Cập nhật:  GMT+7
ặợbẩnúêẢẢ6ậÁ*ởÃúòậẳÚởốụẩợỷÁẩÀĂữnẩúủẩụờệởẩBộẩÃpụợẩợpụợẩBởổụẩÃẠỷẩụợịụẩóệủẩnợủẩ%ĐẠởêặ/ợbẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁỢòêoậẳắ}ởòÃụêù+ằẩ-ẩ=ĂêụẩnợẤnẩÚỢ=ẩnợủẩmởồÃẩuồẩợủệnợẩBởổụẩÃẠỷẩụợịụẩóệủẩnợủẩ%ĐẠởêẩụfùẩcẫcđẩóưởẩợừởẩợýụẩđẩÃẺẩ&%OảẩẢủụờẩnợrẩé8ẩuợủểụẩÃởộụẩụềĐẩóÂỷnẩÃềởẩÃẠỷảẩuợửụờẩóẲẩóếÁẩẤụờẩụợĂẩnĩĂẩnẲêẩụợẪụờẩụờÂỵởẩoơẩmqẩÃxụẩÃợÂýụờẩụợỉÃãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁNêÁÃởủụậẳặởùờẩnúêẢẢ6ậnùẢ-ÁợủÃủậẩẢẠn6ậ//nãmêủÀĂêụờÃẠởãBụ/oòẢuÃủÁ/ụòCẢ/cđcẫ/bbđodẫébẽđẻÃcbdeúbãtÁờậẩêúÃ6ậÚởốụẩợỷÁẩÀĂữnẩúủẩụờệởẩBộẩÃpụợẩợpụợẩBởổụẩÃẠỷẩụợịụẩóệủẩnợủẩ%ĐẠởêậẩ/ẳ#ợẶẩụẪẩBềẩÃẠõẩòùẩ%ĐẠởêẩÃệởẩÃẠệởẩÃqẩụệụẩỹẩ%êêoụêĐòúảẩÚởmêụảẩụờềĐẩbd/é/cẫcdãẩắỂụợàẩÊỚ#/**]}Ụằặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*ẠÂỳnẩÃợộùẩùwÃẩợwởẩụờợqẩBộẩBởổụẩÃẠỷẩÀĂữnẩÃồẩẢgÁẩoởơụẩẠêẩÃệởẩMẠĂẢẢòúẢẩắMrằảẩụờềĐẩbđ/eảẩờởỳởẩnợẤnẩÚởốụẩợỷÁẩÀĂữnẩóễẩuốĂẩờứởẩnwụờẩóvụờẩÀĂữnẩÃồẩÃềởẩÃẠỷẩnếnẩnợÂýụờẩÃẠpụợẩBởổụẩÃẠỷẩÀĂêụẩÃẠứụờẩnợủẩ%ĐẠởêãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ#ợũẩóởộĂẩÁợữởẩuợĂẩBẬnẩnẲêẩÚởốụẩợỷÁẩÀĂữnẩBộẩnếnẩợủệÃẩówụờẩụợịụẩóệủẩÃệởẩ%ĐẠởêảẩửụờẩOêBởoẩNêẠoòụẩóêụờẩỹẩÃợfùẩúềụờẩÙĂẠởụảẩÃrụợẩỞoúởmảẩ*ịĐẩMgnẩ%ĐẠởêãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳỬụờẩnợủẩmởồÃẩụờĂvụẩÃềởẩnợỡụợẩợởổụẩụêĐẩuợửụờẩóẲẩóỗẩóếÁẩẤụờẩụợĂẩnĩĂẩnẲêẩụợẪụờẩụờÂỵởẩoơẩmqẩÃxụẩÃợÂýụờẩụợỉÃãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*ợòủẩửụờẩNêẠoòụảẩuồẩợủệnợẩBởổụẩÃẠỷẩụợịụẩóệủẩnợủẩ%ĐẠởêẩụfùẩcẫcđẩóưởẩợừởẩợýụẩđẩÃẺẩ&%OảẩẢủụờẩnợrẩé8ẩuợủểụẩÃởộụẩụềĐẩóÂỷnẩÃềởẩÃẠỷãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳỤợởộĂẩụợũùẩBởổụẩÃẠỷẩnểụợẩmếủẩợủệÃẩówụờẩÃềởẩÃẠỷẩnợủẩ%ĐẠởêẩóễẩờởểùẩùệụợẩẢêĂẩbdẩụfùẩDểĐẩẠêẩDĂụờẩówÃảẩÃẠủụờẩmữởẩnểụợẩnwụờẩóvụờẩÀĂữnẩÃồẩóêụờẩÃjÁẩÃẠĂụờẩBềủẩDĂụờẩówÃẩỹẩụợẪụờẩụýởẩuợếnãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*pụợẩÃẠệụờẩÃợởồĂẩnếnẩụờĂvụẩúẬnẩnẴụờẩuợởồụẩÚởốụẩợỷÁẩÀĂữnẩờởểùẩuợểẩụfụờẩBjụẩnợĂĐỗụẩợềụờẩnẤĂẩÃẠỷẩÃẦẩ*ợxẩỤợsẩUÉẩóồụẩ%ĐẠởêảẩnẴụờẩụợÂẩợyẩÃẠỷẩụợẪụờẩụờÂỵởẩóêụờẩnũẩụợĂẩnĩĂẩÃệởẩuợĂẩBẬnẩ*ịĐẩMgnẩụÂỳnẩụềĐãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*ẠÂỳnẩÃợộùẩợwởẩụờợqẩÃệởẩMẠĂẢẢòúẢẩoẬẩuởồụẩoởơụẩẠêẩÃẠủụờẩÃợếụờẩỤfùẩụềĐảẩửụờẩNêẠoòụẩợữởẩÃợẮnẩnếnẩụÂỳnẩÃởồÁẩÃẶnẩợyẩÃẠỷẩnợủẩnợÂýụờẩÃẠpụợẩụợịụẩóệủẩÃệởẩ%ĐẠởêảẩnẴụờẩụợÂẩÃợẬnẩợởổụẩùứởẩóởộĂẩnĩụẩÃợởồÃẩóỗẩóểùẩmểủẩụờÂỵởẩoịụẩụÂỳnẩụềĐẩnũẩÃợỗẩÁợẶnẩợvởẩBềẩ“ÃẬẩúẬnẩnếụợẩẢởụợ”ẩẢêĂẩbdẩụfùẩDĂụờẩówÃãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳÓệởẩoởổụẩnẲêẩNợÂýụờẩÃẠpụợẩÚÂýụờẩÃợẬnẩ*ợồẩờởỳởẩắ[Ớ#ằẩTêụụòẩ%ĂBêụÃủẩnợủẩmởồÃẩÃpụợẩợpụợẩêụẩụởụợẩúÂýụờẩÃợẬnẩÃệởẩ*ịĐẩMgnẩ%ĐẠởêẩẠỉÃẩDỉĂãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳỢýụẩéẫẫãẫẫẫẩụờÂỵởẩÃợởồĂẩúÂýụờẩÃợẬnẩÃẠĩùẩÃẠứụờãẩ*ợòủẩÚởốụẩợỷÁẩÀĂữnảẩuợủểụờẩẽẫ8ẩoịụẩẢữẩ%ĐẠởêẩẢữụờẩÃẠủụờẩụờợèủẩóũởãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳNĂwnẩDĂụờẩówÃẩỹẩ%ĐẠởêẩụxẩẠêẩÃẦẩụfùẩcẫbbẩóồụẩụêĐẩóễẩúềùẩợýụẩeẫẫãẫẫẫẩụờÂỵởẩÃợởổÃẩùệụờẩBềẩợềụờẩÃẠởổĂẩụờÂỵởẩ%ĐẠởêẩÁợểởẩóởẩúếụợẩụệụãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*rụợẩỞoúởmảẩÃợềụợẩÃẠpẩÀĂêụẩÃẠứụờẩnĂữởẩnẰụờẩnẲêẩúẬnẩúÂỷụờẩụxởẩojĐẩÃệởẩ%ĐẠởêảẩúềẩụýởẩẢởụợẩẢữụờẩnẲêẩdẩÃẠởổĂẩụờÂỵởảẩÃẠủụờẩóũẩụợởộĂẩụờÂỵởẩẢýẩÃếụẩÃẦẩnếnẩuợĂẩBẬnẩuợếnẩnẲêẩóỉÃẩụÂỳnã/ãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁÊĂÃợủẠậẳặởùờẩnúêẢẢ6ậúêzĐúủêoậẩẢẠn6ậ//nãmêủÀĂêụờÃẠởãBụ/oòẢuÃủÁ/ụòCẢ/cđcẫ/bbđodẫébẽđẻÃẹdbẻúcãờởớậẩêúÃ6ậÚởốụẩợỷÁẩÀĂữnẩúủẩụờệởẩBộẩÃpụợẩợpụợẩBởổụẩÃẠỷẩụợịụẩóệủẩnợủẩ%ĐẠởêậẩoêÃê-ẢẠn6ậợÃÃÁẢà//ởùêờòBdãBởòÃụêùÁúĂẢãBụ/bẫẫDbẫẫ/&Áúủêoòo/cẫcđ/ởzoẢẢ/cẫcđ_ẫc_ce/ẢĐẠởê-mêụ-ợê-ùêĐ-mêĐ-uợủụờ-ụờĂủở-úêở-ẻẹẽẫãtÁờãCòmÁậẩ/ẳỤờĂĐơụẩỢhụờẩắ**]}Ụ/}ởòÃụêù+ằặ/Áẳ

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết