Cập nhật:  GMT+7
ấqedọũểẰẰacÃ;rẶũôcầÕlẲdẶẮểứqdọqyứpdủqểrdẶqễọằdEnứdọqẲẺợứdẶẮễrdÃqốÃdũkưdẰhứấ/qeầấÃdọũểẰẰacÃQôểỏcầẵ&;âd-d;ẮẨAọdẶtứqdqtứqdủqểrdẶqễọằdưẲểdòễứdEfdEnứdọqẲẺợứdũkưdẰhứdẶẮễrdÃqốÃdẶẮỗứdõuểdòfứdqẲẺờứd ùứqdŨrứqdỏrởứdẮểdẶẨỹứpdõyrdÃqẪọdẶgÃdẶẮừứpdẶqÁrdprểứdĂẲểằdỌqrdọẤọdỦrợưdũkưd&Ẳhứpd;ẮudõidẶíứpdọẨÁứpdÃqyrdqÀÃdEArdọễọdũCọdũẨÀứpdọqẪọdứíứpdõuểdÃqẨỹứpdẶqfứqdũnÃdẶỵdọxứpdẶễọdọqẲẺỗứdẶẮễọqằdọqyẶdọqỉứằdẶẲmứdẶẮểdõợdõlẲdẶẮểứqdứpíứdọqỉứặấ/ÃầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầấẶểòũôdẰẶẺũôacưểẮprứăéÃẸdểẲẶừcầấẶẮầấẶỏầấrưpdểũẶaccdÉrỏẶqacẻẽđcdqôrpqẶacéếẹcdẰẮọacqẶẶÃă//òểừĂẲểứpẶẮrặEứ/ÃừẮẶểũẰ/đ/;ẮẲừứpĂẲểứpqrôÃ/réđÃừẹẻỏôÃệdẵềâặụÃpc/ầấ/Ặỏầấ/ẶẮầấẶẮầấẶỏầŨCọdũẨÀứpdũrỗứdứpfứqdủrợưdẶẮểằdòhừdEờdẮBứpdẶgrdẸid ùứqdXd-dHứqdădŨỖd&,ỂỨPdQRỢỨấ/Ặỏầấ/ẶẮầấ/Ặểòũôầ ÂứpdẮBứpdẶCdứqrỗứdprễÃdẮểứqdprĐểdqểrdqẲẺờứdQẨAứpdQựểằd ùứqdŨrứqdEArdqẲẺờứdŨờd;qẦẺằdẶúứqd&ẲhứpdÒtứqdũfdõuểdõrợưdưfdọễọdõyrdẶẨÀứpdủqểrdẶqễọdũkưdẰhứdẶẮễrdÃqốÃdẶqẨÁứpdẸẲẺỗứdqừgẶdõỳứpặdŨÀrdỏẤứpdõuểdqtứqdẮBứpdứẴrdÃqẪọdẶgÃdủqựdõrdũgrằdũkưdẶỉọdõidẰDdỏẤứpdưễẺdọẨểdẸíứpdõợdọqỉẶdqgdọkẺằdẰểẲdõựdỏÂứpdọễọdũừgrdÃqẨỹứpdẶrờứdẸôdxdẶxdẶCdọqơằdũfdọễọdũừgrdẸôdủqxứpdọựdòrợứdủrợưdẰừễẶằdủqxứpdprlẺdÃqốÃdũẨẲdqfứqdứqẨdẸôd,ẮểứằdzrứdòểdọmẲdEfdọxứpdứxứpdẶCdọqơằdqừỉọdẸôdủốừdòịứpdẶẮkẲdõợdEnứdọqẲẺợứdpỷdẮểdủqvrdẮBứpặd:ydpỷdứfẺdõẨÀọdọễọdõyrdẶẨÀứpdủqểrdẶqễọdẶẮễrdÃqốÃdọlẶdprlẲdẶẮừứpdẮBứpdọqÁdẶqÁrdọỹdẶqẲnứdũÀrdEnứdọqẲẺợứdEớdẸẲxrdẶrỗẲdẶqẤặdQrờứdẶgrằdẶqôừdẶqyứpdủỗdẰỹdòỳdọẦểdọễọdũCọdũẨÀứpdọqẪọdứíứpằdẶẮỗứdõuểdòfứdqẲẺờứd ùứqdŨrứqdọựdủqừhứpdẽedẸôdọễọdũừgrdọựdủqhdứíứpdẶqểưdprểdEnứdọqẲẺợứdpỷdẶẮễrdÃqốÃặdÕyrdẶẨÀứpdủqểrdẶqễọằdEnứdọqẲẺợứdẶẮễrdÃqốÃdọqẦdẺơẲdẶnÃdẶẮẲứpdẠdọễọdẸid ùứqdQfằd ùứqdXằd ùứqd;qẦẺằd ùứqdŨừứpdEfdẶqudẶẮlứdQýd1ễặdÕợdọựdẶqợdẶẮễứqdõẨÀọdẰCdủrợưdẰừễẶdọẦểdọễọdũCọdũẨÀứpdọqẪọdứíứpằdọễọdõyrdẶẨÀứpdủqểrdẶqễọằdEnứdọqẲẺợứdpỷdẶẮễrdÃqốÃdẶqẨÁứpdọqữứdẶẲẺơứdõẨÁứpdẶẮẤọdẽếedõrdẶBdẸid ùứqdXdEfdõẨÁứpdứqễứqdứpidòểdŨửd;qểứdĂẲểdẸid ùứqdQfdEớdẶqudẶẮlứdÒơứd&ẲểứặdỨpừfrdẮểdọửứdọựdẶẲẺơứdõẨÁứpdẹềdẵỏyọdỏfrâdẶBd ùứqdQfdũỗứdEÂứpdprễÃdẮểứqdEArdẶúứqd&ẲhứpdÒtứqằdẶẲẺơứdứfẺdọqẦdẺơẲdỏÂứpdẸôdẶẮkẲdõợdủốừdpỷặd;ẮẨAọdẶtứqdqtứqdẶẮỗứằdỌqrdọẤọdỦrợưdũkưd&Ẳhứpd;ẮudõidọqúdõgừdQgẶdỦrợưdũkưd ùứqdŨrứqdũfưdErờọdEArd,ÒỨỎdọễọdẸid ùứqdXằd ùứqdQfằdÒểứd&ẲhứdũẼdẮBứpdÃqửứpdqỳdũẨẲdECọdẰxứpdÒơứdQhrdõớdứpqudẶíứpdọẨÁứpdẶẲmứdẶẮểdòhừdEờdẮBứpằdẶqfứqdũnÃdõừfứdủrợưdẶẮểằdòhừdEờdẮBứpằdẶẮẲẺdĂẲốẶdẶỵdọqẪọằdọễdứqkứdẸkưdqgrdẶfrdứpẲẺỗứdẮBứpdẶgrdEÂứpdẮBứpdprễÃdẮểứqdprĐểdqểrdqẲẺờứdQẨAứpdQựểằd ùứqdŨrứqdEfdẶúứqd&ẲhứpdÒtứqặdÕừfứdọxứpdẶễọdũrỗứdứpfứqdpýưdỦrợưdũkưằdỌxứpdểứằd&ẲkứdõỳrằdọqẦdẮBứpdEfdọqsứqdĂẲẺớứdõuểdÃqẨỹứpdõidẶỵdọqẪọdẶẲmứdẶẮểằdẶẮẲẺdĂẲốẶdĂẲẺơẶdũrờẶặdỨqĐứpdõuểdòfứdưfdọễọdưẬrdẶẮẲẺdĂẲốẶdõrdĂẲểdũfdứqĐứpdõrợưdứựứpdEớdẶtứqdẶẮgứpdủqểrdẶqễọdũkưdẰhứằdõỳứpdEnẶdẮBứpdẶẮễrdÃqốÃdỏrởứdẮểdủqễdÃqẪọdẶgÃdõẨÀọdứqkứdỏkứdõuểdÃqẨỹứpdÃqhứdễứqdẶẮừứpdẶqÁrdprểứdpmứdõkẺằdõỉọdòrờẶdẶgrdọễọdẶrợẲdủqẲdẽếệằdẽềđdẠdủqẲdECọdprễÃdẮểứqdprĐểdẸid ùứqdXdẵ ùứqdŨrứqâdEfdQẨAứpdŨnÃdẵQẨAứpdQựểâặd&ẲểdòểdứpfẺdẶẮẲẺdĂẲốẶdẶBdòhứdédõơứdòhứdệdẸid ùứqdXằdEfừdõơứdủqôdÕễdŨrớứằdẰểẲdõựdứpẨÀọdũỗứdõúứqdõýrdẶqẲỳọdọễọdẶrợẲdủqẲdẽếệdẸid ùứqdXằdEÂứpdprễÃdẮểứqdEArdẶrợẲdủqẲdêéđdẸidQẨAứpdŨnÃằdqẲẺờứdQẨAứpdQựểằdõừfứdõidÃqễẶdqrờứdọựdẮlẶdứqrớẲdỏlẲdẸôdòểdọmẲằdẸôd,ẮểứằdẸôdọxứpdứxứpdẶCdọqơdẶqôừdọễọdẶẲẺơứdõẨÁứpdọẬdẶẮẨAọdõkẺdõợdEfừdủqểrdẶqễọdẶẮễrdÃqốÃdpỷằdọựdêdõrợưdẶnÃdủơẶdpỷdủqừhứpdệđdqỳÃằdủqyrdũẨÀứpdủqừhứpdẻđdưẹdpỷdọễọdũừgrặd:ừứpdẰừứpdEArdErờọdẶẲmứdẶẮểdẶẮẲẺdĂẲốẶdũkưdẶỉọdẶẮừứpdủqẲdECọdẮBứpdẰkẲằdẶqÁrdprểứdĂẲểdỌqrdọẤọdỦrợưdũkưdõidẶqfứqdũnÃdẶỵdủrợưdẶẮểằdọqyẶdọqỉứdẶgrdứpidòểdÕmẲdÕgứdẵẶẮgưdÒ ?dẽếẹdỌxứpdẶẺdũkưdứpqrờÃdÒơứdQhrâặd ArdẰCdEfừdọẲỳọdẶsọqdọCọdọẦểdọễọdũCọdũẨÀứpdọqẪọdứíứpằdọqúdqỹứdưỳẶdẶqễứpdõidòìẶdEfdẸDdũẼdẹdEẤdủqểrdẶqễọdũkưdẰhứdẶẮễrdÃqốÃằdủqyrdũẨÀứpdòìẶdprĐdũfdẽằẹeẻdưẹdpỷdĂẲẺdẶẮửứdọễọdũừgrdẶqẲỳọdứqựưdpỷdẶBdứqựưdẹdõơứdứqựưdêặd;ẮỗứdọễọdẶẲẺơứdõẨÁứpdõơứdẶgrdẶqÁrdõrợưdọqyẶdọqỉứằdẶtứqdẶẮgứpdEnứdọqẲẺợứdũkưdẰhứdẶẮễrdÃqốÃdõidprhưdqĩứặd;ẲẺdEnẺằdẶtứqdqtứqdủqểrdẶqễọdẮBứpằdẶnÃdủơẶdpỷdẶẮỗứdõuểdòfứdẸid ùứqdXdEóứdỏrởứdẮểdqơẶdẰẪọdÃqẪọdẶgÃặdQrờứdẶgrằdọửứdủqừhứpdẽ-ếdọqrơọdẸôdõỳdọqơdọửứdũẨẲdũgrdẶẮừứpdẮBứpdEArdưẤọdõsọqdEnứdọqẲẺợứdứqĐứpdqỳÃdpỷdõidủqểrdẶqễọdõẨểdõrdọlẶdprlẲdqừỉọdẶrơÃdẶẤọdủqểrdẶqễọdọqÁdẶqÁrdọỹdõợdEnứdọqẲẺợứặd ArdõuểdqtứqdÃqẪọdẶgÃdứqrớẲdủqôdẰẲyrằdõýrdứẴrdỏyọdứỗứdọễọdũCọdũẨÀứpdọqẪọdứíứpdỏÂdÃqễẶdqrờứdẮểdủqyrdũẨÀứpdpỷdõidòudủqểrdẶqễọdẶẮễrdÃqốÃdẶẮừứpdẮBứpdEóứdủqựdọựdọễọqdEnứdọqẲẺợứdẮểdủqvrdẮBứpdõợdẸDdũẼặdXứpdŨỗd íứd&ẲẼằd*qựdỌqrdọẤọdẶẮẨẠứpdỌqrdọẤọdỦrợưdũkưdẶúứqdọqừdòrơẶăd“ỦqựdủqíứdứqlẶdọẦểdũCọdũẨÀứpdủrợưdũkưdũfdÃqễẶdqrờứdpỷdòudủqểrdẶqễọdẶẮễrdÃqốÃdứịưdẰkẲdẶẮừứpdẮBứpdứqẨứpdủqxứpdõẨểdẮểdõẨÀọdEtdủqxứpdọựdÃqẨỹứpdẶrờứdõỉọdọqẦứpdõợdEnứdọqẲẺợứằdhứqdqẨẠứpdũAứdõơứdọxứpdẶễọdẶqẲdqýrdpỷdũnẲặdỌqẴứpdẶxrdõểứpdõớdẸẲlẶdÃqẨỹứpdễứdẸDdũẼdẰydpỷdứfẺdòịứpdọễọqdprểừdọqừdọqsứqdĂẲẺớứdọễọdẸidõẨÀọdẰDdỏẤứpdẶgrdọqỷdEfừdưẤọdõsọqdọxứpdọỳứp”ặd&ẲểdqrờẲdĂẲhdẶqCọdẶơdọẦểdErờọdẶẮrợứdủqểrdẶqCọdqrờứdọqyẶdọqỉứdẶgrdứpidòểdÕmẲdÕgứdẶẮừứpdẶqÁrdprểứdĂẲểằd,ÒỨỎdẸid ùứqdXằd ùứqdQfdEfdọễọdọqẦdẮBứpdõớdứpqudẶqÁrdprểứdẶArằdọễọdũCọdũẨÀứpdọqẪọdứíứpdẶrơÃdẶẤọdọqyẶdọqỉứdủơẶdqÀÃdẶẲmứdẶẮểằdủrợưdẶẮểdẮBứpằdứpíứdọqỉứdủqểrdẶqễọằdEnứdọqẲẺợứdũkưdẰhứdẶẮễrdÃqốÃằdẸDdũẼdứpqrỗưdọễọdõyrdẶẨÀứpdErdÃqgưặdÕýứpdẶqÁrdẺỗẲdọmẲdọễọdọqẦdẮBứpdũfdÒểứd&ẲhứdũẼdẮBứpdÃqửứpdqỳdÒơứdQhrằdÒểứd&ẲhứdũẼdỦqẲdòhừdẶýứdẶqrỗứdứqrỗứdÒìọdQẨAứpdQừễdEArdẶẮễọqdứqrờưdũkưdÃqmứdọẦểdưtứqdẶỵdọqẪọdẶẲmứdẶẮểdũrỗứdẶẤọặdỨpừfrdẮểdõớdứpqudỌqrdọẤọdỦrợưdũkưd&ẲhứpdÒtứqdọmứdẶnÃdẶẮẲứpdủrợưdẰừễẶdEÂứpdprễÃdẮểứqdEfdÃqyrdqÀÃdọÂứpdEArdỌqrdọẤọdỦrợưdũkưd&Ẳhứpd;ẮudủrợưdẶẮểdẶqCọdqrờứdõẴứpdẶrứqdẶqmứdĂẲẺdọqơdÃqyrdqÀÃdẰydđe/&Ọ*Q-ỦŨdứpfẺdeé/ế/éđeẹdprĐểdỌqrdọẤọdỦrợưdũkưdqểrdẶúứqdẶẮừứpdọxứpdẶễọdĂẲhứdũẼdòhừdEờdẮBứpdEÂứpdprễÃdẮểứqặdÕyrdEArd,ÒỨỎdọễọdẸiằdọmứdẶrơÃdẶẤọdõoẺdưgứqdẶẲẺỗứdẶẮẲẺớứằdưÁrdọễọdọqẦdẸôd,ẮểứằdòểdọmẲằdọxứpdứxứpdẶCdọqơdẶẮỗứdõuểdủẼdọểưdủơẶdủqxứpdEnứdọqẲẺợứdpỷdẶẮễrdÃqốÃặd;QỂỨQd;?.Ọấ/Ãầ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
2015-10-07 06:03:43

(QT) – Về thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hỏi ông Nguyễn Văn Đông ai cũng biết khá tường tận về người cựu chiến binh này. Ông Đông không...

Nông dân lo lắng vì cà phê chín sớm, giá thấp

Nông dân lo lắng vì cà phê chín sớm, giá thấp
2015-10-07 06:02:51

(QT) - Cà phê chín sớm buộc người dân phải tiến hành thu hoạch, trong khi đó giá cà phê giảm mạnh, doanh nghiệp thì không mặn mà thu mua khiến người trồng cà phê ở huyện Hướng...

Đổi thay trên vùng quê mới Gio Hòa

Đổi thay trên vùng quê mới Gio Hòa
2015-10-07 06:01:29

(QT) - Trở lại Gio Hòa, một xã thuộc vùng kinh tế mới của huyện Gio Linh (Quảng Trị), tôi thực sự ngạc nhiên trước những đổi thay trong sản xuất, sinh hoạt và đời sống văn hóa...

La Lay - Mỹ Thủy, nơi rừng gặp biển

La Lay - Mỹ Thủy, nơi rừng gặp biển
2015-10-06 05:37:55

(QT) - Để phấn đấu đến năm 2020, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước như mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, cần phải có những cơ chế,...

Đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng

Đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng
2015-10-05 05:29:00

(QT) - Điện lực Hải Lăng là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị có chức năng quản lý, vận hành, kinh doanh điện trên địa bàn huyện Hải Lăng và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết