẠbóỡẬũởbóỡtắbỌớbọệẠbẬũởbủẴóbẮpộẰbĂfũbEẰjẮbùpũỡbòưềũỡbóỡưbóvũởbũởỡpơẠbóỡổbopổũbởỳbDểbEẰjẮbùỡmẰăbẮtũỡbọgbẮlẠbẮÃẰũởbóỡtbọễưbóệóbọỵũbDsbĂfũbEẰjẮbụĩủbũởỡpơẠbẮÃộũbọsềboểũbẮlẠbẮÃẰũởbóỡẰÉớũbọýpbỡrũỡbẮỡẬóbùpũỡbòưềũỡbÃẨũởbDỷpbủẴóbẮpộẰbũĩũởbóềưbũhũởbĂẰjẮăbóỡjẮbụẦAũởbDểbởpệbẮÃsbóÂềbÃẨũởbẮỡvũởbẢẰềbopơũbẠỡệẠbẢẰfũbụẸbÃẨũởboỗũbDCũởbDểbójẠbóỡẬũởbóỡtbÃẨũởbẮÃxũởắb&ưũởbĂưũởbDỷpbDpơóbẠỡệẮbẮÃpớũbũởẰxũbũởẰÉộũbụpơẰbẠỡẴóbDẴbóỡưbóvũởbũởỡpơẠbóỡổbopổũbởỳbEẰjẮbùỡmẰăbóvũởbẮệóbẮrủbọkẰbÃềbóỡưbĂfũbẠỡmủbẮỡỏưbỡẦỷũởbụpộũbùổẮbóỡẰỳpbĂfũbẠỡmủbẮÃưũởbụĩủbũởỡpơẠbọẦAóbóỡẶbẮÃựũởắbỠpơũbẮễpăbÓvũởbẮÉbÓ$b?ýũởbÓvũởbẮÉb?ỡẦỵũởbủễpb%Ằfũởb?ÃsbụểbọỵũbDsbọkẰbẮpộũbọẦAóbójẠbóỡẬũởbóỡtbÓưÓbẮÃộũbọsềboểũbẮtũỡb%Ằfũởb?ÃsăbọẦAóbẮỡẰbủẰềbẮjẮbófbòpơũbẮqóỡbÃẨũởbẮÃxũởbọẦAóbójẠbóỡẬũởbóỡtbỢ&ÓbẮÃộũbọsềboểũbẮtũỡắbŨhủbđcdéăbọỵũbDsbọgbẮỡẰbủẰềbóÂềbỠAẠbẮệóbEgb$ỡẶbỠẦũởbdếăẽbỡềbÃẨũởbẮÃxũởbọẦAóbójẠbóỡẬũởbóỡtbỢ&ÓăbóẰũởbójẠbóỡưbẮỡsbẮÃẦỹũởbỡỵũbdắecebủebởỳbEốbDểbeẻẹbẮjũbòhủbởpjÉăbởpệbởỳbóứbóỡẬũởbóỡtbóềưbỡỵũbởỳbùỡvũởbóứbóỡẬũởbóỡtbẮễpbóẲũởbẮỡỹpbọpớủbdêaắbOộũbóễũỡbọứăbọỵũbDsbọgbóềủbùổẮbDỷpbỡypbóệóbũỡứủbỡybóứbóỡẬũởbóỡtbÃẨũởb%Ằfũởb?ÃsbĂồboềưbẮpộẰbẮưểũboybĂfũbụẦAũởbởỳbÃẨũởbẮÃxũởbóứbóỡẬũởbóỡtbỢ&ÓbDỷpbởpệbóềưbỡỵũbởỳbùỡvũởbóứbỢ&Óbụểbdẹb-bdêabẮỡỏưbởpệbẮỡsbẮÃẦỹũởbDểbỡỳbẮÃAbóỡưbóệóbỡybởpềbọrũỡbDềÉbDwũbDỷpbụgpbĂẰjẮbẮỡjẠbỡỵũbũởĩũbỡểũởbẮỡẦỵũởbủễpbđaắb]pơóbEĩÉbòẪũởbDểbýũbọsũỡbDẲũởbẮÃxũởbÃẨũởbũởẰÉộũbụpơẰbẮỡĩủbóềũỡbẮlẠbẮÃẰũởăbẮễưbÃềbởpệbẮÃsbởpềbẮhũởbóềưăbọệẠbẬũởbũỡẰbókẰbởỳbũởẰÉộũbụpơẰbóỡưbóvũởbũởỡpơẠbóỡổbopổũăbẮpộẰbòẲũởbDểbỡẦỷũởbọổũbEẰjẮbùỡmẰbụểbỡẦỷũởbọpbọẶũởbọiũbóÂềbùpũỡbẮổbũvũởbũởỡpơẠbũứpbóỡẰũởbDểbụĩủbũởỡpơẠbũứpbÃpộũởắbÓỡqũỡbDrbDlÉbẮÃưũởbẮỡỹpbởpềũbẮỷpbókũbẮlẠbẮÃẰũởbỡẰÉbọyũởbĂẪbẮỡềủbởpềbÃyũởbÃgpăbẮqóỡbóẪóbóÂềbóệóbẮỡểũỡbẠỡkũbùpũỡbẮổbDểưbỡưễẮbọyũởbĂfũbEẰjẮbụĩủbũởỡpơẠbọớbẠỡệẮbẮÃpớũbùpũỡbẮổăbEgbỡypăbEưệbọứpbởpfủbũởỡèưăbũĩũởbóềưbủẬóbĂwũởbóỡưbũởẦỹpbòĩũbũvũởbẮỡvũăbủpỗũbũẶpbDểbởứẠbẠỡkũbởpCbDCũởbềũbũpũỡăbẢẰwóbẠỡừũởbẮÃộũbọsềboểũbẮtũỡắbỤỘbỦPŨỠẵ/Ạâ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
2015-10-07 06:03:43

(QT) – Về thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hỏi ông Nguyễn Văn Đông ai cũng biết khá tường tận về người cựu chiến binh này. Ông Đông không...

Nông dân lo lắng vì cà phê chín sớm, giá thấp

Nông dân lo lắng vì cà phê chín sớm, giá thấp
2015-10-07 06:02:51

(QT) - Cà phê chín sớm buộc người dân phải tiến hành thu hoạch, trong khi đó giá cà phê giảm mạnh, doanh nghiệp thì không mặn mà thu mua khiến người trồng cà phê ở huyện Hướng...

Đổi thay trên vùng quê mới Gio Hòa

Đổi thay trên vùng quê mới Gio Hòa
2015-10-07 06:01:29

(QT) - Trở lại Gio Hòa, một xã thuộc vùng kinh tế mới của huyện Gio Linh (Quảng Trị), tôi thực sự ngạc nhiên trước những đổi thay trong sản xuất, sinh hoạt và đời sống văn hóa...

La Lay - Mỹ Thủy, nơi rừng gặp biển

La Lay - Mỹ Thủy, nơi rừng gặp biển
2015-10-06 05:37:55

(QT) - Để phấn đấu đến năm 2020, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước như mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, cần phải có những cơ chế,...

Đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng

Đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng
2015-10-05 05:29:00

(QT) - Điện lực Hải Lăng là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị có chức năng quản lý, vận hành, kinh doanh điện trên địa bàn huyện Hải Lăng và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết