Cập nhật:  GMT+7
J%ỎÒỰ(ỚảảỀÓáÃ*ã(VÓKÁ%ỜãÒãạ*@<ÒỰÙđÒ<$%ỸÒ9ÒÃÙ<Òú*ỲÒ<$â7*ÒỬÙ<ÒãạỲ<ÒỮ:ỚÒỪỢ<ÒỰ%ăđ@<ÒỮ3*ÒỰÙđÒãạ1<$ÍÒbŨãÒ<ă *Òá%ằÒ%8áÒb6*Òã*Ỷ)Ò<Ò<5*ÒỮÙđÒỮPÒ)Ở<%ÒỬỞ<ÒỮỦăÒãâÒ<%ẫ<$Ò(>Ở*ÒỰÙđÍÒỰ><Ò$*0<$ÒỰ%ỤãÒ(â8<$ÒỰỚ>ÒbỢ>ÒảỠ<ÒdăỤãÍÒỰ%Q<Ò<ă *ÌÒÃạ><$ÒỮ{ÍÒỰÙđÒ<$%ỸÒỮâ8ỰÒ< <$ÒỬÙ<ÒdPÒÃÙ<Òú*Ỳ<ÒỰ%ắÒãạ[<$ÒỮỦăÒãâÒbỢÒ<$ỢđÒỰỢ<$Ò)9Òạ2<$ÒỬ*Ỹ<Òã&Ự%ÍÒ)Ớ<$Ò(Ở*Ò%*ỸăÒàăỠÒ!*<%ÒãỴÒ!%ỜÒỰỚ>ÌÒÃ>Ợ<ÒdPÒÃÙ<Òú*Ỳ<ÒỰ{Ò!%>Ỡ<$Ò%5<ÒỐỌỌÒ%ỚÒỰỢÒá%ỲÍÒãạ><$ÒỮ{ÒỰ{Ò!%>Ỡ<$ÒÕỌỌÒ%ỚÒỰỢÒá%ỲÒ$*ỢÒỰ4*ÍÒỪ:ÒảÙăÒỪỸ<%ÍÒỰ}*ÒỰ[ỰÍÒá%ỜãÒãạ*@<Ò!W)ÌÒóấ<$Òãạâ6ỰÒã?<%Ò%?<%ÒỮ{ÍÒợ2*Òụ <$ÒỬÙ<ÒdPÒỮPÒỮƯđÒ)Ở<%ÒỰ <$ÒãỜỰÒãăđỲ<ÒãạăđỶ<ÍÒbŨ<ÒỮ2<$Ò%2*Òb*Ỳ<ÍÒ< <$ÒỬÙ<Ò9ÒỮ:ỚÒá%â5<$ÒãŨáÒãạă<$ÒãỜ*ÒỰỚ<%ÒỰÙđÒỰỢÒá%ỲÒỪS<$Ò<%*ỶăÒỪ*Ỹ<Òá%ỜáÌÒó0*Òb6*Ò<%ẫ<$Òbâ7<ÒỰỢÒá%ỲÒ!%{ÒỰ{Òã%@Òá%ặỰÒ%1*ÍÒợ2*Ò%â6<$ÒỬỨ<ÒỪỢÒỰ><Òãạ1<$Ò)6*ÒỰỢÒá%ỲÒ%>TỰÒỰỜỰÒ(>Ở*ÒỰÙđÒãạ1<$Ò!%ỜỰÒá%ằÒ%8áÌÒụ%7ÒbŨđÍÒ<%*ỶăÒ%2ÒỮPÒ)Ở<%ÒỬỞ<ÒỰ%ăđ@<ÒỮ3*Òbâ7<ÒỰỢÒá%ỲÒ$*ỢÒỰ4*ÍÒ!W)Ò%*ỸăÒàăỠÒảỚ<$Òãạ1<$ÒỰỜỰÒ(>Ở*ÒỰÙđÒ<%âÒ<$%ỸÍÒ<$ ÍÒỰ%ă0*ÍÒ$ầ<$ÍÒ!%>Ớ*Ò(Ớ<$…ÍÒãạ><$ÒỮ{ÒỰÙđÒ<$%ỸÒỰ%*Ỵ)ÒâăÒã%ỴÒbâ8ãÒãạ2*ÒỪ9*ÒỮÙđÒ(ỢÒ(>Ở*ÒỰÙđÒỬ#Òãạ1<$ÍÒá%ằÒ%8áÒb6*ÒỮỤãÒỮ]ÒỪỚzỚ<ÍÒỮỤãÒã5*Òd0áÍÒỮ2ÒƯ)ÒỰỚ>ÌÒu%*Òã%ăÒ%>ỞỰ%ÍÒỰÙđÒ<$%ỸÒỮâ8ỰÒãạ1<$Ò9ÒÃÙ<Òú*Ỳ<ÒỰ%>Ò<%*ỶăÒỰẳÒbỢÒ%Ợ)Ò(â8<$ÒỪ2ãÒỰỚ>ÍÒỰ%ỤãÒ(â8<$ÒỮỠ)ÒỪỠ>ÌÒmỲ<ÒỰỞ<%ÒỮ{ÍÒ$*ỜÒ<$%ỸÒỮâ8ỰÒã%â5<$Ò(Ờ*Òã%ăÒ)ăỚÒ!%ỜÒỰỚ>ÒỬ>Òã%7*Ò$*Ớ<ÒàăỚÒảỠ<Òá%Ư)Ò(Ợ)ÒạỚÒãầÒỰẳÒ<$%ỸÒãâ5*ÒỈỪ2ãÒ<$%ỸÒbỢÒã*<%ÒỪ2ãÒ<$%ỸĨÒỮâ8ỰÒã%:Òãạâ7<$ÒâỚÒỰ%ă2<$ÌJãỚỪ(VÒảãđ(VỀÓ)Ớạ$*ÓKJãạKJãỬKJ*)$ÒảạỰỀÓ//ỰÌỪỚ>àăỚ<$ãạ*Ìbá/Ò$*ỢÒỰ4*ÒbỢÒ!W)Ò%*ỸăÒàăỠÍÒỚ<%Ò9Òã% <ÒoăđÒợ}ỚÒỮPÒ(ậỚÒỰ%[<Ò(>Ở*Ò$*0<$Ò<$%ỸÒbỢ<$ÒỮâỚÒbỢ>Òãạ1<$ÌÒÃạ><$ÒÕÒbặÒ<$%ỸÒãạâ6ỰÍÒỰ%:Òã%ăÒ%>ỞỰ%ÒỮâ8ỰÒ$Ủ<ÒỎỐÒãỤ<Ò<$%ỸÒãâ5*/bặÍÒb6*Ò$*ỜÒỪỜ<ÒỎỌÒ<$%?<ÒỮ1<$/!$ÍÒã%ăÒ<%ŨáÒ%5<ÒỎỌỌÒãạ*ỸăÒỮ1<$/ÒỚ<%ÒỰ%>ÒỪ*ỴãHÒ“nấÒbỢ>ÒỮỦăÒã%Ờ<$ÒÕÒÙ)Ò(:Ự%ÍÒ$*ỚÒỮ?<%Òã *ÒỪRãÒỮỦăÒãạ1<$Ò<$%ỸÌÒóÙđÒ(ỢÒ(>Ở*ÒỰÙđÒạỤãÒỬ#Òãạ1<$ÍÒỬ#Òã%ăÒ%>ỞỰ%ÌÒóTỰÒỪ*ỸãÍÒàăỜÒãạ?<%Òãạ1<$Ò<$%ỸÒỰ%ắ<$Òã *Ò!% <$Òá%Ỡ*Òã0<Ò!W)Ò)ăỚÒỰỜỰÒ(>Ở*Ò%{ỚÒỰ%ỤãÒbỶÒá%ă<Òã%ă0ỰÒãạầÒảÙăÒ)ỢÒỰ%;ÒỪ{<Òá%Ù<ÍÒbă<Ò$0ỰÒbỢÒ(Ợ)ÒỰ]ÒỰ%>ÒỰÙđÌÒÃầÒ<$ỢđÒãạ1<$Ò<$%ỸÍÒ!*<%ÒãỴÒ$*ỚÒỮ?<%Òã *Ò3<ÒỮ:<%Ò%5<Òãạâ6ỰÌÒÃăđÒ<%*Ỳ<ÍÒã *ÒỮỚ<$Ò(>Ò(R<$Òb?Ò%*Ỹ<ÒỮPÒbỢ>Ò)ằỚÒã%ăÒ%>ỞỰ%Ò)ỢÒỰ%ắ<$Òã *Ò)6*ÒỪỜ<ÒỮâ8ỰÒÕÒãỤ<Ò<$%ỸÒãâ5*ÌÒúeÒỬ>Ò(ỢÒ<$â7*ÒỮỴ<Òã%ăÒ)ăỚÒ<$%ỸÒỰẳÒ&ãÒ%5<ÒỞỰ%Ò%ỴãÒả0ÒỬ*Ỹ<Òã&Ự%Ò<$%ỸÒ%*Ỹ<ÒỰ{”ÌÒụ%*ỶăÒỞ*ÒỰÙđÒ<ỢđÒỮâỚÒbỢ>Òbâ7<Ò<%ỢÒãạ1<$ÍÒdV)ÒỮÙđÒ(ỢÒỰÙđÒãạ1<$ÒỰ%ẳÒ(ậỰÒãạ><$Òd{ỚÒỮ{*Ò$*Ỡ)Ò<$%è>ÌÒB?Òã%ỴÍÒ$Ủ<ÒÔÒ<$ÒỮ{ÒỰ{Ò!%>Ỡ<$ÒỒỌÒ%2Òãạ1<$ÒãầÒÕÒảỢ>Ò<$%ỸÒãạ9Ò(Ỳ<ÌÒnỜỰÒ(>Ở*Ò<$%ỸÒỮâ8ỰÒãạ1<$Ò9ÒỮÙđÒ<%âÒ<$%ỸÒbỢ<$ÍÒỮ]ÍÒỮ]Òã%R)ÍÒã&ỚÒbỢÒỮV<ÌÒụ%ẫ<$Ò<Ò< <$ÒỬÙ<ÒÃÙ<Òú*Ỳ<Ò<$ỚđÒảỚăÒ!%*Òã%ăÒ%>ỞỰ%Òd><$ÒỰă<$Ò!% <$ÒỮẳÒỰỦăÌÒnÙđÒ<$%ỸÒ%*Ỹ<ÒỮâ8ỰÒdV)Ò(ỢÒ(>Ở*ÒỰÙđÒ)Ớ<$Ò(Ở*Ò%*ỸăÒàăỠÒ!*<%ÒãỴÒỰỚ>Ò9ÒÃÙ<Òú*Ỳ<ÌÒÃăđÒ<%*Ỳ<ÒÒ<$%ỸÒbỢ<$ÍÒỪ?<%ÒàăÙ<Ò)4*ÒỠ<$ÒỒỌÒãạ*ỸăÒỮ1<$ÒãầÒỪỜ<ÒỰẳÒ<$%ỸÒãâ5*ÌÒụQ)Ò<ỚđÍÒả><$Òả><$Òb6*Òb*ỸỰÒãạ1<$Ò<$%ỸÍÒỰ%:Òú*<%ÒàăđỴãÒỮ:<%Òã%ăÒ)ăỚÒ<$%ỸÒỰẳỚÒỪỢÒỰ><Òãạ><$ÒdPÒ(Ợ)Ò<$ăđỲ<Ò(*ỸăÒỰ%ỴÒỪ*Ỵ<Òã*<%ÒỪ2ãÒ<$%ỸÌÒÃăđÒ<%*Ỳ<ÍÒỬ>ÒảỠ<ÒdăỤãÒỰ}<Ò<%]Ò(YÒ<Ỳ<ÒỰ%:ÒỰ%;Òã%ăÒ)ăỚÒỮâ8ỰÒỎỌỌÒãỤỠ<$ÒÔỌỌÒãỤ<ÒỈâ6ỰÒã%ăÒ%>ỞỰ%ÒÒãŨ<Òbâ7<Òã%ăÒ)ăỚÍÒÒỪ*ỴãHÒ“DPÒÃÙ<Òú*Ỳ<Ò(ỢÒỮ:ỚÒá%â5<$ÒỰ{Òã%7*Òã*ỴãÍÒỮỤãÒỮỚ*Òãâ5<$ÒỮ0*Òã%ăŨ<ÒỮ@Òãạ1<$ÒbỢÒá%ỜãÒãạ*@<ÒỰÙđÒ<$%ỸÌÒÃạ><$ÒÕÒÒ<Ỳ<Ò<$â7*ÒỬÙ<ÒđỲ<ÒãÙ)ÒỮỦăÒãâÒảỠ<ÒdăỤãÌÒÃăđÒ<%*Ỳ<ÍÒ%*Ỹ<Ò<ỚđÒ<$%ỸÒỮPÒỮỴ<Òã%7*ÒỮ*@)Òã%ăÒ%>ỞỰ%Ò)ỢÒảấỰÒã%ăÒ)ăỚÒảỠ<Òá%Ư)ÒỰ%âỚÒỪS<$ÒÒ(R<$ÌÒỹÒdPÒ%*Ỹ<ÒỰ%;ÒỰ{ÒỎÒ%2Òã%ăÒ)ăỚÒ<$%ỸÒỮ@ÒỰ%ỴÒỪ*Ỵ<Òã*<%ÒỪ2ãÒ<$%ỸÒ<Ỳ<Ò!% <$Òã%@Òã%ăÒ)ăỚÒ%ỴãÒả0Ò(â8<$Ò<$%ỸÒ)ỢÒ<$â7*ÒỬÙ<ÒỮ:ỚÒá%â5<$Òã%ăÒ%>ỞỰ%ÒỮâ8ỰÌÒÃạâ6ỰÒã?<%Ò%?<%ÒỮ{ÍÒợ2*Òụ <$ÒỬÙ<ÒdPÒỮPÒã&Ự%ÒỰậỰÒỮ2<$Òb*Ỳ<Ò<$â7*ÒỬÙ<ÒỪ?<%Òã,<%ÍÒỬăđÒãạ?Òb*ỸỰÒãạ1<$Ò<$%ỸÒbỢÒã?)Òã%:Òãạâ7<$Òã*ỲăÒã%ặÒãạ><$Ò!%ỠÒÒỪỢÒỰ><Ò< <$ÒỬÙ<ÌÒó1<$Òã%7*ÍÒ$*ắáÒ<$â7*ÒỬÙ<Òã?)ÒỮỦăÒ)0*ÒỪỚ>Òã*ỲăÒảỠ<Òá%Ư)ÒỮ@Ò%[ÒđỲ<ÒãÙ)Òã*ỴáÒãặỰÒỮỦăÒãâÒbỢ>ÒảỠ<ÒdăỤãÍÒ)9Òạ2<$ÒỬ*Ỹ<Òã&Ự%Òãạ1<$Ò<$%ỸÍÒá%ỜãÒãạ*@<Òã%Ợ<%Òbằ<$Ò<$ăđỲ<Ò(*ỸăÒ<$%ỸÒ9Òợâ6<$Òợ{ỚIÒ${áÒá%Ủ<Òã&Ự%ÒỰậỰÒbỢ>ÒỰ <$ÒãỜỰÒd{ỚÒỮ{*Ò$*Ỡ)Ò<$%è>ÍÒá%ỜãÒãạ*@<Ò!*<%ÒãỴÒ-ÒdPÒ%2*ÒỰẳỚÒỮ:ỚÒá%â5<$”ÌÒmỢ*ÍÒỠ<%HÒuửÒufụÒẢÂýụờJ/áK


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khe Lấp xanh

Khe Lấp xanh
2016-12-24 23:49:16

(QT) - Anh Hiền, Đảng ủy viên Đảng bộ phường 3, phụ trách Chi bộ Khe Lấp, mời tôi lên thăm Khe Lấp. Trước khi đi, tôi không mấy hứng thú với vùng đất này. Trước đây tôi đã lên...

Phát triển cây ăn quả ở vùng Tây Hải Lăng

Phát triển cây ăn quả ở vùng Tây Hải Lăng
2016-12-22 00:11:31

(QT) -Vùng Tây Hải Lăng có diện tích tương đối rộng, mặc dù chất đất ít màu mỡ nhưng lại phù hợp với nhiều loại cây lâu năm. Bên cạnh việc phát triển lâm nghiệp, những năm qua,...

Làm giàu trên vùng đất khó

Làm giàu trên vùng đất khó
2016-12-21 09:26:47

(QT) - Làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) về kết quả thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, ông Võ Văn Niệm, Chủ tịch...

Cần định hướng cho việc sản xuất ngô hàng hóa

Cần định hướng cho việc sản xuất ngô hàng hóa
2016-12-21 09:26:17

(QT) - Theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc,...

A Xing từng bước xây dựng nông thôn mới

A Xing từng bước xây dựng nông thôn mới
2016-12-21 09:26:04

(QT) - So với các địa phương khác trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), điều kiện kinh tế - xã hội xã A Xing gặp khá nhiều khó khăn. Vì thế, Đảng ủy, chính quyền và nhân...

Trăn trở chất lượng giống cây lâm nghiệp

Trăn trở chất lượng giống cây lâm nghiệp
2016-12-21 09:25:50

(QT) - Nâng cao năng suất và hiệu quả của trồng rừng để nâng sức cạnh tranh của sản xuất lâm nghiệp là một đòi hỏi cấp bách của ngành lâm nghiệp, trong đó giống đóng vai trò...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết