Cập nhật:  GMT+7
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWJVw7pw4bqm4bq54bqy4bqm4buL4bq54bqkReG6ueG7reG7teG6uXXhu6Xhu6914bq54burw7rhu6914bq54bqk4buf4bq54bqkw4Hhu6904bq5dcSC4bq24bq54bqu4bq54buQaOG7reG6ueG7rnR1xrBo4bqrL3Xhur1i4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tlXhu5Vo4buTw6li4bqtLCjhuqnhurkt4bq5KHXDg8O64bq5dMO6aOG7r+G6ueG6suG6pmjDouG6ueG7r3Vr4but4bq54buR4buLw7rhurnhuqR1w7pw4buv4bq54buZw4PDuuG6ucOC4bu34buvdMOi4bq54buvb+G7r3Thurnhu5FoduG6ueG6pHXhuqbhurnhu6914buN4bq24bq54bq8w63hurnhuqThu43hu6/hurnhu5Phuqrhu6904bq54bqk4bu3w7rhurnhu5lo4bq54buxxILDuuG6ueG6pHXhu5/hurnhuqRF4bq54bq8RMOD4buv4bq54bq0ReG7r3TDouG6ueG6vETDg+G7r+G6ueG7meG7ucO6w6Lhurnhu5F1w7nhu6914bq54bqy4bqm4buA4buh4buv4bq54bq8w63hurnhu690RMODw7rhurnhu5Nv4buv4bq54bq+4buJ4bq54buQaOG7reG6ueG7rnR1xrBow6Lhurl14bqm4buAcOG7r+G6ueG7kGjhu63hurnhu7BB4bq54bqtLOG6puG7i+G7r3Thurko4bq04bun4bqp4bq54buZ4buJ4bq54buZ4buP4buA4bq54butw6zhu6914bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu63hu7Xhurl14bul4buvdeG6ueG7q8O64buvdeG6ueG6pOG7n+G6ueG6pMOB4buvdOG6uXXEguG6tuG6peG6ueG7mOG7n+G7r+G6ueG7r2jhu4DDouG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6uXVB4bq5dMO6aOG6ueG7meG7peG7r3Xhurnhu6/huqDDuuG6ueG7mW/hu4DhurnhuqRF4buvdOG6ucO0ROG6ouG7keG6ueG6pHV2aeG6pOG6ueG7r3R1w6h2w6LhurnhurxE4bqg4buv4bq54bux4buj4buv4bq54buxw63hu63hurl0w7rDreG6puG6ueG6pEXhurnhu5Fp4buR4bq54bqk4bq0aOG7r3ThurnhuqThurTDrMO6w6Lhurl0w7po4bq54bqk4bq0w6zDuuG6ueG6vMOt4bq54buR4bqg4bq5w4Lhuq7hurnhu6t1aMO64bq54bqkdWnhu5HDouG6ueG7kXXhu5/hurnDtMO64buf4buv4bq54buRaHbhurnhu5NExILhu5Hhurnhu7HDunDhuqbigKbhurk14buJ4bq54buQaOG7reG6ueG7rnR1xrBo4bq54buRd+G6ueG7meG7p2jhurl14bul4buvdeG6uXR44bq54buZ4bu5w7rhurnDtGnhu6/hurnDguG6oOG7r+G6ueG7meG7p2jhurnhurzhuqLDuuG6ueG7k8O6cOG7r+G6ueG6pMO54buRdeG6ueG7mcOz4bqk4bq54bqkw4nhurnhu691w7rhu6Phu6/hurnhu4fhuqVm4buH4buD4bq5dWjDouG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buZd+G6ueG7mcOz4bqk4bq54buv4bu14buvdOG6ueG7r3R1w7pw4bq24bq5w6rhuqXhurvhu4fhu4fhurl1aOG6ueG6vMOt4bq54buZw7PhuqThurnhuqThurThu7nhu6904bq54buRb+G7gOG6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dcO6cOG6tuG6ueG7scOt4bq5w6rhuqXhu4HhurvDquG6uXVo4bql4bq54buudHXhu6Hhurnhu6t1aMO64bq54bqkdWnhu5HhurnhurzDreG6ueG7kXXhu5/hurnDtMO64buf4buv4bq54buRaeG7keG6ueG7sXbDrMO64bq54buRb+G7gOG6ueG7k0TEguG7keG6ueG7scO6cOG6puG6ueG6ruG6ueG7kGjhu63hurnhu650dcawaOG6uXXhu6Xhu6914bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG6pEXhurnhu7Fv4bqm4bq54bq8w63hurnhu5nhu5Xhu63hurnhu7HDrMO64bq54bqkdeG6puG6ueG7r3Xhu43hurbhurnhu6t1aeG6ueG7kXV24bq54buvdcO64buh4bqm4bq5dMO6aOG6ueG7meG7peG7r3XhuqXhurnhu5jDsuG6puG6ueG7r8Sp4but4bq54buvaOG7gMOi4bq54bq+4buJ4bq54buQaOG7reG6ueG7rnR1xrBo4bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG7seG7jeG6tuG6ueG7scOt4buvdOG6ueG7r3R14buh4bq54bqk4bq04bqm4buA4buh4buv4bq54bqkdeG7t+G7r3Thurnhu6t1aMO64bq54bqkdWnhu5HDouG6ueG7kXXhu5/hurnDtMO64buf4buv4bq54buRb+G7gOG6ueG7k0TEguG7keG6ueG7scO6cOG6puG6ueG6ruG6ucOq4bq54bqkdeG7teG7r+G6ueG7mOG7p+G7r3Xhurkh4bqg4buv4bq54bq8w63hurnhu650dcawaOG6uTt1duG7r3ThurnhuqR14buVduG6ueG6suG6puG7gOG7n+G6pOG6ueG7meG7p+G7r3Xhurnhu5FCaOG6uSnDlOG7ruG7kuG6ueG6pMWp4buvdeG6peG6uVXDunDhu6/hurnhu69o4buAw6Lhurnhu691w7rhu6Hhuqbhurl1QeG6ueG7k2/hu6/hurl1w63hu6914bq54buvdHXhu6Hhurnhu6t1aMO64bq54bqkdWnhu5HhurnhurzDreG6ueG7kXXhu5/hurnDtMO64buf4buv4bq54buRaHbhurnhu5NExILhu5Hhurnhu7HDunDhuqbhurnhu691ROG6ueG7kWh24bq54buRdcOo4bq54bq8a+G7r3TDouG6ueG6pOG6tMOt4bq5dcOt4bq54bqkdULhurnhu7XigKbhurnhuqThurR24buvdOG6ueG7mXfhurnhu5F34bq5dMO6aOG6ueG7meG7peG7r3Xhurlo4buvdeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5M8Sp4buv4bq5SOG7r3Xhurnhuq3hu4Hhu4XhurnhuqThuqbDgcO64bqp4bq54bqu4bq54bqkdeG7teG7r+G6ueG7mOG7p+G7r3Xhurkh4bqg4buv4bql4bq54buQdeG6rOG7r3ThurnhuqThu7XDuuG6ueG7kXfhurnhu5Phu6fhurbhurnhu5nhu5/hu6/hurnhu691w63hurlo4buvdeG6uXRs4bq24bq54bux4bqs4buR4bq5aOG7r3Xhurnhu5lo4buvdOG6ueG7kXXhuqbhu4/hu6/hurnDtOG7p+G6ueG7r8Oz4bqm4bq54but4bub4bq54buRaHbhurnhu5F1w6jhurnhurxr4buvdOG6ueG7reG6osO64bql4bq5SOG7r3Xhurnhu5F1duG6ucO0w7rhu5/huqThurnhu7HDreG7reG6ueG7r3R14buh4bq54buvw7Phuqbhurnhu5FoduG6ueG7k0TEguG7keG6ueG7scO6cOG6puG6ueG6pEXhurnhu6/EqeG7reG6ucOq4bq74bq7w6rhurnhu5nhu5/hu6/hurnhu69o4buAw6LhurnDguG7i+G7r+G6ueG6tnXhu4/hu63hurnhu5FCaOG6uWjhu6914bq5w7Rp4buv4bq54bq0aOG6ueG7q3Vq4bq24bq54buRaeG7keG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG7rcO64buh4buv4bq5KOG6tOG6puG7r3ThuqXhurlI4buvdeG6ueG7kXXDumjhurnDguG7m+G6s+G6ueKAnCjhurThuqbhu6904bq5w7Thu6Xhu6914bq54butw4DDuuG6ueG7r8Sp4butw6Lhurnhu691w63hurnhuqThu7XDuuG6ucO0aeG7r+G6uXTDsuG7r+G6ucOq4bq54bqkw7Phu6/hurnhu5FoduG6ueG7k0TEguG7keG6ueG7scO6cOG6puG6ueG7kWnhu5Hhurnhu7F2w6zDuuG6ueG7r3VE4bq54buRaHbhurnhu5F1w6jhurnhurxr4buvdMOi4bq54buRaHbhurnhu7Fp4bq54buRdXfhurnhu5nhu5vDouG6ueG6pOG6tMOt4bq5dcOt4bq54bqkdULhurnhu7XigKbhurkz4bul4bq54buvdOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG7scO6cOG6puG6ueG7kW/hu4Dhurnhu5NExILhu5Hhurnhu7HDunDhuqbhurnhu5F34bq5w4Ju4buv4bq54bqu4bq54bq0ReG7r3ThurnhuqTDieG6ueG7r3XDuuG7o+G7r8Oi4bq54bqk4bu1w7rhurnhurxFaOG6ueG7q3Vow7rhurnhuqR1aeG7keG6ueG6vEVo4bq54buRdcSp4but4bq5w4J34buRw6LhurnDtOG7i3bhurnhurxw4bq54buv4buj4buv4bq54bux4bqm4bu14buv4bq54buZ4buL4but4bq5w7Thu4t24bql4bq5M8O6cOG7keG6ueG7r8Oz4bqm4bq54buRaHbhurnhu5FD4buvdOG6ueG7k3LDouG6ueG6vEVo4bq54buxw63hu63hurnhurxFaOG6uXV54buR4bq5dcO9w7rhurnhurThu7nDuuG6ueG6pMO54buRdeG6ueG7sUPhu4Dhurnhu6vDuuG7r3Xhurnhu690dcO6cOG7reG6peG6ueG7mOG7n+G7r+G6ueG7r2jhu4DDouG6uXXDsuG6puG6uXXhu5/huqThurnhu5Fp4buR4bq5dUHhurnhu5Nv4buv4bq54bqk4bq0duG7r3ThurnhuqR14bu14buv4bq54buZ4buh4bqm4bq54buvw7Phuqbhurnhu5FoduG6ueG7k0TEguG7keG6ueG7scO6cOG6puG6peG6ueG7rnR2w63DuuG6ueG6tGjDouG6ueG6pOG7tcO64bq54buReOG7r+G6ueG6pOG6tOG7ueG7r3ThurnhuqR14buj4but4bq54bq94bq5w4LDrXbhurnhu690dXDhurnhurzDreG7r3TDouG6ueG6u8Oi4buH4bq5dWjhurnhu5FoduG6ucOC4bqm4bq54buZ4buJ4bq54buRdXbhurnhu6t1aMO64bq54bqkdWnhu5HhurnhurzDreG6ueG6u8Oi4buH4bq5dWjhurnDgmrhu6/hurnhu5FoduG6ucOC4buL4buv4bql4bq5KHXhuqbhurnhu6914buN4bq24bq54bqk4bq04bqm4buvdOG6ucO04bul4buvdeG6ueG7rcOAw7rhurnhu6/EqeG7reG6ueG7kUPhu6904bq54bqk4bq04buj4buv4bq54bq94bq74bq74bq54bqk4bq0w7pw4bqm4bq54buZ4bu54buvdOKAneG6peG6q+G6pGjDtOG7seG7leG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nhu61o4bq0dMO64buv4bqzw6rhurbhur7hurlo4bqm4bqkdsOpYuG6q+G6pOG6tGLhuqvhuqThu5Ni4bqrw7rhu6104bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4bqlw7RoduG6suG6pmjhu6904bqk4bq0w7rhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Iv4bq94buD4buH4bq9L+G7gWbhu5Phu4Hhurvhurvhur3hu4PDquG6v+G6pOG6veG6veG7heG6vWfhurvhu7Hhur3huqXhu6nhurZ0w6nhurkvYuG6qy/huqThu5Ni4bqrL+G6pOG6tGLhuqvhuqThurRi4bqr4bqk4buTYuG6q+G6tmIzRMOD4buv4bq54buvdHVw4bq5w4Jq4bq24bq54bqkdeG6puG6uXV2w6zhu5F14bq54buRQmjhurnhu690RMODw7rhurnhu5Nv4buv4bq54bqu4bq54bq+4buJ4bq54buQaOG7reG6ueG7rnR1xrBow6Lhurnhu5Bo4but4bq54buwQeG6qy/hurZi4bqrL+G6pOG7k2Lhuqsv4bqk4bq0YuG6qy/huqRow7Thu7Hhu5Vi4buQaeG7kXXhurnhu691w63hurlo4buvdeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5M8Sp4buv4bq5SOG7r3Xhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG6vmjhurnhu7HDreG6uXTDumjhurnhuqThurTDrMO64bq54buRQmjhurlo4buvdeG6ueG7sOG7o+G6uTPEqeG7r+G6uVXhuqbDs+G7r+G6peG6ueG7rnXhu43hu6/hurnhuqR1w7Phu4Dhurnhu7HEgsO64bq54bqkdeG7n+G6ueG7q3XDueG6uXXhu43huqbDouG6ueG6pHXDgeG6ueG7r3VE4bqw4buvdOG6ueG7kUJo4bq54buZ4bunaOG6ueG6tnVE4bqg4buvdOG6ueG6pHXhuqbhu43hu6/hurnhu7HEgsO64bq54buRdXbhurnhurzDunDhu5Hhurnhu5F1xKnhu6/hurnhu6/huqbhu7XDusOi4bq54bqk4bq04bu54buvdOG6ueG6pOG6tHnhuqTDouG6uWjhu6914bq5VeG6psOz4buv4bq54bqu4bq54bqkdeG7teG7r+G6ueG7mOG7p+G7r3Xhurkh4bqg4buv4bq54bqy4bqm4buA4buf4bqk4bq54bqkb+G7reG6uXTDsuG7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6uXTDumjhurnhuqThurTDrMO64bq54buZceG6ueG7kXXEqeG7r+G6ueG7r+G6puG7tcO64bq5w7R4w6LhurnhuqR1w73DouG6uXTDrcOi4bq54buvdGjhu6/igKbhurlI4buvdeG6uVXhuqbDs+G7r+G6ueG7scOt4bq54buR4bu14buvdOG6ueG7r3Vv4buv4bq54buRQmjhurnhu5Dhu7Xhu6904bq54bqk4buA4bq54buQO+G6ueG7r+G7teG7r3ThurnDguG7i+G7r+G6uShv4buv4bq54buwb+G7reG6ueG7r+G7o+G7r+G6ueG6pOG6tEThuqLhu5Hhurnhu5lv4buA4bq5w7nhuqThurnhu5F14bqs4bq54bqk4bq0eeG7r3Thurnhu5nhu5/hu6/hurnhurzDunDhu5HhurnhuqThurThu7nhu6904bq54bqk4bq0eeG6pMOi4bq54buRdcSp4buv4bq54buv4bqm4bu1w7rhuqXhurkhaOG6puG6ueG7q3XDuuG6ueG7mUTEguG7keG6uXVBw7rhurnhu6/hu7Xhu6904bq54buTb+G7r+G6ueG7kWnhu5Hhurnhu5HDs+G6tuG6ueG6pOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG6pOG6tOG6puG7gOG7oeG7r8Oi4bq54bq84buN4buv4bq54buZQeG7r3TDouG6ueG7meG7n+G7r+G6ueG7mcOy4bqm4bq54buvxKnhu63hurnDquG6u+G6veG6v8Oi4bq5aOG7r3Xhurl14bqm4buA4bq54buZQeG7r3Thurnhu5Fp4buR4bq54buvdOG6puG7ueG7r+G6ueG6vOG7t+G7r+G6ueG7mXHhurnhu63huqZo4bq54bq/4bq54buRduG7r+G6ucO0eOG6uXTDuuG7t+G7r3Thurnhurzhu6Hhurnhu6/huqbhu7XDuuG6ueG6pHXhurjhurnhu690dcO6cOG7reG6peG6ueG7rnXDg+G6ueG7kXfhurnhu6904bqm4bu54buv4bq54bq0aOG6psOi4bq54buRw73hurnhuqRE4bqgw7rhurnhu5Phu7nDuuG6ueG7k8OtduG6ueG6pEXhurnhurzhuqjhu6904bq5dHjhurnhu5nhu7nDuuG6ueG6vMOt4bq54buTROG6osO64bq54buRaeG7r3XhurnhurRF4buvdOG6ueG7kWh24bq5w4Lhuqbhurnhu5FCaOG6uXTDumjhurnhu5nhu6Xhu6914bq54buv4buj4buv4bq54buZw63hu6/hurnDtHjhurnhu7HhuqLhu6/hurnhu691aOG7r3XDouG6ucOCw7rhu6914bq5w4Lhu4vhu6/hurnhuqThu7fhuqThuqXhurnhu6zhuqLDuuG6ueG7mW/hu4DDouG6uWjhu6914bq54buZRMSC4buR4bq5VUHDuuG6ueG7ruG7teG7r3Thurnhu5Nv4buv4bq5deG6puG7gHDhu6/hurnhuqTDrHbhurnhu5nDuuG7oeG6puG6ueG7q8O6cOG7r+G6ueG7kXV24bq54bq8aOG7gOG6ueG6vOG7t+G7r+G6ueG7mXHhurnhu5F1xKnhu6/hurnhu6/huqbhu7XDuuG6ucO0eOG6ueG7r2nDuuG6ueG7sWjDuuG6ucOCw7rhu6914bq5w4Lhu4vhu6/huqXhurnhu5jhu5/hu6/hurnhu69o4buAw6Lhurnhu5nDreG7r+G6ucO0eOG6ueG7kUJo4bq5aOG7r3Xhurnhu5F34bq5ZuG6ueG7kXbhu6/DouG6ueG7meG7oeG6puG6ucOCw7rhu6914bq54bqk4bq0ROG6ruG7r3Thurnhu6t1w73hu5Xhurnhu63DrOG7r3XhuqXhurlI4buvdeG6ueG7kXjhu6/hurnhur5v4buA4bq54buRdeG6puG7ueG7r3ThurnhuqThurTDrMO64bq54buZceG6ueG7r+G6puG7tcO64bq54bqkdcO94bql4bq54buw4bqs4buR4bq54buRaHbhurnhu5nDunHhu63DouG6ueG7mcOt4buv4bq54bqkdcO94bq54buRQmjhurlo4buvdeG6ueG7kXfhurnhuqThurThu6Phu6/hurnhur3hurvhurvhurnhu5F24buv4bql4bq5VcO6cOG7r+G6ueG6pMOsw7rDouG6uWjhu6914bq54buv4bqm4bu1w7rhurnhu4fhurvhurnhu5F24buv4bq54bqkdcO94bq5w7Thu7fhurnhu63GocOi4bq54bqkdcO94bq5dMO64bu34buvdOG6ueG7mUTEguG7keG6uWjhu6914bq5w7Rp4buv4bq54bq0aOG6ueG6pHXhu6fhurnhuqThurREw4Phu6904bq54bqk4bq0duG7r3ThurnhurzDreG6ueG7r3R2w63DuuG6ueG7meG7p2jhurnhurZ1ROG6oOG7r3ThuqXhurnDlOG7o+G7r+G6ueG7kcOs4buvdeG6ueG7mXfDouG6uWjhu6914bq54buReOG7r+G6ueG7r+G6puG7tcO64bq54bqkdeG7o+G7reG6uXTDrcOi4bq54buvdGjhu6/DouG6ueG7r3TDgOG7r3Thurnhu5lx4bq54buxw7Phu4Dhurnhu690auG7r+G6ueG7r+G6puG7tcO64bq54buTw63DuuG6peG6uSjhu43hu6/hurnhu5Phuqrhu6904bq54buTw7pw4buv4bq54bqkw7nhu5F14bq54buZw7PhuqThurnhuqThurThu7fhu6904bq54bqy4bqmaOG7r3XhurnhurxEw4Phu6/hurnhu691w63DouG6uWjhu6914bq5VeG6psOz4buv4bq54bqk4bq04bu54buvdOG6ueG6pHXhu6Phu63hurnhur3hurvhurvhurl04bu34buR4bq54bqkw7rhu6PhuqbhurnhurzDreG6ueG6pOG6tOG7ueG7r3Thurnhur7hu5Xhu6/hurnDgmrhu6/hurnhu5NE4bqiw7rhurnhuqRp4buv4bq54bq0ReG7r3Thurnhu5FoduG6ucOC4bqm4bql4bq5IWjhuqbhurnhu6t1w7rhurnhuqThurRF4bq54buRaeG7keG6ueG7kXXDuuG6ueG6tnXDucOi4bq54butw4DDuuG6ueG7r8Sp4but4bq5aOG7r3XhurlV4bqmw7Phu6/hurnhuqR14bqm4bq54bux4buJw7rhurnhurR44buvdOG6uXTDsuG7r+G6ueG6veG7h+G6u+G6ueG6pOG6tMO6cOG6puG6ueG7meG7ueG7r3ThuqXhurnhu67EqeG7reG6ucOq4bq74bq94bq9w6Lhurlo4buvdeG6uSjhurTDsuG7r+G6uTPEqeG7r+G6ueG7qnVp4buvdeG6ueG6reG7h+G7geG6ueG6pOG6psOBw7rhuqnDouG6ueG7kHXDuuG6uXVBw7rhurnhuqThurRE4bqu4buvdOG6ueG7r+G7teG7r3Thurnhu5Nv4buv4bq54bqkdeG7teG7r+G6uVV2w63hu6/hurnhu5Bp4bqk4bq54buZw7LhuqbhurnhuqRE4bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG6vETDg+G7r+G6uUThuqDhu63hurnhuqTDuuG7o+G6puG6uXTDuuG7t+G7r3ThurnhurRB4buvdOG6ueG7h+G6u+G6u+G7rcOq4bql4bq54busQeG6pOG6ueG7r8Sp4but4bq5w4Jo4bqmw6LhurnhuqRF4bq54buvdOG6puG7ueG7r+G6ueG6pMO64buj4bqm4bq5dMO64bu34buvdOG6ueG7kUJo4bq5dMO6aOG6ueG7meG7peG7r3XDouG6uWjhu6914bq5w7Rq4bqk4bq54buZw7LhuqbhurnhuqThurThu7nhu6904bq54bqkw7rhu6Phuqbhurnhu7HDs+G7gOG6uXXDrOG6pOG6ueG6vMOt4bq54buR4bqm4buvdOG6ucSQ4buvdOG6ueG6pMO64buj4bqm4bq5dMO64bu34buvdOG6ueG6tGjhurnhuqR14bun4bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6peG6ueG7rnThuqbhu7nhu6/hurl0w7rhu7fhu6904bq5dXbhu63hurnhu5lExILhu5Hhurlo4buvdeG6ueG6tGjhurnhuqThu43hu6/hurkzxrDhu6914bq54buww7rhu6914bq54buRdXnhu6/hurnhu7HDiWjhurnhu6tH4bq54buRw63hu6904bq54bq04bu5w7rhurnhurzhu6HhurlE4bqg4but4bql4bq54buY4buf4buv4bq54buvaOG7gMOi4bq54bq8RMOD4buv4bq54bqkw7rhu6Phuqbhurnhu4Hhurvhurvhurl04bu34buR4bq54buRQmjhurlo4buvdeG6ueG7meG7ieG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7geG6ueG7r8Sp4but4bq54bqk4bqmw4HDuuG6peG6uTNEw4Phu6/hurlE4bqg4but4bq54bqkw7rhu6Phuqbhurl0w7rhu7fhu6904bq54buRQmjhurlo4buvdeG6ueG7keG6puG7r3ThurnEkOG7r3ThurnhuqTDuuG7o+G6puG6uXTDuuG7t+G7r3Thurnhu5F1duG6ueG7kWnhu5Hhurl1QcO64bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnhu6/hu7Xhu6904bq54buTb+G7r+G6ueG6vMOt4bq54bqkdeG7p+G6ueG6pOG6tETDg+G7r3ThurnhuqThurR24buvdOG6ueG6pMWp4buvdeG6peG6uUjhu6914bq54buqdWnhu6914bq54buRdXbhurnDtMO64buf4bqkw6LhurnhuqThurThuqbhu6904bq5w7Thu6Xhu6914bq54butw4DDuuG6ueG7r8Sp4but4bq5aOG7r3XhurnDtGnhu6/hurnhurRo4bq54bqkdeG7p+G6ueG6pOG6tETDg+G7r3Thurnhurzhuqjhu6904bq54buQ4bqoaOG6ueG7q3V24buL4buvdOG6ueG7heG6peG6u+G6u+G6u+G6ucO0w7LhuqbhurnhuqTDuuG7o+G6puG6uXTDuuG7t+G7r3ThurnhurzhuqLDuuG6uXTDumnhurnhur3DquG6ueG7r3TDreG7r+G6ueG7meG7ueG7r3Qvw7TDsuG6puG6peG6ueG7rEHhuqThurnDtMOy4bqm4bq54bqkw7rhu6Phuqbhurl0w7rhu7fhu6904bq54buZw6zhuqThurnhu5F1w7PhuqThurnhu7FExILhu6904bq54bq2deG7i8O64bq54buZaeG6tuG6ucSQ4buvdOG6ueG7mULhurnDquG6uXV24butw6Lhurnhu4fhurnhu7Fp4bq54bq8w63hurnhu5F34bq54buRdcO64buh4bqm4bq54buRaHbhurnhu5Fv4buA4bq54bqkReG6ueG6v+G7h+G7keG7reG6ueG6pOG6tOG6ruG6ueG7seG7o+G7r+G6peG6uTNFaOG6ueG6suG6pmjDouG6ueG6vETDg+G7r+G6ueG6pMO64buj4bqm4bq54buvdcOt4bq5aOG7r3Xhurnhu5F1duG6ueG6pHXhuqbhurl1dsOs4buRdeG6ueG6vOG6quG6ueG7mcOy4bqm4bq54bqkw7rhu6Phu6/hurnhuqR14bqm4bq54buZRMSC4buR4bq54bq94bq54bqkw6zhurnhuqTDuuG7o+G6puG6ueG7q3Xhu7XhuqXhurnigJzhu67EqeG7reG6ueG7r2jhu4DDouG6ueG6vETDg+G7r+G6ueG6pMO64buj4bqm4bq54buvdcOt4bq54bqk4bu1w7rhurnDguG7neG6ueG7kXV24bq54bqk4bq0acO64bq54buvdcO64buh4bqm4bq5deG6oOG7r+G6ueG7r8Sp4but4bq54buvdHZpw7rhuqXhurkz4bul4bq54bqy4bqmaOG6ueG7h+G6ueG7r8Sp4but4bq54bqk4bqmw4HDusOi4bq54bqkw7rhu6Phuqbhurnhu63huqLDuuG6ucO0auG6pOG6ueG7mcOy4bqm4bq54buRdXbhurnhuqThurRpw7rhurnhu691w7rhu6HhuqbhuqXhurnhu650dsOtw7rhurnhurxEw4Phu6/hurlE4bqg4but4bq54bqkw7rhu6Phuqbhurl0w7rhu7fhu6904bq54bq8w63hurnhuqTDuuG7o+G6puG6ueG7q3Vow7rhurnhuqR1aeG7kcOi4bq54bqk4bu1w7rhurnhu5F44buv4bq54bqk4bq04bu54buvdOG6ueG6pHXhu6Phu63hurnDqnVo4bq54buRaHbhurnDguG6puG6ueG6reG6vXVo4bq54buZ4buJ4bq54buRdXbhurnhu6t1aMO64bq54bqkdWnhu5HhuqnDouG6ueG7g+G6ucOCw6124bq54buvdHVw4bq54bq8w63hu6904bq54bq8w63hurnhu6/huqbhu7XDuuG6ueG6pHXhu6Phu63hurnhu4Hhurnhu5F24buv4bq5w7R44bq5w4LDuuG7r3XhurnDguG7i+G7r8Oi4bq54buZw63hu6/hurl0w63hurnhu7HDs+G7gOG6ueG6pHXhu6fhuqThurnhur3hurvhurvhurnhu5F24buv4bq54bq8w63hurnDquG6uXXhu7nhurnhu5Fp4bq54bq84bqiw7rhurnhuqTDgeG7r3Thurnhu5PDunDhu6/hurnhuqTDueG7kXXhurnhur3huqXhu4fhurvhurvhu63hurnDquG6ueG6peG6uSjhurThuqbhu6904bq5w7Thu6Xhu6914bq54butw4DDuuG6ueG7r8Sp4butw6Lhurnhu691w63hurnhuqThu7XDuuG6ueG6pHXhuqbhurnhurzhu6Hhurl0w7Lhu6/hurnDquG7h+G6u+G6ueG6pOG6tMO6cOG6puG6ueG7meG7ueG7r3TigJ3DouG6uWjhu6914bq54buqdWnhu6914bq54buvd8O64bql4bq54buY4buf4buv4bq54buQaOG7reG6ueG7rnR1xrBo4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu690w63hu4Dhurnhu5Hhuqbhu7fDuuG6ueG7r8Sp4butw6Lhurnhu5F14bqs4buvdOG6ueG6pOG7tcO64bq54buR4buL4but4bq54buvdeG7jeG7r+G6ueG6tOG7s+G6ucOCw4nhurnhuqR1aOG7gOG6ueG7k2jhurnhu5nDgcO64bq54bqkdeG7p+G6pOG6ueG7kUJo4bq54bq84bqo4buvdOG6ueG6suG6puG7o+G6ueG7r8Ot4buA4bq54bqy4bqmaOG6ueG7rcOt4bqm4bq54bq+aOG7r3Xhurnhu6904bqs4bqk4bq54buvdMOt4buv4bq54buRQmjhurnhu6914bq64buvdOG6ueG6vETDg+G7r+G6ueG7r3R1cOG6ueG6pOG7t+G6pOG6ueG6pEThuqDDusOi4bq54buvdeG6uuG7r3ThurnhurRF4buvdOG6ueG7kWh24bq5w4LhuqbhurnhuqThurThu4vDuuG6ueG7k8Otw7rhurnhuqTDueG6pOG6ueG6pGrhurbDouG6ueG6pEXhu6904bq54buZw63hu6/hurnDtHjDouG6ueG7mcOt4buv4bq54buT4buj4bq5dcOt4buvdOG6ueG6pOG6tMSp4but4bq54buRduG7r+G6ueG7r3Xhu4/hu6/hurnhu691aOG6uXRs4but4bq54buRw73huqXhurnhu5DhuqDhurnDguG6ruG6uXXDrOG6ueG6pMOy4buvdOG6ueG6ruG6ueG7kGjhu63hurnhu650dcawaOG6ueG7r3TDreG7gOG6ueG7kcOt4buvdOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7r2/hu6904bq54buRw7PhurbDouG6ueG7q8O64buj4buv4bq54buR4bu34bq5dXdo4bql4bq54buudETDg8O64bq54buTb+G7r+G6ueG7r+G6oMO64bq54buZb+G7gOG6ueG7mWjhu6904bq54bq8ROG6oOG7r+G6ueG7seG7o+G7r+G6ueG7scOt4but4bq5dMO6w63huqbhurnhu5F1w7nhu6914bq54buZaeG7r3ThurnhuqThurThu6Phu6/hurnhu63hu4vhu6914bq54buZw7PhuqThurnhurLhuqbhu6Phurl1ROG6oOG7r3ThurnDtGvhu6904bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu5Fv4buA4bq54bqk4bq04bu54buvdMOi4bq54bq84buN4bqk4bq54buv4bqm4bu1w7rhurnhurZ14bqo4bq5dcSC4bq24bq54bq84bqiw7rhurnhuqR1w4Hhurnhu691ROG6sOG7r3TDouG6ueG7q3XDueG6uXXhu43huqbhurnhurzhuqjhu6904bq5dHjhurnhu5nhu7nDuuG6peG6ueG7qnXhu7Xhu6904bq54buRdcWp4bq54buRd+G6uWjhu6914bq5SOG7r3XDouG6uWjhu6914bq54buqdWnhu691w6Lhurlo4buvdeG6uVXhuqbDs+G7r+G6ueG7rcOt4bq54bq0w7PhuqThurnhu691w7rhu6Hhuqbhurl0w7po4bq54buZ4bul4buvdeG6ueG7q3Vp4buR4bq54buRd+G6ueG6pMOB4buvdOG6ueG6pHXhuqbhurnhu6914buN4bq24bq5dcOt4buvdOG6ueG6pOG6tMSp4but4bq54bqk4bq0w7pw4bqm4bq54buZ4bu54buvdOG6ueG7rcOAw7rhurnhu6/EqeG7reG6ueG7r3VE4bq5dUHhurlo4buvdeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5M8Sp4buv4bq5O3Xhu6PhurnhuqR14bqm4bq54buvdeG7jeG6tuG6ueG7g+G6u+G6u+G6ueG6pOG6tMO6cOG6puG6ueG7meG7ueG7r3Qv4buvxKnhu63hurnhuq7hurnhuqR14bu14buv4bq5O3VE4bqg4buvdOG6uUjhu6/hurnhur3DouG6uXVB4bq5aOG7r3Xhurko4bq0w7Lhu6/hurkzxKnhu6/hurlJw7rhurnhuqR14bqm4bq54buvdeG7jeG6tuG6ueG7heG7h+G6u+G6ueG6pOG6tMO6cOG6puG6ueG7meG7ueG7r3Qv4buvxKnhu63hurnhuq7hurnhuqR14bu14buv4bq54buY4bun4buvdeG6uSHhuqDhu6/DouG6uXVB4bq5aOG7r3Xhurkz4buz4bq5M8Sp4buv4bq54buS4bqm4buA4buj4buv4bq54bqkdeG6puG6ueG7r3Xhu43hurbhurnhu4PhurvhurvhurnhuqThurTDunDhuqbhurnhu5nhu7nhu690L+G7r8Sp4but4bq54bqu4bq54bqkdeG7teG7r+G6ueG7kGjhu63hurnhu7BB4bq5O3VEw4Phu690w6Lhurl1QeG6uWjhu6914bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurnhu650eeG7keG6uTXhuqZv4buv4bq54bqkdeG6puG6ueG7r3Xhu43hurbhurl0w7Lhu6/hurnhu4XhurvhurvhurnhuqThurTDunDhuqbhurnhu5nhu7nhu690L+G7r8Sp4but4bq54bqu4bq54bqkdeG7teG7r+G6ueG7kOG6puG6uVV2aOG7r+KApuG6ueG7kOG6qOG7r3Thurnhu5F14bqs4buvdOG6ueG6pOG7tcO64bq54buZw7rhurnhuqR1xKnhu63hurnhu6914bq64buvdOG6ueG6vETDg+G7r+G6ueG7r3R1cOG6ueG6pEThuqDDuuG6ueG6vmjhu691w6Lhurnhu5Fv4buA4bq54buRaHbhurnhu690aOG7r3Thurnhu5nDsuG6puG6ueG7r3REw4PDuuG6ucOCauG6tuG6ueG7kXV24bq54bqkdeG6puG6uXV2w6zhu5F1w6Lhurlo4buvdeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5SOG7r3XhurlVaMO6w6Lhurnhu5B1QuG6ueG6pOG7p+G7kXXhurlVQcO64bq54buu4bu14buvdOG6ueG7k2/hu6/hurnhur7hu4nhurnhu5Bo4but4bq54buudHXGsGjhurnhu5F1duG6ucO0w7rhu5/huqThurPhurnigJwz4bqiw7rhurnhu7HEgsO64bq54bqkdeG7n+G6ueG6vOG7oeG6ueG7meG7p2jhurl14bul4buvdeG6uXR44bq54buZ4bu5w7rhurnhu5F34bq54buZw7PhuqThurnhu5nDveG6ucO0aOG6ueG7k2jhu6/hurnhu63DreG6puG6ueG7reG6sMOi4bq54buTw7pw4buv4bq54bqkw7nhu5F14bq5dHjhurnhu5nhu7nDuuG6ueG7seG6ouG7r+G6ueG7kUHhu6904bq54bqkdeG7o+G7reG6ucOCw4nhurnhu5lo4bq54buTw6zhu6904bq54bq84buh4bq54bqkw7rhu6Hhu63hurnhu6/EqeG7r3ThurnDgsO64buvdeG6ueG6pHVpw7rhurnhu6/hu6Phu6/hurnhur7hu4nhurnhu5Bo4but4bq54buudHXGsGjhurnhu5F34bq54bqkdeG7n+G6ueG7rcOs4buvdeG6ueG6vOG7oeG6ueG6pOG6tOG7ueG7r3Thurnhu5Fp4buR4bq54buxdsOsw7rhurnhu5Fv4buA4bq54buR4bu14buvdOG6ueG7r3R1w7pw4bq24bq54buTw63DuuG6ueG7r3TDreG7gOG6ueG7r3VE4bq54buRaHbhurnDguG6psOi4bq5deG7ueG6ueG6pMO64buj4bqm4bq54bq8w63hurnhu5F1xKnhu6/hurnhu6/huqbhu7XDuuG6ueG7kWnhu5Hhurnhu7F2w6zDuuG6uXTDumjhurnDguG6rOG7keG6ueG7seG6ouG7r+G6ueG7r3VE4bq54bqk4bq0b+G6psOi4bq5w7R4w6Lhurnhu5Phu6PigKbhurkow7nhu6914bq54buZ4buf4buv4bq54bqkdcODw7rhurnhu5nDunHhu63hurl1w7pw4buv4bq54bqkw6zDusOi4bq54bqkdsOt4buv4bq54bq+4buJ4bq54buRd+G6ueG6veG6peG6u8Oq4bq/4bq5dWjhurnhu5FoduG6ucOC4bqm4bq54bqt4buD4buF4buD4bq5dWjhurnhu5nhu4nhurnhu5F1duG6ueG7q3Vow7rhurnhuqR1aeG7keG6qcOi4bq54bq94buB4buH4bq5dWjhurl14bu54bq54bqkw7rhu6PhuqbDouG6ueG6v8Oq4bq5dWjhurnhu690dXDDouG6ueG7mcOt4buv4bq54bqk4bq0b+G6puG6ucOqZsOq4bq54buRduG7r+G6ueG6vMOt4bq54buZw63hu6/hurnDtHjhurnhu4PDquG7g+G6ueG7kXbhu6/huqXhurnhu651w4Phurnhu69q4but4bq54bq84bq64buvdOG6ueG7q0fhurnhuqR14bqm4buN4bqk4bq54buRaOG7r3XhurnhuqRp4buRw6LhurnhuqThurTDunHhu6/hurnhu6t1aMO64bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu63hu7Xhurl14bul4buvdeG6ueG6pOG6tOG7ueG7r3ThurnhuqThurR54bqkw6Lhurnhu5F1xKnhu6/hurnhu6/huqbhu7XDuuG6ueG6tnXhuqjhurl1xILhurbDouG6uXXDunDhuqbhurnhurLhuqbhu4vhurnhu6/hu6Phu6/hurnhu6914bq64buvdOG6ueG7r8Sp4but4bq54bqy4bqmaMOi4bq54buvdcO64buh4bqm4bq5dUHhurnhu5Nv4buv4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhur7hu4nhurnhuqRF4buvdOG6ucO0ROG6ouG7keG6ueG7r2/hu6904bq54buRaHbhurnhuqR14bqm4bq54buvdeG7jeG6tuG6ueG7kXV24bq5dMO6aOG6ueG7meG7peG7r3XDouG6ueG7keG7i8O64bq54bqkdcO6cOG7r+G6ueG7mWnhu6904bq54burceG6ueG7keG6pkHhu5HhurnDguG7t+G7r3ThuqXhurkodcODw7rhurl0w7po4buv4bq54bqk4bqiw7rDouG6ueG7kXXhuqzhu6904bq54bqk4bu1w7rhurnDguG7neG6ueG6pMO64buf4bq24bq54bqk4bqq4buR4bq5dcOA4bq54bqk4bq0xILDouG6ueG6pEThurnhurzDs+G7r+G6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7k2/hu6/hurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7kWnhu5Hhurnhu63hu7Xhurl14bul4buvdeG6ueG7q8O64buvdeG6ueG6pOG7n+G6ueG6pMOB4buvdOG6uXXEguG6tuG6ueG7mXHhurnhuqThu43hu6/hurnhu5Phuqrhu6904bq54bqk4bu3w7rhurnhu5lo4bq54buxxILDuuG6ueG6pHXhu5/hurnhurxEw4Phu6/hurnhurRF4buvdMOi4bq54bq8RMOD4buv4bq54buZ4bu5w7rDouG6uXR34bq24bq54bq2dcOy4buv4bq54buZ4buP4buA4bq54buvdWjhu6914bq54bqkw7rhu5/hu6/hurnhu5lB4bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG7r+G7teG7r3ThurnhuqR14bu14buv4bq54but4bqiw7rhurnhuq7hurnhu5nhu6do4bq54bq2dUThuqDhu6904oCd4bql4bq5w5TDrcO6w6Lhurnhu4vhu6914bqz4bq5KC7DkuG7ruG6uSgpNuG7oOG7ruG6qy/hurZi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát triển cây ăn quả ở vùng Tây Hải Lăng

Phát triển cây ăn quả ở vùng Tây Hải Lăng
2016-12-22 00:11:31

(QT) -Vùng Tây Hải Lăng có diện tích tương đối rộng, mặc dù chất đất ít màu mỡ nhưng lại phù hợp với nhiều loại cây lâu năm. Bên cạnh việc phát triển lâm nghiệp, những năm qua,...

Làm giàu trên vùng đất khó

Làm giàu trên vùng đất khó
2016-12-21 09:26:47

(QT) - Làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) về kết quả thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, ông Võ Văn Niệm, Chủ tịch...

Cần định hướng cho việc sản xuất ngô hàng hóa

Cần định hướng cho việc sản xuất ngô hàng hóa
2016-12-21 09:26:17

(QT) - Theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc,...

A Xing từng bước xây dựng nông thôn mới

A Xing từng bước xây dựng nông thôn mới
2016-12-21 09:26:04

(QT) - So với các địa phương khác trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), điều kiện kinh tế - xã hội xã A Xing gặp khá nhiều khó khăn. Vì thế, Đảng ủy, chính quyền và nhân...

Trăn trở chất lượng giống cây lâm nghiệp

Trăn trở chất lượng giống cây lâm nghiệp
2016-12-21 09:25:50

(QT) - Nâng cao năng suất và hiệu quả của trồng rừng để nâng sức cạnh tranh của sản xuất lâm nghiệp là một đòi hỏi cấp bách của ngành lâm nghiệp, trong đó giống đóng vai trò...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết