Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG7ouG7oeG6v+G7p+G6q8O5a+G7p+G6q8SC4buf4buh4bqrxIJ2xILhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6qybhu549JuG6q8SC4buD4buh4bqrTmhv4bqr4bui4buh4bq/4bun4buj4bqh4bqrTnjhuqvhu6LDky3DkibhuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqvEguG7oeG7mcOA4bqrxILhurJv4bqrw7nhu4fhu6XhuqvhuqLhu63huqvDg+G6v+G7oeG6q8OA4buf4buD4bul4bqzL+G7n2PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhu57hu43hur/Ds+G6qeG6tWHhuqvDknHhu6fhu5/huqtv4bufc+G6q0/hu5/hurThuqvEgnJv4buf4bqr4bueeOG7oeG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrJuG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6qybhu549JuG6q8Oz4buJ4bun4bqrw7lrw4DhuqvDknfhu6Hhuqvhu6bhu6Phu6/hurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurEq4bui4buiPeG6t+G6qy3huqtP4buf4buh4buV4bqu4bqrZS3hurnDo+G6q+G7p+G7o+G6v0XhuqvDg+G6v+G6ruG6q8O64buf4buh4bqrw7rhu5nEguG6q8SC4buf4bqwb+G6q8O64bq44bqrxILhu5/hu6HhuqvEgnbEguG6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OA4bqrJuG7nj0m4bqr4bunZ+G7peG6q2RiY2TDo+G6q2/hurbhu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrQ+G7oeG7l2/huqtOeOG6q+G7osOTLcOSJuG6q+G7n+G7q8OA4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q2524bqrw7rhu5nEguG6q+G6oOG6ruG7heG6q8O64bq44bqrxILhu5/hu6HhuqvEguG7n3HhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q+G7peG7g+G7p+G7o+G6q8OyZ+G7p+G7o+G6q8SC4buF4buh4bqrb8O54buhw4Dhuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqvDuWvhu6fhuqvEguG7n+G7oeG6q2/huqrEg+G6q0/DueG7ocOA4bqr4buj4buf4buh4bqrw7nhu4Phu6Hhuqvhu59x4bun4buf4bqr4buF4bun4buf4bqrb+G7gW/huqvhu6Phu6Hhu4Hhu6XhuqvEguG7n3Lhuqtu4bux4bqrQ3LhuqvEguG6onDhuqvhuqLhur/huqvhu6fhu6PFqeG7h+G7oeG6q+KAnG7huq7hu6/hu6fhuqtv4buf4bquReG7l+G7p+KAneG6q8OyxqHhuqvEguG7n3DhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q8SC4bufxanhu4Xhu6Hhuqvhu6Xhu4Hhu6HhuqvhuqDhuq7hur9F4bqrb8aww4DEg+G6q0/hu5/huqThur/huqvDs+G6rOG7p+G7o+G6q8O54buD4buh4bqrQeG6q8OyxrDDo+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu5944buh4bqrw7J34bun4buj4bqrxILhu5/hu6Hhuqtv4bup4bun4bqrxILhuq534bun4bqrbuG7h+G7oeG6q+G7o+G7oeG7heG7oeG6q0Phu4fFqeG6q8SC4bqs4bun4buj4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvDssah4bqr4oCcb+G6puG6ruKAneG6q8SC4bufcOG6q8OD4buh4bun4bufxIPhuqtPw7nhu6HDgOG6q+G7o+G7n+G7oeG6q+G6ouG7reG6q2/hu4Xhu6fhu5/huqvEguG7n3DhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvEguG7t+G6q8OA4bufxanEgsWpb8Wpw4BF4bqrbuG7h+G7oeG6q+G7o+G7oeG7heG7oeG6q8SC4bqs4bqr4bun4bujxanhu4fhu6HhuqtD4buHxanhuqtD4buH4bqrb+G7n+G6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG6v0Xhuqvhu6fhu5/hur/huq7huqtv4buf4buPw4DEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7ruG7p+G7o+G6q+G7nuG7oeG7leG7p+G6q2/hu5/FqeG6q+G6omnhu6fhu6PhuqHhuqvigJwq4bqo4bqrQ+G7oeG7l2/huqvEkOG7hUXhuqvhuqLhur/huqtuxKnEguG6q+G7p+G7o+G7t+G6q0Phu4fhuqvDsuG7geG7p+G7o+G6q8SC4buh4buZb8SD4bqr4bum4buj4bq/ReG6q8OD4bq/4bqu4bqrw7rhu5/hu6HhuqvEkOG7gW/huqvhu6fhu59r4bun4bqrQ+G6suG6q0Phu6Hhu5dv4bqrb+G7n+G6sOG7p+G7o+G6q8SC4buv4buh4bqrw7Jm4bqrxILhu4Phu6XhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8OyceG7p+G7n+G6q2/hu59z4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu5544buh4bqrw7J34bun4buj4bqrxILhu5/hu6Hhuqsm4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrJuG7nj0m4bqrw7Phu4nhu6fhuqvDuWvDgOG6q8OSd+G7oeG6q+G7puG7o+G7r+G6q25B4buh4bqrb8aw4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqtD4buHxanhuqvhu5544buh4bqrw7J34bun4buj4bqrw4Dhu5/hu4Fv4bufxIPhuqvhu6bhu59C4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvDg+G7keG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqtD4buHxanhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrb+G7n8Sp4bul4bqrxILhu5/hu6HigJ3Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSrhuqjhuqtD4buh4buXb+G6q2/DguG7p+G7o+G6q8OyZuG6q8Oy4bqk4bu5b+G6qypB4bqr4buiw5Mtw5Im4bqrxIJz4bun4buf4bqrTmhv4bqr4bui4buh4bq/4bun4buj4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7gcWp4bqrP07hu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q05ob+G6q+G7ouG7oeG6v+G7p+G7o8Oj4bqrTnjhuqvhu6LDky3DkibEg+G6qypB4bqrb8OC4bun4buj4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDgOG7n3bhu6Hhuqvhu5/hu7nDgOG6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G6q27hur/hu6fhuqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/huqvDueG7oeG7k+G7p+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8OyxqHhuqvEkOG7gW/huqvhu6Xhu6Hhu6fhu5/huqvhu6d44buh4bqrw7Phuq7hu6fhu6Phuqtvw7nhu6HDgOG6q+G7p+G7h0XDo+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q8OyxrDhuqvDg+G7keG6q+G6oOG6rkXhuqvEguG6ouG7gW/hu5/huqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XEg+G6qypB4bqr4buiw5Mtw5Im4bqrTmhv4bqr4bui4buh4bq/4bun4buj4bqrb8OC4bun4buj4bqrb8aw4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q0Nn4bun4bqrxJDhu6Hhu6fhuqvDieG6q8O64buh4buZ4bun4bqrb+G7n3PhuqvDsuG7g8Wp4bqrb+G6tOG6v+G6q0544bqr4buiw5Mtw5Im4bqrQ+G7leG6q0Phu6Hhu5dv4bqrxJDhuqrhuqvDucOJ4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu4Fv4bqrxILhu59w4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqvEguG7g+G7oeG6qybhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqsm4buePSbhuqvDs+G7ieG7p+G6q8O5a8OA4bqrw5J34buh4bqr4bum4buj4buvxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXigJxb4buh4buXb+G6q8SQ4bqq4bqrw7nDieG6q8SC4bufcOG6q8OD4buh4bun4buf4bqr4bun4buf4bqk4bqrxILhu5/hu5nhuqvhu6fhu4fFqeG6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG7r+G7oeG6q8OD4buR4bqrxJDhu6Hhu6fhuqvDieG6q8O64buh4buZ4bun4bqrb+G7n3PhuqvDsuG7g8Wp4bqrb+G6tOG6v+G6qz9O4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqtD4buH4bqrTnjhuqvhu6LDky3DkibEg+G6qybhuq5F4bqr4bun4buf4buh4buT4bun4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q2/hurThur/huqvEguG7r+G7oeG6q8O54buH4bqrw7LGoeG6q8SQ4buFReG6q+G6ouG6v+G6q8OD4bqo4bqrQ+G7oeG7l2/huqvhu6fhu4dF4bqrw7nhu4fhuqvEguG6ouG7gW/hu5/huqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6Xhuqtv4bq04bq/4bqr4buj4buh4buB4bul4bqrxILhu59y4bqrw7Jm4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDueG7h+G7peG6q8Oy4bqw4bun4buj4bqr4bqg4bquReG6q2/hu5/hu5nigJ3huqst4bqr4buv4bun4buj4bqr4bue4buh4buV4bun4bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7oeG7mcSCxIPhuqvigJzDkuG6v+G7p+G7o+G6q8SQ4buBb+G6q+G7peG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqrxILhu6Hhu6fhuqtvxrDhuqvhu5/hur9F4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtD4buh4buXb+G6q+G7o+G7oeG7heG7oeG6q27hu4fhu6HhuqvEguG7n+G7oeG6q+G7p+G7o+G6v0XhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bufeOG7oeG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrw7LGoeG6q2/hu5/huq5FxqHhu6fhuqtv4bufxanhuqvEguG7n3DhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q8O54buH4bul4bqrbuG7h+G7ocSD4bqr4bum4buZ4bqu4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvhu6fhu4dF4bqrw7nhu4fhuqtvxrDhuqvEguG7n3Hhuqvhu6XhuqZv4bqrw7J44bqrQ+G7oeG6q8OA4buf4buD4bul4bqrw7nhu4fhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5Phu6XhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+KAneG6qy3huqvhu6/hu6fhu6Phuqvhu57hu6Hhu5Xhu6fhuqvEguG6ouG6v8Wp4bqrw7J54buhxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVP4buf4buh4buV4bqu4bqrw6kt4bq5w6Phuqtu4buT4bun4bqr4buf4buH4bun4buf4bqrw7nhur/hu6fhu6Phuqsk4bqudm/huqvhu5944buhw6PhuqvEguG6ouG6v8Wp4bqrw7J54buh4bqrQ+G7teG7oeG6qz1b4bqrTuG7gcWp4bqrKuG7ouG7oj3Do+G6q0544bqrxILhuqLhuqRB4bun4buj4bqrTnjhuqvhu6LDky3Dkibhuqs94buf4buD4bul4bqrW8OC4bqrw5nhuq5r4bun4bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7oeG7mcSCw6Phuqvhu6fhu6Phur9F4bqrw7rhu5/hu6Hhuqvhu6do4bul4bqrw7LhuqThu7lv4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7oeG7p+G6q0Phu5XhuqtD4bqy4bqr4bun4buHRcOj4bqrTnjhuqvEguG6ouG6pEHhu6fhu6PhuqvDsmbhuqtv4bufc+G6q8Oy4buDxanhuqtv4buBb+G6q2/hurJvw6PhuqtD4bqy4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqtu4buBxanhuqtv4bufxanhuqtv4buF4bqrT+G6sm/huqvhur7hu6fhuqvhu6fhu6Hhu6fhu5/huqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8SC4bqicuG6q+G7p3jhu6HhuqtueOG6q+G6seG6vuG6vcSR4bq34bqrw7LGoeG6q0Phu4fFqeG6q2/huq54b8Oj4bqr4bufw73huqvEguG6ouG7ueG6q8SCc+G7p+G7n+G6q05ob+G6q+G7ouG7oeG6v+G7p+G7o+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrxILhuqLhur/huqtD4bqy4bqrQ+G7oeG7l2/Eg+G6q+KAnCbhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7n2rhu6fhuqvDueG7h+G6q8OD4buR4bqrxJDhuqrhuqvDucOJ4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bul4bqrw7LhurDhu6fhu6PhuqvhuqDhuq5F4bqrb+G7n+G7mcSD4bqr4bum4bufQuG7p+G7o+G6q+G6v+G7oeG6q0Phu6HhuqvDgOG7n+G7g+G7peG6q8Oy4buV4bqu4bqrbnLhuqvEkOG6quG6q8O5w4nhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5Phu6XigJ3Do+G6q0544bqrxILhuqLhuqRB4bun4buj4bqrPeG7n+G7g+G7peG6q1vDguG6q8OZ4bqua+G7p+G6q2/hu5/FqeG6q27hu6Hhu5nEgsSD4bqrw5nhu4jhu6Thuqvhu6bhu6I/IOG7kuG7puG6sy/DgOG6teG6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzxILhur9uw7nhu43huqvDg8SCRcO54buNN+G6qeG7peG6v+G6ouG7o+G7oeG7p+G6oWTDgMSQ4bqr4bq/4bquxILFqeG6qeG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU/DueG7ocOA4bqr4bun4buHReG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8SC4bufakXhuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q8OSw73huqtb4buh4buXxILhuqvDmuG7n8Wp4bq/4bqrLeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8SC4bqs4bun4buj4bqr4buneeG7oeG6q8SC4buh4buZ4bun4buj4bqrQ+G7leG6q0Phu6Hhu5dv4bqrb+G7n3bhu6fhu6PhuqvEguG7oeG7k+G6ruG6q2/huqhv4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrb+G6quG6q0Hhuqvhu57hu4fhuqsm4buJReG6q+G6sW/DguG6t+G6q+G7p2fhu6XhuqtkYmLhurnhuqst4bqrw7LhuqThur/huqvDueG7k+G7p+G6q+G7peG7g+G7p+G7o+G6qyDFqeG6ribhuq5u4buNxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4buf4buNxanhuqvEguG7n2pF4bqrw5rhu5/FqeG6v8Oj4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4buj4buh4buBxanhuqtD4buh4buT4bun4bqrQeG6q05ob+G6q+G7ouG7oeG6v+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqrbuG7gcWp4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7o+G7oeG6v+G7p+G6q8O5a+G7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7oeG6q2/huqrhuqtB4bqrw7LGsOG6q+G6osSpxILhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5Phu6XhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o8SD4bqrW+G7teG7oeG6q+G7pcWp4bun4buj4bqr4bul4bquduG7p+G6q+KAnG/hu4Xhu6fhu5/huqvEgnPhu6fhu5/igJ3huqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/huqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q8Oz4bqyb8Oj4bqrxILhu59qReG6q8Oa4bufxanhur/huqtD4buH4bqr4buleMSC4bqrw4N24bqr4buj4buh4buBxanhuqtD4buh4buT4bun4bqrQeG6q05ob+G6q+G7ouG7oeG6v+G7p+G7o+G6q8OyeOG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvhu5/hu6tv4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqvEguG7n+G6v+G7peG6q8Oz4bqo4bqrw7rhurjhuqvEguG7n+G7oeG6q+G6oOG6ruG6v0XhuqvDueG7g+G7oeG6q2/DueG7ocOA4bqrw7LGoeG6q2/GsOG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqtv4buf4bqm4bun4buj4bqrb+G6puG6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrb+G7n3bhu6fhu6PhuqvEguG7oeG7k+G6ruG6q2/huqhvxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4buf4buNxanhuqvEkOG7gW/huqvhu6Xhu6Hhu6fhu5/huqtv4bq04bq/4bqrb+G7s+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhur/hu6fDo+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2/huq7hu6fhu6PhuqtvxKnDgOG6q2/DueG7ocOA4bqrb+G7n8Wp4bqrxILhu59qReG6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw5LDveG6q1vhu6Hhu5fEguG6q8Oa4bufxanhur/huqvDueG7h+G6q8OSw73huqvDk+G6v+G7p+G7n+G6q+G7puG7o+G7q2/Do+G6q+G7p+G7o+G6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvDs+G7g0XhuqvEguG7n8ah4bqrw7PhurJv4bqrJuG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6qybhu549JuG6q8Oz4buJ4bun4bqrw7lrw4DhuqvDknfhu6Hhuqvhu6bhu6Phu6/huqvDsmbhuqtucuG6q2/hu5/EqeG7peG6q8Oz4bqmxILhuqvhu5/hu7nDgOG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q0Phu4fFqeG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmNixIPhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6sy/EguG6v27DueG7jeG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bumeOG7oeG6q8Oz4bqu4bun4buj4bqrb8O54buhw4Dhuqvhu6fhu4dF4bqr4bun4buj4bq/ReG6q8OD4bq/4bqu4bqrw7LGsOG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8SQ4buBb+G6q8SC4buf4bqob+G6q8O54buH4bqrQ+G7leG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvEguG6pOG7ueG7p+G7o+G6q+G7o+G7oeG6v+G7p+G6q8O5a+G7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7oeG6q2/huqrhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4buleMSC4bqr4bufeOG7oeG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrQeG6q8SCc+G7p+G7n+G6q05ob+G6q+G7ouG7oeG6v+G7p+G7o8Oj4bqrb+G6suG6q8SC4bufxqHhuqvDueG7h+G6q+G7peG7r+G7p+G6q8SC4buf4buh4bqr4buexrDhur/huqtv4buf4buh4buV4bqu4bqrZC3hurnEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSrhuqjhuqtD4buh4buXb+G6q8SQ4buFReG6q+G6ouG6v+G6q8SC4buD4buh4bqr4bueeOG7oeG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrJuG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6qybhu549JuG6q8Oz4buJ4bun4bqrw7lrw4DhuqvDknfhu6Hhuqvhu6bhu6Phu6/huqvhurHhu5/huq5F4buX4bun4bqrw5nhurJv4bqr4bum4bq/4bulw6PhuqvEgnPhu6fhu5/huqtOaG/huqvhu6Lhu6Hhur/hu6fhu6PhurfEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7puG7o+G7h0XhuqvDqS3hurnDo+G6q+G7r+G7p+G7o+G6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqvDkuG6pm/huqvhu57hu6Hhu5Xhu6fDo+G6q+G7ouG7oeG7geG7peG6q8Oydm/huqsqQeG6q+G7osOTLcOSJuG6q05ob+G6q+G7ouG7oeG6v+G7p+G7o+G6q8OyZuG6q8O64bufw6zhu6fhu6PhuqvDsnLhu6fhu5/Do+G6q8Oz4bq24bqrxILhu5/hu7fhu6Hhuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqvhu5/hu6HGoeG7p+G6q8SC4bufcuG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrb8O54buhw4DhuqvDueG7h+G6q+G7p2fhu6XhuqtkYmLDquG6q+G7p+G7n+G6pOG7p+G7o+G6q8OD4bq/4bqu4bqrw7rhu5/hu6Hhuqvhu6Xhu7fhu6HhuqvEguG7n+G6v+G7p+G7n+G6q8SC4bqi4bq/4bqrQ+G7h+G6q2/hu5/hurThuqvEgnJv4buf4bqr4bufeOG7oeG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q+G7p+G7s+G7oeG6q25y4bqrw7LDrcSC4bqr4bul4buBReG6q+G6oOG6ruG6v0Xhuqtv4bq24bun4buj4bqrxJDhu43hu6XDo+G6q2/hu5/hurThuqvEgnJv4buf4bqr4bufeOG7oeG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrw7Jm4bqrxILhu5/huqzhur/huqvhu6fhu59r4bunw6Phuqvhu6Phu6Hhu4Hhu6XhuqvEguG7n3LhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrb8O54buhw4DhuqvDueG7h+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqtD4bqs4bq/4bqr4bufxanhu4fhu6fhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqtvxanhu6HhuqvEguG7n+G7oeG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmNkxIPhurMvw4DhurU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Đại sứ của hòa bình”

“Đại sứ của hòa bình”
2012-06-05 12:22:30

(QT) - Từng là người lính trên chiến trường Trường Sơn nên ông Lê Kim Thơ, nguyên Giám đốc Nhà máy 334 luôn trăn trở với những thiệt hại mà người dân Quảng Trị gánh chịu sau...

Những việc làm thấm đượm nghĩa tình

Những việc làm thấm đượm nghĩa tình
2012-06-05 12:22:06

(QT) - Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua 5 năm triển khai đã trở thành trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan toả sâu rộng và...

Ước mơ bé nhỏ của trẻ vùng cao

Ước mơ bé nhỏ của trẻ vùng cao
2012-06-05 12:17:00

(QT) - Thông thường, người ta chỉ ao ước về những thứ mình còn thiếu thốn. Thế mới có chuyện các em bé vùng cao ngày ngày vẫn nuôi những ước mơ rất nhỏ bé, bình dị - một bữa...

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa hè

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa hè
2012-06-04 11:33:06

(QT) - Trong 3 tháng đầu năm 2012, trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Trị có 1.169 trường hợp tiêu chảy, 293 trường hợp lỵ trực trùng, 5.199 trường hợp cúm cùng một số trường hợp mắc...

Cô giáo mầm non hai lần đi thi

Cô giáo mầm non hai lần đi thi
2012-06-03 12:58:37

TT - Ngày làm giáo viên mầm non, tối đến cô Nguyễn Thị Thuận (48 tuổi, ở thôn 1, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đi học thêm bổ túc văn hóa để thực hiện tiếp con...

Hơn cả một bài văn

Hơn cả một bài văn
2012-06-03 12:58:23

TT - Sống trong xã hội hiện đại, người ta thường đánh giá cao những giá trị hữu hình, nên lòng trung thực trở thành “món hàng xa xỉ” không đến được với số đông.

"Thói dối trá..." ở đề văn gây tranh cãi
2012-06-03 12:57:58

TT - Đề thi môn văn yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về “Thói dối trá là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội”. Nhiều giáo viên, giảng viên cho rằng...

Gợi ý bài giải môn địa lý

Gợi ý bài giải môn địa lý
2012-06-03 12:57:40

TTO - Mời các thí sinh và phụ huynh xem bài giải gợi ý môn địa lý thi tốt nghiệp sáng nay 3-6. Thí sinh nộp bài sớm, tiếng nói cười rôm rả… là ghi nhận chung tại các hội đồng thi.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết