Cập nhật:  GMT+7

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội

“Xây dựng và thực hiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân” - Đó là mục tiêu tổng quát được đề ra trong Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình hành động số 53-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII “Về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”, những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trước hết, nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, ngành và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò của các chính sách xã hội trong phát triển KT-XH ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn. Trong phát triển kinh tế đã gắn tiến bộ, công bằng xã hội với việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được quan tâm thường xuyên, chu đáo; các chính sách, chế độ được thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, bảo đảm người có công được chăm sóc, ưu đãi toàn diện, gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn.

Công tác giảm nghèo bền vững được chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả, theo hướng bền vững, ưu tiên địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng hỗ trợ phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hệ thống cơ sở y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội được đầu tư, mở rộng, nâng cao chất lượng, góp phần bảo đảm giáo dục, y tế, nhà ở tối thiểu, nước sạch, thông tin cơ bản cho Nhân dân; người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chính sách xã hội vẫn còn một số hạn chế, như: nguồn lực huy động thực hiện chưa được nhiều, việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, phân hóa giàu - nghèo có xu hướng gia tăng. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, chưa đảm bảo mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về nhà ở, sử dụng nước sạch ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị thiên tai.

Thị trường lao động phát triển chưa đồng bộ, lao động khu vực phi chính thức còn khá lớn; đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chuyển biến chưa rõ nét. Công tác xã hội hóa chính sách bảo trợ xã hội còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý nhà nước còn bất cập; nguồn lực đầu tư của Nhà nước và xã hội còn hạn chế...

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về chính sách xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động; xây dựng, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nâng cao phúc lợi toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong thực hiện chính sách xã hội.

Có một vấn đề vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp quan trọng, đó là nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội. Trong đó, vấn đề quan trọng là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả; coi trọng việc phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, nêu cao trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện cho Nhân dân trong tiếp cận chính sách xã hội. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chính sách xã hội từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường vai trò giám sát của Nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách, vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tập trung hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa quy trình quản lý và tổ chức thực hiện chính sách. Từng bước áp dụng mã số an sinh xã hội cho người dân, hoàn thiện cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành liên quan đến chính sách xã hội, bảo đảm liên thông, an toàn, bảo mật thông tin chung và dữ liệu cá nhân.

Đổi mới cơ chế huy động nguồn lực thực hiện chính sách xã hội theo hướng linh hoạt, hiệu quả; nguồn lực nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đồng thời huy động hợp lý nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế; tăng cường xã hội hóa, hợp tác công - tư trong thực hiện chính sách xã hội.

Minh Phương

Tin liên quan:
 • Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội
  Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

  Với nhiệm vụ tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp của tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay, giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội”.

 • Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội
  Vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống của người ...

  Năm 2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động tín dụng chính sách, góp phần giúp nhiều đối tượng vay vốn tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Dịp này, phóng viên Báo Quảng Trị phỏng vấn Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh TRẦN ĐỨC XUÂN HƯƠNG về kết quả đạt được và những giải pháp triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian tới.

 • Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội
  Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách ủy thác qua tổ chức chính trị - xã hội ở ...

  Xác định tín dụng chính sách ủy thác qua tổ chức chính trị - xã hội là phương thức thể hiện tính ưu việt riêng có của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh đã nâng cao công tác phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Từ đó, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ủy thác, góp phần hỗ trợ hàng chục ngàn đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.

 • Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội
  Vĩnh Linh nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân

  Những năm qua, việc thực hiện đồng bộ, chất lượng Đề án số 28-ĐA/HNDT ngày 27/12/2017 của Hội Nông dân tỉnh về nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân đã góp phần quan trọng để huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh phong trào trọng tâm của hội là “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Nhờ vậy, huyện Vĩnh Linh hiện là địa phương có tỉ lệ hộ nông dân đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt cao với gần 4.500 hộ.


Minh Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đừng vì chút lợi nhỏ trước mắt !

Đừng vì chút lợi nhỏ trước mắt !
2024-05-04 05:05:00

QTO - Câu chuyện về người bán hàng rong ở Hà Nội “chặt chém” du khách nước ngoài được lan truyền trên các trang mạng xã hội đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 năm...

Sách và 10 năm chấn hưng văn hóa đọc

Sách và 10 năm chấn hưng văn hóa đọc
2024-04-20 05:05:00

QTO - Vì lý do công việc, tôi thường di chuyển bằng tàu hỏa trên những chặng đường khá dài. Trên những chuyến tàu xuyên đêm, khi khách đi tàu không còn mãi...

Hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường

Hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường
2024-04-12 05:10:00

QTO - Gia nhập thị trường là một trong 10 chỉ số thành phần của bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chỉ số này được xây dựng nhằm đánh giá sự...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết