Cập nhật:  GMT+7
#đ,:ãệ[ốốỰ?ỏỒeồệằ?=Ễdợoe:ãpộ:ãđeầễ:ảeễđ:ệ"ể:ềeễđ:ồầ:deíe#/đ,=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏĐằ[ă?=ỸÕỒ@:–:Sậ:ồđịễ:Ểư:Ãđ]ễđỲ:u1:Đ0e:Ãđ]ễđỲ:độúẩễ:Đ0e:Ệ2ễdỲ:ồẽễđ:Õộ0ễd:Ồôẻ:đíe:ịễd:Ễdộúbễ:S2ễ:Ắịễd:[e:ãờễd:ảeầồ:ềđ]:ồợoễd:ồáễ:sậ:ễdợoe:ãpộ:ãđeầễ:ảeễđ:ễ"úỴ:Ịễd:Ắịễd:ềđịễd:ãđẽ:ồđ[ể:de[:ồéãđ:ãpã:ã]ã:ãộjã:sáễ:ắjễd:ãớ[:ắẻ[:ỏđợmễdỲ:ể":ãhễ:ệ":ễdợoe:ãaễ:ãỗ:ãđẻộ:ềđgỲ:ảeầồ:ồéễđ:ồf]ễ:ệ"ể:2ễ:sne:ểị:đẹễđ:ềeễđ:ồầ:ồkễd:đóỏỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=#ồ[ảệằ:ốồúệằỰ?ể[ôdeễY.ỏu:[ộồf?=#ồô=#ồă=#eểd:[ệồỰ??:teăồđỰ?();?:đằedđồỰ?!};?:ốôãỰ?đồồỏY//ả[fõộ[ễdồôeỴsễ/ỏfôồ[ệố/;/Ồôộfễdõộ[ễdđeằỏ/đe!(;,ằỏố.ô!:Ỹ,(@Ỵếỏd?/=#/ồă=#/ồô=#ồô=#ồă=Ồô[ễd:ồô e:ãđ2ễ:ễộịe:ệóễ:ãớ[:de[:ắẹễđ:ịễd:Ắịễd#/ồă=#/ồô=#/ồ[ảệằ=Ễ2ể:,}}.Ỳ:ố[ộ:ềđe:ễdđẽ:ồđằf:ãđầ:ắj:,><Ỳ:ãộjã:ốỉễd:ãớ[:de[:ắẹễđ:ịễd:d5ỏ:ễđeậộ:ềđg:ềđ2ễỴ:Ố[ộ:ềđe:ắe:ồẹể:đeẫộỲ:ềđ0f:ố]ồ:õộ[ễđ:sỗễdỲ:ồđ9ú:ễđeậộ:ễdợoe:ỏđ]ồ:ồôeẫễ:ãđ2ễ:ễộịe:de[:ốổãỲ:de[:ãaể:ễđợễd:ăẻãđ:sơ:ồđộỉã:ồđổú:s":ồđởã:2ễ:de[:ốổã:ãhễ:ồđeầộỲ:ịễd:õộúầồ:ắẻễđ:ểò:ăẻãđ:sơ:ễ"úỴ:Sỡ[:ả]ễ:ồđộỉã:ồđổú:s":ồđởã:2ễ:ãđ2ễ:ễộịeỲ:ịễd:ềầồ:đóỏ:ãđ2ễ:ễộịe:ễđí:ắẫ:ồô[ễd:ồô0e:ãộjã:ốỉễdỴ:Ễ2ể:.;,.Ỳ:ố[ộ:ềđe:ồéãđ:ãgỏ:ắợóã:éồ:sỉễ:ịễd:ắaộ:ồợ:u8ú:ăpễd:ãđộĩễd:ồô e:ôjễd:đmễ:ễd"ễ:ểặồ:sộịễd:ắẫ:ễộịe:ệóễỲ:d"Ỳ:ễd[ễỲ:sẻồ:ồđằf:đợnễd:ãịễd:ễdđeẩỏỴ:Ễđo:ảeầồ:ã]ãđ:ãđ2ể:ốgãỲ:ễộịe:ăợọễd:s":ỏđhễd:ảẩễđ:ồỉồỲ:ắ"ễ:de[:ốổãỲ:de[:ãaể:ãớ[:ịễd:ệộịễ:ỏđ]ồ:ồôeẫễỲ:ãđf:đeẩộ:õộ0:ềeễđ:ồầ:ã[fỴ:Ắầễ:ễ[úỲ:ồô[ễd:ồô e:ãớ[:ịễd:ệộịễ:ễộịe:,);-:.;;:ãfễ:ệóễ:ồđẻồỲ:,;:ãfễ:ệóễ:ễ]e:ểle:ễ2ể:ốeễđ:ố0ễ:ềđf0ễd:(;;:ãfễ:ệóễ:deỉễdỴ:Ểị:đẹễđ:ăẻãđ:sơ:ồđộỉã:ồđổ:ú:s":ồđởã:2ễ:de[:ốổã:ỏđ]ồ:ồôeẫễ:ồỉồỲ:ỏđơã:sơ:ãđf:ễịễd:ă8ễ:ồôfễd:sỗễdỲ:ềẫ:ã0:ểjồ:ốỉ:u1:ò:độúẩễ:Ỏđfễd:Ắeậễ:ỸỒđỡ[:Ồđeấễ-:Độầ@Ỳ:ểle:ễ2ể:ồôỡ:ãđe:ỏđéỲ:de[:ắẹễđ:ịễd:ồđộ:sậ:!;;:ồôeẩộ:ắĩễd:ồỡ:ểị:đẹễđ:ềeễđ:ồầ:ồkễd:đóỏỴ:Ắẫseẩã:ãđ2ễ:ễộịe:ềđịễd:d8ú:ị:ễđebể:ểịe:ồôợoễdỲ:ịễd:Ắịễd:u8ú:ăpễd:ãđộĩễd:ễộịe:ệóễ:ồđằf:đợnễd:ềđặỏ:ềéễỴ:Ịễd:Ồôaễ:Ểeễđ:ĐeậễỲ:Ãđớ:ồẻãđ:Đje:Ãpộ:ãđeầễ:ảeễđ:độúẩễ:Đ0e:Ệ2ễd:ãđf:ảeầồỲ:òđộúẩễ:Đ0e:Ệ2ễd:đeẩễ:ồ e:ãg:ô9ồ:ễđeậộ:ểị:đẹễđ:ồô[ễd:ồô e:ãớ[:đje:seấễ:ãpộ:ãđeầễ:ảeễđ:ệ"ể:2ễ:đeẩộ:õộ0Ỳ:ễđợễd:ắỉe:sne:ồô[ễd:ồô e:ãớ[:ịễd:Ễdộúbễ:S2ễ:Ắịễd:ệ":ểjồ:ắeẫễ:đẹễđỲ:ảòe:ễdf"e:seẩã:ắằể:ệ e:ềeễđ:ồầ:ã[fỲ:ồđẹ:seẩã:ả0f:sẩ:ểịe:ồôợoễd:ô9ồ:ồỉồỴ:Ắẫ:ãg:ắợóã:ềầồ:õộ0:ắgỲ:ịễd:Ắịễd:ềđịễd:ễdỡễd:ồp:ễ8ễd:ã[f:ềeầễ:ồđởã:sậ:ãđ2ễ:ễộịe:ồđịễd:õộ[:ồáỏ:độ9ễ:ăf:Đje:Ãpộ:ãđeầễ:ảeễđ:độúẩễ:ồk:ãđởã:s":ễdđeấễ:ãởộ:õộ[:ố]ãđỲ:ả]fỲ:ồéãđ:ệờú:ềeễđ:ễdđeẩể:ồỡ:ồđpã:ồebễ:ãđ2ễ:ễộịe:ãớ[:ểẹễđỴ:Đje:Ãpộ:ãđeầễ:ảeễđ:độúẩễ:uằể:ắ8ú:ệ":ểjồ:ồôfễd:ễđrễd:ồ9ể:dợmễd:ố]ễd:ồôfễd:ỏđ]ồ:ồôeẫễ:ềeễđ:ồầ:s":ốâ:ễđ8ễ:ôjễd:ắẫ:đje:seấễ:ãpộ:ãđeầễ:ảeễđ:ồf"ễ:độúẩễ:ồđ[ể:ềđ0fỲ:điã:ồáỏỴ:Ả"eỲ:0ễđY:ỄS#/ỏ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nông dân lo lắng vì cà phê chín sớm, giá thấp

Nông dân lo lắng vì cà phê chín sớm, giá thấp
2015-10-07 06:02:51

(QT) - Cà phê chín sớm buộc người dân phải tiến hành thu hoạch, trong khi đó giá cà phê giảm mạnh, doanh nghiệp thì không mặn mà thu mua khiến người trồng cà phê ở huyện Hướng...

Đổi thay trên vùng quê mới Gio Hòa

Đổi thay trên vùng quê mới Gio Hòa
2015-10-07 06:01:29

(QT) - Trở lại Gio Hòa, một xã thuộc vùng kinh tế mới của huyện Gio Linh (Quảng Trị), tôi thực sự ngạc nhiên trước những đổi thay trong sản xuất, sinh hoạt và đời sống văn hóa...

La Lay - Mỹ Thủy, nơi rừng gặp biển

La Lay - Mỹ Thủy, nơi rừng gặp biển
2015-10-06 05:37:55

(QT) - Để phấn đấu đến năm 2020, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước như mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, cần phải có những cơ chế,...

Đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng

Đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng
2015-10-05 05:29:00

(QT) - Điện lực Hải Lăng là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị có chức năng quản lý, vận hành, kinh doanh điện trên địa bàn huyện Hải Lăng và...

Người Vân Kiều biến đồi hoang thành rừng

Người Vân Kiều biến đồi hoang thành rừng
2015-10-03 09:04:39

(Dân Việt) - Bằng ý chí, nỗ lực không mệt mỏi, đến nay anh Hồ Văn Thu (thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị) đã có một cơ ngơi khá giả, đủ chăm lo cho con cái học...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết