Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq/DolLDieG6pXXhu5fGoeG7kcOi4bqlc+G6tOG6ueG6pcOBd3XhuqV14bqm4bql4bqs4bq9w7rhuqV1xqHhur3huqVrxqHhurLhurnEgy/GoeG6reG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3xqBu4bq5bMOi4bqv4bqjPHVO4bqq4bu3QW7DgcOBw6PhuqUt4bqlPHjhu5vhuqVrxqHhu5vhu4/huqDhuqXDgOG6oELhu5N14bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVt4bub4bql4bqq4bqgw63DgOG6pXLGoeG7ieG6oOG6pXPhurnDuuG6pW3hu6114buXw6HhuqVrw4N14buX4bqlc3nhu5vhuqXGoeG6suG6ueG6pcah4buBw7rhuqXhuqzDtOG6pWvhu6l14buX4bql4bqs4bub4buRa+G6pXXGoeG6vXXhuqV1xqHhu4HhuqV1xqHhurZ14buX4bqlw4DGoeG6oOG6pXXGoeG7i+G7t+G6pWvhurnDusOh4bqla+G6u2vhuqXDonThurvhuqV04bujw6LhuqVt4buB4bql4buX4bub4buHdeG7l+G6pWrEqULhuqVz4bq04bq54bqldcah4bubw7ThuqDhuqXDgMah4bubw7XhuqDhuqV14bqm4bqldHjhu5vhuqVzeHXDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7suG6pcOA4bqg4buv4bub4bql4bqtZMOh4bqlPOG7m+G6pT3GoeG7n+G6pXvhuqBpdeG6pS3huqVtw7nhurnhuqXDosahw7rhurnhuqVB4bq0deG7l8Oi4bqlbcOz4bu34bqldcahw63DgOG6pWrhur914bqlU8O6deG7l+G6pVThu6l1w6HhuqXhuqrhu4HhuqV94buPdeG6pcag4bul4bq54bql4bqjPeG6tnd14buX4bqlTOG6tnd14buXw6HhuqVV4buXxqHhu5HhuqXhurh1w6PhuqUt4bqlc8OtQuG6pWvGoeG7sXXhu5fDoOG6pSPhurnhuqDhuqXDgOG6oMOsdeG6pcOAQeG7h3Xhu5fhuqV04buLw4DDoeG6pWvhu6nhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlxqHhu5vhu5F14bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVt4bq9deG6peG7qXXhu5fhuqVr4bqu4bq54bqlbXnhu5vhuqV04bujdcah4bqldeG7l8ah4bub4buRdeG6pXThurnhuqXDgOG6okLDoeG6pWzhu511xqHhuqVr4buHdeG6pWrhu5F1xqHhuqXGoOG7mjzDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vhurtrxqHhuqVtaULhuqVk4bqldeG7h3TDoeG6pWvGoeG7sXXhu5fhuqVrxqHDtcOAw6HhuqV74bqgaXXhuqXhu5fhuqThu5vhuqVrw7p14bql4bqsw7ThuqV1xqHhur3huqVq4bur4bqldMOz4bqlbcOy4bqlQeG7seG7m+G6pcOAxqFuw7rhuqVrxqFpdeG6pXThu63DgOG6pcOB4bur4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXDgeG6uXXhu5fhuqU9QeG6oHXhu5fhuqXhu7jhuqDhu6trw6DhuqXhu5bhu5vhurnhuqVt4bujdcah4bqlauG7m+G7kcOA4bqlw4Dhu4d04bqla+G7qeG6pcOA4bq04bqlbcOtQsOg4bqlS+G6oOG7q+G7m+G6pXXhu4d04bql4bqp4bqn4bqnZMOh4bqle+G6oGl14bqlasOtw4DhuqV14buXeeG6peG6quG6oMOtw4DhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXhu7PhuqVq4bq/deG6pVPDunXhu5fhuqVU4bupdeG6peG6rHjhu5vhuqVq4but4bqlbMOqdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pW3hur114bqlauG6veG6pcOAxqHhur11xqHhuqVtw6rDgMOh4bql4bqs4bq9deG7l+G6pW1uw7rhuqVtw6xC4bqlw4DhurlCw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq974bqgaXXhuqVq4bq/w7rhuqVt4buB4bqlc8OtQuG6pWvGoeG7sXXhu5fDoeG6pcOB4bubdcah4bqla8O6dcOg4bqlS+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqVr4bqu4bq54bql4buX4bub4bq54bqlbeG7o3XGoeG6pcOAw6rhu5vhuqXDgOG7oXXGoeG6peG7uOG6oOG6v3Xhu5fhuqVN4bupdeG7l+G6pW3hurl14buX4bqlcuG7m3XGoeG6pWzDuuG6uXXGoeG6peG7t8ah4bq7w4DhuqVtw6rDgOG6pXXhu4914bqlc8OsdeG6pXXhur1C4bqldeG7l8O64bq94bub4bql4bqs4bub4buRa+G6pcOAxqHhu4d04bql4buX4bub4bq54bqlbeG7o3XGoeG6pWvhu6nhuqV04bqg4burdeG6peG7l+G7m+G6ouG7t+G6pW3hu7XhuqVt4bq24bq54bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXDgEHDunXhu5fhuqVq4bq/deG6pcOB4bq5deG7l+G6pW3DueG6pXPhur104bql4bqs4bub4buRa8Oh4bqlc+G6tnd14buX4bqlxqHhu4vhuqDhuqXGoXB1xqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1Xhu5fDuuG6veG7m+G6peG6rOG7m+G7kWvhuqXDgEHhur/huqXDgMahw4PhuqVz4bq5w7rhuqVyxqHhurnhuqVyxqHhurvhuqVrxqHDuuG6peG6ueG7m+G6peG7l+G7m3jhu5vhuqXDgMah4bub4buR4bqg4bqlbeG6tsO9a+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqlc+G6ucO64bqlbeG7rXXhu5fDoeG6pXvhuqBpdeG6pWvhu6V14bql4oCcxqF24bqlw4BBw73igJ3huqXhuqvhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7l+G6pWvGocO64bqldHbhu5vhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcah4bqla8O54bqla8O6deG6pW504bqlbeG6tsO9a+G6pcOA4bqgQuG7k3XhuqVrxqHhu6d1w6DhuqVMw7rhuqXhuqzhu4tCw6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhuqzhu6V14buX4bql4bqp4bqldeG7l+G6vULhuqXGoeG6vXXhu5fhuqXDgEHhu4d04bqla+G7qeG6peG7l+G6u+G7m+G6pcOAQcOy4bqlbeG7geG6pcOAeOG7m+G6pW3hu4d14buX4bqlckPDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r2PhuqVr4bup4bql4buX4bq74bub4bql4bqq4bubdcah4bql4bqq4buDdeG6pXXGocOtw4DhuqVt4bq2w71r4bqle+G6oGl14bqlw6JrxqHDrXTDouG6pW3hu5PhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqldeG7l8O6w6rhu5vhuqVrxqHhuqBCw7V14bqlbcOs4bqg4bqlw4Dhu5vhu491w6DhuqVL4bq7a+G6pWvhu6nhuqVtw7ThuqDhuqVrw7nhuqXhu5fhu5vhurnhuqVr4bq/dcah4bqlcsah4burdeG6pXLGocO5w6HhuqXhu53DgOG6pcah4buna8Ogw6DDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r3vhuqBpdeG6pcOAxqHhuqDhu4/huqXhu6nDgOG7qeG6pcSR4bqla8ah4buz4bqla+G6v+G6pXXGocO5dOG6pWvDg3Xhu5fhuqVt4bub4bqlbcO1deG6pW3hu5/hurnhuqXhu7fGoeG7i3XhuqXGoOG6puG6oOG6pVPhurB14buXw6HhuqVTw6p14buX4bqlI3d1w6DhuqVSxqHhu5vhuqVs4bq0deG7l+G6peG7h3XhuqVrd3ThuqXDgMOq4bub4bql4bu54bqg4bq7deG6peG7l8OsdeG6pWrhu5vhu4914bql4buX4bubeOG7m8Oh4bql4buX4bub4bqm4bq54bqlw4Dhur3hu5vhuqXhuqrDteG6pWvGoeG6ruG6peG7ueG6oOG6u3XhuqXhuqrhur9C4bqlQeG6ueG6pXRp4bqg4bqlw4DGoeG6oMSpdcOg4bqlS+G7qXXhu5fhuqXhurl14bqlbcO1deG6peG7l+G7m+G6v+G7m+G6peG7ueG6oELDtcOAw6HhuqXDgOG6tOG6pW1pQuG6pWl04bqldOG6tuG6oOG6pWzhu4PDgOG6peG7l+G6u+G7m+G6peG7ueG6oOG6ueG6pWrhu5vhu4914bql4buX4bubeOG7m+G6pW3hu5PhuqVy4bubdcah4bqlbMO64bq5dcah4bqlw4DGoWl14bql4bqq4bq7a+G6pWvhuq7hurnhuqV74bqgaXXhuqVq4buf4bqlc+G7i8OA4bqlw4Dhu4lCw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq974bqgaXXhuqXDgMah4bq04bq54bqldcah4buLdcOh4bqlw4DDquG7m+G6pT1B4bqgdeG7l+G6peG7uOG6oOG7q2vhuqVt4bq2w71r4bqlw4DGoeG6oOG7j+G6peG6rWLhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7l+G6pXXDteG6oOG6pW3hurbhurnhuqVt4bq2w71r4bqldOG7rcOA4bqla+G7qeG6peG7l+G6u+G7m+G6pTzhu5vhu5HDgOG6pVXhurl04bqlauG6u3XhuqXhuqzhur3DuuG6pW3hu6114buX4bqldMOq4bub4bqlbGl0w6DhuqVL4bup4bqlw4DhurnhuqVz4buL4bu34bqlw4DhurJr4bql4bqsw7ThuqXhu7nhuqDhu4/huqXDgOG7o3ThuqXDonXhu5fhuqDhu7F14bqlxqHhur114buXw6LDoOG6pUDDrcOA4bqldOG6uULhuqXDgcOC4bql4bqs4bub4buRa+G6pW3hurbDvWvhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlxqHhu5vhu5F14bqlcuG7n+G7t+G6pcOAxqF54bub4bqldeG7j3XhuqVj4bqlw4F3deG6pXXhuqbhuqVt4buB4bqlw4DGocO64bq7w4DhuqVyxqHFqeG7m+G6peG7t8ah4buLdeG6pXPhur104bql4buX4bq74bub4bqlc8Os4bqg4bql4bqq4bq5dcahw6DEgy/hu7fhuq/Eg8OA4bq5anNu4bqlw4HDgEJzbjPDonThurlB4buX4bubdTnhuqnhu7fhuqrhuqXhurnhuqDDgMO6w6Lhuq/Eg8OAQeG6r8SDw4Bs4bqvxIPhu5t04buX4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDouG6qWXhuqfDouG6peG6uXPDgDPDosOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Lhuqtj4bqnw6LhuqVqw7pBbG5BM8Oi4bqtw6LhuqXDgUFrM8OixqHDgMOA4bu3OS8v4bqo4bqo4bqow6Dhuqx1buG6quG7t0Fuw4HDgcOgdW7DgC/hu5Thu5tzbsOBLyPhuqBqcW5rw4Av4bqrSi/hurjhuqkv4bqnTC9LTC8kdcOA4bubw4Bzbmwt4bqpw6Bx4bu34buXw6Iv4bqvxIMvw4Bs4bqvxIMvw4BB4bqvxIPDgEHhuq/Eg8OAbOG6rzzhu5vhuqU9xqHhu5/huqV74bqgaXXhuqXDgMOq4bub4bqla3fhuqXhu7nhuqDhurl14bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4bq5w6DEgy/DgGzhuq/Egy/DgEHhuq/Egy/DgOG6uWpzbuG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vGoeG7m+G7j+G6oOG6pXPhurThurnhuqVt4bq24bq54bqlbeG7m8Oi4bqq4bqgw63DgOG6pXLGoeG7ieG6oOG6pXPhurnDuuG6pW3hu6114buXw6LhuqXDgMOq4bub4bqlPUHhuqB14buX4bql4bu44bqg4bura+G6pWvhurB14buX4bqlbeG6tsO9a+G6pVLhu4904bqlPcah4buf4bqlVMOD4bub4bql4bqjY2XhuqXDgOG6oOG7r+G7m8Oj4bqla8ODdeG7l+G6pW3hu7F14buX4bqlauG7p3XhuqXDgMOq4bub4bqlxqHhuqBC4buRdeG6pT3hurZ3deG7l+G6pUzhurZ3deG7l8Oh4bqlVeG7l8ah4buR4bql4bq4deG6peG6u+G7t+G6pWzEgnXhu5fhuqVt4buT4bqlw6LDgeG7h3XDouG6pXXhu5fhurZ54bub4bqla8ahw7rhuqV1xqHhur3huqVrxqHhurLhurnDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vhuqDhu6vhu5vhuqXDgMah4bq7deG7l+G6pWXDoeG6peG7t8ah4bq74bqla8ah4bqgQuG7j3XhuqXhurt14bqlxJHhuq3huqdV4bqlS+G7qXXhu5fhuqXhurl14bqlVeG7l8ah4buR4bql4bq4deG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVUw4Phu5vhuqVrw4N14buX4bqlU+G7qeG6pT3GoeG7n+G6pcagw7rhurl14bql4bqj4bqrxJHhuqXDgOG6oOG7r+G7m8Oj4bql4bqs4bq94bqlU+G7qeG6pT3GoeG7n+G6pT3DrHThuqXhuqNi4bqt4bqlw4DhuqDhu6/hu5vDo+G6pcOA4bqgdeG7l+G6pcOA4bubdeG6peG6rMO04bqla3fhuqXGoeG7reG7m+G6pcOA4bujdOG6peG6rOG7m+G7kWvhuqVz4bq9dOG6peG7s+G6pXXhurZ4a+G6pXXhu5fDuuG6veG7m+G6pUHhu7Hhu5vhuqVB4bqu4bqldOG7rcOA4bqlw4Hhu6vhuqV14buX4bq2eeG7m+G6peG7ueG6oOG6ueG6pWrhu5vhu4914bql4buX4bubeOG7m+G6pXPhur104bql4buHdcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTeG7k+G6pcOAw6rDuuG6pXXhu5vDtHThuqXDgOG7m3XDoeG6pVTDg+G7m+G6pXLGocO6buG6pXThu63DgOG6pcOB4bur4bqlc+G6ucO64bqlbeG7rXXhu5fhuqVt4bq2w71r4bqlauG6veG6pcOA4bq54bqlw6Js4buDw4DhuqV04bur4bubw6LhuqXhu5fhu5t54bqlbeG6uXXhu5fhuqVz4bq9dOG6peG7h3XhuqVyxqHDrXThuqVyxqHhurvhuqXhu7PhuqXhuqrhurLhuqV14buX4bq2eeG7m8Og4bqlVeG7l8ahbuG6peG6rOG7i0LDoeG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqVrxqHhuq7huqVCw7XhuqDhuqVz4bq94bql4bu3xqHEguG6pXXhuqbhuqVt4buB4bqlw4DGoW7DuuG6pWvGoWl14bqlVMOD4bub4bqlw4Dhu6N04bqla3fhuqXGoeG7reG7m+G6pW3hu6/hu5vhuqVteeG7m8Og4bqlxqDhu6fhuqXDgOG6tOG6pW3DueG6pWvDg3Xhu5fhuqVqZsOA4bqlw4Dhu5t14bql4bqseOG7m+G6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHDoMOgw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq8jw4LhuqXDgMah4buLw4DhuqXhuqzDtOG6peG6rOG7m+G7mXXhuqVr4bq/dcah4bqlw6LhuqrhuqDDrcOA4bqlcsah4buJ4bqg4bqlc+G6ucO64bqlbeG7rXXhu5fDouG6pWzDuuG6pVTDg+G7m+G6peG6rOG6veG6pW3hu7F14buX4bqlauG7p3XhuqXhuqzhu43huqXDgeG6ueG6oOG6pW3DueG6pW3hu4HhuqVq4buf4bql4bqsw6prxqHhuqXDgEHDrHXhuqVyxqHhu5vhuqV04butw4DhuqXDgeG7q+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqlw4BB4buz4bql4bqsw7ThuqXDgEHDunXhu5fhuqVr4bq/dcah4bqlw4Dhu5vDtOG6oOG6pcOAxIJCw6HhuqVq4buRdcah4bqlw4Dhu4vDgMOg4bqlxqDhu6fhuqXDgOG7q+G6pWvhurvDuuG6pW3hu4HhuqVq4buf4bqldcahw7l04bqldeG6vULhuqVz4bq04bq54bqlauG6u3XhuqXhuqzhur3DuuG6pWvhurtr4bqldcah4bq94bqlw4DGoeG7r+G6peG7s+G6pXLGoeG6oOG6peG6rMOCa+G6pWrhu5vhu4914bql4buX4bubeOG7m+G6peKApsSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vhurtr4bqlw6J04bq74bqldOG7o8Oi4bqlauG6oOG7qXXhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVrxqHhu6HhuqVz4bq04bq54bqlbeG6tuG6ueG6pXXDqnXhuqV1xqFpdeG6pWrhurt14bqlQeG6ueG6pXXhu5fDuuG6veG7m+G6pXThur3huqVr4buldeG6pcOia+G6oHXhu5fhuqVrw63hu7fDouG6pWvGocO64bqla+G6v+G6pXXGoeG6veG6pWvGoeG6suG6ueG6peG7s+G6pcOAQcO6deG7l+G6pXXhurZ4a8Og4bqlVMOtQuG6pXXhu5fhur1C4bql4buXw6x14bqlbWlC4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWxpdeG6peG6quG7geG6pUvGoWnhuqDhuqU9xqHhu6l1w6HhuqXGoeG6oELhu5F14bql4bu44bqgw7XhuqXhu7bGocO6deG7l8Oh4bqlVeG7l8ah4buR4bql4bq4deG6peG6quG7qXXhuqXhuqrhurnDuuG6peG6rOG7m+G7kWvhuqXGoeG6ueG7m+G6pWvhu6nhuqXhu5fhurvhu5vhuqXDgOG6oOG7r+G7m+G6pWzhu4tC4bqlw4DGoeG7o+G6pcOAxqFuw7rhuqVrxqFpdeG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlbeG6vXXhuqVq4bq94bqla8ODdeG7l+G6pWrhur914bqlbeG7m+G6pcOA4bujdOG6peG6rOG7m+G7kWvDoeG6pcOBw7p14buX4bqla+G6oOG7q+G7m+G6pWvDg3Xhu5fhuqVq4buf4bqlauG6u3XhuqXhuqzhur3DuuG6pcOic8Os4bqg4bql4bqq4bq5dcahw6LDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6ryPhurnhuqDhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pXXhur1C4bqldMOtw4DhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bubdeG6peG6rMO04bql4bq74bub4bqldeG6psOh4bqlauG7q+G6pWvhuq7hurnhuqV04butw4DhuqVr4bup4bqlasOtw4DhuqV14buXeeG6pXXGoeG7i3XhuqVt4bq2w71r4bqlbeG7m+G7kXXhuqXDgMahw7rDquG7m+G6pWvhuq7hurnhuqVrw7p1w6HhuqVyxqHDuWvhuqVzw7lr4bqldcO54bub4bqlbeG6uXXhu5fhuqVq4buf4bqlb+G7t+G6pWrhurt14bqlbGl04bqlw4DDquG7m+G6pXThu63DgOG6pXXGoeG6veG6pcOAxqHhu6/huqXhu7PhuqXDgOG7oXXGoeG6peG7uOG6oOG6v3Xhu5fhuqVK4bujdcahw6DhuqVL4bupdeG7l+G6peG6uXXhuqXhuqzhur3DuuG6pWvhuqDhu61rw6HhuqXGoeG6ueG7m+G6pWvhu6nhuqVt4bq2w71r4bql4buX4bub4bq/4bub4bqla+G6suG6oMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPcOq4bub4bqla3fhuqXhu7nhuqDhurl14bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4bq5w6HhuqXGoeG7p+G6pXLGoeG6ueG7m+G6pcOA4bq04bql4buX4bub4bqm4bq54bqlw4DGoeG6u3Xhu5fhuqXDqeG6pW3hurbDvWvhuqV04butw4DhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pW3hur114bqlauG6veG6pUHhuq7huqVB4buP4bqlbeG7m+G6pXLhu5vDtXThuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlc+G6vXTDoeG6pcah4bqy4bq54bqlw4BB4bq/4bqlc+G6tnd14buX4bqla+G6ucO6w6DhuqUj4bq54bqg4bqlcsah4bub4bqlauG7g8OA4bql4bupw4Dhu6nhuqXhuqrhuqDhu6t14buX4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlPOG7m3XGocOh4bqlxqHhurnhu5vhuqVudOG6pW3hurbDvWvhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pXXhur1C4bqlbeG6tuG6ueG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqXhuqzhur3DuuG6pcOA4buhdcah4bql4bu44bqg4bq/deG7l+G6pUrhu6N1xqHDoOG6pT3DquG7m+G6pW1pQsOh4bqla+G6u2vhuqXDgMah4bubw7XhuqDhuqV14bqm4bqlauG7n+G6pWrhu4PDgOG6peG7t8ah4bq/4bub4bqlauG6u3XhuqVsaXThuqVrxqHDuuG6pXLGoeG6u2vGocOg4bqlI+G6ueG6oOG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlc8OsdeG6pcOA4bujdOG6pWvhurtrxqHhuqXDgEHhu6t14bqla8ahw6pC4bqlcsahxanhu5vhuqXDouG7r+G6pXXGocO0deG6pXXGoeG7kXXDouG6pXXGoeG6tnXhu5fhuqVyxqHhu6l14buX4bqlw4DGocO64bq7w4DDoeG6pcah4bq54bub4bqlbnThuqVt4buB4bqldOG6tsO9deG6pW3hu5vhu5F14bqlw4DGocO6w6rhu5vhuqVr4bqu4bq54bqlcsah4bq7a8ahw6HhuqVq4bq7w7rhuqXhuqzDtOG6pWvGocO64bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqV1xqHhur3DoOG6pcag4bub4buRdcOh4bqlcsOy4bqlbeG7geG6pXPhurThurnhuqVq4bq7deG6pcah4bq54bub4bqlw4DGoeG7m8O14bqg4bqldeG6puG6pW3hurl14buX4bqlauG7n+G6pWvhur91xqHhuqXDgeG6u8OA4bqlw4BB4bqgQuG6pcOA4bujdMOgxIMv4bu34bqvxIPDgOG6uWpzbuG6pcOBw4BCc24zw6J04bq5QeG7l+G7m3U54bqp4bu34bqq4bql4bq54bqgw4DDusOi4bqvxIPDgEHhuq/Eg8OAbOG6r8SD4bubdOG7l+G6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6LhuqnEkWXDouG6peG6uXPDgDPDosOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Lhuqtj4bqnw6LhuqVqw7pBbG5BM8Oi4bqtw6LhuqXDgUFrM8OixqHDgMOA4bu3OS8v4bqo4bqo4bqow6Dhuqx1buG6quG7t0Fuw4HDgcOgdW7DgC/hu5Thu5tzbsOBLyPhuqBqcW5rw4Av4bqrSi/hurjhuqkv4bqnTC9LTC8kdcOA4bubw4Bzbmwt4bqrw6Bx4bu34buXw6Iv4bqvxIMvw4Bs4bqvxIMvw4BB4bqvxIPDgEHhuq/Eg8OAbOG6r1Xhu5fhuqBC4buZdeG6pT3GoeG7n+G6pcag4bul4bq54bql4bqs4bubw7XDgOG6pcOA4bq2eXXhu5fhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXGoeG6vXXGoeG6peG6rOG7m+G6peG7t8ahw6p04bqlw4Dhu63hu5vDoMSDL8OAbOG6r8SDL8OAQeG6r8SDL8OA4bq5anNu4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvUsah4bupdeG7l+G6pWvDrHXhuqV04bqg4bq54bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXhu7nhuqDhurnhuqXDonThurvhuqV04bujw6LDoeG6pcag4bul4bq54bql4bqja8ah4bqu4bql4bu54bqg4bq7deG6pWvhur3huqXhu7fGoeG7j8Oj4bqlw4DDquG7m+G6pcah4bqgQuG7kXXhuqXGoOG6tnd14buX4bqlI3d1w6HhuqXGoOG6veG6pT1wdcahw6HhuqVzw6rhu5vhuqVrw7nhuqVr4bq7a8ah4bqlw4DhuqBC4buTdeG6peG7l+G6u+G7m+G6pWrhurt14bqlbGl04bqlQeG7m+G7j3Xhu5fDoOG6pTx44bub4bqla8ah4bub4buP4bqg4bqlc+G7m+G7j3XhuqXDgMSCa+G6pcOAQeG6tnXhu5fhuqVq4bub4buTdeG6pcOA4bqgQuG7k3XhuqXDgOG7m8O14bu34bql4bqs4bub4buPdcOh4bqlQeG7seG7m+G6pcOidOG6ouG6ueG6pXRv4bu3w6LhuqXDgeG7jeG6pcOAQeG6v+G6pXPhurZ3deG7l+G6pWvhurnDuuG6pcOAQcO6deG7l+G6pXLGoeG7m+G6pWvhu6l14buX4bql4bqs4bub4buRa+G6pXXGocOz4bqldcah4bq9deG7l+G6pWvGoeG7oeG6pWrhurZ14buX4bql4bu3xqHhu4/DoeG6pXPhurnhuqDhuqVs4bundeG6pWrhur11w6HhuqVq4bq94bqla8ah4bqu4bqlbeG7geG6pXLGoeG7m8O1deG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlw4DGoeG7m8O14bqg4bqldeG6puG6pXThu4Nr4bqlc+G6tOG6ucOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvS+G7qXXhu5fhuqXhurl14bql4bu3xqHhurvDgOG6pcah4bub4buRdeG6pXLGoeG7m+G6pW3hu7F14buX4bqlQ+G6pXPhur104bql4bqs4bub4buRa+G6pWvGocO64bql4bu54bqg4bq7dcOh4bqldeG6puG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqXhuqzhu5vhu4914bqlc+G7i+G7t+G6pcOA4bqya+G6pcOAQeG7s+G6pcOAxqHhur11xqHhuqXDosOAw4PhuqV1xqFpdcOi4bqla+G6ruG6ueG6pcag4bul4bq5w6DhuqVK4bq94bqlw4DhurnhuqVv4bu34bqlxqHhu6fhuqVq4bq7deG6pWxpdOG6pcOAQcO6deG7l+G6pWvhu4d14bql4bu3xqHhu6V14buX4bqlw4Dhu7Hhu5vhuqXDgOG6vXXDoeG6pXLhu5114bqlbeG6u8O64bql4buz4bql4bu3xqHhu53hurnhuqXDgeG6ueG6oOG6peG7ueG6oOG6u3XhuqVr4bq94bql4bu3xqHhu4/DoOG6pUvhurtr4bqlw4DGoeG7m8O14bqg4bqldeG6puG6pWrhu5/huqXhu7nhuqDhur914bqlc0PhuqVrxqFmw4DDoeG6peG7h3XhuqXhu7PhuqVz4bqg4bupdeG6pcOAw6rhu5vhuqV1d+G7m+G6pWrhurt14bqlbGl04bqlbOG6tnjhu5vhuqXDgcOC4bql4buX4bub4bq7dOG6pcOB4bq7w4DhuqVr4bqu4bq54bql4buX4buB4bqlbeG6vXXhuqXhu6l14buX4bqldGbDgOG6pXThurDhu5vhuqVqZnThuqXDgEHDvXXhuqVz4bq94bqlbnThuqXDgEHhurnhu5vhuqVq4bq94bqla8ah4bquw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/GoHd14bql4bqt4bqn4bqldcOqdeG6pXXGoWl14bqla8ahw7rhuqVq4bubw7XDgMOh4bqlauG6uXXhuqV14buX4bq9QuG6pWrhu5/huqV1xqHhu6vDgOG6pcOAQcO6deG7l+G6peG7t8ah4buldeG7l+G6pXLhu511w6HhuqXDgOG7q+G7m+G6pW3DtXXhuqVt4buPdOG6pcOAxqHhu6PhuqVz4bub4buPdeG6pcOAxIJr4bqlw6Lhu7fGocSCa+G6peG6rMSCw6LhuqVyxqHhurtrxqHhuqVz4bq9deG7l+G6pWvGoXfhu5vDoOG6pVR24bub4bqldeG7l+G6vULDoeG6pcah4bun4bql4bu54bqg4bq54bqlw4DhurlC4bql4bqrLWPhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pW3hur114bql4bupdeG7l8Og4bql4bq44bub4bqlcsah4bupdeG7l+G6pXXhu5fGoW7huqVzeeG7m+G6pcahw7pma+G6pWvDueG6pUPhuqVt4bufdcah4bqlasWp4bqlw4BB4burdeG6pXPhu4vhu7fhuqXDgOG6smvhuqVq4buf4bqlbnThuqXDgEHhurnhu5vhuqVr4bqu4bq54bqlxqDhu6XhurnhuqXGoeG6vXXGoeG6pcahw6rDoeG6pWrDueG7t+G6pWvhu6/DoeG6pXLDtOG6pWzhurnDuuG6pWzhu6fhurnhuqXhu5fhu5vDtcOAw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/GoOG7m+G7kXXDoeG6pWvhurtr4bqla+G7qeG6peG7l+G6u+G7m+G6pcOA4bqg4buv4bub4bqlw4BB4buHdeG7l+G6pcOAQeG7pXXhuqVt4buB4bqlbeG6tsO9a+G6peG7l+G7m+G6v+G7m+G6pcOAxqHDuuG6u8OA4bqlcsahxanhu5vhuqXDom3hu6114buX4bql4bu54bqgRcOiw6DhuqVLxqHhu5/huqVudOG6pcag4bul4bq54bqlbeG6uXXhu5fhuqVq4buf4bqlauG7g8OAw6HhuqVrxqF54bqldeG7l+G6vULhuqXhuqpvw4DhuqXhuqrhuqThuqXhuqzhu6PhuqXGoeG6vXXGoeG6peG6rOG7m+G6pcOA4buv4bqla8ah4bqya8Oh4bqla8ah4bqy4bq54bqla8ahw63hu7fhuqXhuqzhur3huqV04bup4bub4bql4buX4bubeOG7m+G6pXTDquG7m+G6pWxpdMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVeG7l+G6oELhu4914bqlUsahw7rhurnhuqUt4bqlPcah4bub4buPdeG6pT3GoeG6v8O6xIMv4bu34bqv


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đà Nẵng: Một tuần, bắt 3 đối tượng truy nã

Đà Nẵng: Một tuần, bắt 3 đối tượng truy nã
2010-09-28 08:11:40

(TPO) - Sáng 26-9, thượng tá Nguyễn Thảnh - Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (Công an Đà Nẵng) cho biết, đối tượng Nguyễn Trường An (tức Rin, 27 tuổi, trú quận Thanh Khê,...

Khởi tố 11 bị can bắt cóc người để đòi nợ

Khởi tố 11 bị can bắt cóc người để đòi nợ
2010-09-28 08:11:05

(TTO) - Chiều 27-9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng tổ...

Hoãn xử phúc thẩm vụ án công ty Gò Môn

Hoãn xử phúc thẩm vụ án công ty Gò Môn
2010-09-28 08:10:44

(TTO) - Sáng 27-9-2010, trong khi tiến hành làm thủ tục khai mạc phiên tòa phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai tại công ty Gò Môn có liên quan sai phạm của nguyên chủ tịch, bí thư...

Đụng độ giữa hai “lò

Đụng độ giữa hai “lò" độ xe khét tiếng
2010-09-27 13:40:04

Các “quái xế” gồm: Trần Kim Thuận (tức Thuận “đen”, 19 tuổi, ngụ Q.4), Phạm Hữu Thanh (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Phạm Công Hoàng (tên gọi khác Hoàng Phi Hổ, 26 tuổi, ngụ Q.4),...

7 người bị thương trong vụ cuồng sát bằng búa

7 người bị thương trong vụ cuồng sát bằng búa
2010-09-27 13:39:46

(VnExpress) - Sáng 26-9, một thanh niên làm tại công ty in ấn bao bì trên đường số 7, (quận Bình Tân, TP HCM) bất ngờ dùng búa tấn công 7 người, trong đó có một cháu bé mới 13...

Thầy giáo bị học trò hành hung trọng thương

Thầy giáo bị học trò hành hung trọng thương
2010-09-27 13:39:29

(VnExpress) - Bị thầy giáo nhắc nhở vì bỏ giờ học, một học sinh trường THPT Nguyễn Thị Lợi (Thanh Hóa) chạy về nhà rủ thêm người cầm dao xông vào trường chém trọng thương thầy giáo.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết