Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG7puG7n3Hhu6fhuqvDueG7g+G7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhuqvDucOJ4bqrQ+G7leG6q8SC4buH4buh4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqvhu6Xhu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPhurnhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq14bqxJCbhurfhuqst4bqr4bumZ+G7peG6q2RiY+G6ucOj4bqrKkHhuqsm4buH4buh4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqvhu6Thu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicuG6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhuqvDucOJ4bqr4bun4buf4buH4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7l04bun4buf4bqrQ+G6qG/huqvEguG7h+G7oeG6q+G7p+G7o+G6rkXhu5Phu6ct4bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqvhu6PDrcOA4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7rhu5/GsOG6q8O64bufZ+G7p8SD4bqrJnHhu6fhu5/huqvEguG6ouG7g+G7p+G7o+G6q8O5xKnhu6fhuqtv4buf4buh4buZ4bul4bqrw7LEqcSC4bqrw7Lhur/hu6HDo+G6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqvDssSpxILhuqvDg+G6v+G7oeG6q+G7peG6sm/huqvDsnBv4buf4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q2/GsOG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvDs+G7oeG7m+G7p+G6q27hu6Hhu5nhu6fhuqvDgOG7n+G6pm/huqvEguG7g8OA4bqj4bqr4bun4buD4bun4bqrw7rhu5/hur/hu6HhuqvEguG7n+G7gW/huqvDuuG7n8Wp4buB4bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvEguG6ouG7geG7oeG6q8OA4buf4buPw4Dhuqvhu6fhu6Phu4dF4bqr4buleMSC4bqrxILhu6Hhu6fhu5/huqtD4buh4bqrQ+G7h+G6q8O64bufxrDhuqvDuuG7ocah4bul4bqrw4PFqeG7gcSC4bqr4buf4buz4bunxIPhuqvDksOtb+G6q27hu6Hhu5fEguG6q8O54buH4bqrw4PhuqjhuqtvduG6q+G7r+G6q+G7p+G7n+G7oeG7m+G7peG6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrbuG7ocah4bun4bqrw7Jm4bqrxILhu4PFqeG6q+G6ouG6v+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu4HDgOG6q8O54bqob+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqr4bun4buf4bux4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu5/huq5F4buT4bun4bqr4bun4buj4buH4bun4buf4bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PEg+G6q+G7puG7n0Lhu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvDsnjhu6fhu6PhuqtuxKnEguG6q8O54bu54buh4bqrb+G6tOG6v+G6q8SC4buf4bu34buh4bqrxILhu6Hhu5nEgsOj4bqrw7rhu59w4bqr4bufa+G6ruG6q8Oyw63EguG6q+G6ouG6v+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6quG6q8SC4buf4buBb+G7n+G6q8O64bufxrDhuqvDueG6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7n+G7s+G7p+KApuG6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPhu6Hhu6Xhu6PhuqvDg+G6om834bqpLy9vxINu4bq/xanhuqDhuq7hur/hu6fhu6PEguG6ouG7ocSDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2PhurnDqWQvZeG6vcOzZGLhurlkY8OpZcSCY2PhurvEkcOqZcO5Y8SDdcOA4buj4bqp4bqrL+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4DhurUl4bq/4bqr4bqg4bqu4buJ4bun4bqrxILhu5/huq7huqvhu6PFqeG7peG6q+G6ouG7gW/huqvEguG7n+G7heG7ocOj4bqr4bujxrDDgOG6q8OA4bufauG7p+G6q8O54buH4bul4bqrw4Phu4Nv4buf4bqrbuG7ocah4bun4bqrQeG6q+G7ouG7ocWp4bqrw5nhu6Hhu6fhu5/hurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6sy/EguG6v27DueG7jeG6tSbhuq5F4bqr4bun4buf4buh4buT4bunw6PhuqsqQeG6qybhu4fhu6Hhuqvhu6fhu6Phuq5F4buT4bun4bqrQ+G7h+G6q+G7pOG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrw7Jm4bqrQ+G6pOG7ucSC4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrw7rhu5/GsOG6q8O64bufZ+G7p8Oj4bqrw7nhu4fhu6XhuqvEgnbEguG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvDuWbhu6fhu5/huqvDsuG7g8Wpw6Phuqtv4bufc+G6q8Oy4buDxanhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqtv4buBb+G6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q0PhurLDo+G6q+G7o+G7oeG7heG7oeG6q8OA4buf4buBw4DhuqvDsuG7leG6q+G6ouG6v+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrb+G7gW/huqvDuXThu6fhu5/huqtD4bqob+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/Eg+G6qybhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvDssWp4bqrw7Lhu4Nvw6PhuqvDuWvDgOG6q27hu4Xhu6fhuqvDsnfhuqvDsnLhur/huqtv4bufcOG7p+G7n8Oj4bqr4bufd+G6q8OD4buz4bqrw7Jy4bq/4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqtD4buH4bqrb8Spw4Dhuqtv4buf4bqm4bun4buj4bqr4bun4bufa+G7p+G6q+G6oOG6rkXhu5Xhu6fhuqvDg+G6quG6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrw7LEqcSCw6PhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q2/hu7PhuqvDg0HhuqvDs0LhuqvDueG7oeG7l+G6ruG6q8OyxKnEguG6q8Oy4bq/4buhxIPhuqvDkuG7meG7p+G6q+G7p+G6v0XhuqvDsmbhuqvhu5/FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q8OyxanhuqvDsuG7g2/Do+G6q8O5a8OA4bqrbuG7heG7p+G6q8Oyd+G6q8OycuG6v+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrY2JiOeG6q8SQZsOj4bqrxILhu59y4bqrxILhuqLEqeG7p+G6q0Hhuqtv4buBb+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqsm4bqi4buh4buX4bqu4bqrPeG7n8Wp4bun4bujw6PhuqtP4bq/4bul4bqrw5l4xIPhuqvhu57FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrb+G7s+G6q27hu4Xhu6fhuqvDs+G6qOG6q+G7geG7p+G6q8OyxanhuqvDsuG7g2/Do+G6q2/EqcOA4bqrw7J54buh4bqr4buj4buhxKlF4bqrT+G7piQqw5PhuqvDssSpxILhuqtD4buH4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6Phuqtv4buz4bqrw4NB4bqrw7NC4bqrw7nhu6Hhu5fhuq7huqvDsnLhur/huqtv4bufcOG7p+G7n+G6q2PhursvZGThuqvEkGbhuqtB4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q1t04bun4buf4bqrw5nhu6Hhu6fhu5/Eg+G6q8OSxanhuqvDsuG7g2/huqtv4bufc+G7p+G7n+G6q8O5w4nDo+G6q2554bqrw4Phuq7hu6fhu6PDo+G6q8OyxanhuqtD4buR4bqrw7nhu4Phu6Hhuqtu4buF4bun4bqrw7J34bqrw7Jy4bq/4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/Do+G6q8OyZ+G7p+G7o+G6q8O6w4nhuqvDuuG7k+G6q8O64buf4bq/4buh4bqrb8Spw4Dhuqvhu6Phu6HEqUXhuqtP4bumJCrDk+G6q8OyxKnEguG6q0Hhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvEkGbhuqtv4bq04bq/4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q+G7ouG7ocWp4bqrw5nhu6Hhu6fhu5/Eg+G6qybhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O64buf4bq/4buh4bqrb+G7n+G6rmzhu6fhuqtucuG6q2/hu4Fv4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvDuuG7oeG7l+G7p+G6q8OyxqHhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvDs+G6qOG6q+G7geG7p+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q2/huqThu7fhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhuqvDucOJ4bqrw7LEqcSC4bqrw7Lhur/hu6HhuqtD4buH4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q8OzQuG6q8O54buh4buX4bqu4bqrw7LEqcSC4bqrw7Lhur/hu6HhuqvhurFb4bugw5nhu6Lhurfhuqvhu6fhu5/huqThuqHhuqvDmWvDgOG6q8Oz4bqo4bqr4buB4bun4bqj4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDuWvDgOG6q2544bqr4bul4buBReG6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw7Phuqjhuqvhu4Hhu6fhuqtD4buH4bqrb+G7gW/huqvEguG7n+G6tOG6q8SC4bqyb+G6q8O64buf4buBb8SD4bqrJuG7oeG7mcOA4bqrxILhurJv4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4bufxanhu4fhu6fhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5dv4bqrw7LFqeG6q0Phu5Hhuqtu4buF4bun4bqrw7J34bqrw7Jy4bq/4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqtjYuG6q8SQZuG6q2/hurThur/huqvDmuG7n+G6ruG6q8O64buh4bun4buf4bqrxILhu5nhuqvDkuG7r+G7p+G7o+G6q+G7puG6v+G7peG6q8SC4buf4bqueG/huqvhu5/huq5F4buX4bun4bqr4bue4buF4buh4bqrw5ln4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q+G7ouG7ocWp4bqrw5nhu6Hhu6fhu5/Eg+G6q8OSZuG6q+G7n8Wp4buH4bun4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvEguG7n+G6tOG6q8SC4bqyb+G6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqrw7LEqcSCw6Phuqtv4bufxanhuqvEguG7n+G6ruG7k+G6q8OyxKnEgsOj4bqrxILhu5/huq7huqvhu5934buh4bqrw7LEqcSC4bqrQeG6q2/hu4Fv4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/Do+G6q8Ozxanhur/hu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q0Phu7Xhu6HhuqvhurnDqeG6q+G7n3fhuqvDg+G7s+G6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqrw7LEqcSCw6PhuqvEgnnhu6fhu6PhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q8SCcG/hu5/huqvDueG7h+G6q+G6veG6u2XEg2Rjw6rhuqvhu6Vkw6PhuqtjY2Xhuqvhu5934bqrw4Phu7PhuqvEguG7n+G6ruG7k+G6q8OyxKnEguG6q0Phu7Xhu6HhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q8SCcG/hu5/huqtjw6rEg2RlZcSDw6lk4bq74bqr4bul4bqrZOG6q0Phu4fhuqvEguG7n+G6ruG6q+G7n3fhu6HhuqvEkWLhuqvhu5934bqrw4Phu7PhuqtD4bu14buh4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvEgnBv4buf4bqrY8SDYmNjxINlw6pi4bqr4bul4bqrZOG6q8SD4bqrw5J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8OyxKnEguG6q+G7n3jhuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/Do+G6q2/hu4Hhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvEguG6rOG6q8OyauG6ruG6q+G7p2fhu6XhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7p+G6v0XhuqvDsmbhuqvEguG7oeG7mcOA4bqr4bun4bufa+G7p+G6q0Phu4fhuqvEkOG6quG6q8O5w4nhuqvhu5/hu7Phu6fhuqtjYsSDw6pj4bq74bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqvhu5/hu7nDgOG6q8O54buh4buT4bun4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvEguG7n+G6tOG6q8SC4bqyb+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrQ+G7leG6q8OyxKnEguG6q8Oy4bq/4buhxIPhuqvhu57FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q8OyxanhuqvDsuG7g2/Do+G6q29o4bul4bqr4buldm/huqvhuqLhur/hu6fhu5/huqvhu6Phu6Hhu7Xhu6HDo+G6q8O5a8OA4bqr4bufd+G6q8OD4buz4bqr4bqi4bq/4bun4buf4bqr4buj4buh4bu14buh4bqrQ+G7h+G6q27hu4fhu6fhuqvhu6Phu6Hhur/FqeG6q+G7n3fhuqvDg+G7s+G6q2/hurThur/huqtk4bqrTiTDmeG6q+G6ouG6rOG7p+G7o+G6q8O54bqk4bqu4bqrQ+G6qG/huqvDg+G7r+G7p+G7o+G6q07hu5nhu6fhuqvhu57hu4Xhu6HDo+G6q04kw5nhuqvDmuG7n+G6ruG6q27hu4XFqeG6q8SCd+G7p+G6q8SC4buf4buh4buT4bun4bqr4bun4buf4buh4buT4bun4bqrw5Lhur/DuuG6ouG7r+G7p+G7o+G6o+G6q+G7n8Wp4buH4bun4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvEkOG7gW/huqvDsnLhu6fhu5/huqtDcuG6q8SC4bqicMOj4bqrb+G7n+G7r+G7p+G6q+G7pXZvw6PhuqvDuWvDgOG6q+G7o+G7n+G7oeG6q2/hu5/hurDhuqvDsuG7ocah4bulw6PhuqvDssWp4bqrw7Lhu4Nv4bqrQ+G7h+G6q27hu4fhu6fhuqvhu6Phu6Hhur/FqeG6q+G7pXZv4bqrxILhu4Phu6HhuqvEguG7n+G6qG/huqvDsnLhur/huqtv4bq04bq/4bqrTiTDmeG6q8Oa4buf4bqu4bqrbuG7hcWp4bqrxIJ34bun4bqrxILhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7nnfhuqtP4bufcOG6q+G7pOG7oeG7p+G7n+G6q+G7n+G6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG7n8Wp4buD4buhxIPhuqsm4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqtD4buh4buXb+G6q2/hu5/hu6vhu6fhuqvDsuG7ocah4bulw6Phuqtv4buf4buv4bun4bqr4buldm/Do+G6q8OyxanhuqvDsuG7g2/huqvEguG7q+G6v+G6q8OyeOG6q+G7pXZvw6PhuqvDuWvDgOG6q+G7o+G7n+G7oeG6q2/hu5/hurDhuqvDsuG7ocah4bul4bqrxILhu4Phu6HhuqtOJMOZ4bqr4bqi4bqs4bun4buj4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6Phuqvhu5944bqr4bue4bqk4bu14bun4buj4bqr4buexrDhur8tw5Lhur/DuuG6ouG7r+G7p+G7o+G6o+G6q8SQ4buBb+G6q8OycuG7p+G7n+G6q0Ny4bqrxILhuqJww6Phuqtv4buf4buv4bun4bqr4buldm/Do+G6q8O5a8OA4bqr4buj4buf4buh4bqrb+G7n+G6sOG6q8Oy4buhxqHhu6XDo+G6q8OyxanhuqvDsuG7g2/huqvhu6V2b+G6q0Phu4fhuqtu4buH4bun4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvEguG7g+G7oeG6q8SC4buf4bqob+G6q8OycuG6v+G6q04kw5nhuqvhuqLhuqzhu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q+G7n3jhuqvDueG6pOG6ruG6q0Phuqhv4bqrw4Phu6/hu6fhu6Phuqsm4buf4buDb+G7n+G6q+G7nmbhu6fhuqtD4buH4bqrw7Lhur/hu6fhu6PhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrw7rhu5/hur/hu6HhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqtB4bqrTiTDmeG6q8Oa4buf4bqu4bqrbuG7hcWp4bqrxIJ34bun4bqrxILhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqtOaG/huqvhu57huqThu7Xhu6fhu6Phuqvhu57GsOG6v8SD4bqrJeG7h+G6q8ODxanhu4HEgsOj4bqrxJDhu4Fv4bqrw7Jy4bun4buf4bqrQ3LhuqvEguG6onDhuqtD4buH4bqrb2jhu6Xhuqvhu6V2b+G6q+G6ouG6v+G7p+G7n+G6q+G7o+G7oeG7teG7oeG6q8OyxKnEguG6q0Hhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvhu6fhu7Phu6Hhuqtv4bq04bq/4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q8SCReG6q8OZ4buJ4bul4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqtO4buZ4bun4bqr4bue4buF4buhw6PhuqtP4buv4bun4buj4bqrxIJF4bqrT+G6v8Wp4bqrw4Phuq7huqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLDo+G6q0/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqvDmeG7ieG7peG6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OA4bqrJuG6ouG7oeG7l+G6ruG6q+G7nuG7heG7ocOj4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q8SCReG6q8OZ4buJ4bul4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqvDkuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8OqxIPhuqvhu57FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q8O64buhxqHhu6XhuqvDuuG7k+G6q8OyxKnEguG6q8Oy4bq/4buh4bqr4bunZ+G7peG6q2RiY2XhuqtD4buH4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q8SC4bufduG7p+G7o+G6q8O64buT4bqrw7LEqcSC4bqrw7Lhur/hu6HhuqtkYmPDqeG6q8SC4buf4buNxanhuqvDuuG7meG6q+G7n8Wp4buDb+G7n8SD4bqrw5Lhur/hu6fhu6Phuqvhu5/FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buh4buX4bun4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q8O5a8OA4bqrQ+G7h+G6q+G6oOG6ruG7heG7p+G6q8O5w4nhuqvhuqDhuq5F4bqr4bufxanhu4Nv4bufw6PhuqvDuuG7meG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqvDssSpxILhuqvhu6Phu6Hhur/hu6HhuqvDssWp4buD4bun4bqrZGJj4bq5LWRiZGLhuqvDssah4bqr4buj4bqq4buh4bqrTnjhuqsm4buH4buh4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqvhu6Thu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q0/hu59w4bun4buf4bqrw4Dhu5/hurThuqvDgOG7n+G7k+G6q8Oz4bquReG7l8SCxIPhuqvhu57FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrP07hu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OA4buf4buT4bqrw7Phuq5F4buXxILhuqvDuuG7meG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqvDssSpxILhuqvhu6dn4bul4bqrZGJj4bq54bqrb+G7n8Wp4bqrY2IvY2LhuqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrb8Spw4Dhuqvhu5/huq5F4buX4bunxIPhuqsm4buf4bq/4bul4bqr4bul4bqk4bqu4bqrP07hu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8Oy4buV4bqr4bun4buj4bufcuG6qybhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6qG/huqvhu57DkuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqrb+G7n8Spw4DhuqvEguG7n+G6rmvhu6fhuqvEguG7n+G6ruG6q+G7n3fhu6HhuqvDssSpxILhuqvDsnbhu6HhuqtD4bu14buh4bqrb+G7gW/huqvDs+G6qOG6q+G7geG7p+G6q2/hu59n4bun4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrbuG7qeG6q0Phu4fhuqvDsuG7oeG7l+G7p+G6q+G7o+G7ocaw4bqrxILhu4Phu6Hhuqvhu57huqThu7Xhu6fhu6Phuqvhu57GsOG6v+G6q0Phu4fhuqvhurtj4bqrw7Phuqjhuqvhu4Hhu6fhuqtvxrDhuqvhu6fhu5/huq7huqtvauG6ruG6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqvDssSpxILhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q2RiY+G6ucSD4bqrT+G7n3PhuqvDsuG7g8Wp4bqrP07hu6bDk+G6q2/EqcOA4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrb+G7n3Phu6fhu5/huqvhuqDhuq5F4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrw4PhuqrhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q8OyxKnEguG6q+G7o+G7oeG6v+G7oeG6q8Oyxanhu4Phu6fhuqtkYmPhurktZGJkYuG6q0Phu4fhuqvDuWvDgOG6q8O64buZ4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrw4PhuqrhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q8OyxKnEguG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPhurvEg+G6qybhuqJx4bun4buf4bqr4buew5Lhu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrw7Phur/hu6fhu5/huqvhu6XhurJv4bqrb+G7gW/huqvDs+G6qOG6q+G7geG7p+G6q2/GsOG6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqvDssSpxILhuqvDueG6sOG6v8Oj4bqrw7LEqcSC4bqr4bqi4bqs4bun4buj4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6Phuqvhu594w6PhuqvDssSpxILhuqvhuqLhuqzhu6fhu6PhuqvDssOtb+G6q8Oz4bqy4bun4buj4bqj4bqrb+G7gW/huqvDs+G6qOG6q+G7geG7p+G6q2/GsOG6q8SC4buf4bqu4bqr4bufd+G7oeG6q8OyxKnEguG6q8SC4buf4buNxanhuqvhuqDhuq5F4bqrw7Jy4bun4buf4bqrxILhu4Phu6HhuqvDuuG7n8Wp4buF4bun4bqrxJHDo+G6q8OS4buh4buV4bqu4bqr4bq5ZMOj4bqrw5nhuq5rxILhuqvDksSpxILhuqvDsuG6v+G7oeG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPEkeG6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu6dn4bul4bqrZGJj4bq7xIPhuqsm4bufbOG7peG6q8OycuG7p+G7n8Oj4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrP07hu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OA4buf4buT4bqrw7Phuq5F4buXxILhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q2/hu59z4bun4buf4bqr4bqg4bquReG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqvDssSpxILhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7p2fhu6XhuqtkYmRi4bqrQ+G7h+G6q8O64buZ4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrw4PhuqrhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q8OyxKnEguG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPhurvhuqtvxKnDgOG6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fEg+G6qybhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsuG7oeG7leG6ruG6q2/hu59z4bun4buf4bqr4bqg4bquReG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q0/hurLhu6XhuqtP4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4Dhuqsm4buJ4bun4bqrJuG7n+G7h+G7p+G7n8Oj4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q+G7nuG6pOG7teG7p+G7o+G6q+G7nsaw4bq/4bqj4bqrT+G6suG7peG6q0/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q0/hur/hu6Xhuqvhu57hu6Hhu5nhuq7Do+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqtP4bq/4bul4bqrw5l4xIPhuqvDknbhu6HhuqtD4bu14buh4bqrw7l04bun4buf4bqrQ+G6qG/huqtu4buFxanhuqtD4buX4bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PDo+G6qypB4bqrJuG7h+G7oeG6q+G7p+G7o+G6rkXhu5Phu6fhuqtD4buH4bqr4buk4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDsmbhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q0Phu4fhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrw7rhu5/hur/hu6HhuqvDuuG7meG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqtv4buBb+G6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6Phuqtu4buFxanhuqtD4buX4bqrxILhu4fhu6Hhuqvhu6fhu6Phuq5F4buT4bun4bqrQ+G7h+G6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q2RiY+G6ueG6o+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqrxILhuq5F4buT4bun4bqrxILhuqLhuq5F4buV4bunw6Phuqvhu6fhu4nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqvhu6fhu59r4bun4bqrxILhu5/huqZv4bqrQ+G7leG6q27hu4XFqeG6q0Phu5fhuqvhu6Xhu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q2/hu5/FqeG6q+G7n3jhu6HhuqtD4buh4buT4bun4bqrb+G7gW/huqvEgnnhuqtv4buf4bqmb8Oj4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q8SC4bufxqHEg+G6qyZ5b+G7n+G6pm/huqvhu5944buh4bqr4bun4buj4bufcsOA4bufeW7hu6Hhu5nhu6fDo+G6q+G7n+G6pOG7teG7p+G7o+G6q8OzbeG7p+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/hu4Fv4bqrxILhu5/hurTEguG6sm/huqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDuXThu6fhu5/huqtD4bqob+G6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7gW/huqvDs8Wp4bq/4bun4buf4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqPhuqvEgmvDgOG6q+G7n+G6rsSp4bun4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqtD4bqy4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrw7nDieG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDuXThu6fhu5/huqtD4bqob+G6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7geG7p+G6q2544bqrb+G7gW/huqvhu5/huq5F4buX4bunw6PhuqvEguG7n3LhuqvEkGbDo+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrw4Dhu5924oCmJnBv4buf4bqrb+G6qG/huqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4bqy4bqrxILhu59s4bul4bqrw7Jy4bun4buf4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7gcWp4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhu6Phu6Hhu4HhuqvEguG7gW/huqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu6Xhu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q2/hu5/FqeG6q8SRZOG6q8Oz4bqo4bqr4buB4bunw6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7LGsOG6q8OyZuG6q8SC4bufbOG7peG6q8OycuG7p+G7n8Oj4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrP07hu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OA4buf4buT4bqrw7Phuq5F4buXxILhuqtv4bufxanhuqtkY+G6q8Oz4bqo4bqr4buB4bun4bqj4bqrxJDhu4Fv4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8OyZ+G7p+G7o+G6q8O6w4nhuqtj4bqrw7Lhu5Xhuqvhu4Hhu6fhuqtu4buFxanhuqtD4buX4bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqtv4buf4buh4bqrxILhu6Hhu5nEgsOj4bqrZOG6q8Oy4buV4bqr4buB4bun4bqrbuG7hcWp4bqrQ+G7l+G6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrw7Lhu7Phu6fhuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6fDo+G6q2ThuqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G7geG7p+G6q2/hu4Xhu6HhuqvEguG7g8Wp4bqrw4Dhu5/hurJv4bqr4bufd+G7oeG6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqj4bqrxJDhu4Fv4bqr4bun4bufa+G7p+G6q+G7n8Wp4buH4bun4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtv4bufxanhuqvhurvhuqvDs+G6qOG6q+G7geG7p+G6q0Xhu5Phuq7huqtvauG6ruG6q8O64buhxqHhu6XhuqvEguG6ouG6v+G6q0Phu6Hhu5dv4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q27hu4XFqeG6q0Phu5fhuqvhu6Xhu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o8Oj4bqr4bq94bqrw7Phuqjhuqvhu4Hhu6fhuqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q+G6ouG7h+G6q8ODxanhu4HEgsOj4bqrbnnhuqvDg+G6ruG7p+G7o+G6q+G7n8Wp4buH4bun4bqrxILhu5/hu6Hhu5fhu6fEg+G6qybhu6Hhu5nDgOG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvhurvhuqvDuuG7meG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q27hu4XFqeG6q0Phu5fhuqvhu6Xhu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o8Oj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OyxrDhuqvDsmbhuqvEkOG7gW/huqvhu6fhu59r4bun4bqrZeG6q8Oz4bqo4bqr4buB4bunw6PhuqvEkeG6q8Oz4bqo4bqr4buB4bun4bqrw7Lhur/hu6fhu6PhuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqtv4bufc+G7p+G7n+G6q8OD4bqq4bq/w6PhuqtueeG6q8OD4bqu4bun4buj4oCm4bqrTuG7k+G7p+G6q2/hu4Phu6fhu5/huqvDssaww6PhuqsqQeG6qybhu4fhu6Hhuqvhu6fhu6Phuq5F4buT4bun4bqrQ+G7h+G6q+G7pOG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrw7Jm4bqrw7JsReG6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvDuuG7ocah4bul4bqrxILhuqLhur/Do+G6q8O64buhxqHhu6XhuqvDg8Wp4buBxILhuqvhu6/huqvhu6fhu5/hu6Hhu5vhu6Xhuqvhu6Xhu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6o+G6q8O6csOA4bqrxILhu5/hu7fhu6Hhuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6HhuqvhuqDhuq5F4buZxILhuqvhur3huqvDieG6q8O64buh4buZ4bunw6PhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q+G7p+G7o+G7n3Lhuqtv4bq04bq/4bqrb+G6quG6q8SC4bqi4buh4bqrQ+G7leG6q+G7r+G6q+G7p+G7n+G7oeG7m+G7peG6q0Phu4fhuqvDg+G6qOG6q2924bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG7g+G7oeG6q2/hu4Fv4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q8OD4buF4bun4bqrxJDhuq7EqcSCw6PhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8Ozxanhur/hu6fhu5/huqtD4buH4bqrb+G7gW/huqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6o+G6q27hu4HFqeG6q2/hu4HFqeG6q8O64buZxILhuqvhuqDhuq7hu4Xhuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6HhuqvhuqDhuq5F4buZxILDo+G6q+G7o+G7oeG7heG7oeG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8OJ4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fDo+G6q8O64buh4buZ4bun4bqr4bun4buj4bufcuG6q2/hurThur/huqtv4bqq4bqrxILhuqLhu6HhuqvEguG7g+G7oeG6q2/hu4Fv4bqrw7rhurjhuqvhu5/hu6vDgOG6q+G7nsOS4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/Eg+G6q8OSw61v4bqrbuG7oeG7l8SC4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPhurnDo+G6q8ODQeG6q8OyZuG6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqeG6q8O64buhxqHhu6XhuqvEguG6ouG6v+G6q8O6csOA4bqrxILhu5/hu7fhu6HhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bun4buj4bq/ReG6q8OD4bq/4bqu4bqrw4PhuqjhuqtvduG6q2/hu4Hhuqtv4buf4buZxILhuqvhu5/hu4fhu6fhu6PhuqvDucWp4buDxILhuqvEkOG7hUXhuqvhuqLhur/huqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8OycuG6v+G6q27hu4fhu6fhuqvEgnPhu6fhu5/Do+G6q8Oy4buV4bqrxJDhuq7EqcSC4bqrw7rhu5nhuqvhu5/FqeG7g2/hu5/huqtD4buH4bqr4buj4buh4buF4buh4bqrw4Dhu5/hu4HDgOG6q8SQ4bqq4bqrw7nDieG6o+G6q27hu4HFqeG6q2/hu4HFqeG6q8SCceG7p+G7n+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvDuuG7n2hv4bqrw4Dhu5/hurJv4bqr4bufa+G6ruG6q+G6oOG6ruG7hcOj4bqrxILhu5/huq7huqvhu6PFqeG7pcOj4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqvhu5/hurRF4bqr4buf4buF4buh4bqrw4Phu4Xhu6fhuqtv4buf4buZxILhuqvEguG6ouG7r+G7oeG6q8Oz4buDxILhuqtD4buHxanhuqtu4bu34bqrbuG7ocah4bun4bqrQ+G7h+G6q+G7n+G7heG7oeG6q8OD4buF4bun4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7oeG7k+G6ruG6q8SC4buf4bqy4bqrw7LhuqThu7lv4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqrxIJz4bun4buf4bqj4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvDsuG7leG6q+G7geG7p+G6q8O64buf4buv4buh4bqrw4Dhu5/hurJv4bqrxILhu4fhu6Hhuqvhu6fhu6Phuq5F4buT4bun4bqrbuG7ocah4bun4bqrw4Phur/huq7huqvDg+G6qOG6q2924bqr4buf4buF4buh4bqrw4Phu4Xhu6fhuqtv4buf4buZxILhuqtuxKnEguG6q8SC4buf4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhu4Phu6HhuqvEgnPhu6fhu5/huqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLEg+G6qybhu5924bun4buj4bqrw7rhu5Phuqtv4buBb+G6q+G7p+G7o+G6rnfhu6fhuqvEguG7n+G7heG7oeG6q0Phu43hu6fhuqtu4buhxqHhu6fDo+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqrxILhu5/hur/hu6fhu5/huqvEguG6ouG6v8Oj4bqrw7rhu6HGoeG7peG6q8SC4bqi4bq/4bqrb+G7gW/huqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrw7Lhur/hu6fhu6Phuqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqrxJDhu4XhuqvEguG7n+G7heG7oeG6q0Phu43hu6fhuqtu4buhxqHhu6fDo+G6q27hu4HFqeG6q2/hu4HFqeG6qz9O4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqtD4buH4bqrTnjhuqsm4buH4buh4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqvhu6Thu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o8SD4bqrJuG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqtv4bq04bq/4bqrP07hu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n8Oj4bqrTnjhuqsm4buH4buh4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqvhu6Thu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o8Oj4bqrw4NB4bqrw7Jm4bqrb+G7n3PhuqvDsuG7g8Wp4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrJOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4bqiaG/huqsm4bumw6Hhu6Qm4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG6omhv4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q27hu6HGoeG7p+G6q0Phu43hu6fhuqtu4bu34bqrxILhu4Phu6HhuqvEkeG6q0Ny4bqrxILhuqJww6PhuqvDuuG7mcSC4bqr4bqg4bqu4buF4bqrw7LhuqThu7lv4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7gcWp4bqrw7pyw4DhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q0Phu4fhuqtv4buv4bun4buj4bqrbnbhuqvEguG7n+G7jcWp4bqr4bqg4bquReG6q8OycuG7p+G7n8SD4bqrw5Lhu6/hu6fhuqvDsnZv4bqrb+G7gW/huqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrw7nDieG6q2/hu5/EqcSC4bqrxILhu5/hu4Xhu6Hhuqvhu6fhu6Phuq5F4bqr4buf4buD4buh4bqr4bqxTybhu6bhu57hurfhuqvDsuG6sOG7p+G7o+G6q+G6oOG6rkXhuqvDsnLhu6fhu5/Do+G6q8O5a8OA4bqrQ+G7h+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6qz9O4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqtvxKnDgOG6q8Op4bqrw4N54bqrw7Jn4bun4buj4bqrw7rDieG6q2/hu5/hurThuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqrxILhu5/hu4Xhu6HhuqtPJuG7puG7nuG6o+G6q8O64buhxqHhu6XhuqvEguG6ouG6v+G6q0Phu4fhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqtvxKnDgOG6q2Phuqvhu6Phu6HEqUXhuqtv4buf4bqm4bun4buj4bqr4bun4bufa+G7p+G6q+G7n8Wp4buH4bun4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvEkOG6quG6q8O5w4nhuqvEguG6ouG7oeG7l8SC4bqrw7LGoeG6q+G7r+G6q+G7p+G7n+G7oeG7m+G7peG6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4bujxIPhuqvhu57huqThu7Xhu6fhu6PhuqvDs23hu6fhuqtD4buH4bqrw7Lhu6/hu6fhuqvDsnZv4bqrb+G7gW/huqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrw7lrw4DhuqvDuuG7meG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q+G6puG7p+G7o+G6q8OA4bufxrDhuqvDg+G6qOG6q2924bqrxILhuqLhu4fhu6fhuqvDs2rhuq7huqvEguG6onHhu6fhu5/huqtvxKnDgOG6q2/GsOG6q8SC4bufbOG7peG6q+G6oOG6rkXhu5Xhu6fhuqvDgOG7n+G7k+G6q8Oz4bquReG7l8SC4bqj4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvEkWLhuqvhu5934bqrw4Phu7PhuqvDsuG7leG6q+G7p+G7o+G7n3LhuqvDgOG7n+G7k+G6q8Oz4bquReG7l8SC4bqrw7rhu5nhuqvhu5/FqeG7g2/hu5/huqvhuqbhu6fhu6PhuqvDgOG7n8aw4bqrw4PhuqjhuqtvduG6q8SC4bqi4buH4bun4bqrw7Nq4bqu4bqrb8Spw4DhuqvEgnPhu6fhu5/huqtv4bq04bq/4bqrb+G7gW/huqtv4buz4bqrw4NB4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvDs8Wp4bq/4bun4buf4bqrxJBn4bun4buj4bqrw7Nq4bquxIPhuqtP4buv4bun4buj4bqrbnbhuqvDuuG7mcSC4bqr4bqg4bqu4buF4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrxILhuqJob+G6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6Phuqvhu6Xhu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPDqcSD4bqrJuG7n+G7jcWp4bqrw7Phu63hu6HDo+G6q+G7o+G7oeG7geG7peG6q8OD4buBxILhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG6omhv4bqrb+G7n8SpxILhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrQ+G7h+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4bqiaG/huqvEkOG7ieG7peG6q+G7p+G7n2vDgOG6q+G7pcOt4bun4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqtv4buBb+G6q+G7n+G7l+G6q8SC4bufduG7p+G7o+G6q8OD4buv4bun4buj4bqrJuG7n+G7g2/hu5/huqvhu55m4bunw6PhuqtO4buZ4bun4bqr4bue4buF4buhw6Phuqsq4bq/4bqrw5nhuq7hu6fhu6PhuqtD4buH4bqrw4Phu6/hu6fhu6Phuqvhu57hu6Hhu5nhuq7huqvEguG7n+G7jcWp4bqr4bqg4bquReG6q8OycuG7p+G7n8SD4bqrIuG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8O64buZ4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrxILhu5/huq7huqvDgOG7n3Dhuqtu4buFxanhuqtD4buX4bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDsnbhu6HhuqtD4bu14buh4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8SC4buf4buF4buh4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OA4bqr4bunZ+G7peG6q2RiY+G6ueG6o+G6q+G6ouG7h+G6q8ODxanhu4HEguG6q2/hu4Fv4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q+G7p+G7ueG6q8Oy4bur4bun4buj4bqrw4Dhu59ww6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q27hu4HFqeG6q8SC4bqi4bquReG6q8SC4buf4bqu4bqrw4Dhu59w4bqj4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7gcWp4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bufceG7p+G7n+G6q2/hu5/EqcOA4bqr4buf4buH4bun4buf4bqrw4Dhu5/hu4HDgOG6q8O54bqua8SC4bqrbuG7hcWp4bqrQ+G7l+G6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q8O64buh4bun4buf4bqrw7PFqeG6v+G7p+G7n8Oj4bqrb+G6suG7peG6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q0Phu4fhuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqtv4buBb+G6q8Oy4buz4bun4bqrQ3LhuqvDuWvDgOG6q2/hu4Fv4bqr4bufd+G6q8OD4buz4bqrQ+G7leG6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhu5/hu43FqeG6q+G6oOG6rkXhuqvDsnLhu6fhu5/Eg+G6qybhuqLhu5Phu6fhuqvDuXThu6fhu5/huqtD4bqob+G6q27hu6HGoeG7p8Oj4bqr4buf4buF4buh4bqrw7Lhu4XFqeG6q0Phu4fhuqvDuuG7n3DhuqvEguG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8SC4buf4bq0ReG6q0Nn4bunw6PhuqvDg0HhuqvDsmbhuqtv4buf4bq04bqrw7J44bun4buj4bqrw4Dhu5924buh4bqr4buf4bu5w4DhuqtD4bu14buh4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/Do+G6q8OycuG6v+G6q8OA4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8O54bub4bqr4bulcMSC4bqrxILhu6Hhu6fhu5/huqvhu5/huqRB4bun4buj4bqr4bqm4bun4buj4bqrJuG6rmrhu6fhuqvDueG7m+G6q07hu6HGoeG7p8Oj4bqr4bue4buF4buh4bqrw7Lhu4XFqeG6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q8SC4buD4buh4bqrbmbhu6Hhuqtu4buhxqHhu6fhuqvhu6TDiuG6qybhu5/hurRF4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7n+G7s+G7p+G6q2TEg2JiYuG6q8O54bqk4bu5xILhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7o+G7oeG6v+G6q+G7n+G6pEHhu6fhu6Phuqvhuqbhu6fhu6PEg+G6qyZ54bqrb+G7n+G6pm/huqvhu5944buh4bqr4bun4buj4bufcuG6q8SCa8OA4bqr4buf4bquxKnhu6fhuqvDmeG6rmvEguG6qybhu4fhu6Hhuqvhu6fhu6Phuq5F4buT4bunw6Phuqvhu6Xhu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q27hu6HGoeG7p+G6q0Phu4fhuqvhu5/hu4Xhu6HhuqvDsuG7hcWp4bqrQ+G7h+G6q2/hu4Fv4bqrQ2fhu6fhuqtu4buF4bun4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrw7Nt4bun4bqrxILhu5/hu6Hhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDueG6rmvEguG6q2/hu5/FqeG6q+G6vWLhuqtv4buB4bun4bqrbnjDo+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqtv4buf4bqmb+G6q2/EqcOA4bqrxIJz4bun4bufw6Phuqvhu5/huq5F4buX4bun4bqrQ+G7h+G6q2NiYuG6q2/hu4Hhu6fhuqtueOG6q2/hu4Fv4bqr4bufeOG7ocOj4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q8SC4bufxqHhuqtvxKnDgOG6q8SQZuG6q0Phu4fhuqtv4buBb+G6q8Ozxanhur/hu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q8O64buf4bq/4buh4bqrxILhu5/hu4Fvw6PhuqvDg+G6quG6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrxILhu4fhu6Hhuqvhu6fhu6Phuq5F4buT4bun4bqrbuG7ocah4bun4bqj4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8SC4bqk4bqrw7nhu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhu6Phuqtu4buB4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqtu4buhxqHhu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLEg+G6qybhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw7LhurDhu6fhu6PhuqvEguG7oeG7meG7p+G6q8OyeOG6q8Oz4bqo4bqr4buB4bun4bqr4oCcIuG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q2/hu7PhuqvDg0HhuqvDs0LhuqvDueG7oeG7l+G6ruG6q8SC4buH4buh4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p8Oj4bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqtu4buhxqHhu6fDo+G6q0Phu43hu6fhuqtu4buhxqHhu6fhuqtD4buH4bqr4buf4buF4buh4bqrw7Lhu4XFqeG6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicuKAneG6o+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q2/hu4Fv4bqr4buneOG7oeG6q8Oz4bqu4bun4buj4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8Oz4bqo4bqr4buB4bun4bqr4bqg4bquReG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q+KAnD3hu5/hu4nhu6fhuqtD4bq24bun4buj4bqrw4PhuqrhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q8SCeeG7p+G7o+G6q+G7n+G7ucOA4bqrw7Lhu7Xhu6Hhuqtu4bu34bqrbuG7ocah4bun4bqrxIJz4bun4buf4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6qybhuqJy4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvhu6dn4bul4bqrZGJkYsOj4bqrxIJq4bul4bqr4bun4bufceG7p+G6q8Oy4buZ4bun4bqr4bunZ+G7peG6q2RixJFi4oCd4bqj4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqvEguG7n2zhu6XhuqvDsnLhu6fhu5/huqvDsuG7leG6q2/huqThu7Phu6fhu6PhuqtD4buH4bqrw7PhuqjhuqvEgsWp4buB4bun4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvDgOG7n3Dhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4bqy4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q8O5a8OA4bqr4buf4buH4bun4buf4bqrw7nhur/hu6fhu6Phuqtu4buFxanhuqtD4buX4bqrbuG7t+G6q27hu6HGoeG7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicsSD4bqrw5J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhuqvDucOJ4bqrxILhu4fhu6Hhuqvhu6fhu6Phuq5F4buT4bun4bqrw7rhu5/FqeG7geG7p+G7o+G6q8OD4buF4bunw6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q2RiY+G6ucOj4bqrKkHhuqsm4buH4buh4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqvhu6Thu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4bul4bqk4bqu4bqrP07hu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q27hur/hu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqtv4buBb+G6q0Nn4bun4bqrbuG7heG7p+G6q8O64buhxqHhu6XhuqvEguG6ouG6v8Oj4bqrxJDhuqrhuqvDucOJ4bqrw7rhu5/hur/hu6HhuqvEguG7n+G7gW/huqvDuuG7n8Wp4buB4bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvEguG6ouG7geG7oeG6q8OA4buf4buPw4DhuqPhuqvEgmfhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu34bun4buj4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrw7nDieG6q8OyxKnEguG6q8OD4bq/4bun4bqrw7nEqcOA4bqj4bqrw7rhu6HGoeG7peG6q8SC4bqi4bq/4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8O64buf4bq/4buh4bqrxILhu5/hu4Fvw6PhuqvDg+G6quG6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrw7Lhu4HhuqtD4buv4buh4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqrxIJz4bun4buf4bqj4bqrb+G7n3PhuqvDsuG7g8Wp4bqrb+G7gW/huqvEgnnhuqtv4buf4bqmb8Oj4bqrb+G7geG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvDuuG7n8Wp4buB4bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fhuqtv4bufxKnDgOG6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu4Fv4bqr4bqg4bquReG6q8OycuG7p+G7n+G6q2/hurThur/huqvDgOG7n+G7gcOA4bqrw7nhuq5rxILhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bqg4bqu4buB4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o8SD4bqrJuG7oeG7meG7p+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q8SC4bufbOG7peG6q8OycuG7p+G7n8Oj4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrP07hu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q2/EqcOA4bqrY2Thuqvhu6Phu6HEqUXhuqvDgOG7n+G7j8OAw6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7LGsOG6q+G6u+G6q+G7o+G7ocSpReG6q8OA4buf4buPw4DhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q8SC4buf4buBb+G6q8O64bufxanhu4Hhu6fhu6PhuqvDg+G7heG7p+G6q+G6sWPhuqvhu6Phu6HEqUXhuqvDgOG7n+G7j8OA4bqrw7rhu5/hur/hu6HhuqvEguG7n+G7gW/huqvEguG7ocSC4bq/4bun4bqj4bqrxJHhuqvhu6Phu6HEqUXhuqvDgOG7n+G7j8OA4bqrw7rhu5/hur/hu6HhuqvEguG7n+G7gW/huqtv4buBxILDo+G6q8OD4bux4buh4bqj4bqrxJHhuqvhu6Phu6HEqUXhuqvDgOG7n+G7j8OA4bqrb+G7heG7oeG6q8SC4buDxanDo+G6q+G7n+G7g+G6q8OyeOG6q2/hur/FqeG6q8OyxKnEguG6t8Oj4bqrY+G6q+G7o+G7ocSpReG6q8OA4buf4buPw4Dhuqvhu6Phu6Hhur/huqvhu5/hu4Phu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q8SC4buf4buBb+G6q8Oy4buB4bqrQ+G7h+G6q2Xhuqvhu6Phu6HEqUXhuqvDgOG7n+G7j8OA4bqrxILhu59n4bul4bqrw7Phu6nhuqvDuuG7n8Wp4buB4bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fhurfEg+G6q8OSd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bu34buh4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqtv4buBb+G6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu5/huqRB4bun4buj4bqr4bqm4bun4buj4bqr4bum4buj4buHReG6q+G7p+G6pOG7tW/huqsm4buf4buZ4bqr4buj4buh4bu14buh4bqrQ+G7h+G6q8SC4bufbOG7peG6q8OycuG7p+G7n+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6qz9O4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDgOG7n+G7k+G6q8Oz4bquReG7l8SC4bqrb+G7gW/huqvDs+G6qOG6q+G7geG7p+G6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7p+G7o2rhu6XhuqtD4buH4bqrxJDhu4Xhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqrxILhu5/hu4Xhu6HhuqtD4buHxanhuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqr4bun4bqk4bu1b8SD4bqr4bum4bujxanhu4fhu6Hhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrw7rhu5nEguG6q+G6oOG6ruG7heG6q8Oy4buDxILhuqvDsuG6pOG7uW/Do+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhuqvDucOJ4bqr4bun4buf4buH4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7l04bun4buf4bqrQ+G6qG/huqvEguG7h+G7oeG6q+G7p+G7o+G6rkXhu5Phu6fhuqtD4buH4bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqtDbeG7p+G6q2/hu6nhu6fhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvEgnfhu6fhuqvEguG7g+G7ocOj4bqrbsSpxILhuqtva8OAw6PhuqtuQeG7oeG6q8SC4buH4buh4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p8Oj4bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDueG7h+G6q8O5dOG7p+G7n+G6q0Phuqhv4bqr4bun4buf4buDReG6q2/hu4Xhu6XDo+G6q8OA4buf4bqmb+G6q8SC4buDw4DEg+G6q8OTxanhuqvDssaw4bqrb2rhu6fhuqtvxrDhuqvDg+G6qOG6q8SCcG/hu5/huqtv4bqob+G6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqrw7J34bun4buj4bqrbnjhuqvhu6Phu6FC4bq/4bqrb+G7gW/huqtvxKnDgMOj4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/huqvhu6Xhu7Xhu6Hhuqvhu59F4bqrQ+G7q+G7p+G7o+G6q8Oy4buN4bul4bqrw7nhu4Phu6Hhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrw7rhu5nEguG6q+G6oOG6ruG7heG6q8SCcG/hu5/huqtv4bqob+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrw7nDicOj4bqrbuG7hcWp4bqrQ+G7l+G6q8SC4buH4buh4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q+G7peG7r+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4bujxIPhuqtO4buH4buhw6Phu4Xhu6fhu5/huqHhuqsm4buI4bum4bqr4bum4buiPyDhu5Lhu6bhurMvw4DhurU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Du nhập nuôi cá chim vây vàng cho thu nhập cao

Du nhập nuôi cá chim vây vàng cho thu nhập cao
2024-05-24 05:33:00

QTO - Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã tiến...

Phát triển cây nghệ ở Tân Liên

Phát triển cây nghệ ở Tân Liên
2016-12-25 23:15:17

(QT) - Những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã định hướng cho người dân trên địa bàn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi...

Khe Lấp xanh

Khe Lấp xanh
2016-12-24 23:49:16

(QT) - Anh Hiền, Đảng ủy viên Đảng bộ phường 3, phụ trách Chi bộ Khe Lấp, mời tôi lên thăm Khe Lấp. Trước khi đi, tôi không mấy hứng thú với vùng đất này. Trước đây tôi đã lên...

Phát triển cây ăn quả ở vùng Tây Hải Lăng

Phát triển cây ăn quả ở vùng Tây Hải Lăng
2016-12-22 00:11:31

(QT) -Vùng Tây Hải Lăng có diện tích tương đối rộng, mặc dù chất đất ít màu mỡ nhưng lại phù hợp với nhiều loại cây lâu năm. Bên cạnh việc phát triển lâm nghiệp, những năm qua,...

Làm giàu trên vùng đất khó

Làm giàu trên vùng đất khó
2016-12-21 09:26:47

(QT) - Làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) về kết quả thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, ông Võ Văn Niệm, Chủ tịch...

Cần định hướng cho việc sản xuất ngô hàng hóa

Cần định hướng cho việc sản xuất ngô hàng hóa
2016-12-21 09:26:17

(QT) - Theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết