Cập nhật:  GMT+7
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6STTDrSnhur3hur804bujKeG7ncahY8OsKeG7p+G7ocOs4bq9KeG6pcOj4budKWjDquG7iT8vw6o+Oj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lcOK4bqnMsOiKDoq4buW4bucJiktKUk0w60p4bun4bq/ZeG6tSnhu6fDteG6vynDisOz4bq/KeG6tMO64bujKeG6tcOq4bq/ZMOsKeG6s+G6v8Osw6opKuG6tOG6tOG6siYpw6rhu6Phu6llw6wp4bumZsOsw6opSeG6v8Osw6opKuG7luG7ozbDrOG6vSnhu5zGoeG7gyYp4bunxJEpaGThu50p4buX4bujNinhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG7lcOq4buLw6zhur0p4budxqE04buLKeKAnOG6tOG6tOG6sinhur3hur/hu5/hu5Upw6zDqjLhu6Mp4bq94bq/NsOtKcOs4bq9w6rDqOG7iz0paTTDrSlo4bq/w6zDqinhu51kKeG6veG6v2vhur/igJ09KW3DrOG6vSnhu6ZsKeG7pjjDrCnDjOG6v2XDrT0p4bq0w6pxKeG7neG7g+G6tcOqKcOKw7Phur8p4bq04bq04bqyKcOq4buj4bupZcOsKeG6tcOq4buLKeG6s+G6v2Thu51AKeKAnOG7kinhu6Zmw6zDqilJ4bq/w6zDqinhurXhu4kpw6zDquG6v8SR4bujKeG6vXPhu4/DrOG6vSlpNMOtKWjhur/DrMOqKeG7nWQp4bq94bq/a+G6vz0p4budxqHhu4vDrOG6vSnhuqXhu4kp4bq14buJKTLDrMOqKUljKeG7pjjDrCnhu5TDqnPDteG6tT0p4buUw6rhu4kp4bq0w6pxKeG7neG7g+G6tcOqKcOKw7Phur8p4bq04bq04bqyKcawNynhu6Zmw6zDqinhurTDqsOj4buVKeG6pcOpKWk14bq/KcOsw6rhur/EkeG7oynDo8OsKeG7nXPhu5HDrOG6vSnhu6fEkSnhu6sp4bq1w6rhu4E9KeG7neG6v8Osw6op4budw6rEg8OsKeG7p3Phu5Hhu50paMOq4buJPSlpNMOtKeG6veG6vzThu6Mp4budxqFjw6wp4bun4buhw6zhur0p4bqlw6Phu50p4bqzNeG6tSnDrTThu6PigJ0kKXfDrMOqKUljKeG7pjjDrCnhu5TDqnPDteG6tSnhu5vhur/DrMOqKcahMinhu6c0KWnDtcOsKWljw6wp4buTKeG7p+G7ocOs4bq9KeG6pcOj4budKeG7l+G7o2Mpw6zhur3DqsOo4buLKeG7ncOqbcOsKeG6sjnhurUp4buUw6rhu589KcawNynhu6Zmw6zDqinhurTDqsOj4buVPSnhu5Mp4bql4bqj4bupKeG7lcOqxIPDrClpw7XDrCnDouG6v2XDrCnhu53hu4HhurXDqilpNCnhuqXDo+G7nSnhurUz4budKeG7ncahOcOs4bq9KeG6szXhurUpw6004bujJCnDjDjDrSk+MTF7KTLDrMOqKWljw6wp4bqlc8O0w6zhur0paTTDrSnDrOG6vcOqZjIp4buncCnhu5fhu6PhuqPDrCnhu5vDuiQp4buaMuG7oynDquG7j8OsKXspw6w4w60pw6pq4bq1KeG7neG6r+G7lT0pxqHDqMOsKWnhu6Phu6llw6wp4budxqHhu4vDrOG6vSnhu5fhu6PhuqPDrCnDrOG6vXI9KcOqNMOsw6op4budxqEyw6zhur0pw60yw6zhur0p4bunxJEp4buX4bujYylpNCnhu6sp4bq1w6rhu4E9KeG7l+G7o+G7qWThu50p4bud4bqjw60p4bunc+G7j8OsKWljw6w9KeG7neG6v8Osw6op4budw6rEg8OsKeG6tcOq4buD4bujKeG7ncOqc+G7j8Os4bq9PSnhurXDquG7g+G7oylow6rhu4k9KeG6pXPhu5HhurUpxqHDqMOsKWnhu6Phu6llw6w9KeG7ncOqw7kp4budw6oz4bq1w6op4budxqHhu4vDrOG6vSnhu5fhu6PhuqPDrCnhuqXDs+G6vyQp4buaMuG7oynhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCnhu53hu4fDrSnDquG6v8Op4bujKeG6tTPhurXDqilpNMOtKTjDrCnhurVxMinDrWrhur8pw6zhur1zw7Thur89KTLDrMOqKeG7m+G7o+G7qSnDrOG6vcOqZinhu6c0KeG6szTDrCnhurM14bq1KeG7p8O14bq/KcOs4bq9c8O04bq/KeG7ncOq4bqjw6wp4budxqHhu4vDrOG6vSnhur3hur8yKeG6peG7h8Osw6op4bqlw6Phu6Mp4budw6rEg+G7oynhu6fhu6HDrOG6vSnGoeG7o8Ozw6zhur0p4budw6rDo+G7lSnhu53GoXLDrOG6vSlow6ptw6zhur0p4budw6rDqSnhur3hur/huqfhu4sp4bq1w6Phu6kp4bqlc+G7keG6tSnhu5Mp4buX4bujYynDreG7h8Osw6op4bqlw6kpw6zhu6Nt4bq/KeG6tTM9KeG6vTQ9KeG7p+G7g+G7nSMp4bunMuG7qSnhu6duw6wp4bq1cTIp4buW4bujdinhu53hu4HDrCnDonDDrOG6vSnhu6Zmw6zDqinhurTDqsOj4buVKeG7pzQpw4zhur3huqPDrCnDqjTDrOG6vSnDjG3DrOG6vSnDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSnhu6c0KeG7lOG7nMOM4bucKeG6tcOq4bq/KcOsw6ozw6zDqinhu6Zmw6zDqilJ4bq/w6zDqinhuqXDqSnhuqXEg+G7oynhu51zKcOt4buTKcahw7PDrOG6vSnDrW0pw6rhu4fDrMOqKeG7mzbDrCnGsOG7o8Oj4budPSnGsOG6o+G7qSnhu53DqmPDrSnhurXDquG7o2/DrOG6vSnhu53GoTXhur89KeG6pTThu4spMuG7iynDqm8pw6zhu6Nt4bq/KeG6tTMpw6xzw7XhurUpw6zhur1q4budJCnDjMOqc8Os4bq9KWjDquG6vynhurM54budKeG7nTLhu6kp4bunNOG7iynhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG7ncOq4buHKWjDqm3DrOG6vSnhur3DoeG7lSnDrTLhu6k9KeG6teG7iSnhu53DqsO04bq/KeG6peG6v8Opw60pw6rhuqfhu4s9KeG6vTQ9KeG7p+G7g+G7nSnDrMOq4bq/4bq5w60p4bqzZcOsw6o9KeG6tcOqZOG7nSnDqjTDrOG6vSlp4buLNeG7nT0p4bqzMuG7iynDrMOq4bq/Y+G7oynhu6duw6wpaeG6v2TDrOG6vSnDojTDrMOqKcOicMOtPSnhu6cy4bupKcOtc+G7kcOsKWjDqm3DrOG6vSnhurXEqcOsPSlpNeG6vynhu53DqmPDrSnigJxpw7Thur8pxqEyKeG7neG6v2TDrOG6vSnhu6c04buL4oCdKeG6tXEyKcOtw7Phu50p4bubbinDrOG6vXPDtOG6vynGsOG7o8Os4bq9KeG7l+G7ozLDrMOqKWk0w60p4bq1w6rhu4spMsOsw6op4bq1w6ozw6wpw6w2w6w9KcOt4bujbsOsKeG6s2sp4bq14bujw7PhurUkKeG7luG7ozIp4bqzMuG7iynhuqVjw60p4buVw6rhuqPDrCnhu53hu4HhurXDqilp4burKcOi4buLKeG7ncOqw6Phu50p4bqzNeG6vz0pMsOsw6opw6zDquG6r8OsKcahMinGoWHDrOG6vSnDreG7h8Osw6op4bq1w6o4w6wpw6zhu6Nt4bq/KcOtNClow6ptw6zhur0p4bq14buJKWjhur/DrMOqKcOs4bq9w6rhur9lw609KWk14bq/KeG7ncOq4bq/ZOG7oylo4bq/ZMOsKeG7ncOqdOG6tSlow6rhu4syKcOqauG6tSnDrGPDrClow6ptw6zhur0p4budw6o0w6zDqinhurVtw6zhur0kKeG7puG7hynhu53DqmQp4bubMuG7oynhuqXhu4kpaMOq4bq/KcOs4bq9w6rhuqcp4bql4buDMinhu5XDqnPhu4/DrOG6vSnhurXhu4kpw63hu5Mp4bq1M+G6tSlpw7Xhu5Up4bud4bqv4buVKcOq4bujw6PDrD0pw6rDs+G6vynhu53Dqjbhu4spaTQpMsOsw6op4budw6oyw60p4bq94bq/MinDqmrhurUpw6pr4bq/KeG6pcOpKeG6teG7iSnhu53DqmPDrSnhu5XDqsSDw6wpaOG6v2TDrCnhu53DqnThurUjKcahb+G6vynhu53DqjLDrSnhu5fhu6Myw6wp4bq1M+G6tSnDrW0pw6rhu4fDrMOqKeG6tcOqOMOsKcOs4bujbeG6vynhu5Mp4budxqHhu4vDrOG6vSnhu6c0KcOs4bq94buLNOG6vynhu53hu4XDrMOqKeG6pcOpKeG6teG7iSnhu5fhu6Phu6lk4budKeG7neG6o8OtKeG6sznhu50p4budMuG7qSlpNMOtKWk14bq/KeG7nXUp4bqlxIPhu6MkKcOMw6rDtCnhu5vDuinhuqXDs8Os4bq9KeG7p+G6v2PDrD0pw6rhu40p4budxqHhu5Ep4bq1cTIp4bq94bq/MinhuqXhu4fDrMOqPSnhurM1w6wp4bqzw6g9KTLDrMOqKeG7neG6v2Thu5Up4budcOG6tSnhu6cy4bupKeG7ncOqY8OtKeG7p27DrCnhuqXDqSnhu50z4bq/KeG6tcOqOMOsKcOs4bujbeG6vyQp4bqkZMOsKcOsMuG7qSkyw6zDqinGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0pMuG7iynhurUzKcahw7PDrOG6vSk+KcOqMj0pw6zhu6Nt4bq/KeG6tTPhurUpaeG7izXhur8p4bq1Mynhu53GoTnDrSnhurVrPSnDrcOoPSnhurXDquG6reG7lT0pxqFtKeG7lcOq4bq/KeG7pzQp4budxqFjKWky4bq/PSnDreG7jeG6vynDrDjDrSnhurXDquG7iynhu53DquG7oynDquG7izXhurXDqinhu511KXs9XSktKX0p4budw6PDrCnhurUzJClIw6rhu6Mp4bunw7rhurUp4bq1w6o4w6wpw6zhu6Nt4bq/KcOq4bqn4buLKeG6teG7iSnhu5fhu6Phu6kpw61tKSI8KeG6teG7i8OsL2l0Mj0pw63hu43hur8pw6w4w60pw6zhu6Nt4bq/KX0paXQyPSnhu53DssOs4bq9KeG6tcOzw6zhur0pPjA8KeG6teG7i8OsPSnhu53hur9jw60p4buVw6rEqcOs4bq9KcOi4buD4bq1w6op4bqzZcOsw6op4bqlxIPhu6kp4bqlcT0p4budw6p04bq1KTjDrCnhuqU2w60p4bqzNuG7iynhuqVxKeG6tcOqw6Phu50pw6Lhur/DrMOqKcOic+G7mcOs4bq9KcOsY8OsKeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4budbuG7nSQpw43hu43hur8pw6w4w60p4budxqF1KeG6tcOq4bq/KeG7lcOq4buBKcah4bq/Y8Os4bq9KeG6tcOqOMOsKcOs4bujbeG6vynDquG6p+G7iynhuqU3KeG6tcOq4buLKeG7ncOq4bujKcOsw6rhuq/hu5UpIDwpLSkwPCnhu53GoeG6v2Xhu6Mp4bqlb8Os4bq9JClJc+G7kcOs4bq9KeG7lcOq4bqjw6wp4bq1w6rhu6Nvw6zhur0p4budw6o24bq/KcahMinhuqVz4buR4bq1KeG7neG6r8OsKcOicMOs4bq9KeG6pcOpKcOs4bujbeG6vynhurUzJCl3w6zDqinhurXEqcOsKeG7m8O5KcOicMOs4bq9KcOtw6Hhu50pw6pvKeG6pcOpKcOs4bujbeG6vynhu6fhu4Phu509KcOs4bq9MsOsJCnhurRyw6zhur0pw6zDqsO0KWjhur9kw6wp4budw6p04bq1KeG7l+G7ozIp4bq1M+G6tSlpw7Xhu5Up4bud4bqv4buVKcOq4bujw6PDrCnDrTQpMsOsw6op4buUw6pzw7XhurUp4bud4buB4bq1w6op4bq1w7rhurUp4budxqFvw6zhur0p4bq1az0pw6zhu6Nt4bq/KeG6s8SpKeG7m+G6v8Osw6op4bubNsOsKeG7pzQpw6zhu6Nt4bq/KeG7ncOqY8OtKeG7ncah4bqj4bujJCnhurJjw6wp4bq1NcOsw6op4bql4buJKeG6veG6vzIp4bql4buHw6zDqikyw6zDqinhurXEqcOsKcOsw6rhuq/DrClow6rhu4szw6wpaMOqMuG6vynhu53DqjPhurUpxqF1w6zhur0p4budw6ptw6zhur09KcOt4buN4bq/KcOsOMOtKeG6tcOq4buLKeG7ncOq4bujKcOsw6rhuq/hu5Upezwp4budxqHhur9l4bujKeG6pW/DrOG6vT0p4budxqFvw6zhur0p4budw6pjw60pfSnDqjIpw6Lhur9lw6wp4bud4buB4bq1w6opxqF1w6zhur0p4budxqE0w60kKcOM4bq94buLNOG6vynGoTIp4bq1xKnDrCnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSnhurUz4bq1KeG6teG6o+G7qSnhu53GoeG7o+G7qcSRw6wp4budw6puw6zhur0pw6zDqnMpaeG7nzI9KeG6sznhu5U9KeG6peG6r+G7oz0p4bq1M+G6tSlp4buLNeG6vynDquG7izIpw6004bujPSnhurPDsinhu5vhu6PDrOG6vSnhu53DqnThurUpOMOsKeG6tcOq4buLKeG6veG6vzIp4bub4buf4bq1PSnhur3hur8yKeG6tcSDw60p4bunNCnhurXhu4kp4bqlc+G7keG6tSnDrOG6veG7o2/DrCnhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60p4bubNeG6tcOqKeG6tcOq4buLKeG6veG6vzIp4bql4buHw6zDqinhu5vDuSnDonDDrOG6vSQpw4zDqsO0KcOt4buTKcahw7PDrOG6vSnhu5fhu6Phu6kpw61tPSnhuqUyKcOiNcOs4bq9KcOq4buJMinhurXhuqPhu6kp4budxqFvw6zhur09KeG7p+G6r+G7nSnDrOG7o23hur8pw6xjw6wp4budw6rhu6Mpw6zDquG6r+G7lSnhurVxMinhur3hur8yKeG6peG7h8Osw6opMsOsw6opSWMp4bumOMOsKeG7lMOqc8O14bq1KcOt4buN4bq/KcOsOMOtKeG7nXUpe108KS0pfTw8KeG7ncah4bq/ZeG7oynhuqVvw6zhur0jKeG7nTXhu4sp4bun4bq/ZeG6tSlpNMOtKeG6tcOq4buLKX0pLSlbKWky4buLKeG6pcOzw6zhur0p4budxqHhu4vDrOG6vSnhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCnhu53DquG7oynDquG7izXhurXDqinhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSMpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KeG6pXPhu5HhurUpw6zDqjQp4bq1w7kyKWjDqjLDrOG6vSnhu53GoTLDrOG6vT0pw63hu6MyKeG7mznDrSnhurUz4bq1KeG7ncahMsOs4bq9KeG7ncOq4bq/ZOG7nSnhurPhu4Mp4bub4bq/w6zDqinDquG7izXhu50p4bunNCnhuqXEg+G7oynhu51zKeG6tcOq4buLKeG6teG7i8OsKeG6tTPhur8pOMOsKcOqauG6tSnhu53DqjTDrMOqKeG6pTXhu50jKeG6pW/DrOG6vSnhu53DqsO04bq/KeG6veG6v+G7n+G7lSnhuqXhu5kpw63Ds+G7nSnhu5tuKcOqw7Mpw6zhur3DqsOo4buLKeG7ncah4buLw6zhur0p4budw6ptw6wp4bqlw6kpw6pqKeG6teG7iSnhuqXhur/EkeG7oylo4bq/ZcOsKeG7p3Phu4/DrClpY8OsPSnDssOsKeG6peG7g8Osw6op4bq14bujw7PhurUp4bubbsOs4bq9JCnhu5R3Py/hu5U6


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cần định hướng cho việc sản xuất ngô hàng hóa

Cần định hướng cho việc sản xuất ngô hàng hóa
2016-12-21 09:26:17

(QT) - Theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc,...

A Xing từng bước xây dựng nông thôn mới

A Xing từng bước xây dựng nông thôn mới
2016-12-21 09:26:04

(QT) - So với các địa phương khác trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), điều kiện kinh tế - xã hội xã A Xing gặp khá nhiều khó khăn. Vì thế, Đảng ủy, chính quyền và nhân...

Trăn trở chất lượng giống cây lâm nghiệp

Trăn trở chất lượng giống cây lâm nghiệp
2016-12-21 09:25:50

(QT) - Nâng cao năng suất và hiệu quả của trồng rừng để nâng sức cạnh tranh của sản xuất lâm nghiệp là một đòi hỏi cấp bách của ngành lâm nghiệp, trong đó giống đóng vai trò...

Tri ân khách hàng để phát triển bền vững

Tri ân khách hàng để phát triển bền vững
2016-12-20 02:15:47

(QT) - Trong những năm qua, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã đạt được những kết quả tích cực về sản xuất, kinh doanh và các hoạt động an sinh xã hội, là đơn vị luôn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết