Cập nhật:  GMT+7
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7uOG7meG6v3HhurPhu7nGoXLhu5nhurNqc8OpcuG6s+G7ocOy4bu54bqzIeG7leG7j+G7ueG6sy3hurNQw6lz4bqhL+G7mcOi4bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu5hrxJHEqeG6t+G6o8Oh4buy4bu4w6DhurMt4bqzUuG7meG6tHLhu5PhurNy4buTw6nhuqzhurPhu4lBxanhu5XhurPhu7nhu5llcuG7k+G6s+G6qTjhurPhu4nhu61y4bqzcnRy4buT4bqzc+G7leG6s+G7i+G6ruG7ieG6s+G7ieG6osSR4bqzccOAxJHhurPhu5nDqOG6s8SpaHLhurPhu4vhu5vhurPhuqZBxJHhurPhu7nEkXLhurNq4buVOOG6s+G7ueG7tXbhu5XhurNK4buncuG7k+G6s+G7mMOp4bqzcuG7mcSC4bqz4bqmxJFy4buZ4bqz4bu54bu1c3Lhu5M44bqzxKnhu5tB4bqzcOG6ueG7lTnhurNKdOG6s3DDqeG6s2rhu5Xhu41B4bqz4buh4buV4buPcuG6s+G7ueG7mUFpcuG6s3B34buV4bqzasO14bqz4buJ4buZw4Fy4buT4bqz4bu5xJHhurNqdHLhurPhu7nhu5XDssO94bqzanPDqXLhurNw4bq9cuG7meG6s2rhurlz4bqz4buK4bup4bqz4buyQcWp4buJ4bqzw73hu5l1cuG7k+G6s3LEguG7r+G7ieG6s+G7iOG7mMSo4buIUsSo4bqzUMOpczjhurNw4bq9cuG7meG6s2rhurlz4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7tsSRw4LEkXJyxJHhu6Hhu5lr4bu5OOG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7bEkXDEkcOCxJFy4bqzw4LDqeG6s2rhurnhu5XhurPEqeG7leG7j3LhurPhu4ll4buJ4bqz4buL4bq7cuG6s3DDqXLhu5PhurPhu6HDsuG7ueG6s3Lhu5Phu5nhu6PEkeG6s+G7ieG6osSR4bqz4buZxJHhu5XhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu54bu1w7Ny4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu4ll4buJ4bqz4buL4bq7cuG6s3DDqXLhu5PhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7mUHhuqzhu49y4bqz4buYxILhu69y4buT4bqz4buYdMSROOG6s0rEkeG7oeG7teG7p3Lhu5PhurPDoeG7skHhurty4buT4bqz4bu44bu14bubw6DhurNqw7Jy4bqzxKnhurbhurPhu5nhu6nhu5XhurNy4buT4buZ4bub4bqz4bu34but4bqz4buhw7Lhu7nhurPhuqnhurNyw6px4bqz4buhw7Lhu7nhurNy4buT4buZ4bujxJHhurPhu4vhurtyLeG6s+G7i+G6u3LhurNqxanhu5XhurPEqeG7leG7j3LhurPhu5nEkeG7leG6s+G7i8OzcuG6s+G7i+G7lcOzcuG6s+G7k+G7leG7r+G7leG6s2rEgnfhu4nhurPhu7nhu6vhurPhu4nhu5nhuq7hu4nhurN44bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqzw73hu5nFqeG6s0rhu6dy4buT4bqz4buYw6k54bqzSmbhuqzhurNww6nhurPhu5nhu6nhu5XhurNy4buT4buZ4bub4bqz4buJdOG6s+G6qOG6s3Lhu5Phu5nhu6PEkeG6s+G7s0HEkXLhurPhu7nhu7XDunLhu5M44bqz4buh4buZ4buDcuG7k+G6s2rhu5ty4buZ4bqz4bu5xqFy4buZ4bqzanPDqXLhurPhu6HDsuG7uTjhurPhu7fhurbhurPhu5l3w73hurPhu7ll4buJOOG6s+G7k+G7lcOBw73hurNqeeG6s3DDrHLhurNy4buZxJFB4bqz4buJ4bqixJHhurNy4buZZnLhurPEqWZy4bqz4buZxJHhu5XhurNyxILhu6/hu4nhurNydOG7leG6s+G7ieG7mUFy4buTOOG6s+G7ieG6osSR4bqz4buyQeG6u3Lhu5PhurPhu7jhu7Xhu5vhurPDguG7r+G7leG6s+G7tsSRw4LEkXJyxJHhu6Hhu5lr4bu54bqzw4LDqeG6s+G7tsSRcMSRw4LEkXLhurNydOG7leG6s+G7teG7lcOzcuG7kznhurPhu7jhurDhurNyw6px4bqz4bql4bq14bq14bqpOOG6s3Dhur1y4buZ4bqzauG6uXPhurPhu7JB4bq7cuG7k+G6s+G7uOG7teG7m+G6s8OCw6nhurPhu5nEkeG7leG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7bEkcOCxJFycsSR4buh4buZa+G7uTjhurPhu7bEkXDEkcOCxJFy4bqzauG6veG6s+G7ueG7mcWpcuG7k+G6s3Lhu5ln4bu54bqzw73hu5ll4bu54bqzauG7qXLhu5PhurPDveG7mXNy4buT4bqz4bu54bu1w6lzOOG6s+G7ueG7q+G6s+G7ieG7meG6ruG7ieG6s+G7oeG6qOG6s+G7ocOy4bu54bqzcuG7k+G7meG7o8SR4bqz4buL4bq7ci3hurPhu4vhurty4bqzasWp4buV4bqzxKnhu5Xhu49y4bqz4buZxJHhu5XhurPhu4vDs3LhurPhu4vhu5XDs3LhurPhu5Phu5Xhu6/hu5U54bqzUMOB4buJ4bqzamhB4bqz4buZxJHhu5XhurPhu4vDs3LhurPhu4nhu5nDunLhurPhu4nhu4fDveG6s+G7i+G6u3LhurPhu6DEkeG6s+G7uMOqcuG7k+G6s8Oh4bu54buZ4bub4bqz4bu54bu1Z3LhurNQxJFz4bqz4buK4bq7czjhurPhu5jEguG7r3Lhu5PhurPhu5h0xJHDoDjhurPhu4vhurty4bqzSmty4bqz4bu2xJHhurMh4buDcuG6s8Oh4buZQeG6rOG7j3LhurPhu7bDs+G6s8Od4buncjjhurPhu7bEkcOCxJFycsSR4buh4buZa+G7ucOg4bqzasO14bqzcMOpceG6s2rhu5XDtXHhurPhu6HhuqjhurPhu6HDsuG7uTjhurNqdOG6s3DDqeG6s8OCw6lz4bqz4bu54buZZXLhu5PhurPhuq0v4bql4bq14bq14bqpOeG6s+G7uOG7lcOyw73hurNqw7Jy4bqzcMOp4bqz4buh4bqo4bqz4buhw7Lhu7nhurNy4buT4buZ4bujxJHhurPhu5Phu5XhurTEkeG6s+G7i+G6u3LhurNQxJHhurNQxJHhuqzhurPDoeG6puG6veG6s8SQ4bqzUuG7k3M44bqz4buZQeG6rOG7j3LhurNKxJHhu6Hhu7Xhu6dy4buTw6DhurPDguG7r+G7leG6s+G7i+G6u3LhurNQxJHhurNQxJHhuqzhurPEkOG6syl04buV4bqzw6Hhu4nhuqBx4bqz4buL4bq7cuG6s+G7lOG7lDjhurPhu5lB4bqs4buPcuG6s+G7tsSR4bqzUUHGsOG7lTjhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu2xJFwxJHDgsSRcsOgOOG6s2rDsnLhurPhu7nhu5llcuG7k+G6s2Qv4bql4bq1w6LhurXhurPhu7lzw6ly4bqz4buL4bup4bqz4bql4bqnL+G6peG6p+G6s+G7ieG7h8O94bqz4buL4bq7cuG6s2rFqeG7leG6s8Sp4buV4buPcuG6s+G7mcSR4buV4bqz4buLw7Ny4bqz4buL4buVw7Ny4bqz4buT4buV4buv4buV4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7JB4bq7cuG7k+G6s+G7uOG7teG7m+G6s8OC4buv4buV4bqz4bu2xJHDgsSRcnLEkeG7oeG7mWvhu7nhurPDgsOp4bqz4bu2xJFwxJHDgsSRcuG6s2rhur3hurPhu5lzw6ly4bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurPhu7nhu6vhurPhu4nhu5nhuq7hu4nhurPhu6HhuqjhurPhu6HDsuG7ueG6s3Lhu5Phu5nhu6PEkTnhuqHhu7nEkeG7i3Br4bqz4bu34bu54bqscGsw4bq3ccSR4bu14buT4buVcjbhuqXDveG6puG6s8SRQeG7uXPhurfhuqPhuqHhu7nhu7XhuqPhuqHhu7nEqeG6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu4k54buLxJFz4buzQcSRcuG7k+G7ueG7teG7lTnDgnIvxKlr4bu34buh4bu5c8O9L3Jr4bqk4bu3L8Oi4bql4bql4bqnL+G6rWPEqeG6p8Oiw6Lhuqfhuq3huqfhuq3hu7nhuqnhuqti4bqrYnDDojnhu5/DveG7k+G6t+G6sy/huqPhuqEv4bu5xKnhuqPhuqEv4bu54bu14bqj4bqh4bu54bu14bqj4bqh4bu5xKnhuqPhuqHDveG6o8SoZnLhurPhu4vhurty4bqzUHPEkTjhurPhuqbhur3hurPhu4rEkeG6s+G7uGhy4buTOOG6s+G7mMSC4buvcuG7k+G6s+G7mHTEkeG6s8OCw6nhurPEqWZy4bqz4buL4bq7cuG6s+G7tOG6uTjhurPhu7bEkeG6s1FBxrDhu5XhurPDoVDDqXPDoOG6s3F44bqz4buJc3LhurNqxIJ2cuG7k+G6s3LFqeG7leG6s+G7mcSR4buV4bqz4buL4bq7cuG6sy3hurPhurpy4buZNuG6s8Od4buYxJBS4bqzw53hu5gm4buu4buI4bqz4bu44bu0QFLhu5LhuqEvw73huqPhuqEv4bu5xKnhuqPhuqEv4bu54bu14bqj4bqhL+G7ucSR4buLcGvhuqPhu4rDqeG6s+G7iXNy4bqz4buJZeG7ieG6s+G7i+G6u3I44bqzcMOpcuG7k+G6s+G7mcSR4buV4bqz4buLw7Ny4bqz4buL4buVw7Ny4bqz4buT4buV4buv4buV4bqz4bu54bqw4bqzcGZB4bqzauG6veG6s+G7iXThurNxxanhu5XhurPhu7NBxJFy4bqz4buZ4buP4bqz4buZw7rhurPhu5nDqXLhu5M44bqz4buZQeG6rMOy4bu54bqz4bu54buZxaly4buTOOG6s+G7k+G6v3LhurPhu4t04bqzw4Lhu6/hu5XhurNy4buZxJFBOOG6s+G7ieG7meG7lcSR4bqz4bu3buG6s+G7i8SRc+G6s3Lhu5Xhu41x4bqzw4JB4buVOOG6s3Lhu7Hhu5XhurPhu4tBxrByOeG6s8Soc+G6s2p04bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurPhu6HhuqjhurPhu6HDsuG7ueG6s3Lhu5Phu5nhu6PEkeG6s+G7icOpcuG7k+G6s+G7ueG7meG6v+G7ueG6s+G7ieG7meG7h+G7ueG6s+G7ucahcuG7meG6s2pzw6ly4bqz4buhw7Lhu7k44bqzamXDveG6s+G6rnLhu5PhurNqxIJ34buJ4bqzcHVy4buT4bqzcXNy4buT4bqzanfhu5XhurPhu4nhuqLEkeG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPEqWZy4bqz4buZxJHhu5XhurPhu4vDs3LhurPhu4vhu5XDs3LhurPhu5Phu5Xhu6/hu5U54bqzIeG7r+G7leG6s+G7ucahcuG7meG6s+G7ieG6u3HhurPhuqZ0ceG6s+G7k+G7leG7jXLhu5M44bqz4buJ4buZ4buVxJHhurNy4buTw7rhu7nhurPhu7du4bqz4buLw4Dhu5U44bqzcuG7meG6tHLhu5PhurNyw6px4bqz4buzQcSROOG6s0rhurty4buT4bqz4buL4bupOOG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurPhu7NB4bqs4buNcuG6s8OCw6nhurNy4buZZnLhurPEqWZy4bqz4buyQeG6u3Lhu5PhurPhu7jhu7Xhu5vhurNwQeG7p3LhurPhu5nEguG7r3Lhu5PhurPDguG7jeG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G7i+G6uXLhurPhu7nhu5lmcuG6s+G7ueG7meG7lcOy4bu5OOG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzauG7leG7jUHhurPhu6Hhu5Xhu49y4bqzcuG7k2Zy4bqz4bu3ZeG7ieG7meG6s+G7iXVy4bqza3PhurPhu5ltw73hurNy4buZxIJy4buT4bqz4buZw6ly4buT4bqzcsOqceG6s+G7ueG7nXLhu5nhurNq4buNQeG6s8Spw6ly4buZ4bqzcuG7meG7leG7jUHhurPhu7nhu53hurNqxrBy4buT4bqzasO14bqz4buZ4bux4bqz4bu54bu1d+G6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buZw7rhu4k44bqz4bu54bu14bq5ceG6s+G6pmU44bqz4buJQXLhu5PhurPhu4lnw73hurPhu4lm4bqs4bqz4buJc3LhurPhu5Phu5XFqXLhu5M44bqz4bu54buVw7Jy4bqz4buZw6ly4buZ4bqzauG7leG7jUHhurPhu7nhu7XEkeG6s3Lhu6dy4buT4bqzcuG7k+G7meG7leG7j8O94bqzw4LDgHLhu5PhurPhu4vhu5XDs3LhurPhu5Phu5Xhu6/hu5U44bqz4buT4buVw4HDveG6s+G7oeG7meG6u3PhurPhu7dl4bu54bqz4buJZeG7ieG6s8Sp4bq24bqzZXLhurPhu7nhu7XGsHLhu5PhurPhu7XhurBy4buTOOG6s+G7iWbhuqzhurPhu4nhu6dy4buT4bqzcuG7k+G7meG7leG7j8O94bqzcuG7mcSC4bqz4buJw6nhurPDveG7mcOzOOG6s+G7icSRc+G6s+G7t0E44bqz4buJZuG6rOG6s+G7ueG7lcOzQTjhurPhu7fhur9yOTk54bqz4buYw6ly4buT4bqzcsOqceG6s2pzw6ly4bqzcOG6vXLhu5nhurNq4bq5c+G6s+G7icSRc+G6s+G7iWfDveG6s+G7mcSR4buV4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7ueG7mcSCdnLhu5PhurPhu7nhu6vhurPhu4nhu5nhuq7hu4nhurPhu5nhu6nhu5XhurNqw6lxOOG6s+G7ueG7tcSRc+G6s2rhu6vhu5XhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzcuG7k+G7meG7leG7j3E44bqz4buT4buV4bq74buV4bqz4buzQeG6rMOy4bu54bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPDgsSC4buvcuG7k+G6s3Hhur/hu4nhurNy4bq74bqs4bqz4bu34buVcuG7mTfhurPhu5Phu5XDgcO94bqz4buL4bq5cuG6s2rDqXPhurPhu7nhurlz4bqz4buJZXLhurPhu4vhu6nhurPhu7NBZnLhurPhu7fhurY44bqz4buJ4buZ4buXcuG7meG6s+G7ueG7teG7mzjhurPhu5nDqXLhu5nhurPhu4nhu5nhu5dy4buZ4bqzw4LDqeG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4buT4buVZXPhurPDguG7lcOzcuG6s3jhurPhu4ll4buJ4bqz4buJZ8O94bqz4buZw7rhu4k54bqz4buK4bup4bqzauG7qeG7leG6s+G7iuG7lcOzcuG6s8O94buZdXLhu5PhurPhu7JB4bq7cuG7k+G6s+G7uOG7teG7m+G6s+G7k+G7lcOBw73hurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4bql4bqzxKnhurbhurNlcuG6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buZw7rhu4nhurN44bqzUcSCdnLhu5PhurNSc3Vy4buT4bqzw4LDqeG6s+G7mUHhuqzhu49y4bqz4bu2xJHhurNRQcaw4buVN+G6s8O94buZxanhu5XhurPhu5l3w73hurPDguG7r+G7leG6s+G7mOG7qeG7leG6s1Dhu5jDnVLhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu54bur4bqz4buJ4buZ4bqu4buJ4bqz4buJZeG7ieG6s3Dhu6/DveG6s8Sp4bq54bqs4bqz4bu54buVw7Jy4buT4bqzIeG7leG7j+G7ueG6s+G7ieG7mXPhurPDveG7meG6oOG6s3LhurThurNQw6lzOeG6s+G7iGXhu4nhurNy4buTw6ly4buZ4bqz4buyQWZy4bqz4bu34bq2OOG6s+G7mOG6u+G7leG6s+G7s0HEkXI44bqz4buI4buncuG7k+G6s8SRcuG6s+G7icOAcuG7k+G6s8OC4buv4buV4bqz4buJ4buZ4buXcuG7meG6s+G7s0Hhuqzhu41y4bqz4buJZeG7ieG6s+G6puG6veG6s+G7i+G7lcOzcuG6s+G7k+G7leG7r+G7leG6s3DDqXHhurPhu7nFqeG7ueG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu7ll4buJ4bqzasWp4buV4bqzcuG7k3Phurnhu5XhurPDgsOp4bqz4buT4buVw4HDveG6s3Lhu5lmcuG6s8SpZnLhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqz4bu5w7I44bqzw4LDqnLhurPhu5l0xJE44bqz4bqm4bq94bqz4buZ4bup4buVOOG6s+G6pnTEkeG6s2p04buV4bqz4buT4buV4bq7ceG6s3Lhu5Phu5nDqHM54bqzUuG7k8OpcuG7meG6szzhurPhu7nDsuG6s+G7skHhurty4buT4bqz4bu44bu14bubOOG6s+G7iuG7qeG6s2rhu6nhu5XhurPhu4rhu5XDs3LhurPDveG7mXVy4buT4bqz4buJ4bqy4bqzcuG7meG7leG7jUHhurNqc8OpcuG6s+G6rDjhurPhu4tl4buJ4bqz4bu34buj4bqz4bu3xJFy4buT4bqz4buh4buZZXHhurPhu4vhu49y4buZOOG6s2rhu5Xhu41B4bqz4bu54bu14bubOOG6s+G7iWfDveG6s+G7ueG7mUHFqeG7ieG6s+G7ieG7mXPhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPhu4vhu49y4buZ4bqzeOG6s+G7iWXhu4nhurPhu4vhurty4bqzcMOpcuG7k+G6s+G6psSR4bqz4bqm4bun4buVOeG6s+G7iHThurNy4but4buV4bqzcuG7mcSC4bqzeOG6s+G7i+G6u3LhurPhu4jhu5lrcuG7kzjhurPhuqbhur3hurPhu5jEguG7r3Lhu5PhurPDneG7mcOAcuG7k+G6s3Hhu7Hhu5XhurPhu6Hhu5nhu5XhurNy4buTxIJ24buV4bqzxKlmcuG6s3Lhu5lpcuG6s2rEgnfhu4nhurPhu5Phurlz4bqz4bu54bu1d+G6s+G7iWfDveG6s+G7ieG6osSR4bqzcuG7mcOp4bqzcsSC4buv4buJOOG6s3Hhu7Hhu5XhurPhu5Phu5XEkeG6s2rGoXLhu5nhurPhu7nhu5nEgnZy4buT4bqzxKnDqXLhu5nhurPhuqUt4bqn4bqz4buh4buT4bqz4buT4bq5c+G6s2rDteG6s3HEkXLhu5PhurPhu7fEkXLhu5PhurPhu5Phu5XDgcO94bqz4buL4bq7cuG6s+G7ocOy4bu54bqzcuG7k+G7meG7o8SROeG6s1Lhu5nhurRy4buT4bqzcMOB4buJ4bqz4buL4bub4bqz4bu54buZ4buVw7Ny4bqz4bu5xJHhu5U44bqz4buZc+G6uXLhurNy4bq5cjjhurPhu4nhu5nhu5dy4buZ4bqz4buzQeG6rOG7jXLhurPDgsOp4bqz4buJZeG7ieG6s+G7i8SRcjjhurNy4buTw6ly4buZ4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4buyQeG6u3Lhu5PhurPhu7jhu7Xhu5vhurNq4buNQeG6s+G7iXThurNx4buH4bu54bqz4buh4bubw73hurPhu7nhu5l24buV4bqzasO14bqzauG7qXLhu5PhurPDguG7lcOzcjjhurPEkXLhurPhuqLhu5U44bqz4buT4buVw4HDveG6s+G7i+G6uXLhurPDgsSCd+G7ueG6s+G7s0HEkeG6s+G7oeG7mXThurPhu6Hhu5nDqnI54bqz4bu44buXcuG7meG6s+G7ueG6sOG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhurXhuqnhurNqw7Jy4bqzcsSR4bqsOOG6s+G7iWXhu4nhurPhu4vhurty4bqzw73hu5nhu5fEkeG6s+G7skHhurty4buT4bqz4bu44bu14bub4bqzauG6veG6s+G7k+G7lcOBw73hurPhu4vhurty4bqzasWp4buV4bqzxKnhu5Xhu49y4bqz4buJ4bqixJHhurNQw6lz4bqz4buZ4butcuG6s+G6qeG6tTnhurXhurXhurXhurPhu5Phu5XFqXLhu5PhurPhu7fhur9y4bqz4bugZOG6rTjhurPDomI54bq14bq14bq14bqz4buJZuG6rOG6s+G7oWtz4bqz4bu5xJHhu5XhurPhu7nEgndy4buTOOG6s+G7ueG7tcOpceG6s+G7mXPEkeG6s8OCw6ly4buTOOG6s8Oi4bql4bqp4bqz4buh4buT4bqz4buT4buVxaly4buT4bqzcuG7k+G7p+G6s3DEkeG7lTjhurPhu5nhu61y4bqz4bqp4bq14bq14bqz4buJc3LhurPhu5Phu5XEkeG6s+G7t8OB4buJOOG6s+G7k+G7lcSR4bqz4buJaHE54bqz4buIZeG7ieG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7bEkcOCxJFycsSR4buh4buZa+G7uTjhurPhu7bEkXDEkcOCxJFy4bqz4buJw4Ny4buT4bqzauG6veG6s+G7iXThurNy4buZ4buV4buNQeG6s8Sp4bq24bqzZXI44bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7ueG7tcahcuG7meG6s2poQeG6s+G7ucSC4bqz4bqmZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s+G7meG7j+G6s+G7ueG7mcWpcuG7k+G6s+G7k+G7lcSRc+G6s+G7ueG7meG7p3Lhu5M44bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7mcO64buJOOG6s+G7ueG7teG6uXHhurPhuqZlOOG6s2rhu5Xhu49y4bqzcsSC4buv4buJOOG6s+G7ueG6sHLhu5PhurPhu4vEguG7r+G7ieG6s+G7ieG6u+G7leG6s+G7ueG7meG7leG7j3LhurNqduG7leG6s+G7t8WpcuG7k+G6s3Lhu5lmcuG6s8SpZnLhurPhu4ll4buJ4bqz4buJ4bqgceG6s+G6puG6vTjhurPhu7nhu5nhu6dyOOG6s+G7i+G6u3LhurPhu5Phu5Vlw73hurPhu4vhu5XDs3LhurPhu5Phu5Xhu6/hu5XhurPDguG7r+G7leG6s+G7skHhurty4buT4bqz4bu44bu14bubOeG6s1Lhu5Nzw6nhu5XhurPhu7XEkTjhurNy4buZduG6s+G7ueG7meG6tuG7ieG6s+G7meG7leG7j3LhurPhu6HDsuG7ueG6s3Lhu5Phu5nhu6PEkeG6s+G7i+G6u3It4bqz4buL4bq7cuG6s3HDqeG6s+G7ucahcuG7meG6s+G7mcahcuG7meG6s8SRcuG6s3Lhu5Vy4buZ4bqz4buJ4buZ4buXcuG7meG6s+G7ueG7teG7mzjhurPhu7nhu7Vp4bu54bqz4bu54bq24bqzxJFy4bqz4bu5c8OpcuG6s+G6puG6veG6s+G7meG7qeG7leG6s+G7oeG7mUHhurPDguG6tuG7ieG6s+G7i+G7lcOzcuG6s+G7k+G7leG7r+G7leG6s+G7iXThurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7ieG7mUHhuqzDtXLhurPhu4vhu5XDsnLhurPhu7nhu5fhu4nhu5nhurPhu4nhurbhu4k54bqzUuG7k8SCduG7leG6s8SpZnLhurPhu4l04bqz4bqo4bqz4bu54buZ4bqu4buJ4bqz4buZ4butcuG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurPhu4vhurtz4bqzw4Lhu4/hurNqxIJ2cuG7k+G6s+G7i+G7lcOzcuG6s+G7ieG7qeG7ueG6s3HFqeG7iTjhurPhu4nhu5nFqXLhu5PhurNw4bq54buV4bqz4buJZeG7ieG6s3Bz4bq54buV4bqz4bu54bup4buV4bqzw73hu5nhurlxOeG6s+G7iGXhu4nhurPhu5nDqXLhu5nhurPDguG7leG6s8OC4buV4bqzw73hu5nhurlx4bqzw73hu5llw73hurNwQWnhu7nhurPDguG7jeG6s+G7i+G7lcOzcuG6s+G7k+G7leG7r+G7leG6s2rEgnfhu4nhurNy4buZZnLhurPEqWZy4bqzw73hu5ll4bu54bqz4buZ4buV4buPcjjhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqz4bu54buVcuG6s+G7t+G7r3HhurPhu4nhu5lz4bqzcuG7k8OpcuG7meG6s+G7ieG7meG6ruG7ieG6s3LDqnLhu5M54bqz4buKw6nhurPhu4lzcuG6s3jhurPhu4vhu5XDs3LhurPhu5Phu5Xhu6/hu5XhurNq4bq94bqz4buJQXLhu5PhurPhu4lnw73hurPhu4nhu5lz4bqz4buK4bup4bqzauG7qeG7leG6s+G7iuG7lcOzcuG6s8O94buZdXLhu5PhurPhu5nhu61y4bqz4bqn4bq14bq14bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s+G7ueG7lXLhurPhu4l04bqz4buT4buVZeG6s+G7ueG7teG7mzjhurPhu7NBxJHhurNqdOG6s+G7i+G6v+G7ueG6s+G7k+G7leG6tOG6s8Oi4bql4bqr4bqzasWp4buV4bqz4bu5xIJ3cuG7k+G6s3FBxJHhurPhu4tlcjjhurPDgmly4bqz4buJ4buZQeG6rMO1cuG6s+G7ueG7tWXhu5XhurPDveG7mWzDveG6s+G7ieG7mWfhu7nhurNxxJHhurPhu7nDgeG6rDjhurPhu7nhu5lB4bqz4buT4buV4bq04bqz4buZ4butcuG6s+G6peG6teG6tTnhurXhurXhurXhurPDguG7lcOzcuG6s3HEkeG6s+G7ucOB4bqs4bqz4bu54burcuG7k+G6s+G7mXfDveG6s8OCw6nhurPhu5nDqXLhu5PhurPhu4nhu5nhuqDhu4nhurPhu6HhuqjhurPhu4locuG6s+G7t8SROOG6s+G7icOAcuG7k+G6s8OC4buv4buV4bqzcuG7meG7leG7jUHhurPhu6fhurPhu7nhu6c44bqz4bqma+G6s3Fl4bqsOOG6s+G7t8OBcuG7k+G6s+G7s0FmcuG6s8Sp4bqgcuG7kznhurNS4buTc8Op4buV4bqz4bu1xJHhurPhu4l1cuG6s+G7i+G6v+G7ueG6s+G7k+G7leG6tOG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzasWp4buV4bqz4bu5xIJ3cuG7k+G6s+G7i0Hhu6dy4bqz4buLZXLhurPDveG7meG6oOG6s3LhurThurPhu7NBxJHhurPhu4vhu5XDs3LhurPhu5Phu5Xhu6/hu5U44bqz4bu54bur4bqz4buJ4buZ4bqu4buJ4bqzasSCxJHhurNy4buTxIJ24buV4bqz4bu54bu1xaly4bqzauG7leG6s3LEguG7r+G7ieG6s3Lhu5Nzw6nhu5XhurPhu7nhu7Vl4buV4bqzw73hu5lsw705OTnhurMh4buV4buP4buJ4bqz4bu54bur4bqz4buJ4buZ4bqu4buJ4bqz4buT4buHw73hurNx4buH4bu5OOG6s+G7t+G7reG6s+G7ocOy4bu54bqz4bqp4bqzcsOqceG6s+G7ocOy4bu54bqzcuG7k+G7meG7o8SR4bqz4buL4bq7ci3hurPhu4vhurty4bqz4buZxJHhu5XhurPhu4vDs3LhurPhu4vhu5XDs3LhurPhu5Phu5Xhu6/hu5XhurNwaHLhurNyw6nhuqzhurNqw4Fy4buT4bqzw4LDqXPhurPhu7nhu5l24buV4bqzauG7lcO1ceG6s3HDqeG6s3Lhu5lmcuG6s8SpZnLhurPhu5nEkeG7leG6s3LEguG7r+G7ieG6s3BzcuG7k+G6s+G7ueG7tcO6cuG7k+G6s+G7oUPhurNy4buV4buPceG6s+G6qeG6teG6s3LDqnHhurPhu7nhu5nhu5XDsuG7ueG6s3Bpw73hurPhu7NBxJFy4bqz4buZ4buP4bqzcuG7k3Phurnhu5XhurPhu5Phu5XEkXPhurPDocOiZOG6q+G6pS3hurPhuqXhurXDouG6pcOgN+G6s+G6p+G6qeG6s3LDqnHhurPhu6HhuqjhurPhu5jhu5Xhu4/DveG6s8SC4buv4buJ4bqz4buZ4bq0QeG6s3Lhu5Phu5nhu5s44bqz4buZd8O94bqz4bu5ZeG7ieG6syHhu5Xhu4/hu7kt4bqzUMOpc+G6s8Ohw6JkYmIt4bql4bq1w6LhuqXDoOG6s3LDs3LhurPhu4nDqXLhu5PhurPhu4l04bqz4bqo4bqzcuG7k+G7meG7o8SR4bqz4bu3ZkHhurPhu7fhur/hu4k54bqzw53hu5ll4bu54bqz4buL4buVw7VB4bqz4bu54bq54buV4bqz4buJQeG7qeG7ieG6s+G7k+G7h8O94bqzceG7h+G7ueG6s3LDqeG6rDjhurNqxrBy4buT4bqz4buJ4buZ4buX4bqz4bug4buZw6px4bqz4buKQXLhurNKQeG7p3Lhu5PhurPDncOqcuG6s1Lhu5nEkTjhurMl4bqs4bqzw4Lhu5XDs3LhurPhu4rhu4jhu5jhurPhu7jhu7VBcuG7k+G6s8SC4butcuG7k+G6s0rhurty4buT4bqzUsSo4buIUeG6s1DDqXM44bqz4buK4buX4bqz4bu54buZxILhurPhu7jhu51y4buZ4bqz4bqi4bqsOOG6s+G7uOG7nXLhu5nhurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7tsSRcMSRw4LEkXI34bqzasawcuG7k+G6s+G7ieG7meG7l+G6s+G7iMSR4bqs4bqzKcO5cuG6s+G7oOG7mUFy4bqzUOG6ueG7ueG6s+G7tkHhurMhw6py4bqzUsSR4bqzIXNy4buTOOG6s8Od4buZdOG6s+G7iuG7l+G6s+G7ueG7mcSCOOG6s8Od4buZdOG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7tsSRw4LEkXJyxJHhu6Hhu5lr4bu54bqzauG7jUHhurNqZXLhu5nhurPhu5Phu5Vl4bqz4buJxJFz4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu6HDsuG7ueG6s+G7s0HhurvhurNq4bq54bu54bqzasSCd+G7ieG6s+G7t8SRQeG6s+G6qeG6s3LDqnHhurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4buhw7Lhu7nhurNy4buT4buZ4bujxJHhurPhu4vhurtyLeG6s+G7i+G6u3LhurPhu5Phu5XhurTEkeG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7bEkXDEkcOCxJFyOOG6s+G7tsSRw4LEkXJyxJHhu6Hhu5lr4bu54bqzw4LDqeG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7JB4bq7cuG7k+G6s+G7uOG7teG7mzjhurPhu6HDsuG7ueG6s+G7s0HhurvhurNqdOG6s+G7k3TDveG6s8O94buZaHLhurPDgkFy4bqzauG6v8O94bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4buZ4bq0QeG6s3Lhu5Phu5nhu5s44bqz4bu54bu1QeG6rOG7jXLhurPhu7nhu5nFqXLhu5PhurNqc8OpcuG6s+G7ocOy4bu54bqz4buT4bq/cuG6s+G7i3Q44bqz4bu5xILhu61y4buT4bqz4bu54buZZnLhurPhu7nEguG7rXLhu5PhurPhu7nhu7V34bqz4buJ4bqixJHhurNy4buZZnLhurPEqWZy4bqz4buZxJHhu5XhurNyxILhu6/hu4k54bqz4bumcuG7k+G6s+G7ueG7tcSCeHLhu5PhurPhu4vhurty4bqzSmty4bqz4bu2xJHhurMh4buDcjjhurPhu5lB4bqs4buPcuG6s+G7tsOz4bqzw53hu6dy4bqz4bu54buZxqHhurPhu4nhu5lz4bqz4bu14buBcuG7kzbhurPigJzhu7jhu5nhurbhu4nhurPhu7nDsuG6s+G7s0HEkeG6s+G6qeG6s3LDqnHhurPhu6HDsuG7ueG6s3Lhu5Phu5nhu6PEkeG6s+G7i+G6u3It4bqz4buL4bq7cuG6s2rhur3hurPhu5Phu5XDgcO94bqzcuG7mWZy4bqzxKlmcuG6s+G7mcSR4buV4bqz4buL4bq7cuG6s3JmcuG7k+G6s+G7icSRc+G6s3Lhu5lpcuG6s+G7ueG7meG6ruG7iTjhurPhu7nhu5Vy4buZ4bqz4bu54buZaHLhurPhu7nhu7Vl4buJ4buZ4bqzcuG7meG7leG7j3E44bqz4bu54buX4buJ4buZ4bqz4buJ4bq24buJ4bqz4bu54buZxJFx4bqz4buT4buVxJHhurPhu4nhu6dy4buT4bqz4bu5ZeG7ieG6s+G7i+G6u3PhurPDguG7j+G6s3Lhu5NB4bqsw7Ny4bqz4bu54bu14bq5cuG7k+G6s2rEgnZy4buT4bqz4buL4buVw7NyOOG6s+G7ieG7qeG7ueG6s3HFqeG7iTfhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqzcMOpceG6s+G7mcSC4bqz4buZw7ly4buTOOG6s+G6psOz4bqzxKnhu5vhu4nhu5nhurNxxanhu4nhurPhu7NBxanhu4nhurPhu5Phu5Xhu6/hu5U44bqzxKl1cuG7k+G6s+G7ieG7meG6u+G6rOG6s+G7t+G7p3Lhu5PhurPhu7dBxanhu5XhurPDgsOp4bqz4buJZeG7ieG6s+G7i+G7lcO1cuG6s+G7i2VzOOG6s8OCw6ly4buZ4bqzasSR4buV4bqz4buL4buVw7Ny4bqz4buT4buV4buv4buVOeG6s1Lhu5Nzw6nhu5XhurPhu7XEkeG6s+G7iXVy4bqz4buT4buVw4HDveG6s2p54bqzcuG7mcSRQeG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buh4buVcuG7meG6s+G7ucOyOOG6s+G7uUHhuqzDs3LhurPhu7nhu7VB4bqs4buNcuG6s8O94buZdXLhu5PhurPhu4nhu5nFqXLhu5PhurPEqeG7m+G7ieG7meG6s+G7i+G7j3Lhu5k44bqz4bu54buZ4bq24buJ4bqz4buZ4buV4buPcuG6s+G7ocOy4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s+G7mXTEkeG6s+G7k+G7lcSR4bqzasahcuG7mTjhurPhu4nDgHLhu5PhurNy4buZxJFB4bqzauG7leG6s+G7ueG7mcSRceG6s+G7s0HEkXI44bqz4buZw7rhu4nhurPhu7lpw73hurPhu4ll4buJ4bqzceG7p+G6s+G7mcahcuG7meG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7oeG7lXLhu5nhurPhu7nDsuG6s8OCw6nhurPEqcSRcuG7meG6s3DEkXHhurPhu7nhu5nhur9y4buT4bqz4buJ4bq7cuG7meG6s+G7ieG6osSR4bqzamfhu7nhurNyxILhu6/hu4nhurNQw6lz4bqz4bu5xILhu63hu5XhurNqbcO94oCdOeG6s+G7uOG7meG7lcOyQeG6s+G7ucSC4buvcuG7k+G6syHDg+G6s+G7mOG7leG7j8O94bqz4buKxqFy4buZOOG6s8Od4buZdOG6s+G7iOG7meG7l3Lhu5nhurPhuqLhuqzhurPhu4rhu6nhurPhu7jEguG6s3Dhu49y4buZ4bqz4buKSuG7isOd4bqzw73hu5ll4bu54bqz4buL4buVw7VB4bqz4bu54bq54buV4bqz4buZ4bup4buV4bqzcuG7k+G7meG7m+G6s2rhur3hurPhu6Hhu5nhu4Ny4buT4bqzauG7m3Lhu5k24bqz4buYc+G6ueG7ueG6s2rhu6ly4buT4bqz4buhw7Lhu7nhurNy4buT4buZ4bujxJHhurPhu5Phu5XhurTEkeG6s+G7iWXhu4nhurPhu4vhurty4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7JB4bq7cuG7k+G6s+G7uOG7teG7m+G6s8OCw6nhurPhu4ll4buJ4bqz4buL4bq7cuG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7tsSRcMSRw4LEkXI44bqz4bu2xJHDgsSRcnLEkeG7oeG7mWvhu7nhurNww6nhurPhu5lz4bq54bu54bqzauG7qXLhu5PhurPhu4l04bqz4bqo4bqzcuG7k+G7meG7o8SROOG6s3DDqeG6s3Hhu5Vy4buZ4bqz4buJ4buZ4bqucuG7k+G6s+G7t+G7lXLhu5nhurNq4bupcuG7k+G6s+G7ieG7mXPhurNxxanhu5XhurPhu7NBxJFy4bqz4buZ4buP4bqz4buT4bq/cuG6s+G7i3Q44bqzanPDqXLhurPhu6HDsuG7ueG6s+G7k+G7leG6tMSR4bqzcuG7mWZy4bqzxKlmcuG6s+G7mcSR4buV4bqzcsSC4buv4buJOOG6s+G7ueG7mcO14bqz4buZ4buV4buPcuG6s+G7t+G6ruG7ieG6s+G7t8WpcuG7k+G6s+G7oeG6quG6s8Sp4buV4buPQeG6s+G7ieG6u+G6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buJ4buZ4buVw7Jy4bqzamdB4bqzw4LDqeG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4bu54buZduG7leG6s+G7oeG6quG6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurNqZ+G7ueG6s3LEguG7r+G7iTnhurNKZuG6rOG6s3DDqeG6s+G7iWXhu4nhu5nhurNww6lx4bqzceG7r+G7lTjhurNq4bq54bu54bqz4buZ4buV4buPQeG6s+G7s0HhurvhurPhu7nhu5nhu5XDsuG7ueG6s+G7ueG7meG6tuG7iTjhurPhu7nhurDhurNqdOG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDteG6s3Lhu5lmcuG6s+G7teG7qXLhu5PhurPhu7XEkeG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzauG7m8SR4bqzw73hu5nEguG7rXLhu5PhurPhu6Hhu5ll4buJ4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu4nhurvhurNyxILhu6/hu4nhurPhu4l04bqz4buJ4buZQXLhu5PhurPhu4vhu5XDs3LhurPhu5Phu5Xhu6/hu5XhurPDguG7r+G7leG6s+G7uOG7tUFy4buT4bqz4buyQcWp4buJOOG6s+G7iMSRccO9QeG7ieG7meG7lcSROOG6s1DDqXM54bqz4buIdOG6s+G7ueG7mcO14bqzcnThu5XhurPhu7Xhu4Fy4buT4bqz4buX4bu54bqz4buJdOG6s2rEgnfhu4nhurPhu7nGoXLhu5nhurPhu4nhurtx4bqzcsOpc+G6s+G7i+G7jXLhurPhu4nhu5nhu4fhu7k44bqz4buT4bq/cuG6s+G7i3Q44bqz4bu54buZZnLhurPhu7nhu5nhu5Xhu49yOOG6s+G7ueG7meG6ouG6rOG6s+G7ieG7mUFy4buT4bqzcuG7mcSC4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4buL4bq5cuG6syHhu5Xhu4/hu7ktUMOpcznhurPhu7jGoXLhu5nhurPhu4nhurtx4bqzanThurNy4buTw6nhuqzhurPhu4nDqXLhu5PhurPhu7nEguG7reG7leG6s+G7ueG7meG6v3E44bqz4bu3ZXLhu5PhurPhu7nhu7VzcuG7kzjhurPEqeG6ueG7ueG6s8Spw6lz4bqzcuG7mcSC4bqz4buZc8SR4bqz4buJ4buZw6px4bqzw73EkTjhurNy4buZxILhurPEqXVy4buT4bqzcsSC4buv4buJ4bqz4buYxrBy4buT4bqz4buYw6k44bqz4buI4bqyQeG6s1BzcuG7kznhurMhw6nhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s+G7ueG7mcOy4bqz4buZ4buP4bqz4buJc3LhurPhu4nhu5llQeG6s+G7ieG7mcOBcuG7k+G6s+G7ucSR4bqz4bu3xJFB4bqzcsOp4bqs4bqzcuG7k0Hhuqzhu49y4bqz4buT4buV4bq04bqz4buTxqFyOOG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s2rDteG6s+G7ucahcuG7meG6s+G7ieG6u3HhurNn4bqs4bqzceG6veG7leG6s3Hhur3hu5XhurPhuqbEkXLhu5nhurPhu7nEguG7reG7lTjhurNqduG7leG6s2p24buV4bqz4buL4buNcuG6s8OC4bq0cuG7k+G6s3Lhu5nEguG6s3Lhu5NB4bqs4buPcuG6s8SC4buv4buJ4bqz4buJ4bqixJHhurPhu5nEkeG7leG6s8SpZnLhurPhu7nhu6nhu4k54bqz4buYU8OJUuG7kuG6s1LEkFHhurPhu4rhu4BS4buS4bqhL8O94bqj


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Đại sứ của hòa bình”

“Đại sứ của hòa bình”
2012-06-05 12:22:30

(QT) - Từng là người lính trên chiến trường Trường Sơn nên ông Lê Kim Thơ, nguyên Giám đốc Nhà máy 334 luôn trăn trở với những thiệt hại mà người dân Quảng Trị gánh chịu sau...

Những việc làm thấm đượm nghĩa tình

Những việc làm thấm đượm nghĩa tình
2012-06-05 12:22:06

(QT) - Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua 5 năm triển khai đã trở thành trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan toả sâu rộng và...

Ước mơ bé nhỏ của trẻ vùng cao

Ước mơ bé nhỏ của trẻ vùng cao
2012-06-05 12:17:00

(QT) - Thông thường, người ta chỉ ao ước về những thứ mình còn thiếu thốn. Thế mới có chuyện các em bé vùng cao ngày ngày vẫn nuôi những ước mơ rất nhỏ bé, bình dị - một bữa...

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa hè

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa hè
2012-06-04 11:33:06

(QT) - Trong 3 tháng đầu năm 2012, trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Trị có 1.169 trường hợp tiêu chảy, 293 trường hợp lỵ trực trùng, 5.199 trường hợp cúm cùng một số trường hợp mắc...

Cô giáo mầm non hai lần đi thi

Cô giáo mầm non hai lần đi thi
2012-06-03 12:58:37

TT - Ngày làm giáo viên mầm non, tối đến cô Nguyễn Thị Thuận (48 tuổi, ở thôn 1, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đi học thêm bổ túc văn hóa để thực hiện tiếp con...

Hơn cả một bài văn

Hơn cả một bài văn
2012-06-03 12:58:23

TT - Sống trong xã hội hiện đại, người ta thường đánh giá cao những giá trị hữu hình, nên lòng trung thực trở thành “món hàng xa xỉ” không đến được với số đông.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết