Cập nhật:  GMT+7
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaT9C4buCasO54buR4bqwasO6QmpPauG7guG7r2rhurDGoeG6sOG7s2rhu6dC4bqw4buz4buHauG6sOG7teG7t3fhu4Jq4buCQeG6sOG7tWrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7nhuqzhurDhu7Nq4buC4buRw7loL+G7tWxpaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOK4bu0xanDtOG7pcSpaWY1OGdqLWrhu6bhu6/hurBqTEXhu7dqOOG7gOG7hOG6sOG7s2rhu4Jw4bquak9q4buC4buvauG7teG7hE934bqwauG7psO0w4Phu4DhuqzhurDhu7NqZjXhu4Thu5XhurDhu7NqOOG7gMOBZ+G7h2rhuq7DguG7t2rhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7p3bhu4Rq4bqw4bu14bubw7lq4bun4buv4bqwauG7gnHhuq5q4buzw4zEkOG6sOG7s2rDtOG6sOG7tWo44buAw4zEkOG6sOG7s2o14buEw7ThurDhu7Nq4bu04bu3eOG6sOG7g2rDlOG6sOG7tWrEguG7k2rhuq5C4buCauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhurDhu7VL4bqw4buzauG7gnHhuq5q4buzw4zEkOG6sOG7s2rhu4Lhu7fhu63hu4Rqw7rhu7d44buEauG7tcOCw7lq4buCc8OKakzhu5NqxILhu5Phuq5q4buC4bu1xanhurZq4buCceG6rmrhu7PDjMSQ4bqw4buzauG7p+G7meG6tmrhu6fhu4rDuWrhu7Thuqpqw5nhu7Xhu7lqP+G7t+G6sOG7tWrhu6fDjOG6uMO5auG7puG7leG6sOG7s2rDukJq4bu14buET3fhurBq4bumw7TDg+G7gOG6rOG6sOG7s2rDuuG7t3jhu4Rq4bulw4zEkOG6sOG7s2rhu6dG4bqw4buzakzhu5PhurZq4bulw4HDimrhu4bhu7fhurDhu7Vq4bqw4bu1c+G7gmo64buzw4zDieG7t+G7g2o34bu34bqw4bu1auG7gMO0akzhu5NqxIJF4bqwasSC4but4bqwauG6umpO4buXauG7suG7t+G6tmo/w7Thu7fhu4dq4bu14buET3fhurBq4buy4bu34bq2aibhu7fhurDhu7Xhu4dq4buC4bqo4buCauG6sOG7s+G7teG7t3fDimo44buAw4zDieG6sOG7s2o44buA4buE4bqw4buzauG7tcOCw7lq4bqnauG7guG7r2o14buE4buV4bqw4buzajjhu4DDgWrhurDGoeG6rmpta2tv4buHajjhu4DDjMSQ4bqw4buzajXhu4TDtOG6sOG7s2rhu7Thu7d44bqwakx2asO54bqs4bqw4buzauG7guG7kcO5auG7guG7meG7t2o44buAw4zDieG6sOG7s2o44bu3eOG7hGrhu7XDgsO5auG7tEfhurDhu7Nq4bq1w4zEkOG6sOG7s2rhu6bhuqzhurDhu7Nq4bu04buTauG7p8OM4bq4w7lqbmrhurDGoeG6ruG7g2o6xqHhuq5qbWtr4buN4buHasO04bqw4bu1akx2asO54bqs4bqw4buzauG7guG7kcO5auG7guG7meG7t2rDmnfhurDhu7VqTOG7t3fhurBq4bunw7Rqw4Phu7XhurbDtGrhu7Lhu7fhurZqJuG7t+G6sOG7teG7g2rDo0XDuWrhuq7EkGrhu6fDjOG6uMO5asO54bu1xqHhuq5q4buG4bqyw7lq4buG4buKw7lqw4Phu7XhuqTFqWrDueG7teG6tmrDuuG7k2rDueG6tuG6sGrhurDhu7Vw4bqwauG7pXDhurBqTEfhurDhu7Nqw4Phu7XhurJqw4Phu7XGoeG6sGrhu6fhu5dq4buC4bu14bqs4bu3auG7guG7tUbDuWrDtOG6sOG7tWrhu4JB4bqw4bu1auG6sOG7s+G7hE934bqwasSC4but4bqwasO54bqs4bqw4buzauG7guG7kcO5auG7guG7meG7t2rhu7Xhu4RPd+G6sGrhuq7hu7d24bqwauG6sEbhu7dq4bumw7TDg+G7gOG6rOG6sOG7s2pM4buT4bq2auG6sMah4bquam1ra+G7j+G7g2rhu7TEkOG6sGpvauG6sMah4bquasO54bqs4bqw4buzauG7guG7kcO54buHakxF4bu3auG7guG7t+G6sOG7tWrhu4Lhu7Vy4bqwauG6sMah4bqw4buzauG7p0LhurDhu7Phu4dq4bqw4bu14bu3d+G7gmrhu4JB4bqw4bu14buHasSC4buE4bqs4bqwauG7gkHhurDhu7Vq4bqw4buz4buET3fhurBqw7nhuqjhurDhu7Nq4bu14bu34buv4bqwauG7huG7isO5auG7guG7gOG7q2rDuUnDtGrhuq5B4bqw4bu1akxBauG7huG7isO5asOD4bu14bq24burasO5ScO0auG6sOG7tXDhurBq4bulcOG6sGrEguG7k2rhurDhu7Vz4bqwak7GsOG7gmrDueG7teG7hOG6sOG7s2rDuUnDtGrhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7pXDhurBqTOG7k2rhu6fhuqrhurDhu7Nq4bqw4buz4bu14bu3d8OKauG7peG7k+G6sOG7tWrDueG7teG6tmrDtOG6sOG7teG7g2rDmeG7tcOBajrhu7Phu4RPeeG6sGo44bu1w4Fq4bu04bq2w7Thu4dqOOG7gOG7meG6rmrhu4Lhu4DDjOG6uuG6sOG7s2o44buA4buZ4bquak9q4buC4buvak7hu5dqOOG7k2om4bq24bqw4buzauG7teG7hE934bqwauG7psO0w4Phu4DhuqzhurDhu7Nq4bqw4bqy4bu34bq/auKAnD9E4bu3asSCcuG6sGpMdmrDueG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu5HDuWrhu4Lhu5nhu7dqw7nEkGrhu4bhurrhu4dq4bu04bu3eOG6sGrEguG7k2rhuq5C4buCasO54buR4bqwasO6Qmrhu4Lhu4Dhu6tq4buAceG7gmrhurDhu7Xhu7d34buCauG7gkHhurDhu7Vq4buC4buA4bq24bqw4buzasO54bqs4bqw4buzauG7guG7kcO54buDauG7pEdqw4Phu7XhurJqw4Phu7XGoeG6sGpMceG7gmpM4buV4buHauG7p+G6quG6sOG7s2rDueG7teG7uWpMdeG6sGrEguG7hOG6rOG6sGrhu4Jz4bqwauG7gkhPakxF4bu3auG7huG7isO5asOD4bu14bqkxalqw7lJw7Rqw7rhu5Nqw7nhurbhurDhu4dqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4bu1dmrDg+G7reG7hGrDucO0auG7tcO0T2rhurB2auG7teG7k+G7g2rhu6bhu5dqTHNP4buHauG6rkThu7dqxIJy4bqwauG6umrEguG7meG7t2rDuuG7leG6sGrDuuG7hEPhu7dq4buC4bqo4bu3asO04bqw4bu1asO54bq04bqwauG7guG7gMO04bqw4bu1auG7guG7tUlq4bun4bu3auG7p+G7r+G6sGrhurDhu7Xhu5Nq4bulcOG6sGpMc+G6sGrhu6dC4bqw4buzasO64buTasO54bq24bqwasOK4bu14buV4bu3auG6sOG7s0lq4bqu4buT4bqwauG7p3hq4buC4buA4buR4bqw4bu1auG6ruG7hEThu7dq4bun4bqo4buC4buHakx3auG7huG7t+G6sOG7tWpO4buE4bqw4buzauG6vuG7hMO04bqw4bu1auG6sOG7teG7k2rhurpq4buG4buZw7nhu7Vq4buG4buxauG7p3hq4bun4buV4bquasO64buV4bq2auG7huG7isO5asOD4bu14bqkxalqw7nhu7XhurZq4bquw4Lhu7dq4bqw4buzw4zDieG7t+KAneG7g2rDmeG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu5HDuWrhu4Lhu5nhu7dqKuG7teG6tsO0airhu7d44bquauG7huG6tuG7keG7gmrhu6XDgcO54bu1asO6d+G6sOG7teG7h2rhu7Thu7bhurUvw5Thu7bhu6Q3asO5ScO0ajjhu4Dhu4ThurDhu7Nq4buCcOG6rmrhuqdq4buC4buvauG7teG7hE934bqw4buHauG6rkThu7dqw4Phu7Xhu7dqw7nhurJq4bulw4HDueG7tWrDunfhurDhu7VqTuG7lU9q4buAw7Rq4buC4buA4but4bqwauG7p8OBw7Rqw7rhu5PhurBq4bulR2rhu6fDjMOJ4bqw4buzauG7huG7kWrhu6fhu7dqxILhu5nhu7dq4buAceG7gmrDg+G7teG6smrDg+G7tcah4bqw4buHauG7tOG7t3jhurBqTHXhurBq4bun4bu3auG7p+G7r+G6sGrhu4Jz4bqwauG7guG7iOG6sOG7s2rhurDhu7Xhu5Nq4buneGpOSmrEgsOTasO64bud4bqw4buzasO54buRw7lqw7rhu7d34bqwasOK4bu14buRw4pqw7nhu7Xhu4RP4but4bqwauG6ruG6rOG6sGrDg8OVauG7guG7teG7hHPhu4Lhu4dq4bqw4bu14bud4bquauG7teG7meG6sGrDueG7teG7r2rhurDhu7PDjMOJ4bu3auG6ruG7m8O5akzhu5Nqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nqw7nhu7XhurZq4bulw4HDueG7tWrEgsO04bqwauG7gELhurDhu7Phu4NqOuG7s+G6tuG7k+G7t2rDueG6rOG6sOG7s2pM4bu3d8O5asO54bu14buET+G7reG6sGrhuq7huqzhurDhu4dqw7ThurDhu7Vqw7nhurThurBq4bunw4zhurjDuWrEguG7l+G6sOG7tWrhu6fhu5nhurZq4buC4buA4buE4bqw4buzauG7gnDhuq5qw4rhu7Vw4bqwasO54bqs4bqw4buzasOK4bu1SGrhu4Lhu4Dhu5HDueG7tWoq4bu14bq2w7RqKuG7t3jhuq5q4buG4bq24buR4buCauG7pcOBw7nhu7Vqw7p34bqw4bu14buHauG7p+G7t3bhu4Rq4bu14buT4bqw4bu1asO54buRw7lq4bu14bq24buZ4buCauG7p0LhurDhu7Nqw7lJw7Rqw4Phu7XhurbDtOG7g2rDmeG6smrEguG7sWpMQWrhu4Lhu7Xhu69q4bqu4buTauG7tOG7t3jhurBqxILhu4ThuqzhurBq4bqwRGrEgsSow7lqw7nhuqhq4buz4bub4bqw4buzasSC4buT4bquauG7s8OMxJDhurDhu7Nq4buneGrhu6fhuqrhurDhu7Nq4bqw4buz4bu14bu3d8OKauG7guG7t+G6sGrhu4LDjOG6uuG6sOG7s2pM4buTasSC4buT4bquauG7guG7tcWp4bq24buDauG7tOG7t3jhurBq4buCcOG6rmrhu4bEqOG7h2rhu7XEkOG6sGrDtOG7t2rhu7Xhu6/hu4Jq4bqw4buzw4zDieG7t2rhu4Lhu7VyT2rhu4Lhu7Xhu4ThuqjDuWrDuXLhurBqw4rhu7Xhu5Xhu7dq4bu1w4LDuWrhu4Jzw4pqTOG7k2rEguG7k+G6rmrhu4Lhu7XFqeG6tmrhu4Jx4bquauG7s8OMxJDhurDhu7Nq4bun4buZ4bq2auG7p+G7isO5asO5ScO0asOa4buRw7lq4bu04bqqauG6sOG7teG7t3bhu4Rq4bu1xJDhurDhu4NqP0Thu7dqxIJy4bqwauG6sOG7tUVqxILhu5nhu7dqxILDieG7t2rDmuG7kcO5auG7peG7o+G6sOG6v2rigJzDmeG7keG6sGrDukJqT2rhu4Lhu69qw4rhu7Xhu5Xhu7dq4buC4bu1w4zEkOG6sOG7s2pP4but4buEasO6d+G6sOG7tWrhurDhu7Vw4bqwauG6sOG7tcOMasO04bqw4bu1asWp4bquauG7gOG7hELhu4Jq4buC4bu1w4Hhu4Jqw7lJw7Rq4bquQeG6sOG7teG7g2rDmXLhurBqw4rhu7Xhu5Xhu7dq4buCc+G6sGrhu4Jw4bqu4buHauG7gnPhurBqxILEqMO5asOK4bu1SOG6sOG7s2rhu4bEqGrhurDhu7Vw4bqwauG7pXDhurDigJ3hu4dqw7rhu5XhurBq4buC4bu1cOG6sGrhuq5B4bqw4bu1asO54buT4bqw4buzasO54bqoauG7s+G7m+G6sOG7s2rhu4DDqOG6sGrEguG7hE934bqwakzhu5Nq4buC4bu1xKjDuWrhu7Xhu7d34bqwauG7p0bhurDhu7NqbG1q4bun4bu3duG7hGrhur7hu4RPauG7p8OB4bqw4bu1akx2ak9q4bun4buKw7lqTOG7k2rhur7hu4RPauG7guG7m8O5auG7iuG6sOG7s2pOSmrDuUnDtGrhurDhu7Phu5PhurDhu7VqT2rhu4Lhu6/hu4Nqw5nhurJq4buC4bu14buR4bu3auG7p0Jq4buC4bqs4bqwauG7guG7gMOC4bqw4buzakzhu5NqT+G7reG7hGrhu4Lhu7XDjMSQ4bqw4buzasO6d+G6sOG7tWrhurDhu7Vw4bqwauG6sOG7tcOMasO54bu14bu54bqw4bu1asO64buV4bqwauG7guG7tXDhurBqTOG7k2rhurDhu7PDjMOJ4bu3auG6sOG7teG7k2rDuUnDtGrhuq5B4bqw4bu14buHasO54bqyauG6sOG7tcOMakxzT2rhuq5F4bu3asSC4buT4bquauG7guG6qOG7gmrhu6fDjOG6uMO5akzDtOG7t2rhu4Lhu4DhurRqw7lJw7Rq4bqw4buzw4zDieG7t2rhu4Lhu7VyT2rhu4Lhu7Xhu4ThuqjDuWrhu4Nq4bumeGrhu7Xhurbhu5PhurBq4buC4bu14buT4bqw4bu1auG7guG6qOG7gmrhurDhu7Xhu7d34bquakxIauG7p8OM4bq4w7lq4buz4bu3w7Thurbhu4dqw7ThurDhu7Vqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4bqw4buz4buI4bqw4buzauG7tcOCw7lq4bu14bqk4bu3asOD4bu34bqw4bu1auG6sOG7s+G7teG7t3fhuq5q4buC4buIasO64buZ4bqwasO6w6hq4bun4bqq4bqw4buzauG6sOG7s+G7teG7t3fDimrhu6d4auG7gsSoauG7guG7gMO04buEauG7peG6quG7t2rDg+G7t+G7r+G6sGrhu4Lhu7Xhu4rDueG7h2rDueG7teG7hE/hu63hurBq4bqu4bqs4bqwauG6sOG7s+G7teG7t3fDimpMSOG7g2rhu6bhu7d24buEauG7tOG7t3jhurBqw7nDjeG6sOG7s2rhurDhu7XDjGrDueG7kcO5auG7p+G6quG6sOG7s2rhurDhu7Phu7Xhu7d3w4pq4bulw7RPauG7peG7iuG7gmrhu7XEkOG6sGrDueG7lWrEguG7k2rhuq5E4bu3asSCcuG6sGrhu6fhu6/hurBqTEXhu7dq4bqw4buzw4zDieG7t2rhu6Vw4bqwakxH4bqw4buzauG7hnDhu4RqTEfhurDhu7NqTsO04buHauG7gnPhurBq4bqu4bub4buCasO54bu14buK4bqw4buzasOD4bu34buv4bqwauG6sOG7tUvhurDhu7Nqw4Phu7XhurJqw4Phu7XGoeG6sGrDuUnDtGrDuuG7k2rDueG6tuG6sOG7h2rDtOG6sOG7tWrEguG7meG7t2rhu4LEqGrhu7Xhu4rDtGpMReG7t2rEguG6tOG6sOG7s2rhuq5B4bqw4bu14buHauG7huG7sWrhu6fhu7dqw7nhuqzhurDhu7Nq4buC4buRw7lq4bqw4bu14bu3duG7hGrhu7XEkOG6sOG7h2rhu6fhu6/hurBqTEXhu7dqw7rhu5Nqw7nhurbhurBq4bqw4bu14bu3duG7hGrhu7XEkOG6sGrhu6d4asSC4buT4bquauG7guG6qOG7gmrhu7XEkOG6sGrhurBLw7Rqw7pD4bqwasOK4bu1c+G6sGrDuUnDtGrhuq5C4buCauG6sOG7s8OMw4nhu7dq4buC4bu1ck9q4buC4bu14buE4bqow7lqw7nhu7XGoeG6rmrhu4bhurLDuWrhu4bhu4rDuWrDg+G7teG6pMWpasO54bu14bq2auG6sOG7tXDhurBq4bulcOG6sOG7g2rDmeG6smrEguG7sWpMQWrEguG6tOG6sOG7s2pP4but4buEauG7guG7tcOMxJDhurDhu7Nqw7nhurbhurBq4bqw4buzw4zDieG7t2rDuUnDtGrhuq5C4buCasO54buR4bqwasO6QmpPauG7guG7r+G7h2pM4buTauG7tcSQ4bqwauG7teG7r+G7gmrEguG7k2rhu4Lhu7fhurDhu7Vq4buC4bu1cuG6sGpO4buE4bqw4buzasOD4bu5w7nhu7Vq4buCQeG6sOG7tWrhurDhu7Phu4RPd+G6sGrDuUnDtGrhu4Lhu4RD4bu3auG7guG7gOG7q2rhu6fhu5dq4buz4bu3RsOKauG7tOG7t3jhurBqTEvhurDhu7Nqw7rDjEXDuWrhu4Lhu4Dhu63hurBq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhu7Xhu5PhurDhu7Vq4buC4buAQeG6sOG7tWrhu6fFqeG6rmrDg+G7t+G7r+G6sGrhu4Lhu7Xhu4rDuWrDuUnDtGrhuq5B4bqw4bu1auG7p3hqw7rhu5XhurZqTHdq4buG4buKw7lqw4Phu7Xhurbhu6tqw7nhu7XhurZq4bqw4buzw4zDieG7t2rhu6Vw4bqwakxH4bqw4buzauG7hnDhu4RqTEfhurDhu7NqTsO04buDauG7puG6smrDucON4bqw4buzasO54bu14bu54bqw4bu1asSC4buTauG7p0LhurDhu7NqxILEqMO5auG7p3hq4bu04bu3eOG6sGrhu4Lhu7XEqMO5auG7teG7t3fhurBq4buC4bqo4buCauG7tcSQ4bqwauG6sEvDtGrhurDhu7Xhu7d34bquakxIasO54bu1xqHhuq5q4buG4bqyw7lq4buG4buKw7lqw4Phu7Xhurbhu6tqw7nhu7XhurZq4bqw4bu1cOG6sGrhu6Vw4bqw4buDaiZQP2o04bu0w6MiOuG7smgvw4pp


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dùng bằng giả để thi nâng cấp bằng lái

Dùng bằng giả để thi nâng cấp bằng lái
2012-06-07 06:58:32

(TNO) - Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang làm rõ hàng chục bằng tốt nghiệp THCS hệ bổ túc, do một số trường ở các huyện trong tỉnh Kiên Giang cấp (được photo và có...

Phanh phui tiêu cực vì quá bức xúc

Phanh phui tiêu cực vì quá bức xúc
2012-06-07 06:58:18

(TNO) - Dư luận hiện quan tâm tới việc nên có cách ứng xử ra sao cho hợp tình, hợp lý với thí sinh trực tiếp quay những đoạn phim đó.

Sâm đất

Sâm đất
2012-06-07 06:57:57

(TNO) - Củ nhỏ xíu, xấu xí, mọc hoang nhiều trên các đồi núi ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Thắm tình đoàn kết Việt - Lào

Thắm tình đoàn kết Việt - Lào
2012-06-06 11:34:34

(QT) - Những ngày cuối tháng 5, cơn nóng oi bức của mùa hè dần bị xua tan đi, trời Đông Hà như xanh trong, dịu lại. Đó là điều kiện thuận lợi để chúng ta đón tiếp đoàn lãnh đạo...

“Đại sứ của hòa bình”

“Đại sứ của hòa bình”
2012-06-05 12:22:30

(QT) - Từng là người lính trên chiến trường Trường Sơn nên ông Lê Kim Thơ, nguyên Giám đốc Nhà máy 334 luôn trăn trở với những thiệt hại mà người dân Quảng Trị gánh chịu sau...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết