Cập nhật:  GMT+7
ỦạWỮ]â#iiỜỬfÍảíâ0ỬŨẦ(ầàỮ]#ậỮíả7ấỮâo]Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỦ/ạWŨỦfỮ]â#iiỜỬfẠ0#"ỬŨFạ=íỮíhả9ầTỮmầàỮ"ĩầàỮẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮâ$ỮấẹíỮầẹảỮ"ìầàTỮầạả8ấỮọĩỮ lệ]Ữõ=]Ữ ắầạỮíhậầàỮ]ạlêầàỮíhăầạTỮẵ6Ữạậ%]ạỮfạ=íỮíhả9ầỮẴÍ-ÕẠỮ]j#Ữ]*Ữầlế]ỮầẩảỮ]ạìầàTỮ]j#ỮấẽảỮ ắ#ỮfạlêầàỮầẩảỮhả5ầàUỮửeảỮọếảỮíằầạỮGì*ầàỮÍhắTỮô5ìỮ]<ìỮ ,íỮh#Ữâ$Ữfạ*ảỮ =ầạỮàả=Ữ ịầàỮíạo]Ữíh%ầàỮfạ=íỮíhả9ầỮẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮíh5ầỮ ắ#Ữ[$ầỮíằầạSỮí>fỮíhìầàỮfạ=íỮạìôỮẵ6íỮgì*Ữ &Ữ %íỮ lệ]TỮẵạ:]Ữfạĩ]ỮầạòầàỮạ%ầỮ]ạ6TỮô6ìỮẵ1ấTỮínỮ ẩỮõ=]Ữ ắầạỮấĩ]Ữíả5ìTỮâẹỮíhăầạỮíạo]Ữạả8ầỮfạỉỮạệfỮíhậầàỮàả#ảỮ ậ%ầỮíếảUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨỦảấàỮ]â#iiỜỬ"íạìấ[Ữ"ạả"0Ữảừ0ầí0hỬỮiíôâ0ỜỬỏả"íạRỮWXVVfõSỮạ0ảàạíRỮỸVVfõSỬỮih]ỜỬ//]U[#ậgì#ầàíhảUọầ/"0iẵíậf/ầ0ỏi/XÝXV/WVỴ"WVỴXVXXíWỸ@Ýâ@-#híả]â0UẳfàỬỮ#âíỜỬẦ(ầàỮ]#ậỮíả7ấỮâo]Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỬỮỏả"íạỜỬWXVVỬỮạ0ảàạíỜỬỸVVỬỮ/ŨỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨẤĩ]Ữíả5ìỮ]ĩỮíạ9Ữ lệ]Ữ 7Ữh#ỮíhậầàỮẴ6Ữạậ%]ạỮíạo]Ữạả8ầỮẴ6íỮâì>ầỮieỮỴ@-ẴÂ/ÍỎTỮầà$ôỮWW/W/XVXÝỮ]j#ỮứẹỮừạãầạỮíhắỮọ7Ữíả6fỮíĩ]Ữíạo]Ữạả8ầỮẦàạắỮgìô6íỮieỮXV-ẦG/ÍỎTỮầà$ôỮW/WW/XVWXỮ]j#Ữứ#ầỮừạ)fỮạ$ầạỮÍhìầàỮlêầàỮử*ầàỮ“ọ7Ữfạ=íỮíhả9ầỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8Ữfạĩ]ỮọĩỮioỮầàạả8fỮ]đầàỮầàạả8fỮạẩ#TỮạả8ầỮ %ảỮạẩ#ỮíhậầàỮ ả7ìỮẵả8ầỮẵảầạỮí6ỮíạắỮíhlềầàỮ ắầạỮạlếầàỮõ&ỮạẹảỮ]ạjỮầàạặ#Ữọ$ỮạẹảỮầạ>fỮgìe]Ữí6”Ữíh5ầỮ ắ#Ữ[$ầỮíằầạỮGì*ầàỮÍhắỮâ$Ữầ(ầàỮ]#ậỮ ẩầàỮàẩfỮ]j#Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮọ$ậỮí?ầàỮíhlểầàỮẵảầạỮí6ỮíạđầàỮgì#Ữ]=]Ữạậ%íỮ ẹầàỮầàạả5ầỮ]mìỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữfạ=íỮíhả9ầỮ]đầàỮầàạ8TỮạậ%íỮ ẹầàỮ ẻảỮấếảỮ]đầàỮầàạ8SỮ ẩầàỮàẩfỮ]j#Ữầ?ầàỮiì)íỮầạ(ầỮíeỮíẻầàỮạệfỮÙÍÁFỤỮọ$ậỮí?ầàỮíhlểầàỮẵảầạỮí6Ữ[;ầàỮọếảỮấm]ỮíhìầàỮ[ăầạỮ]j#Ữ]*Ữầlế]UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨẦ(ầàỮ]#ậỮíhăầạỮ ẹỮ]đầàỮầàạ8Ữ]j#Ữíậ$ầỮ[ẹỮ]=]Ữầà$ầạỮẵảầạỮí6SỮ 6ầỮầ?ấỮXVYVTỮíhăầạỮ ẹỮầ?ầàỮâo]Ữ]đầàỮầàạ8Ữ]j#ỮíằầạỮíh5ầỮấm]ỮíhìầàỮ[ăầạỮ]ạìầàỮ]j#Ữ]*Ữầlế]SỮ]ạằỮieỮ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮ]j#ỮíằầạỮÙFẢẢỤỮ %íỮấm]ỮíhìầàỮ[ăầạỮ]j#Ữ]*Ữầlế]SỮầạ(ầỮâo]Ữẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8Ữ]ẩỮíhăầạỮ ẹỮínỮ %ảỮạb]ỮíhểỮâ5ầỮ %íỮWVỞỮiậỮọếảỮíẻầàỮâ#ậỮ ẹầàỮ]j#ỮíằầạSỮ]ẩỮỲVỞỮẵ6íỮgì*Ữ]=]Ữ"oỮ=ầỮẵạậ#Ữạb]Ữ]đầàỮầàạ8Ữầàạả5ầỮ]mìỮmầàỮ"ĩầàỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8Ữ lệ]ỮíạlêầàỮấ%ảỮạẩ#Ữi*ầỮfạ{ấSỮỶVỞỮ"oỮ=ầỮẵạậ#Ữạb]Ữ]đầàỮầàạ8Ữầàạả5ầỮ]mìỮmầàỮ"ĩầàỮíạ$ầạỮ]đầàỮínầàỮ[lế]Ữ lệ]Ữầạ(ầỮhẹầàỮọ$ậỮíạo]ỮíảaầỮi*ầỮõì)íỮọ$Ữ ềảỮieầàUỮẠậ$ầỮíạ$ầạỮ]=]Ữấĩ]Ữíả5ìỮ]ĩỮíạ9Ữọ7Ữẵạậ#Ữạb]Ữ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮíạ0ậỮGìôỮạậ%]ạỮíằầạỮGì*ầàỮÍhắỮíạềảỮẵồỮXVXWỮ-ỮXVYVTỮí<ấỮầạăầỮ 6ầỮầ?ấỮXVỲVUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÍạ0ậỮ ẩTỮ]ẩỮỴỮầạẩấỮầạả8ấỮọĩỮọ$Ữàả*ảỮfạ=fỮ lệ]Ữ 7Ữh#UỮÍhlế]Ữạ6íỮâ$Ữí?ầàỮ]lềầàỮioỮâ&ầạỮ %ậỮ]j#Ữử*ầàỮ eảỮọếảỮfạ=íỮíhả9ầỮẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậSỮ ẻảỮấếảỮílỮ"ìôTỮạậ$ầỮíạả8ầỮ]ạãầạỮi=]ạTỮầ(ầàỮ]#ậỮọ#ảỮíhẫỮgì*ầỮâốỮầạ$Ữầlế]Ữọ7Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậUỮFạ=íỮíhả9ầỮạ8ỮiảầạỮíạ=ảỮẵạểảỮầàạả8fỮ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậSỮíạị]Ữ {ôỮfạ=íỮíhả9ầỮíạắỮíhlềầàỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8SỮ {ôỮấ%ầạỮạẹảỮầạ>fTỮạệfỮí=]Ữgìe]Ữí6Ữọ7Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨẤẹíỮọ)ầỮ 7Ữgì#ầỮíhbầàỮ]<ầỮí>fỮíhìầàỮíạo]Ữạả8ầTỮ ẩỮâ$Ữầ(ầàỮ]#ậỮíả7ấỮâo]Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậSỮíhả9ầỮẵạ#ảỮíạo]Ữạả8ầỮ]=]Ữầạả8ấỮọĩỮíhbầàỮí(ấTỮ ẹíỮfạ=TỮfạlêầàỮạlếầàTỮàả*ảỮfạ=fỮfạ=íỮíhả9ầỮẵạậ#Ữạb]Ữ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮ lệ]Ữ 7Ữh#ỮíhậầàỮGìôỮạậ%]ạỮíằầạỮGì*ầàỮÍhắỮíạềảỮẵồỮXVXWỮ-ỮXVYVTỮí<ấỮầạăầỮ 6ầỮầ?ấỮXVỲVUỮI:fỮõ6fTỮ {ôỮấ%ầạỮ]êỮ]ạ6ỮíoỮ]ạjỮ eảỮọếảỮ]=]ỮíẻỮ]ạm]Ữẵạậ#Ữạb]Ữ]đầàỮầàạ8Ữ]đầàỮâ>fỮầạ;ấỮíạìỮạịíTỮầ(ầàỮ]#ậỮạả8ìỮgì*ỮióỮ"ĩầàỮầàìéầỮâo]UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨFạ=íỮíhả9ầỮầàìéầỮầạ(ầỮâo]Ữẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8Ữ]ẩỮ]ạ)íỮâlệầàTỮ]ẩỮ]êỮ])ìỮíhăầạỮ ẹTỮ]ạìô5ầỮấđầỮạệfỮâốUỮẠăầạỮíạ$ầạỮ ẹảỮầàkỮ]=ầỮ[ẹỮầàạả5ầỮ]mìỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữfạ=íỮíhả9ầỮ]đầàỮầàạ8ỮíhăầạỮ ẹỮ]#ậTỮ jỮim]ỮíẻỮ]ạm]TỮạệfỮí=]Ữầàạả5ầỮ]mìỮọ$Ữàả*ảỮgìô6íỮầạòầàỮầạả8ấỮọĩỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8ỮíhbầàỮ ả9ấỮ]j#ỮíằầạUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨGì#ầỮí(ấỮõ(ôỮ"oầàỮ]êỮ]ạ6TỮ]ạãầạỮi=]ạỮ ,]ỮíạỉỮ 9ỮíạìỮạịíỮọ$ỮíhbầàỮ"ĩầàỮầàìéầỮầạ(ầỮâo]Ữẵạậ#Ữạb]Ữ]đầàỮầàạ8Ữ]ạ)íỮâlệầàỮ]#ậSỮí%ậỮ lệ]Ữấ%ầàỮâlếảỮ]=]Ữầạ$Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]ạìô5ầỮàả#ỮàảcảỮi!ầỮi$ầàỮíạ#ấỮàả#Ữàả*ảỮgìô6íỮ]=]Ữọ)ầỮ 7Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮ]j#ỮíằầạUỮừẩỮ]ạãầạỮi=]ạỮíạìỮạịíTỮíìô9ầỮ"ĩầàỮ]=]Ữầạ$Ữẵạậ#Ữạb]Ữíh3Ữí$ảỮầ?ầàỮọ$ậỮ]=]ỮíẻỮ]ạm]Ữẵạậ#Ữạb]Ữ]đầàỮầàạ8Ữ]đầàỮâ>fỮọ$Ữ]=]Ữ]êỮgì#ầỮầạ$Ữầlế]UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨẤ,íỮẵạ=]TỮí>fỮíhìầàỮgìôỮạậ%]ạỮ]=]ỮíẻỮ]ạm]Ữẵạậ#Ữạb]Ữ]đầàỮầàạ8Ữíh5ầỮ ắ#Ữ[$ầỮíằầạỮfạỉỮạệfỮọếảỮ]ạả6ầỮâlệ]Ữfạ=íỮíhả9ầỮẴÍ-ÕẠỮ]j#ỮíằầạUỮFạ=íỮíhả9ầỮ]=]Ữ"ậ#ầạỮầàạả8fỮẵạậ#Ữạb]Ữ]đầàỮầàạ8SỮ"ậ#ầạỮầàạả8fỮẵạểảỮầàạả8fỮ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậSỮ"ậ#ầạỮầàạả8fỮ]đầàỮầàạ8ỮíạđầàỮíảầUỮẠăầạỮíạ$ầạỮọ$Ữfạ=íỮíhả9ầỮ]=]ỮẵạìỮầđầàỮầàạả8fỮmầàỮ"ĩầàỮ]đầàỮầàạ8Ữ]#ậSỮạ8ỮíạeầàỮfạẫầàỮíạãỮầàạả8ấỮíhbầàỮ ả9ấTỮạ%Ữí<ầàỮíạđầàỮíảầỮọ$ỮíạeầàỮẵ5Ữọ7Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮíạ0ậỮạlếầàỮạả8ầỮ %ảTỮíả5ầỮíả6ầUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÕ&ỮạẹảỮạẩ#Ữ]=]ỮầàìéầỮâo]Ữ <ìỮílỮ]ạậỮẵạậ#Ữạb]Ữ]đầàỮầàạ8TỮẵạìô6ầỮẵạã]ạỮẵạìỮọo]ỮílỮầạ(ầỮọ$Ữ"ậ#ầạỮầàạả8fỮ <ìỮílỮ]ạậỮẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$ỮẵạểảỮầàạả8fỮ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậSỮ {ôỮấ%ầạỮạệfỮí=]Ữ]đầàỮ-ỮílỮầạ;ấỮẵạìô6ầỮẵạã]ạỮ"ậ#ầạỮầàạả8fỮíạ#ấỮàả#Ữầạả7ìỮạêầỮọ$ậỮ]=]Ữạậ%íỮ ẹầàỮẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfơìíạậhỬŨFạlêầàỮẤảầạỦ/fŨỦ"ảọỮ]â#iiỜỬ"h0â#í0"ỬŨỦiíhậầàŨÍảầỮâả5ầỮgì#ầRỦ/iíhậầàŨỮỦìâỮ]â#iiỜỬíảíâ0-íạìấ[-#ầ"-i#fậỬŨỦâảŨỦ#Ữíảíâ0ỜỬÍnầàỮ[lế]Ữầ(ầàỮ]#ậỮíả7ấỮâo]TỮíhăầạỮ ẹỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8ỬỮạh0áỜỬ/íìầà-[ìậ]-ầ#ầà-]#ậ-íả0ấ-âì]-íhảầạ-"ậ-ẵạậ#-ạậ]-ọ#-]ậầà-ầàạ0-WỴ@XỶXUạíấỬŨỦảấàỮih]ỜỬ/ấ0"ả#/WXV/ầ0ỏi/XXYV/ÝỸ"ỲVỲYÝỲỸíWỴ@XỶXâVUẳfàỬỮ#âíỜỬẦ(ầàỮ]#ậỮíả7ấỮâo]Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỬỮ/ŨỦ/#ŨỦ"ảọŨỦiíhậầàŨỦ#Ữíảíâ0ỜỬÍnầàỮ[lế]Ữầ(ầàỮ]#ậỮíả7ấỮâo]TỮíhăầạỮ ẹỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8ỬỮạh0áỜỬ/íìầà-[ìậ]-ầ#ầà-]#ậ-íả0ấ-âì]-íhảầạ-"ậ-ẵạậ#-ạậ]-ọ#-]ậầà-ầàạ0-WỴ@XỶXUạíấỬŨÍnầàỮ[lế]Ữầ(ầàỮ]#ậỮíả7ấỮâo]TỮíhăầạỮ ẹỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8Ủ/#ŨỦ/iíhậầàŨỦfỮ]â#iiỜỬạ0#"ỬŨI#ìỮWVỮầ?ấỮíhả9ầỮẵạ#ảỮíạo]Ữạả8ầỮẦàạắỮgìô6íỮieỮXV-ẦG/ÍỎỮầà$ôỮW/WW/XVWXỮ]j#Ữứ#ầỮừạ)fỮạ$ầạỮÍhìầàỮlêầàỮử*ầàỮẵạẩ#ỮÕẢỮÙẦàạắỮgìô6íỮieỮXVỤTỮ[;ầàỮầạòầàỮàả*ảỮfạ=fỮ éầàỮ[ẹỮ 6ầỮầ#ôỮ &Ữ %íỮ lệ]ỮầạòầàỮẵ6íỮgì*Ữíạả6íỮíạo]Ữọ$Ữíậ$ầỮ"ả8ầỮíh5ầỮầạả7ìỮâặầạỮọo]TỮàẩfỮfạ<ầỮgì#ầỮíhbầàỮ {ôỮầạ#ầạỮgì=ỮíhăầạỮ]đầàỮầàạả8fỮạẩ#TỮạả8ầỮ %ảỮạẩ#Ữầ7ầỮẴÍỮ-ỮÕẠỮ]j#ỮíằầạUỦ/fŨỦ/"ảọŨỦ/âảŨỦâảŨỦ#Ữíảíâ0ỜỬÍả6fỮíĩ]Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮíạo]Ữạả8ầỮíeíỮầạả8ấỮọĩỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8ỬỮạh0áỜỬ/íả0f-íì]-"ậả-ấậả-i#ầà-í#ậ-íạì]-ạả0ầ-íậí-ầạả0ấ-ọì-ẵạậ#-ạậ]-ọ#-]ậầà-ầàạ0-WỸYYYỸUạíấỬŨỦảấàỮih]ỜỬ/ấ0"ả#/WXV/ầ0ỏi/XÝVỴ/WWÝ"WXVỲ@ÝVíYXỴÝâÝ-ạậ0YỲYUẳfàỬỮ#âíỜỬẦ(ầàỮ]#ậỮíả7ấỮâo]Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỬỮ/ŨỦ/#ŨỦ"ảọŨỦiíhậầàŨỦ#Ữíảíâ0ỜỬÍả6fỮíĩ]Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮíạo]Ữạả8ầỮíeíỮầạả8ấỮọĩỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8ỬỮạh0áỜỬ/íả0f-íì]-"ậả-ấậả-i#ầà-í#ậ-íạì]-ạả0ầ-íậí-ầạả0ấ-ọì-ẵạậ#-ạậ]-ọ#-]ậầà-ầàạ0-WỸYYYỸUạíấỬŨÍả6fỮíĩ]Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮíạo]Ữạả8ầỮíeíỮầạả8ấỮọĩỮẵạậ#Ữạb]Ữọ$Ữ]đầàỮầàạ8Ủ/#ŨỦ/iíhậầàŨỦfỮ]â#iiỜỬạ0#"ỬŨFạ=íỮạìôỮầạòầàỮẵ6íỮgì*Ữ %íỮ lệ]TỮầ?ấỮXVXÝTỮIểỮẴạậ#Ữạb]Ữọ$ỮừđầàỮầàạ8ỮÙẴẠPừẦỤỮíả6fỮíĩ]ỮíẻỮ]ạm]Ữíạo]Ữạả8ầỮGìô6íỮ ắầạỮieỮỲỴ@/Gử-ÍÍàỮầà$ôỮWW/Ỳ/XVXXỮ]j#ỮÍạjỮílếầàỮừạãầạỮfạjỮ[#ầỮạ$ầạỮừạả6ầỮâlệ]Ữfạ=íỮíhả9ầỮẴẠừẦỮọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮ 6ầỮầ?ấỮXVYVUỮửéầàỮíạềảTỮíạo]Ữạả8ầỮ]ẩỮạả8ìỮgì*Ữ]=]Ữ]êỮ]ạ6TỮ]ạãầạỮi=]ạỮọ7ỮẴẠPừẦSỮí>fỮíhìầàỮmầàỮ"ĩầàỮ]=]Ữ]đầàỮầàạ8Ữ]ạjỮ]ạeíỮ]j#Ữ]ìẹ]Ữ]=]ạỮấ%ầàỮ]đầàỮầàạả8fỮÝUVỮ]kầàỮầạlỮ]ạìô9ầỮ ẻảỮieSỮíạị]Ữ {ôỮfạ=íỮíhả9ầỮấ%ầạỮấ4Ữạậ%íỮ ẹầàỮẴẠPừẦỮọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮíhểỮíạ$ầạỮấẹíỮíhậầàỮầạòầàỮ ẹầàỮâo]Ữí?ầàỮíhlểầàỮấếảUỦ/fŨỦ/"ảọŨỦ/âảŨỦâảŨỦ#Ữíảíâ0ỜỬừ<ầỮí>fỮíhìầàỮíạo]Ữạả8ầỮừạả6ầỮâlệ]Ữfạ=íỮíhả9ầỮẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮUUUỬỮạh0áỜỬ/]#ầ-í#f-íhìầà-íạì]-ạả0ầ-]ạả0ầ-âìậ]-fạ#í-íhả0ầ-ẵạậ#-ạậ]-]ậầà-ầàạ0-ọ#-"ậả-ấậả-i#ầà-í#ậ-"0ầ-ầ#ấ-XVYV-WỸWỶVỴUạíấỬŨỦảấàỮih]ỜỬ/ấ0"ả#/WXV/ầ0ỏi/XYÝỸ/WYW"YWWÝÝWYíWXYỶâỸ-fạìậầà-Ý@XỸUẳfàỬỮ#âíỜỬẦ(ầàỮ]#ậỮíả7ấỮâo]Ữẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỬỮ/ŨỦ/#ŨỦ"ảọŨỦiíhậầàŨỦ#Ữíảíâ0ỜỬừ<ầỮí>fỮíhìầàỮíạo]Ữạả8ầỮừạả6ầỮâlệ]Ữfạ=íỮíhả9ầỮẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮUUUỬỮạh0áỜỬ/]#ầ-í#f-íhìầà-íạì]-ạả0ầ-]ạả0ầ-âìậ]-fạ#í-íhả0ầ-ẵạậ#-ạậ]-]ậầà-ầàạ0-ọ#-"ậả-ấậả-i#ầà-í#ậ-"0ầ-ầ#ấ-XVYV-WỸWỶVỴUạíấỬŨừ<ầỮí>fỮíhìầàỮíạo]Ữạả8ầỮừạả6ầỮâlệ]Ữfạ=íỮíhả9ầỮẵạậ#Ữạb]TỮ]đầàỮầàạ8Ữọ$Ữ ẻảỮấếảỮUUUỦ/#ŨỦ/iíhậầàŨỦfỮ]â#iiỜỬạ0#"ỬŨửẩỮâ$Ữ]ạằỮ %ậỮ]j#ỮFạẩỮứãỮíạlỮÍằầạỮjôTỮừạjỮíắ]ạỮÌứẦựỮíằầạỮỌdỮỌ?ầỮẠlầàỮí%ảỮ[ìẻảỮâ$ấỮọả8]Ữ]j#ỮÌứẦựỮíằầạỮọếảỮIểỮẴạậ#Ữạb]Ữọ$ỮừđầàỮầàạ8ỮÙẴẠPừẦỤỮọ7Ữ ắầạỮạlếầàỮạậ%íỮ ẹầàỮẴẠPừẦỮọ$Ữ ẻảỮấếảỮi=ầàỮí%ậỮíh5ầỮ ắ#Ữ[$ầỮíằầạỮọ$ậỮi=ầàỮầ#ôỮX@/WWUỮFạẩỮừạjỮíắ]ạỮÌứẦựỮíằầạỮÂ5Ữửm]ỮÍả6ầỮ"oỮâ$ấỮọả8]UỦ/fŨỦ/"ảọŨỦ/âảŨỦ/ìâŨỦ"ảọỮ]â#iiỜỬ]âhỬŨỮỦ/"ảọŨỦ/"ảọŨ

Phương Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không được từ chối hồ sơ quá một lần

Không được từ chối hồ sơ quá một lần
2024-05-18 05:05:00

QTO - Trong buổi làm việc với chúng tôi mới đây về công tác cải cách hành chính, ông Hoàng Hải Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Hải Lăng luôn...

Lãng phí nguồn lực đầu tư

Lãng phí nguồn lực đầu tư
2024-05-11 05:05:00

QTO - Để thúc đẩy phát triển KT - XH, nhất là khu vực miền núi, các địa bàn còn khó khăn, nhiều công trình, dự án hạ tầng đã được Nhà nước đầu tư xây dựng....

Đừng vì chút lợi nhỏ trước mắt !

Đừng vì chút lợi nhỏ trước mắt !
2024-05-04 05:05:00

QTO - Câu chuyện về người bán hàng rong ở Hà Nội “chặt chém” du khách nước ngoài được lan truyền trên các trang mạng xã hội đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 năm...

Sách và 10 năm chấn hưng văn hóa đọc

Sách và 10 năm chấn hưng văn hóa đọc
2024-04-20 05:05:00

QTO - Vì lý do công việc, tôi thường di chuyển bằng tàu hỏa trên những chặng đường khá dài. Trên những chuyến tàu xuyên đêm, khi khách đi tàu không còn mãi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết