Cập nhật:  GMT+7
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTuG6oj9SfcOV4bqpfSbDlVbhuqXhu57DlVbhu6BWw5Xhu67hu7h9w5XEkSPDlVbhurc1VsOVWFB7w5XhuqM/4bugfcOVe1t9JsOVe+G7nn0/w5UmOmThu57DleG6rlnEg+G7rjrhu57DlcSRUMOV4bulW+G6r1vEkVtNLz/hu5BOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqNwWeG7nlfhu45OS+G6sDp9w5XhurDhuqlWTMOVLcOVxrDhu4fhurDhu6nDlcSRUMOVxanhu4HDlVbhuqd9JsOVfT/huq3DlcO14bq2w5VYU8OVWOG6reG7nsOVxIPhu57DleG6oz9SfcOV4bqpfSbDlT464bu4fcOVw6Phurfhu559w5VYQH3DlVbhurc1VsOVWFB7w5XhuqM/4bugfcOVPzpAe8OVP1s6w5UmOmThu57DleG6rlnEg+G7rjrhu57DlcSRUMOV4bulW+G6r1vEkVvDlVgkw5UmOlJ7w5U+WVvDleG6sT/hu559JsOVVlR9JsOV4bqxP+G7pH0mxKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45OTTp7JsOV4bqvxINW4buE4buOLy9WxKjhu67hu55bw6Phurfhu559JuG6scSDOsSoxJF9L1dZ4bqvPOG6sVvhuqMvfVll4bqvL+G7kuG7kuG7mOG7mC/hu5Thu5xX4buWw5Thu5bhu5jhu6Lhu5bhu5rhurHhu5DGoOG7ouG7muG7muG7lD7hu5DEqCnhuqMm4buOw5UvTk0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hurA2fSbDleG6sT/huq3DlTzhurvDlcaw4buH4bqw4bupw5XDuVl94bqvw5Xhuq7hurFbPuG6sVl94buuWcSDJsOVS+G6oz9SOkzDlcSRUMOVfT9Qw5U+U30/w5VYUVvDleG7pVvhuq9bxJFbw5Xhu4c+4buuOn3DleG7peG6t8SD4bqxOsSow5VnfT/DjMOVxrDhu57hurFbxKg6feG6sU0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hurA/WVvDleG6scSD4buefSbDleG6sTp9w5XDteG6t8SDW31ZZeG6r8SoVlt74buIw5Xhuq5ZxIPhu6464buew5XEkVDDleG7pVvhuq9bxJFbw5VWXcOVPEDDlT9bUVY/w5XhurE2w5VWP+G6qVbDlVbhurc1VsOVWFB7w5XhuqM/4bugfcOVVsav4bqjw5VW4bueW8OVxJEjw5U8P+G6pX0mw5U/W1J9JsOVxJFQW8OVfSZQ4bq5w5Xhu5Dhu5wv4buc4buIw5XhurE/WVvDlVhdw5VW4bugVsOVfT9Qw5U/IuG7nsOVJjpSOsOVVuG6peG7nsOV4bunOuG7uH3DlXs6fT/DlVY/xajhurfDlWrhurfDlUvDteG6tkzDlT/hurnDlcSRIH0mw5Xhuq/hu7bDlT5Qe8OVJjpSe8OVVlR9JsOV4bqxP+G7pH0mw5VY4buefSbDlSY64buew5XhurFUfSbDlcOgw5U8P+G6t8OVxJFiVsOVw7Phu54+POG7nn3EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7FqcOZVsOVV+G6tcOVxJHhu6rhurnhu4jDlT/hurnDlcSRIH0mw5XEg8OafSbDlVbhurc1VsOVJsOZ4bqjw5XhurHEg2JWw5XhurE6QOG6o8OVPzpAe8OVP1s6w5UmOmThu57DleG6sDZ9JsOV4bqxPzN9JsOV4bquWcSD4buuOuG7nsOV4buHPlk84bqv4buefVfhu57Eg8OVxJDhurdWOlbDlcSRUMOVfT9Qw5U+U30/w5VYUVvDleG7pVvhuq9bxJFbw5Xhu4c+4buuOn3DleG7peG6t8SD4bqxOuG7iMOVWOG6rcOhVsOV4bqxNsOVVj/huqlWw5XhurFROsOVw7PEg+G6t+G6r+G6r1k+4bqv4buIw5VWXcOV4bqxPyTDleG6sVFbw5XEg+G7nsOVezXhurHDleG7ruG6rTlWw5VYNeG6scOV4bqjP+G7oMOVPjl9w5U+UMOVxIPGr+G6scOVe1t9JsOVe+G7nn0/xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4bqiP+G7oOG6scOV4buuOiThurfDleG6scSD4bqtOVbDlVbhurc1VsOVWFB7w5XhuqM/4bugfeG7iMOVMn0mw5XEkOG6t1Y6VsOVVj9bw5Xhu646QOG6scOMw5XigJzDsj/hurN9JsOV4bqxMjrDleG6r+G7tsOVVl3DlX0/ZH0mw5VW4bq3NVbDleG6sT9SW8OVPuG6t+G7qn3DlTw/XcOVPD9UfcSow5XDsj/hurN9JsOV4bqxMjrDlT/hu6jhurfDlX0/4bqtw5U8PzJ9JsOVWDR9JsOV4bq7w5XEkSPDleG7rsav4bqxw5VW4bqpw5VYOiPhurfDlSYs4oCdxKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45OxrA/4bqtfSbDlVbhu6BWw5XDo+G6t+G7nn3DlVY/4bqpVsOVJjrhu6B7w5Xhuq/hu6DhurHDleG6sSx9P8OV4bqxxINRfSbDleG7rkDDleG6sVVWw5U8w51bw5VXUDrDlT9QfSbDleG6sT/hu6rhuqPDlTzhur/DlSY6ZOG7nsOVP+G7njrDleG7ruG7uH3DlT/hurnDlcSRIH0mw5XEg8OafSbDleG6r2LDlTw6PX3DlX1Q4bq5w5U74bqxw5V9P8av4bqxw5Xhuq/hu7bDlT5Qe8OVJjpSe8OVfT9kfSbDleG6seG6t+G6ueG7uH3DleG7rjPDlX0mUOG6ucOVVlB9JsOVe+G7nn0mw5XhurE7fT/DlTw7Vj/DlVg1fSbDlVY/OkB9w5XhurHEg+G7nn0/w5VYQH3DleG6seG6q8OVVlLDlT/hu546w5XhuqM/O+G7nsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTsawJuG6rWE6w5XhuqM/4bug4bqxw5V9JjJ9w5VW4bql4buew5XhuqThurnDleG7ruG7nn3DlVY/xajhurfDlWrhurfDlcSRI8OVVuG7oFbDlcSRxq99w5VYI8OVWDM6w5V9JltROsOVxrDhu57hu646PuG7nsOVxanhu57huq/huq/Eg+G7nj46w5V9XTrDlcSROTrDlVbhu6BWw5XhuqM/XX0mw5XEkTrhu7h9w4zDleKAnOG6sMav4bqxw5VWUsOVVuG7oFbDlcSRxq99w5VYI8OVe8Ogw5Xhuq/hu7bDlVjhuq3DoVbDlSY6UjrDlcOj4bq34bq5QOG6scOVxJFQw5VW4buofcOVWOG6rcOhVsOVJjpSOsOVw6PhurfhurlA4bqxw5XhurE/Mn0mw5XDo+G6t+G7nsOVWDM6w5XhurE/W1E6w5VXW8OVw7XhurbDleG6sVFbw5VYOiPhurfDlTw6PX3EqMOVw7JSw5U/4bueOsOV4buu4bu4fcOV4bqjP1I6w5VWP8ave8OVV+G6qeG6scOV4bqvYsOV4bqxP+G6tcOVWC5WP8OVVuG6peG7nsOVPyDDleG6sVE6w5XhurE/YTrDlVg6JHvDlX1Q4bq5w5XEkVDDlT9QfT/DlVg1fSbDlVZdw5XhurHEg+G7oFY/w5V9Pzo9e+KAncSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG6sDZ9JsOV4bqxP+G6rcOVPOG6u8OVxrDhu4fhurDhu6nDlcO5WX3huq/DleG6ruG6sVs+4bqxWX3hu65ZxIMm4buIw5V9JuG6rWE6w5VYU8OVJsOZ4bqjw5XEgzrhu7h9JsOVMn0mw5XEkOG6t1Y6VsOVxJFQw5UyfSbDleG7peG6t8SD4bqxOsOV4bqxUTrDlcOzxIPhurfhuq/huq9ZPuG6r8OVPzJ7w5Xhu5Dhu5ov4buc4buIw5VWP1vDleG7rjpA4bqxw5XDo+G6t8WofcOVWDU6w5VXW8OVxrDhu4fhurDhu6nDlVfhu6x9w5VY4buo4bq3w5VYXX0mw5XhurFROsOV4bulW+G6r1vEkVvDlVhTw5XhurFUfSbDlVbhuq1hfSbDleG6r2LDlT86PX3DlVc6PX3DlVbhuqXhu57DlT8gw5XDoMOV4buuOuG7uH3DlSY6OTrDleG6oz874buew5XDs1VWw5VW4bql4buew5Xhu6Vb4bqvW8SRW8OVxJE5OsOV4bquWcSD4buuOuG7nsOVxJEsw5VWVH0mw5XhurE/4bukfSbDlT86PX3DlX3hu57hurnEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hu47hurDGr+G6scOVfT864bu4feG7iMOVVj/hurN9JsOV4bqxMjrDleG6r+G7tsOVVj8hw5U/UH0/w5VYNX0mw5U8PzrDlVbhu6h9w5XhurE/OkDhurHDlcSRUMOV4bqv4bu2w5U/UH0/w5VYNX0mw5XhurE/WVvDlVbhu6BWP8OV4bqx4bqtOH0mw5XDqeG6qX0mw5XEkSzDlXvDolbDlVg7Vj/DlVY/O30/w5VW4bql4buew5VWP+G6s30mw5XhurEyOsOVPlDDlSY64bqz4bqjw5UmOlJ7w5VWVH0mw5XhurE/4bukfSbDlcSRUMOVWFJ7w5Xhu65SW8OV4bqxxq/hurHDlVZSw5VW4bugVsOVVjV9JsOVWDR9JsOVWOG6rcOhVsOV4bqxYsOVV1vDlVg6w5U+UTrhu4jDlcSRLMOV4bqvYsOV4buefcOV4bqxW1B9w5VW4bql4buew5XhurHGr+G6scOVVlLDlVbhu6BWw5V7IDrDlX0m4bqtYTrhu47hu4jDlTJ9JsOV4bqu4bqxWz7hurFZfeG7rlnEgybDlX1dOsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTnd9JsOV4bqu4bqxWz7hurFZfeG7rlnEgybDlTzhu7jhurfDlSYgOsOV4buO4bqxxq/hurHDlVZSw5VW4bugVsOV4buu4bu4fcOV4bqxP+G7nnvDlSY64buew5XhurE7Vj/DlVZiVsOVxJFQw5V74buefSbDleG6sTt9P8OVw6nFqOG6ucOVV2J9JsOV4bqxxINbfSbDlcSRIn0mw5VYUHvDleG6oz/hu6B9w5V7OTrDlX0/xq/hurHDlVdbw5XDteG6tsOVPlB7w5XhurHEg+G6t30mw5UmOuG7nn3hu47EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7EkCPDleG6oz/hu6h9w5V7LH0/4buIw5V9JuG6rWE6w5XGsCbhuq1hOsOV4bqjP+G7oOG6scOVfSYyfcOVw7M1w5XGsCZbUTrDlSY64bueW8OVxanhu4HDlcawWVfDleG6osSDOlZZw5VWP1vDleG7rjpA4bqxw5XhurE/UH0/w5VWMn0mw5VW4bql4buew5VW4bugVsOVVuG6tzVWw5VYUHvDleG6oz/hu6B9w5XhurFROsOVw7PEg+G6t+G6r+G6r1k+4bqvw5Xhu44+UMOVezXhurHDleG6reG6t8OV4bqxOuG7uH3DlT9QfSbDlVjhu6jhurfhu47DlVgzOsOVxJE5OsOVReG7nuG6rz86fSbhurFbfcSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG7jsOyP+G6s30mw5XhurEyOsOVP1tQfcOV4bqxW1B9w5XhuqV9JsOVPzXDlVbhurc1VsOVWDM6w5XhurE/W1E6w5V9UOG6ucSow5XDsj/hurN9JsOV4bqxMjrDlVY/W8OVxIPDmn0mw5VYOiPhurfDlcOj4bq34buefcOV4bqxxIMgfSbDlT5Qw5VWUsOVP+G7njrDleG7ruG7uH3DleG6r2PDlVfDon0mw5VWOMOVPzU6w5V9UOG6ucOVWCTDleG6sT/hurNWw5VY4buw4bq5w5VW4bugVsOVVuG6tzVWw5XhurE/UlvDlT7hurfhu6p9w5VW4bql4buew5U/IMOVxJEjw5Xhu64sfT/DleG6sT/huq1hfSbDlT9d4bue4oCd4buIw5UyfSbDleG6osSDOlZZw5V94bu44bq3w5XEgzHEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7DslR9JsOV4bqxP+G7pH0mw5V7OTrDlX0/xq/hurHDlSY6ZOG7nsOV4bquWcSD4buuOuG7nsOVxJFQw5Xhu6Vb4bqvW8SRW8OV4bqxVH0mw5XEkSDhurHDlcSRUFvDlVbhurczOsOV4bqxP+G7oH0mw5XhurHEg+G6rTlWw5U8PzrDlcOyPzt9P8OVw6PhurfhurkjfcOVVuG6peG7nsOVMn0mw5Xhu6XhurfEg+G6sTrDleG6seG6t+G6ueG7uH3DleG7rjPDlcSDw5p9JsOVJjrGr+G6ucOV4bqxYcOV4bqx4bq14bq5w5XhurE/xah9w5XEkVDDleG7rjokfcOV4bqvM8OVw6lZw5VW4bql4buew5Xhuq5ZxIPhu6464buew5Xhuq/hu7bDlTw/Mn0mw5VWIn3DlSY64bugw5XhurHEgy7DleG6scSD4bu4fcOVPlN9P8OV4bqxPzbDleG7pVvhuq9bxJFbxKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4buN4bqtOTrDleG7oOG6o8OVPmJWw5XhurHhuqvDleG6oz/huq04fSbDleG6sMWo4bq54buIw5UyfSbDleG7peG6t8SD4bqxOsOVWFPDlT9bU33DlcSROj1Ww5XhurE/YlbDlT86PX3DleG7rjo9fcOV4bqjP+G7oOG6o8OVfVDhurnDleG6scSDW30mw5V7NeG6scOV4bqxP+G7oH0m4buIw5VYQH3DlX0mUOG6ucOV4buQL+G7osOV4bqxOTrEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7DsjJ9JsOV4bqwP+G6t+G7qn0vw7Phu6Bbw5XhurA6fcOV4bqx4bqpVk0v4bqjTg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Châu Âu tìm mọi cách tiết kiệm điện

Châu Âu tìm mọi cách tiết kiệm điện
2022-08-18 05:45:13

VOV.VN - Giá khí đốt và giá điện tại châu Âu ngày 16/8 tăng lên mức cao nhất lịch sử khi nguồn cung khí đốt tiếp tục bị thắt chặt. Điều này buộc châu Âu phải tiến hành nhiều...

Liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ đói nghèo

Liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ đói nghèo
2022-08-17 06:11:04

(ND) - Trong báo cáo mới công bố, Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ có thêm gần 20 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo cùng cực trong năm nay, do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở...

Tin liên quan

Gợi ý