Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG6qsO04buFfXDhu4M24buvfXDhu5/DqWp94burc2rhu4d94bujccOpfcSp4buZ4buFfeG7huG7hWt94buCbTYuL+G7g10hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7gmI24bqpeyE74buiUCx9LX1Q4bufxqF94buJOeG7hX3hu4bhu4VrfeG7gm02Jn3EqcO1cH3hu63DoX1w4buDccO14bqtfeG7q3Nq4buHfeG7i+G7hWrhu4N9cOG6uX3EqeG7meG7hX3huq11Nn3hu4Nx4buv4bq9an3hu4bhu4VrfeG7iOG7hWrhu4N9O+G7onFhauG7h31Q4bufaCwmfXDDsuG7hX1w4buDxanhuq194buhxal9auG7hznhuq19auG7g+G7hcOpan1w4bufw7nhu5nhuq19auG7g+G7qWrhu4d94bqrw7Thu4V9cOG7gzbhu699cOG7n2tq4buHfeG7oWFqfeG7rXHhurdwJn3hu6Hhu4Vq4buDfeG7g2s5cH3hu6s4feG6q+G7leG7hX3hu6Hhu41q4buHfeG7q8Ogan3hu4NsNn3huq11Nn1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan1q4buT4buFfeG7q3Nq4buHfeG6q+G6t3B94bqtbWp94bqxxKl94burNmrhu4d94bqt4buD4buF4bq5an3huq3Dsmrhu4d94bqtdTZ94bujceG6sWp94bqp4bqxan3hu6JxYWrhu4d9UOG7n2h9cOG7n8Opan3EqcOjcH1w4buf4bq1an1KNsSpfeG6qsOyauG7h30tfeG6qsO54buVauG7h30zMH3hu4Phu5NqfTJbfWrDoMSpfXDhu5/DueG7meG6rT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shLnA24bqn4buJYn3hu6Fw4buv4buJYuG7tnvEqTbhu5/hu4fhu4VqJSLhu53hu619NnFwa3shLnDhu58hLnDhuqkhLuG7hcSp4buHfTbhu4lw4bu2e3t94bux4buF4bqpcOG7g+G7tnswMVt7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2eyAgM3t94buh4buf4bqt4bu2e33hu4NwcOG7nSUvL+G6pzZr4bujcTZq4buHcOG7n+G7hT/hu6tqL+G7nWvhu59wNuG7ieG7oS9bL1Dhu59xa2rhu4fhu6NxNmrhu4fhu4Phu4Vi4budL+G7g+G7hSAwW11i4bud4buhIuG7nyB9OzEsP8Os4bud4buHey8hLi9w4bqpIS4vcOG7nyEucOG7nyEucOG6qSHhuqw2a33hu6FxfXDhu5/DqWp9xKnhu4XhurtqfVDhurHhu6994buG4buFa33hu4jhu4Vq4buDfS19QWrhu4MlfeG7nD/hu6ouL3DhuqkhLi9w4bufIS4vcDbhuqfhu4liIeG7iOG6tXB9auG7g+G7qWrhu4d9cOG7nzZq4buHfeG7ocawfXDhu59x4buv4bq7an1w4buD4buNauG7h33huq11Nn3hu4bhu4VrfeG7gm02Jn1ww7Lhu4V94bqrw7nhu5fhuq194bqn4buF4bq5cCZ94buhNnF9auG7hzjhu699xKnhu4XhurtqfUo2xKl94buDazhqfXBrOGp94buH4buFYeG7hX3hu53hu4NsauG7hyZ9xKnhu4XhurtqfVDhurHhu6994buG4buFa33hu4jhu4Vq4buDfeG6p2h94bqt4buD4buF4bq5an1w4bufNmrhu4N9cDhqfeG7neG7gzd9asOjauG7h31q4bq7Jn3hu59xw7Vq4buHfeG6q+G6t3B94bqnaH3huqdrxKl94bqrOWp94bqrOGt94but4buZ4buFJn3hu4NrNmrhu4d94buDbDYmfeG6qeG6sWp94bqtw7l9cOG7g8O5Nn1w4buD4buZcCZ9cOG7g+G7heG6uXF94buh4bul4bqtfeG7iTZrfeG6q8O1auG7hz99SuG7h8O54buX4bqtfeG7iTnhu4V94burc2rhu4d9xKnhu4XhurtqfeG6qsOyauG7h33huq11Nn3hu4Nx4buv4bq9an07cOG6teG7nX1w4bufcWrhu4d9xqF94bqtN+G6rX3hu63DoX3hu6tzauG7h33hu4lyNiZ94burc2rhu4d94bqn4buFw6pqLH3huqvhurdwfeG7g2Thu50mfWrhu4fDueG7leG7hX3huqvDsmrhu4cmfXDhu4Phu4XhurlxfeG6q+G6t3B94buhYWp94butceG6t3A/feG6qGt94bqrbCZ94buhNnF94buL4buD4buFfeG7g3Hhu6/hur1qfeG7huG7hWt94buI4buFauG7g33huqvDueG7l+G6rX3hu4fhu4Vh4buFfeG7neG7g2xq4buHJn3huqvhu49q4buHfeG6pzhrfcahfeG6rTfhuq19cOG7nznhu4V9cOG6teG7nX1w4bufcWrhu4d94buicTdqfUrhu4c2auG7hyZ9UOG6sWp9UMO54buVauG7h33hu6s4fWrhu4PhurFqfeG6qeG6sWp94buh4buTfXA3an3hu582fcSp4buF4bq7an3huqbhuqHhuq19cOG7g3HDteG6rX3huqnhu4Xhur1qfeG7il1bJn3hu4pdMX3hu4nhurNqfeG7icO54buXcH1w4bufxqF94bur4bq7feG7o3HDqX3huq3DuiZ94buCceG7r+G6vWp9deG7r33hu4bhu4VrfeG7iOG7hWrhu4N94bqtbH3huq3hu4N1fXDhu5/DueG7k2rhu4d94buL4buDNuG7hX3hu4NrNmrhu4d94burc2rhu4d9xKnhu4XhurtqfVDhurHhu6994bqrw6p9xKnGoX3hu5/DtWrhu4d94bqp4buF4bq9an1wZuG6reG7g33huqvhurdwfeG7oWFqfeG7rXHhurdwfeG7qzh94bqrbGp9auG7g+G6sWp94bqp4bqxan3GoX1q4buT4buFfeG7oeG7k31wN2p9cOG7n8ahfeG7q+G6u33DtGp94bqraGrhu4N94bqtccO14bqtfeG7oeG7jWrhu4c/fVDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG6rOG7g2l9cOG7g2h94bqtdTZ94bqmNmp9UOG7g8O54buVauG7h33hu6t0fVBpauG7g3114buvfeG7onFhauG7h31Q4bufaH3hu6Hhu419MTEv4bqsUC1QUX1q4buHOOG7r30gWy8gL101MzF94bur4bq7feKAnOG6psO0feG7i+G7g3Hhu6/hurlwfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX3GoX3hu6tzauG7h33EqeG7meG7hX3hu4fhu4Vh4buFfeG7neG7g2xq4buH4oCdJn3huq3DoGp94bqt4bulfXBnauG7g33hu4NnauG7g31w4buDxanhuq19cOG6uX3huq11Nn3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4cmfWrhu4c44buvfTUvMS9dNTMxJn3huqY2an3huqzhu4Phurfhu5194buDOGrhu4N94bqqYWrhu4d94bqnw7V94buDceG7r+G6vWp94buG4buFa33hu4jhu4Vq4buDfTvhu4vhu4NsNn3hu6osfeG7nzZ9auG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXB94bqt4buDaX3huqs5a31wazhqfeG6qeG7heG6vWp94bqtN+G6rX3EqcOjcH3hu4vhu4Vq4buDfXDhurk/fVDhu59rauG7h33huqtsJn1q4buD4bq3an3EqTlq4buDfeG7q+G7heG6veG6rX3hu6HhuqHhu5194but4bq54budfeG7iTnhu4V9xKnhurVwfeG6q8O1feG6qeG6sWp94bqtw7kmfeG6q8O5Nn3EqcO1cH3huqfDtX3hu53hu4PhurVqfWrhu4PhurFqfeG6qeG6sWp94bqtN+G6rX3hu63DoX3hu6tzauG7h33hu4lyNiZ94burc2rhu4d94bqn4buFw6pqfeG7icOpan3hu6tzauG7h31w4bufcWrhu4d94bqpcT99UOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWp9SuG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXB94bqtdTZ94bqqYWrhu4d94bqnw7V94buDceG7r+G6vWomfWrhu4c24buvfXDhu59rauG7h31w4buDN2rhu4d9Mi9dNTMxJn3huq3hu4NmauG7g33hu6Nx4buv4bq7an3huq034bqt4buDfcSpOWrhu4d94bqtdTZ94bqtN+G6rX3hu63DoX3hu6tzauG7h33hu4lyNiZ94burc2rhu4d94bqn4buFw6pqfWrhu4PDuX3hu4bhu4VrfcSow70mfeG7huG7hWt9UOG7gzhq4buDJn3hu4bhu4VrfcSoNuG7hSZ94buG4buFa33hu4Jh4buFJn3hu4bhu4VrfeG7quG7heG6vXAmfVDhu59xauG7h33hu4bhu4U2auG7hz8/P33huqvDoX3hu6vhurVqfeG6q8O1auG7h33hu6s4fXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq194bqrw7k2fTAzIH3hu4PDtX3hu6vhu5nhu4V9ID8zICB9auG7g+G6sWp94buL4buDw6JxfeG7icOpan3hu6tzauG7h31w4bufcWrhu4d94bqpcX3huqvDqn3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfeG7i+G7hWrhu4N9cOG6uX3EqeG7meG7hT99SuG7g+G6sWp94bqp4bqxan3huq034bqtfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7h31w4bufw6lqfeG6q8OhfeG7icOpan3hu6tzauG7h33hu4g54bqtfeG7oOG7k2omfeG7nOG7g3J9UOG7g24/Pz99auG6o8SpfeG7gzbhu4V94bqnw6lqfeG6q8O54buVauG7h30zMH3huqvDqn3hu4vhu4M24buFfeG7g2s2auG7h33hu4nhurfhu6994bqr4bq3cH3hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu6s4feG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d94bujccOpfeG7g8O54buTauG7h33EqeG7meG7hT994bqqw6p9cDlrfeG6q+G7heG6u3F94buL4buF4bq9an1ww7R94bqt4buD4bul4bqtfeG7qzh94buJw6Fq4buDfeG6qzlrfWrhu4PhurFqfeG6qeG6sWp94buL4buD4bqh4bqtfeG7neG7g3Thuq194buL4buDbH3hu4vhu4PDoGp9cOG7g+G7heG6uXF9cOG7g+G7jWomfeG7oeG7mcSpfcO0an3huqtoauG7g31q4buT4buFfcOgaiZ94bqt4buD4buNan3GoSZ94bqn4bqhcH1wNuG7r33hu4vhu4PDsuG7hX3hu53hu4N04bqtfeG7oWFqfeG7rXHhurdwJn1q4buHOOG7r31dNS80L101MzEmfeG7g3Hhu6/hur1qfeG7huG7hWt94buI4buFauG7g31w4buDOGrhu4N94buJ4bq14budfXDhu4PDqcSpfSJ94bqr4buTan3hu6tofeG7gzhq4buDfeG6reG7g2Zq4buDfcSp4buZ4buFfcahfeG7q3Nq4buHfcSp4buF4bq7an1Q4bqx4buvfXDhu59rauG7h33huqtsfeG6rWx94butw6F94buG4buFa33hu4JtNj994bugNnF94buL4buD4buFfeG6q8O54buX4bqtfXDhu4M4auG7g33hu4nhurXhu50mfeG6reG7g2Zq4buDfeG7o3Hhu6/hurtqfeG7rcOhfeG7huG7hWt94buCbTZ94bqrw6F94bqt4buD4buFNn1wazhqfeG7rcOhfXDhu4M4auG7g30yfeG7i+G7g3F94bqp4bqxan3huq3DuX3hu4fhu4/EqX3huqo54buFfeG7gm02Jn3huqrhu49q4buHfeG7gm02Jn1Q4bqxxKl94buCbTYmfUrhu4PhurdwfeG7gm02Jn1Qcn3hu4JtNn3hu6s4fVDhu4XhurlqfeG7gm02P33huqrDqn3hu4fhu4Vy4budfeG6rTfhuq194butw6F9cOG7g3HDteG6rX3hu6tzauG7h33hu4vhu4Vq4buDfXDhurl9xKnhu5nhu4V9O3Dhu59rauG7h33huqtsfeG6rWx94buG4buFa33hu4JtNix94bqrdX3hu6Hhu6Xhuq194buJw6Fq4buDfeG6qzlrfWrhu4PhurFqfeG6qeG6sWp94buh4buZxKl94burw7nhu5dwfeG7o3E2fWrhu4Phu6lq4buHfeG7i+G7g2x94buL4buDw6BqJn1w4buD4buF4bq5cX1w4buD4buNan3huqc2an3huqvhurNxJn1wOWt94bqr4buF4bq7cX3hu4vhu4Xhur1qfeG6q8OqfeG7i+G7g8Oy4buFfeG7neG7g3Thuq194buhYWp94butceG6t3AmfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94buL4buFauG7g31w4bq5fS194butw6F94buDw7Xhu4UmfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d94bujceG7jeG6rX3hu53hu4NtauG7hyZ94buH4buF4bupfeG7q+G7qWrhu4d9Nmp9auG7hWrhu4MmfeG7gnHhu6/hur1qfXXhu6994buG4buFa33hu4jhu4Vq4buDfeG6q8OhfeG6rcawfcSpw7VwfeG7oeG7jX3huq03an3huqfDtX3huq1sfeG7i+G7hWrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6vcSpfXDhu59rauG7h33huq3Dsmrhu4d9cDfhuq194but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33huqthauG7hyZ94bqt4buDZmrhu4N94bujceG7r+G6u2omfeG7q8Ogan3hu4NsNn0tfeG7rcOhfeG7g8O14buFJn3hu6Nx4bqxan3hu6HFqSZ9Nmp9auG7hWrhu4PigKZ9cMOgauG7h33huq3DueG7lWrhu4d94bqt4buDa33huq034bqtfeG7rcOhfeG7q3Nq4buHfeG7i+G7hWrhu4N9cOG6uX3EqeG7meG7hT99UOG7g2JrfeG6q2wmfWrhu4c44buvfSJbL10vXTUzMiZ94bqt4buD4buFfeG6p8O1feG6q2Fq4buHfeG6rXU2feG7rcOhfeG7huG7hWt94buCbTZ94bqrw7nhu5fhuq19cOG7gzhq4buDfeG7ieG6teG7nX3huqlrfeG6q+G7j2rhu4d94bqt4buDZn3huqjDueG7k2rhu4d9UOG7g2h94bugOGrhu4N94buJOMSpfeG6pmZ9cOG7g8O5P33huqjDueG7meG7hX3hu6HFqX3hu4nDoWrhu4N94bqrOWt9cOG7n8Wp4bqtfXDhu4Xhurnhu5194bqtdTZ94bqt4buD4buFfeG6p8O1feG6q2Fq4buHJn1q4buD4bqxan3huqnhurFqfeG7huG7hWt94buCbTZ94bqrw6F94buh4buZxKl94burw7nhu5dwfeG7o3E2fcSpbuG7hX3hu4vhu4NsfeG7i+G7g8Ogan1w4buDxrB9cOG7gzfhuq3hu4MmfeG6q2s4an3hu4vhurlwfcSpw7VwfeG7iW1q4buHJn3huq1zauG7h31q4buDNnF94bqt4buDcWrhu4d9cDbhu6994but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33huq1xw7Xhuq194buh4buNauG7h31w4bufw6lqfeG7o3HDqX3EqeG7meG7hT994bqqw6p94buH4buFYeG7hX3hu53hu4NsauG7h33EqcOjcH3huqvhurdwfeG7oWFqfeG7rXHhurdwJn3huqvDueG7l+G6rX3hu6HFqX3hu4Phu5F9cOG7n+G7l33huq11Nn1q4buDOH1qw7nhu5nhuq194bur4bq7feG7icO54buTauG7h31w4buDxanhuq19cOG7p30yfXDhu4M3auG7h33huqvhurlqfV19asOgxKkmfeG6q8O54buX4bqtfeG7ocWpfeG7h+G7hXLhu5194bqr4bubfeG7q+G6u33hu53hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7heG6vWp94burOH1w4bq14budfeG7g3HhurdqfeG7i8O9fXDhu4Nx4bq1cH3huq11Nn3hu4Nx4buv4bq9an3huqvDteG7hX3hu4bhu4VrfeG7iOG7hWrhu4MmfeG6reG6t+G7nX114buvJn3huq3hu4NmauG7g33hu6Nx4buv4bq7an3hu63DoX3hu4bhu4VrfeG7gm02fXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq19auG7g+G7heG6u3F94bqt4buD4buF4bq5an3huqlo4bqt4buDfeG7nzh94bud4buDN33huqdrxKl9xKlnaiZ9cOG7g3F94buHa8SpfeG7q+G6tXB94buJ4buF4bq9cX1qw7Q/fcSo4buPfeG7g8Oy4buFJn3hu63DueG7k2rhu4d9xKk3cX3huq11Nn1q4buD4bqxan3huqnhurFqfeG7huG7hWt94buCbTZ94bqrw6F94bqrw7R94butceG7jWrhu4d9cOG7n2tq4buHfeG6rTfhuq194bqt4buD4buF4bq5an3huqlo4bqt4buDfeG7nzh94bud4buDN33huqdrxKl9xKlnaiZ94buL4buDNuG7hX3hu4NrNmrhu4d94bud4buDdOG6rX3hu4NsNj994bqq4bq5an3huq1x4buN4buFfWrDoMSpfV01MzImfeG7rcOhfeG7huG7hWt94buCbTZ94buL4buDNuG7hX3hu4NrNmrhu4d94bqrw7nhu5fhuq19MDEzfeG7gzZ94bqr4bq3cH3huqvDqn3huqvDuTZ94burOGt94buhYWp94butceG6t3B94bqt4bqx4buvfeG7icO54buTauG7h31w4buDxanhuq0mfXDhu4PFqeG6rX3hu53hu4PDosSpJn1wxal9cHLhuq194bqrw7nhu5fhuq194buJw7nhu5Nq4buHfXDhu4PFqeG6rX3hu6E2cX3hu4vhu4Phu4V9auG7gzh9asO54buZ4bqtfXDhu4PDsuG7hX3hu4Phu5F9cOG7n+G7lz994buCOGrhu4d9asOgxKl94butw6F94bqtbWp94bqrbGrhu4d94buHbOG7nX1q4buH4buDw602feG7q3R94bqr4buN4buFfeG7q+G7meG7hX1q4buDOH1qw7nhu5nhuq19cOG7p31dMVt94bqr4bq5an0iW1t9cOG6t2p9xKk4cX3hu6Nx4buvfXDhu4Ns4bqtJn3hu4M24buFfeG6q+G6uWp94bqnNn1w4bq3an3hu4nhu5dqfeG7g+G7k+G7hT99SsOgxKl9XTUzMyZ94butw6F94buG4buFa33hu4JtNn3huqvDueG7l+G6rX1R4bqmSuG6qH1waWrhu4N94bqmZ2rhu4N9UOG7n2h9UOG7g+G7hcOpan074bqtw7osfXDDo2rhu4d94bqt4buVfXDhu4Phu4V94bqrcTZ94bur4bq7fXDhu4M4auG7g31wZuG6reG7g33hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG7ocWpfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194buH4buFN2t94bqpdOG6rSZ94bqrw7nhu5fhuq19auG7hzhq4buDfeG7huG7hTdrfeG6qXThuq194bqmZ2rhu4N9UOG7n2h9UOG7g+G7hcOpan3huq3hu4Nuan3hu4k4xKl94bqr4buTan3hu6tofeG6q8OqfWrhu4PhurFqfeG7n8O1auG7h33hu53hu4NrauG7h31w4bufOGt94oCc4buq4bubfeG7oTnhuq3hu4N94bqt4buD4bupfeG6q2Thu53igJ194bufNn1wazhqfXBpauG7gz994bqm4buNan3EqcO54buT4buFfWrDoMSpJn3hu6vhu5nhu4V9cOG7n3Hhu6/hurtqfXDhu4Phu41q4buHfeG6rXU2fcSpw7VwfeG7q3Nq4buHfeG7o3HDqX3huq034bqt4buDfcSpOWrhu4cmfeG7q+G7meG7hX3huqvhu6Xhuq19cGZq4buDfeG6reG6s2p94bqtcyZ94bqt4buDaHF94buL4buDbCZ94bqtN2p94bqnw7V94burOH1q4buD4bqxan3huqnhurFqfeG7huG7hWt94buCbTZ94bqrw6F94bqn4buF4bq5an1q4buT4buFfeG6p2h94bqt4buD4buF4bq5an1w4bufNmrhu4N9cDhqfeG7neG7gzd9asOjauG7h31q4bq7fXDhu5/GoX1w4buDOGrhu4N9xKnDtXB9xKnhu4XhurtqfeG7o3HDqX1w4bufc33hu53hu4NyfeG7q+G7meG7hX3EqcO1cH1q4bq7an3hu6Fhan3hu61x4bq3cH1qw7Jq4buHfS194buJ4bqxxKl9LX1w4buDdeG7r33hu6FhaiZ9cOG7hcOqcX1w4buDdX3huq3Dsmrhu4d9auG7h+G7g+G7heG6veG7nSZ9cOG7g8O54buTauG7h33EqTnhu4V9LX3huqlo4bqt4buDfeG7q3R94bqt4buDceG7r8Oqan3huqlo4bqt4buDfeG6q3Jq4buHfeG7g8O54buZauG7hyZ94bqrw7k2feG7iTnhu4V94buD4buF4bq9cX3hu6NxYX3hu4vhu4Vq4buDfXDhurl94bqtNms/fVDhu59rauG7h33huqtsfWrDsmrhu4ctfeG7ieG6scSpLX1w4buDdeG7r33hu6Fhan3huq3hu4Phu4XhurnEqX0yXUAmfXDhu4PDueG7k2rhu4d9xKk54buFfS194bqpaOG6reG7g33hu6t0fV0gQCZ94bqtN+G6rX1q4buHOGrhu4N9auG7h+G7g+G6u33hu4vhu4M34bqtfSIyQD994bqqw6Phuq194bqn4buF4bq9cH3hu63DoX3hu4bhu4VrfeG7gm02feG6q8OhfeG6reG7g2l94bqrOWt9auG7g+G6sWp94bqp4bqxan3huqvDouG7r33EqTlq4buDfeG6reG7g8O54buTauG7h31w4bufZ2rhu4N94bqtYeG7hX1wOWt94burw7nhu5VqfXA54budJn3huq3hu4NyfXDhu59uauG7h33EqcahfeG7n8O1auG7h33huqnhu4Xhur1qfXBm4bqt4buDfXDhu5/hu49q4buHfeG6reG6seG7r33huq3Dsmrhu4d9auG7h+G7g+G7heG6veG7nSZ94bqt4bqx4buvfcOgan3hu6NxYT994bqq4bq5an1qNuG7r31wazhqfeG7rcOhfeG6rWx94burw7nhu5VqfeG7g+G7j31w4buFw6lxfV0ifeG7gzYmfeG6rTZrfeG7oXF9cOG7hcOqcX3huqvhu4XhurtqfV0iMSYyfeG7gzYmfeG6reG6seG7r33DoGp94bujcWEmfXDhu5/hu49q4buHfXDhu59ifeG7ieG6t+G7r33EqcOgauG7h31dIn3hu4M2P33huqzhu4PDoGp9anHDsuG7hX3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfcSpOWrhu4N9cOG7g2JrfeG7g8O54buZauG7h31q4bqxauG7h33huq02a33huq3hu4PhurdwfeG7icO54buXauG7h33huqs4aj99SuG7g+G7heG6u3F9xKnDsn3hu4NnauG7g33huq3hu4PDoGp9anHDsuG7hX3huq1sfeG7g+G7heG6vXF94bujcWF94bqrw7nhu5fhuq19auG7g+G6sWp94bufw7Vq4buHfWrhu4PDuX3EqcOyfeG7g2dq4buDfWpxw7Lhu4V94bqnbX1q4buD4buNcCZ9anHDsuG7hX1q4buDZsSpJn3huqfhu4994bqt4bqxcX3hu5zhu4M34budJn3huqlraiZ94bqt4buD4buPan3hu4PDueG7k2rhu4figKZ94bqq4bq5an1qNuG7r33huqvDoX3huq1sfSIwfeG7g8O1fWpxw7Lhu4V94bqtN31w4bufw6lqfeG7iW1q4buHfeG7g+G7j33hu4I4fVDhu4PDueG7l2rhu4d94burOH3huqs4a302a31qccOy4buFfeG6rTd94bur4buZ4buFfXDhu4NxfWrhu4PhurXhu5194buDOGrhu4d9asOgxKl9cOG7p30iMX3huqvhurlqfSBbfXDhu5/hu4Xhur1xfeG6q+G7j2rhu4cv4buJNmt94bqrw7Vq4buHP33EqMOyfeG7g2dq4buDfWpxw7Lhu4V94bqtN33huq3hu4NnauG7g33hu4nhu49q4buHfXDhu4Xhurnhu519cHThuq194bud4buDN3B94buDceG7r33hu4Phu4Xhur1xfeG7o3FhP31K4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan3huqvDoX1w4buDYX1qccOy4buFfV01feG7ieG7j2rhu4cmfcSp4buR4buFfeG7q3R9anHDsuG7hX3EqeG7keG7hX3hu4nhu49q4buHfeG7icOh4buFfeG7h+G6s2p9IFt9cOG7n+G7heG6vXF94bqr4buPauG7hz994bugYWp94butceG6t3B9cOG7hcOqcX1w4buDdX3huq3Dsmrhu4d9auG7h+G7g+G7heG6veG7nSZ94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33hu6s4fXDhu4PDueG7k2rhu4d9xKk54buFfS194bqpaOG6reG7g33hu6t0fXDhu4Xhurnhu519cHThuq194bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3hu4vhu4M3P31Q4bufa2rhu4d9auG7g+G7qWrhu4d9asOgxKl94bujcTYmfeG6rTfhuq194buJaznhu4V9auG7hzhq4buDfWrhu4fhu4Phurt94bqpaOG6reG7g33hu6t0fXDhu6dq4buHfeG6p8O54buZ4bqtfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94burOH1q4buHOOG7r33huq04auG7h33huqvhu4V94burOGt9w7RqfeG6q2hq4buDP31Q4buDw7nhu5Nq4buHfcSpOeG7hX0tfeG6qWjhuq3hu4N94burdH1qw7Jq4buHfXDhu4PDsmp9auG7hzjhu6994bqtOGrhu4d94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3hu5/DtWrhu4d94buL4buD4bqh4budfeG7q+G7meG7hX1q4buD4buF4bq7cX3hu4NnauG7g31w4buD4bul4bqtfeG7neG7g2tq4buHfeG7neG7g3J9auG7g8O5feG7i+G7hWrhu4N94bqpazZq4buDfeG7gzhq4buHfWrDsmrhu4d94buhYWomfeG7q+G6tXB9cMO5Jn3hu4M4auG7h31w4buFw6lxfeG6qXNq4buHJn1ww7Rq4buHfeG6qWs2auG7g31w4buDcX3huqdnauG7g33hu6Nx4bqxan3hu4M4auG7h31qw6DEqX3huqs5cH0iMiYzfXB5feG6q+G7j2rhu4c/feG7iuG7hWrhu4N9cOG6uX3hu4Lhu5fhu519cDfhuq194butw6F9O+G7glDhu6wsfWrhu4c44buvfeG6rThq4buHfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp9cDlrfeG7q+G7heG6veG6rX3hu4k4xKl9cDnhu4V94bqt4buD4buRJn1q4bqxauG7h33huq02a31w4buDcX1q4buD4bq14budfeG6reG7g2t9auG7h8O54buV4buFfeG7iTZrfeG6q8O1auG7hz994buC4buF4bq9an1qNuG7ryZ9cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4an3hu63DoX3huq1sfSB94buCUOG7rH07cOG7n2tq4buHfeG6q2x94bqtbH1dfeG7glDhu6x9asOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budJn0ifeG7glDhu6x94bqpaOG6reG7g33hu6t0fS194but4bqx4buvfeG6qcWpauG7hyx9XX3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nSZ9XX3huqzDsmrhu4d9cOG7r31QSuG7guG7giZ9XX1ww7R94buD4buX4budfWpxw7Lhu4V94bqtN31qw7nhu5nhuq19auG7h25wfeG7q+G7meG7hX3huqlrNmrhu4N9cOG7g3F94buDOGrhu4d9asOgxKl9cOG7n8Opan1dW31weX3huqvhu49q4buHP31Q4buDcX1q4buD4bq14budfeG6p2dq4buDfeG7o3HhurFqfeG6q+G6s3F9auG7h8O54buV4buFfeG6rXU2feG7rcOhfeG7huG7hWt94buCbTZ94bqrOXB9cOG7n8Opan1dM31w4buf4buF4bq9cX3huqvhu49q4buHP33hu4rhu4Vq4buDfXDhurl94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan1qw6lqfeG7rcOhfeG7huG7hWt94buCbTZ94bqtbH3huqvhu4XhurtxfeG7i+G7heG6vWp9auG6sWrhu4d94bqtNmt94bqt4buD4bq3cH3hu4nDueG7l2rhu4d94bqt4buDw6DEqX3hu6Fs4bqtfeG7oeG7peG6rX3hu4vhu4NvYn1q4buD4bqxan3huqnhurFqJn1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3huq1sfeG7g+G7heG6vXF94bujcWF94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfeG6qOG6sWp94buh4buNfS194buK4buC4buC4buG4bqqfeG7qzh94bqr4bqzcX1ww7l94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3hu6HFqX1q4buH4buD4buF4bq94budfeG7h+G7hTdrfeG6qXThuq0/fVDhu5/DueG7lWrhu4d9xKnhurPEqX1qa2p94burOH1Q4bufw7nhu5Vq4buHfVDhu4XDqnF94buDbuG6rX3huqs5cH3huq3hu4Nxw6JqfeG7o3Hhu43huq194buH4buFNn3EqeG7peG6rX3huqvDtX3hu4QmfeG6reG7g+G6t3B94buJw7nhu5dq4buHfeG7h+G7hTdrfeG6qXThuq194bqrw7nhu5fhuq19auG6sWrhu4d94bqtNmsmfXB5feG7ieG6vX3hu4Nu4bqtfeG7oeG7hWrhu4N9cOG7jXB9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX1Q4buC4bucUH3huqs5cH1dW1tAJn3hu4Nu4bqtfeG7oeG7hWrhu4N9cOG7g+G7hX3huqvhu5F94burOGt94bqtN+G6rX1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG6rTZrfeG6q8SDauG7hyZ94bqrOeG7hX3hu4Nu4bqtfWrhu4c44buvfcSpw7VwfXDDoGrhu4c/fUrDoMSpfeG7g27huq19IltdIH0tfSJbXTB94bqrw6F94bqtbH0gW31ixKl9cOG7g+G7hX3huqvhu5F94burOGt94bqtN+G6rX1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG6qznhu4V94buDbuG6rT994bqq4bq5an1qNuG7r33hu4bhu4VrfeG7gm02feG6q8OhfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG6q8O54buX4bqtfV0gL101fXDhu4XDqXF94bqt4buDZn3hu6vhurt9asOyauG7h31w4buDw7JqfcSp4buZ4buFP33huqbDtX3EqcOjcH1qw7Jq4buHfXDhu4PDsmp9cOG7p2rhu4d94bqnw7nhu5nhuq194buL4buDxqHhu4V94buh4bqh4bqtJn3huqvhu5Xhu4V94buh4buNauG7h33hu6vhurVwfeG6reG7g+G6t3AmfXDhu4Vq4buDfXDhu4PhurNqfeG6rXU2fWrhu4PhurFqfeG6qeG6sWp94buL4buDw7Jq4buHfWrhu4fhu6dq4buHfeG6q8O54buX4bqtfeG6rWHhu4V9cOG7g+G7heG6vWo/fUrhu4bDkn1K4buGUeG7rsOJSn3hu5zhu4LDmeG7mOG6rC4v4budIQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

La Lay - Mỹ Thủy, nơi rừng gặp biển

La Lay - Mỹ Thủy, nơi rừng gặp biển
2015-10-06 05:37:55

(QT) - Để phấn đấu đến năm 2020, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước như mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, cần phải có những cơ chế,...

Đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng

Đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng
2015-10-05 05:29:00

(QT) - Điện lực Hải Lăng là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị có chức năng quản lý, vận hành, kinh doanh điện trên địa bàn huyện Hải Lăng và...

Người Vân Kiều biến đồi hoang thành rừng

Người Vân Kiều biến đồi hoang thành rừng
2015-10-03 09:04:39

(Dân Việt) - Bằng ý chí, nỗ lực không mệt mỏi, đến nay anh Hồ Văn Thu (thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị) đã có một cơ ngơi khá giả, đủ chăm lo cho con cái học...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết