Cập nhật:  GMT+7
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7gzLhu5vDgMOtdOG7neG6vOG7hy934buL4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVd1w7NzaeG7g+G6vzMkJeG7gcOtLcOtUuG7gsOt4bqgd+G6sMOtxKh5w4rhurvDrcSo4budw4rDrcSoeeG6u8Otw4Dhuq5yw6134bqiw7PhuqB2w63huqB3eOG7qcOKw63hurzhurjFqeG6oMOtcsOycsOtdMOCeMOt4bqg4bq+eMOtRMOtUuG6suG6oMOtVMO14bqiw63hur9R4buNw60x4buzw7PDrS3DrcSD4buE4bqgdsOtM+G7jcOK4buB4bq94bq94bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzN3deG6osOtw4FG4bqo4bqgdsOtSsOtJHdGw60zw7LhurvDreG6uuG7m8OAw6104bud4bq8w61yxILhuqDDrXbhuq54w61y4bubSsOtw4nDisO1w63huqDhuqbhurvDreG6uuG7m8OAw63hurzDs+G6oHfDreG6vMOycnfhurvDreG6vMONw63DgU3DrXfhuqLDs+G6u8Ot4bq8eMWpw4rDrUF3w7LhurzDreG6vHfDteG6ouG6u8Ot4bq8w7PDgMOt4bq8eMWpw4rDreG6vHfDteG6ouG6vcOtMuG7m8OAw6104bud4bq8w61yw4PDrXLhu4LDreG6vOG6uMSC4bqgw61z4buNeMOtxKnDrXLDgOG6u8Ot4bq8d+G7m+G6oMOtcsOz4bqiw61rw6zDrXLDgOG6u8OtcsODw63DgeG6suG6oHbhurvDrUV3eMaw4bqgw63DgcOyw61x4bujw4rDrXPhu4Zy4bq7w63DgOG7leG6vMOt4bq84bq4xanhuqDDrXLDg8Otw4HhurLhuqB2w63hurx3RsOz4bq7w61xw73Ds8OtcsODw63hurjDvcOzw63DgeG6suG6oHbDrXJH4bqgduG6u8Otd+G6osOzw63hurzhuqLhurvDrXTDuUXhurvDrcOBw7PDgMOt4bq8ecOA4bq9w60kw4PDrXLDg8Ot4bqgdsOKw4LhuqDDrXbhurRyw63hurxIw60z4bq4w4rhuqB2w609T+G6u8Otc8OKw63huqB34bufRcOt4buK4buN4bqiw63Eg3jhu6vhurzDrSTDs8OAw61Bd+G6osO14bqgdsOt4bqg4buRw4DDreG7i2/DrG/hurvDreG6usOzw4rDrXTDg8Otw4Dhuq5yw6134bqiw7PhuqB2w61Bd+G7k0XDreG6oOG6qHjhurvDreG6uMOzw6134bqiw7PDrcOJw4rDs+G6oHfDreG6oOG7kcOA4bq94buHL0Xhu4Phu4fhurzDs3HDgXXDreG6uuG6vErDgXXhuqtpw4DDs+G6uHZ44bqgw6nhu4lFxKjDrcOzw4rhurzhuqJp4buD4buH4bq84bq44buD4buH4bq8c+G7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtw7PDgeG6vOG6q2ky4bubw4DDrXThu53hurzDrS3DreG6oHNpw63hurrhurhy4bqraXfhurzhurxFw6kvL+G7iOG7iOG7iOG6veG6vHfDs+G6oHfhuqB4deG6oOG6vXLhuqLDgOG6veG7iuG6oC8geHLhurzDiuG6uHXhurrhu4nDrOG7i+G7iWwvUuG6ouG6oHZT4bqi4bqgdi/DrGzDrGzhu4vhu4kv4bq6w7PDgC1zw7Phurwt4bqgc+G6veG7uUV24bq5ReG7inVz4buvbWzhu6/DrG/hu4vhu69vdXJqdXJpL+G7g1Lhu4LDreG6uuG7m8OAw6104bud4bq8w61Ew61S4bqy4bqgw61Uw7XhuqLDrS3DrcOV4bqgd8Opw61A4bq9xINK4buHL0Xhu4Phu4cv4bq8c+G7g+G7hy/hurzhurjhu4Phu4cv4bq8w7Nxw4F14buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NSxILhuqDDreG6vHd14bqiw63DgUbhuqjhuqB2w61Kw63Eg+G7hMOtMMOK4bq0csOtM+G6uMOK4bqgduG6u8Ot4bq64bubw4DDrXThu53hurzDrcOA4bqucsOtd+G6osOz4bqgdsOt4bqgd3jhu6nDisOtRMOtw4DhuqThurzDreG6uuG6tMOt4bqg4bqoeMOt4bqgd0bDrSR44bqgd8OtUcO94bqgd+G6u8OtUcO94bqgd8OtM3fDiuG7n+G6oMOt4buK4buNw61yw7Jyw610w7XhuqLhur3DrTLhu5vDgMOtdOG7neG6vMOtcsSC4bqgw6124bqueMOtw4Hhu43DreG6uuG7m8OAw63huqDDs8OA4bq7w63hurrhu5vDgMOt4bq4SOG6oHbhurvDreG6uuG7m8OAw63DicOKSsOtceG7o8OK4bq9w60kw4PDrcOB4buNw63DgeG6ouG7jXjDrXLhurDDreG6vHfhu5vhuqDDreG6vHfDteG6osOt4bq64bq04bqgdsOtc8OzeOG6u8Ot4bq8d+G7m+G6oMOtw4Dhuq5yw63hurzhurDDs8Ot4bq4w7PDreG6usOy4bq8w6104bud4bq84bq7w63DgOG7jcOKw6104bqww63huqB34buP4bq84bq5w63hurjhu63DrcOA4bufReG6u8Otd8O94bqgd8Ot4bq8d+G6onjhur3DrSPDssOtdOG6qOG6oMOtw4Dhuq5yw6104bq0eMOt4bq/4buJw63DgcOyw63DgOG6rnLDrXThurR4w61yw4PDrUF5cnfDreG6vHdG4bqqcsOtQXfDsnLDreG6oHfDs8OK4buB4bq7w61yw4PDrXLDiuG6tOG6oHbhurvDrUV3eMaw4bqgw63EqOG6osOz4bqgw63hurzhurjEguG6oMOtc+G7jXjDrXfDs0rDrXfDveG6oHfDrXHDsuG6oHfDrXHEguG6u8Otw4DDukXDrcOBRkPhuqDDreG6usOD4bqgduG6u8Otw4Dhu5XhurzDrXNG4bqqeMOtcsODw63huqB3eOG7qcOKw63DgeG6suG6oHbDrcOA4buNw4rDreG6vOG6uOG7k+G6oHbDrcOB4buGcuG6vcOtMeG7rcOtxKjhuqLhu5PhuqDDreG7iuG7jcOtRXfDveG6oHfDreG6vOG6osOt4bq8d+G7jeG6oHfDrXLhu4Lhur3DrSR2RkJ4w63hurzDs8Ot4bq8d0ZC4bqgdsOtc+G7gOG6oHbDreG6uOG7rcOt4bq/cuG7guG7gcOt4buK4buNw63DgcOyw63hurrhu5vDgMOtdOG7neG6vMOtw4Hhu43DgMOt4bq8d8OK4bq0csOtcnfDjMOzw61x4bur4bqgd8Otd+G6ouG7lXLDreG6oOG7ncOKw63hu5HhuqDhur3DrTN3RkLhuqB2w63hurx3w4rDrXfDsnjDrcOJw4rDs+G6oHfDreG6oOG7kcOA4bq7w61z4buA4bqgdsOt4bq8RuG6qHjDrXfDs0rDrUV34bqoeMOtQXfhurLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDUuG6suG6oHbDrXPhu4bhuqB24buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzN3deG6osOtw4FG4bqo4bqgdsOtSsOtxIPhu4TDrTDDiuG6tHLDrTPhurjDiuG6oHbhurvDrXLhu4LDreG6uuG7m8OAw6104bud4bq8w61yw4PDreG6vMOycsOtc+G7huG6oHbDrcOBQ3jDreG6vHjhu7HDiuG6u8Ot4bqgd8OK4buf4bqgw63hurzhurjhu43huqB24bq7w63DgeG7jcOAw63DgeG6ouG6oHbDrXRCw4Dhur3hur3hur3hurvDreG6oHdG4bqgdsOt4buK4bqqeMOtw4F44bupw4rDrXLDs+G6osOtcsODw63hurx34buxw6124bubSsOt4bqg4bqy4bqgw63DgMONw7PDreG7iuG7jcOt4bq4w7PDreG6oHd44bupw4rDrcOAw4LDrXfhurJ44bq9w61T4bub4bqgw612eMOz4bqgw63hurx3RkLhuqB2w63DgeG7nUrDrXLhu4LDreG6uuG7m8OAw6104bud4bq8w63huqB24bubw4DDreG6uEZDw4rDrcOK4bq04bqgduG6ucOtw4HDssOt4bqg4budw4rDrXLDs+G6oHfDreG7keG6oMOtdnjhur5Fw612eMO1eMOt4bqgd3jhu6vhurzDrXLhuqjDreG6vHfhu7HhurvDrcOB4buNw4DDrcOAw7LhurzDrXbDs+G6oOG6vcOtUsOz4bqgd8Ot4bq4w7PDisOt4bq64bubw4DDrXThu53hurzDreG7keG6oMOtcsODw63hu4rhu7PDreG6oHbhuq7hurzhurvDrXfhuqh4w61yd8OKw7PDrXZ44bq04bqgdsOt4bqgd0bDreG6uMOzw4rDrcOAw4LhuqB2w63hurzhuqh44bq7w63huqB3RuG6oHbDrUF34bqy4bqgdsOtcsODw63huqB34bqq4bq84bq9w60y4bubw4DDrXThu53hurzDrXLDg8OtcsOycsOt4bq8w7Jyw61z4buG4bqgdsOt4bq84bq44buzw63DgXjhu6vDiuG6u8Ot4bqgd0bDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrXJ3R+G6oHbDreG7injFqcOAw61Bd+G6qkXDreG6oMODw612eOG6vkXDrXZ4w7XDgMOt4buKeMWpw4DDreG6ukbhuqB2w63hu4rhu43DrXZ4w7XDgMOtdMOzw4rhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDM+G6uEZC4bqgdsOtd0NFw61Bd8ODw63hurx4xanDiuG6u8Ot4bq64bubw4DDrXThu53hurzDrXfhuqLhu4/hurzDrXThuqThuqB2w612eOG6vkXDrcOB4buNw4DDrXZ4w7XDgMOt4bq84bq4SMOtdsOzesOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtd+G7q8Ot4bq8eMWpw4rDrXfDg8Oz4bq7w612eMO1w4DDrXTDs8OKw61x4buG4bqgduG6vcOtMuG7m8OAw6104bud4bq8w61yxILhuqDDrXZ44bq+RcOtdnjDtcOAw63hurzDsuG6osOtccOD4bqg4bq9w61T4buA4bqgdsOt4bq64bubw4DDrXThu53hurzDrXZ44bq+RcOtdnjDtcOAw61y4bqo4bqgw6134bqiw63hu4rhu43DreG6usOKSuG7reG6oOG6ucOtc+G7gOG6oHbDrXJ34bqiw63DgOG6pOG6vMOt4bq64bq0w63hurzhurhGQuG6oHbDrXdDRcOt4bqgw7PDgMOtdnjhuqp4w61x4bud4bq8w63DgUly4bq9w60y4bubw4DDrXThu53hurzDrXRGQ3LDrXPhu4DhuqB2w63huqB3eOG7qcOKw63hurzhurjhuqLhuqB2w63huqB3w4zhuqB2w61x4bur4bqgd8Ot4buK4bupw61zw7PDreG6oHdGw612d+G7peG6ucOtc+G7gOG6oHbDrcOB4buNw4DDrXHhu414w63hurx3w4rhurRyw63hurzhurjhu7PDrXZ4w4rhuqDDreG6usOy4bqg4bq5w61z4buA4bqgdsOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtceG7q+G6oHfDreG6uuG6sHjDreG6vHfhu5/huqDhurvDreG7injFqcOAw63hurx34buf4bqg4bq5w612eMO1eMOtdOG6pHLDrXJ34bqiw612w7PhuqDhur3DrSN44bupw4rDrXPhu4DhuqB2w63hu4vDrC3hu4trw6124bq44bq7w61z4buP4bqgdsOt4bq8d8OK4bq0csOt4bq64buTcsOtd8OzSsOt4bq8d8OK4bq0csOtd8O0w4Dhur3DrVLDg8Ot4bq8d+G7scOt4bq8w7LhuqDDrXHhuqThurzDrcOK4bq04bqgduG6ucOtd+G6ouG7lXLDrUV3w7PDrcOK4bq04bqgdsOt4bqgd0bDreG6vOG6uOG7jcOt4bq/4buLw6zDrXbhurjDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDreG7i8Otw4F54bq8w63huqBG4bqqcsOt4bq64bqyeOG7geG6u8Ot4bqgxrDDisOtRXfDs8Ot4bq4RkPDisOt4bq8d8O9w61yd+G7tcOtc+G7gOG6oHbDrcOBeOG7qcOKw63hu4kta8OtduG6uMOtceG6pOG6vMOt4bq44butw63hurzhurjhuqLhuqB2w63hu4vDreG6oHbhu41K4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g1LEguG6oMOt4bq8d3XhuqLDrcOBRuG6qOG6oHbDrUrDrSR3RsOtM8Oy4bq7w61x4bqkw61Fd+G7n+G6oMOtc+G7gOG6oHbDreG6vOG6ouG7jeG6oMOtcuG7m0rDreG6v0V34buj4bqgw63hurx34bub4bqgw63hurzhurjFqeG6oMOtw4Dhu5XhurzDrXThu53hurzhu4HDreG7iuG7jcOt4bq44but4bq9w60jw7LDrXLDg8Ot4buK4buzw6134bqoeMOtdOG7k+G6oHbhurvDrXLDs0rhurnDreG6vHnhuqB3w63DgeG7j+G6oHfhurvDrXLDg8OteeG6vMOtdOG6pHLDreG6v3bhu5tKw63huqDhurLhuqDDreG6oMaww4rDrXPhu4DhuqB2w63DgXjhu6nDisOtcsOz4bqi4buB4bq9w60x4butw61yw4PDreG7iuG7s8Ot4bqgduG6ruG6vOG6u8OtcsOzSuG6u8Ot4bq8eeG6oHfDrcOAw7Lhurzhur3DrVLhurLhuqB2w61z4buG4bqgdsOpw63hurx3w7PhuqB3w63huqB3eOG7q+G6vMOt4bq/d+G7j8Ot4bq64bq04bq84buB4bq7w63DgUN4w63huqB44burw4rhurvDrXZ4w7V4w6104bqkcuG6vcOtUnfhu4LDreG6vOG6uOG7s+G6u8Ot4bq84bqi4buN4bqgw61y4bubSsOtcnfDjMOzw63hurx44buxw4rDrXRGQuG6oHbDrXPhu4/huqB2w63hu4nhur3DrTHhu63DrXPhu4DhuqB2w61yd8OMw7PDrXTDs8OKw63hurjhu5HhuqB24bq7w610w7PDisOtceG7huG6oHbhurvDrXLDtcOAw63DgOG7j+G6ouG6u8OtceG7q+G6oHfDrXbDs+G6oOG6u8OtcsOz4bqiw613w4pKxrDhurzDrcOyReG6u8Ot4bq8eOG7scOKw610RkLhuqB24bq7w63huqB3eOG7rcOAw63hurzhurjhu4DhuqB2w610RkLhuqB2w63hurx44buxw4rhur3DrUB44bqgd8Ot4bqgdnd44burw4DDrXPhu5vhuqDDrXZ4w7PhuqDDrUTDrSTDs8OAw61x4bqkw63hurx3RkLhuqB2w61z4buA4bqgdsOtcuG7gsOt4bq64bubw4DDrXThu53hurzDreG6oOG7ncOKw63huqBG4bqqcsOtw4rhurThuqB2w63DgeG7jcOAw63hurx3w4rhurRyw61x4bqm4bq9w60kduG6ouG7jXjDreG6uMOzw61BeOG6oHfDreG6oHZ3eOG7q8OAw61z4bub4bqgw612eMOz4bqgw61yxILhuqDDrXPhu4DhuqB2w63hurrhu5vDgMOtdOG7neG6vMOtcnfDjMOzw63hurrhurB4w63hurx34buf4bqgw63hu4rhu43DreG6uuG6sHjDrXHhu43huqB2w63DicOKw7PhuqB24bq9w61X4buP4bq8w63DicOKw7XDreG6uuG7m8OAw6104bud4bq8w61Bd3jDreG6oHbhu5vDgMOt4bqgRuG6qnLDreG6uuG7p8Ot4bq84buP4bqiw63hurjDs8Otw4DhuqThurzDreG6vHdHw61BdeG6osOt4bqgd0bDreG6vHfhu49yd8OtcsODw63hurx34buxw61z4buA4bqgdsOtdOG7k0XDrcOA4buG4bqgw63huqB34bqu4bq8w63hu4rhu43DrXLDsnLDreG7isaw4bq8w610R+G6vOG6vcOtI3jhu6nDisOtc+G7gOG6oHbDreG7i8OsLeG7iWvDrXbhurjDrUF34bqyL+G6oHbhu41K4bq7w61z4buP4bqgdsOt4bq8d8OK4bq0csOt4bq64buTcuG6vcOtM3fDs+G6oHfDrTPhu4DhuqB24buHL0Xhu4M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến
2024-06-21 05:30:00

QTO - Dẫu biết nghề báo đối với phụ nữ rất vất vả, gặp không ít thử thách nhưng vì đam mê, nhiều chị em vẫn chọn. Không chỉ quyết tâm khắc phục khó khăn để...

Thắm tình đoàn kết Việt - Lào

Thắm tình đoàn kết Việt - Lào
2012-06-06 11:34:34

(QT) - Những ngày cuối tháng 5, cơn nóng oi bức của mùa hè dần bị xua tan đi, trời Đông Hà như xanh trong, dịu lại. Đó là điều kiện thuận lợi để chúng ta đón tiếp đoàn lãnh đạo...

“Đại sứ của hòa bình”

“Đại sứ của hòa bình”
2012-06-05 12:22:30

(QT) - Từng là người lính trên chiến trường Trường Sơn nên ông Lê Kim Thơ, nguyên Giám đốc Nhà máy 334 luôn trăn trở với những thiệt hại mà người dân Quảng Trị gánh chịu sau...

Những việc làm thấm đượm nghĩa tình

Những việc làm thấm đượm nghĩa tình
2012-06-05 12:22:06

(QT) - Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua 5 năm triển khai đã trở thành trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan toả sâu rộng và...

Ước mơ bé nhỏ của trẻ vùng cao

Ước mơ bé nhỏ của trẻ vùng cao
2012-06-05 12:17:00

(QT) - Thông thường, người ta chỉ ao ước về những thứ mình còn thiếu thốn. Thế mới có chuyện các em bé vùng cao ngày ngày vẫn nuôi những ước mơ rất nhỏ bé, bình dị - một bữa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết