Cập nhật:  GMT+7
GỲKĨÚ*Õ66ĐỈ3ỵỴ7*ỦỈHởỔ?ÝĨ3ỲỶĨ?Ý8>?Ĩ*ắÚĨỤQ8Ĩ7ảG/ỲKHG3ĨÚ*Õ66ĐỈ3ốỦÕÙỈHỉWĨ7Ỳ9ÚĨỤSấĨ3ỲÔ7Ĩ75ỴW?ĨợỵĨ-ĨÂốỀĨ?ỲP7Ĩ*ỐĨ%Ỳ8ĨẳắÚĨ&ỴỮ?Ĩ?9ỴỀĨÚÔÚĨỤ@ÕĨUỐ?ĨÚ,?Ĩ%Ỳ;Ĩ%ỲỖ?ỀĨ?ỲỴỮ8ĨÚ)?ÝĨ75Ỹ?ỲỀĨÙắĨÔ?ĨỲỒĨ7Q?ÝĨỤỔĨỤả0ÚĨpỲỐĨ?ả"ÚĨỤQ8Ĩ7ảĨâỠấĨÙắ?ÝỆĨẲRấĨ?Ỳả?ÝỀĨÚ;Ĩ%Ỳ)?ÝĨỶ7ĨÚ)?ÝĨ75Ỹ?ỲỀĨÙắĨÔ?Ĩ%Ỳ)?ÝĨỤÔ3Ĩã?ÝĨỤả0ÚĨ&áÚĨ7ỴỰ8ỀĨấỰ8ĨÚQ8ĨỤỮĨ5ÕỀĨ*Ố&Ĩ*Ổ?ÝĨ3ỲỶĨ?Ý8>?Ĩ*ắÚĨỤQ8Ĩ7ảỀĨÝỠấĨUãÚĨâ9ÚĨ75:?ÝĨÙảĨ*8R?ỆG/3HG3ĨÚ*Õ66ĐỈ3í:ÙấỈHợỲ8Ĩ7ÔỴĨỤ@?ỲĨÚảĨýÕĨởấĨ-ĨýỐ:ỀĨ1ĨâỔĨốả"?ÝĨỳ]?ỀĨỲ8ấV?Ĩốả"?ÝĨố;ÕỀĨỤả0ÚĨâỠấĨÙắ?ÝĨẳỐ:ĨỤQ8Ĩ?Ỗ&ĨLJLKĨẳ"ỴĨ7}?ÝĨ%Ỵ?ỲĨ3ỲỶĨOỀNĨ7#ĨỤ>?ÝĨỤWĨ3ỲáÚĨẳáĨÙỴĨÙ ỴĨNOĨỲ{Ĩẳ"ỴĨKÒKĨ?ỲỠ?Ĩ%ỲS8Ĩ1Ĩẳa?ÝĨ6Ồ7Ĩ*1Ĩ75Ự?ĨỤ@ÕĨUỐ?ĨâỔĨỤỬ?ĨỤ@?ỲĨÚảỆĨịắĨÔ?Ĩ?ỐấĨÙ:ĨỷípịĨâỔĨốả"?ÝĨỳ]?Ĩ*Ố&ĨÚỲàĨỤQ8Ĩ7ảỆĨỳÕ8Ĩ%ỲỴĨỲ:Ố?Ĩ7ỲỐ?ỲĨẳỐ:ĨÚ8<ỴĨ?Ỗ&ĨLJLKỀĨ%Ỳ8Ĩ7ÔỴĨỤ@?ỲĨÚảĨ?ỐấĨ“7Ỳ8ĨỲ97”Ĩ&{7Ĩ6<ĨỲ{ĨÙỠ?ĨẳỐ:Ĩ1Ĩ?Ỳả?ÝĨÚỲ#ĨỤả0ÚĨ&{7Ĩ7Ỳ ỴĨÝỴÕ?Ĩ?ÝƠ?ỀĨỲ.Ĩ*ỒỴĨẳỮĨ?]ỴĨ6Ỵ?ỲĨ6?Ĩ*ắÚĨỤQ8Ĩ7ảỈĨẵỴÙ7ỲĐỈKLỌJỈĨỲỦỴÝỲ7ĐỈỎÓJỈĨ/HG/3HG3ĨÚ*Õ66ĐỈ3í:ÙấỈHỵ8ấỰ?Ĩ758ấỮ?ỀĨẳR?ĨỤ{?ÝĨ&ỔỴĨ?Ỳả?ÝĨUỐĨÚ:?ĨẳỴV?ĨỤàĨ*ầĨÙ:ĨỤWĨ%Ỳ)?ÝĨẳỐ:Ĩ1Ĩ?Ự?ĨẳỐ:ĨÝỴặÕĨ?Ỗ&ĨLJLMỀĨÚỲỶ?ỲĨ48ấỮ?ĨỤ@ÕĨ3Ỳả]?ÝĨ7ỴỬ3Ĩ7áÚĨỤQ8Ĩ7ảĨ7ỲỰ&ĨỤả ?ÝĨ?ÝỆG/3HG3ĨÚ*Õ66ĐỈ3í:ÙấỈHẲRấĨ?Ỳả?ÝỀĨỤỬ?Ĩ7Ỳ ỴĨỤỴW&Ĩ?ỐấỀĨ%Ỳ8Ĩ7ÔỴĨỤ@?ỲĨÚảĨ?ỐấĨÚạ?ÝĨÚỲ#ĨÚ;ĨLĨỲ{ĨÙỠ?Ĩ6Ỵ?ỲĨ6?ÝĨU{ẾĨ&[ỴĨỲ{ĨỤả0ÚĨÚP3Ĩ?ỲỐĨ1ĨẳỐĨ%Ỳ8)?ĨẳỴỰ?Ĩ5{?ÝĨNJJĨ&LĨ?Ỳả?ÝĨỤỬ?Ĩ?ÕấĨÝQ?Ĩ?ỲảĨU!Ĩ%Ỳ)?ÝỀĨ?Ýả ỴĨÙỠ?ĨỤ@ÕĨ3Ỳả]?ÝĨÚỲ:ĨUỴỬ7ÊĨUỐĨÚ:?Ĩ%Ỳ)?ÝĨ&8?ÝỀĨịắĨÔ?ĨốVĨ7ỲĨ-ĨíỘ?ĨìỲaÕĨỤả0ÚĨ75ỴW?Ĩ%ỲÕỴĨ7ăĨ?Ỗ&ĨLJKỌĨ-ĨLJLKĨẳ"ỴĨ?ỲỴỮ8ĨỲỒ?ÝĨ&áÚĨỤWĨÚP3Ĩ?ả"ÚĨ3ỲáÚĨẳáĨ3ỲÔ7Ĩ75ỴW?Ĩ6Ộ?Ĩâ8P7ỀĨ7Ồ:Ĩ?Ý8>?ĨÚP3Ĩ?ả"ÚĨ6Ỵ?ỲĨỲ:Ồ7ĨÚỲ:ĨKJĨâỔỀĨ7Ỳ@Ĩ75P?ỀĨ3Ỳả ?ÝĨÚàÕĨỲ8ấV?ĨìÕ&Ĩở{ĨẳỐĨỵxỆĨỉ)?ÝĨốỐỆG/3HG3ĨÚ*Õ66ĐỈ3í:ÙấỈHỵ8ấĨẳRấỀĨỲỴV?Ĩ?ÕấĨ?ỲỴỮ8ĨỲỒ?ÝĨ&áÚĨÚàÕĨÙắĨÔ?ĨẳT?ĨÚ,?ĨÙÕ?ÝĨÙ1ỀĨÚỲảÕĨUỐ?ĨÝỴÕ:ỀĨÚ;ĨÙP8ĨỲỴV8Ĩâ8?ĨẳĨ-ĨíỘ?ĨìỲaÕỆĨỵ5ả"ÚĨỤ;ỀĨ?ÝỐấĨO/N/LJLNỀĨỷípịĨ7#?ỲĨÚạ?ÝĨÚ;ĨẳỖ?ĨUỘ?ĨÝằỴĨÚÔÚĨ61ỀĨUÕ?ỀĨ?ÝỐ?ỲỀĨỤ@ÕĨ3Ỳả]?ÝĨ*ỴỰ?Ĩ48Õ?ĨẳỮĨẳỴVÚĨUÔ:ĨÚÔ:ĨÚỲỴĨ7ỴỬ7ĨÙắĨÔ?Ĩ?ỐấỆỆỆG/3HG3ĨÚ*Õ66ĐỈ3í:ÙấỈHỵ5Ự?ĨUỸ?ỲĨÙỴV?ĨÚỲ8?ÝĨ7:Ố?Ĩ7#?ỲỀĨÚ;Ĩ%Ỳ)?ÝĨỶ7ĨÚ)?ÝĨ75Ỹ?ỲỀĨÙắĨÔ?ĨỤQ8Ĩ7ảĨ%Ũ:ĨÙỐỴỀĨ%Ũ&ĨỲỴV8Ĩ48ỘỆĨỉ]?ĨÚằĨ?ỲảĨÚ)?ÝĨ75Ỹ?ỲĨỤả ?ÝĨpÝ8ấX?Ĩỵ5ỔỴĨ?<ỴĨÙỐỴỀĨỤ:Ồ?Ĩ7ăĨy8<ÚĨ*{ĨỎĨỤỬ?ĨỤả ?ÝĨỵ5Q?ĨíỸ?ỲĨỵ5.?ÝỀĨ7Ỳ8{ÚĨỤ@ÕĨUỐ?ĨxỲả ?ÝĨMỀĨỵxỆĨỉ)?ÝĨốỐĨỤả0ÚĨỷípịĨ7#?ỲĨy8Ộ?ÝĨỵ5@Ĩ3ỲỰĨÙ8ấV7Ĩ48ấĨỲ:ỒÚỲĨ7ăĨ7ỲÔ?ÝĨÓ/KỎỎỎỆĨôQ?ĨLOĨ?Ỗ&Ĩ75)ỴĨ48ÕĨ?Ỳả?ÝĨỤ:Ồ?ĨỤả ?ÝĨÙỐỴĨÚỲ#ĨỲ]?ĨNÒLĨ&Ĩ?ỐấĨỤỬ?Ĩ?ÕấĨẳT?ĨÚ,?ĨÙÕ?ÝĨÙ1ỀĨỘ?ỲĨỲả1?ÝĨ*"?ĨỤỬ?ĨỤ ỴĨ6?Ĩ*ắÚĨỤQ8Ĩ7ảĨÚàÕĨpỲỐĨ?ả"ÚĨ3ỲÔ7ĨỲ8ấĨ7<7ĨỲỴV8Ĩ48ỘỀĨÚÔÚĨÚP3ỀĨ?ÝỐ?ỲĨÚQ?Ĩ?Ỡ?ÝĨÚÕ:ĨỲỴV8Ĩ48ỘĨÚ)?ÝĨ7ÔÚĨÚỲ8S?ĨU@ĨỤQ8Ĩ7ảỀĨ7Ỷ?ỲĨ7:Ô?ĨỤQấĨỤàĨÚÔÚĨấỬ8Ĩ7<ỀĨ48ấĨ*8R7Ĩ7ắĨ?ỲỴỰ?ĨẳỐĨUÔ&Ĩ6Ô7Ĩ48ấĨỲ:ỒÚỲĨ3ỲÔ7Ĩ75ỴW?ĨÝƠ?Ĩẳ"ỴĨÚ:ỴĨ75.?ÝĨầĨ%ỴỬ?Ĩ7ỲÕ&ĨÝỴÕĨÚàÕĨ?Ýả ỴĨÙỠ?ĨẳỐĨÚÔÚĨ?ÝỐ?ỲĨÚỲãÚĨ?Ỗ?ÝỆG/3HG3ĨÚ*Õ66ĐỈ3í:ÙấỈHỵỲả ?ÝĨâ8ấỰ?Ĩ7ỲÕ?ỲĨ75ÕỀĨ%ỴW&Ĩ75ÕĨẳỴVÚĨÚỲP3ĨỲỐ?ỲĨ3ỲÔ3Ĩ*8R7ĨẳỮĨỤQ8Ĩ7ảĨÚ)?ÝỆĨỵỖ?ÝĨÚả ?ÝĨ6ắĨÝỴÔ&Ĩ6Ô7ĨÚàÕĨÚÔÚĨÚ]Ĩ48Õ?Ĩ?ỲỐĨ?ả"ÚỀĨỡỜ7Ĩ75R?Ĩỵ}Ĩ48<ÚĨẳỐĨÚÔÚĨỤ:Ố?Ĩ7ỲWỀĨÚ{?ÝĨỤ>?ÝĨÙỠ?ĨÚảỀĨÚÔÚĨÚ]Ĩ48Õ?Ĩ7Ỳ)?ÝĨ7Ỵ?ĨỤỒỴĨÚỲ9?ÝĨ75:?ÝĨ48Ộ?Ĩ*ầĨỤQ8Ĩ7ảĨÚ)?ÝĨẳỐĨ48ÔĨ75Ỹ?ỲĨ75ỴW?Ĩ%ỲÕỴĨÚÔÚĨÚ)?ÝĨ75Ỹ?ỲỀĨÙắĨÔ?ỆG/3HG3ĨÚ*Õ66ĐỈ3í:ÙấỈHì:ỴĨ75.?ÝĨẳỴVÚĨ%ỴW&Ĩ75ÕỀĨ5ỐĨ6:Ô7ỀĨỤÔ?ỲĨÝỴÔĨ?Ỗ?ÝĨ*ắÚĨÚàÕĨÚỲàĨỤQ8Ĩ7ảỀĨUÕ?Ĩ48Ộ?Ĩ*ầĨÙắĨÔ?ĨỤWĨ%ỴV?Ĩ7:Ố?Ĩ7}ĨÚỲãÚỀĨU{Ĩ&ÔấĨ?ỲỚ&ĨỤÔ3Ĩã?ÝĨấỰ8ĨÚQ8ĨẳỮĨ48Ộ?Ĩ*ầĨẳỐĨ6ằĨÙá?ÝĨẳ?Ĩ*ắÚĨỤQ8Ĩ7ảỈĨ/HG/ÕHGÙỴẳHG675:?ÝHGÕĨ7Ỵ7*ỦĐỈẲỸĨ6Õ:ĨẳT?ĨÚ,?Ĩ7Ỹ?ỲĨ75Ồ?ÝĨÚ)?ÝĨ75Ỹ?ỲĨÚỲR&Ĩ7ỴỬ?ĨỤ{ĨẳỐĨ*Ổ?ÝĨ3ỲỶĨỤQ8Ĩ7ảĨÚ)?ÝẼỈĨỲ5ỦYĐỈ/ẳỴ-6Õ:-ẳÕ?-Ú:?-7Ỵ?Ỳ-75Õ?Ý-Ú:?Ý-75Ỵ?Ỳ-ÚỲÕ&-7ỴỦ?-Ù:-ẳÕ-*Õ?Ý-3ỲỴ-ÙÕ8-78-Ú:?Ý-KÓỎOÒKỆỲ7&ỈHẲỸĨ6Õ:ĨẳT?ĨÚ,?Ĩ7Ỹ?ỲĨ75Ồ?ÝĨÚ)?ÝĨ75Ỹ?ỲĨÚỲR&Ĩ7ỴỬ?ĨỤ{ĨẳỐĨ*Ổ?ÝĨ3ỲỶĨỤQ8Ĩ7ảĨÚ)?ÝẼG/ÕHG/675:?ÝHG3ĨÚ*Õ66ĐỈỲỦÕÙỈHẸĨẲỸĨ6Õ:ĨẳT?ĨÚ,?Ĩ7Ỹ?ỲĨ75Ồ?ÝĨÚ)?ÝĨ75Ỹ?ỲĨÚỲR&Ĩ7ỴỬ?ĨỤ{ĨẳỐĨ*Ổ?ÝĨ3ỲỶĨỤQ8Ĩ7ảĨÚ)?ÝẼĨỄ%ậĨKFG/3HG/ÙỴẳHG/*ỴHG*ỴHGÕĨ7Ỵ7*ỦĐỈÂỠấĨÙắ?ÝĨẳỖ?ĨỲ;ÕĨ7ỴỬ7Ĩ%ỴV&ỀĨÚỲ?Ĩ*ắÚĨỤQ8Ĩ7ảỈĨ/HG/ÕHGÙỴẳHG675:?ÝHGÕĨ7Ỵ7*ỦĐỈÂỠấĨÙắ?ÝĨẳỖ?ĨỲ;ÕĨ7ỴỬ7Ĩ%ỴV&ỀĨÚỲ?Ĩ*ắÚĨỤWĨâỠấĨÙắ?ÝĨỤP7Ĩ?ả"ÚỆG/3HG/ÙỴẳHG/*ỴHG/8*HGÙỴẳĨÚ*Õ66ĐỈÚ*5ỈHĨG/ÙỴẳHG/ÙỴẳH

Anh Quân

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không được từ chối hồ sơ quá một lần

Không được từ chối hồ sơ quá một lần
2024-05-18 05:05:00

QTO - Trong buổi làm việc với chúng tôi mới đây về công tác cải cách hành chính, ông Hoàng Hải Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Hải Lăng luôn...

Đừng vì chút lợi nhỏ trước mắt !

Đừng vì chút lợi nhỏ trước mắt !
2024-05-04 05:05:00

QTO - Câu chuyện về người bán hàng rong ở Hà Nội “chặt chém” du khách nước ngoài được lan truyền trên các trang mạng xã hội đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 năm...

Sách và 10 năm chấn hưng văn hóa đọc

Sách và 10 năm chấn hưng văn hóa đọc
2024-04-20 05:05:00

QTO - Vì lý do công việc, tôi thường di chuyển bằng tàu hỏa trên những chặng đường khá dài. Trên những chuyến tàu xuyên đêm, khi khách đi tàu không còn mãi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết