Cập nhật:  GMT+7
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5Z5W+G6p13hu6Bkw6Phu6BRUeG7oD0w4bugJMWoN+G7oD1WZOG7oCQ5JOG7oDd9w6rDol3hu6AqPOG7oCphXeG7oDfhuqXhu5QvW1Hhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bupJsWoJeG7nuG7luG7kkRE4bu34buY4bugLeG7oOG7nVtdKMSR4bugUsOZLeG7psOV4bug4bqoW2E3feG7oCThu7A3W+G7oGPGr2Thu6AqXSjEkeG7oGRixajhu6Bk4bqvXeG7oOG6qVvhu6o24bugZijhu6BkYuG7uGThu6Bk4buH4bugLeG7oGjhu6zhu6Bb4bqvXeG7oOG7kuG6qOG7nVRV4buY4bug4bud4bqjN33hu6DFqDfhu6BE4bqow5Thu6nhu53hu7Phu6AkWzjhu6A9XSFk4bugKuG7rOG7oGLFqOG7oOG6q8SRaSFk4bugKjA3W+G7oDRb4bqnXeG7oGTDo+G7oGbhurnhu6DGrzfDleG7oDRb4bqnXeG7oGTDo+G7oD0w4bugJMWoN+G7oCrDo13hu6Bm4bq1XeG7oFFR4bugKsOjXeG7oGTDquG6pTd94bugZOG6seG7oCRb4bq/JOG7oGbhu6jhu6BkW8WoNuG7oH1dxajhu6A9VmThu6B9XeG7heG7oDd9w6rDol3hu6BkYsavXeG7oOG6qVvGr+G6qeG7oDXEkeG7uGThu6AqPOG7oCphXeG7oDfhuqXDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWRFsmOOG7oOG6qOG7nVRVw5Xhu6DDvS7hu6BEWzDhu6BEW8OpaeG7oERixag3feG7oOG7klNV4bugZMSR4bqxXcOV4bugN33hurnhu6DhuqrDlEThu7I34bug4bqoW2XDleG7oEThuqjDlOG7qeG7neG7s+G7mOG7oDXhu6jhu6A3W+G7sjfhu6BmXS434bugNF03W+G7oCU4xag3W+G7oCThurvFqOG7oDbhuq9k4bugJOG6ozd94bugZGnhu6BE4bu14bup4bup4bugZOG7ql3hu6BE4bqow5Thu6nhu53hu7PDlOG7oOG7ncSRw6Nd4bugZFvGrzd94bug4bukLVJQUVDDleG7oERixag3feG7oH3hu4Nd4bugUcOVUeG7oGQx4bugKsSDN33hu6DhuqvEkcWo4bugN33hu7I34bugW+G7qDd94bugJFs44bug4bud4bqjN33hu6BkaeG7oEThu7Xhu6nhu6nhu6BEYuG7tjfhu6BEW8WoN1vhu6Dhu5J9w6Fd4bugZFZk4bugNeG7qOG7oOG7neG6ozd94bugZGnhu6BEYuG7tjfhu6BEW8WoN1vDleG7oCrDqsOiN33hu6Dhu5vhu6jEkeG7oOG7ncavZMOV4bug4bqow5RRUsOV4bug4bqqw5RE4buyN+G7oOG7myA3W+G7mOG7oCo84bugNsSRxajhu6Al4buyaeG7oCTGr+G6qeG7oCpdKTfDlOG7oETEkWnhu6A3W10uN8OV4bugJOG6ozd94bugZGnhu6Ak4bq7xajhu6BEYsWoN33hu6A0W+G6ozd94bugN1vhu7g34bugKsOq4bqlJOG7oDXhuqPhu6Bb4buoN33hu6A34buoacOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu7V94buoaeG7oFNQLeG7pMOV4bug4bujIMSR4bug4budW1Zk4bug4buzw6ld4bug4buSJGE34bugfcOhXeG7oDXhu6jhu6DDvV03W8OV4bugUsOZ4bugZMSR4bqxXcOV4bugN33hurnhu6DhuqrDlOG7pOG7mOG7oC3hu6A3fcOqw6Jd4bugZGLDquG6tSThu6AqOeG7oH1d4bq1XeG7oGRbXSnEkeG7oERixag3feG7oGbhurVd4bug4bud4bqjN33hu6BkaeG7oERi4bu2N+G7oERbxag3W+G7oC3hu6A3OV3hu6Ak4bqjN33hu6BkaeG7oDfhu6hp4bugKuG7rOG7oCo5N33hu6Ak4buDxajDleG7oDchxJHhu6A2xJHDozfhu6BkWyDhu6DDvV03W+G7oGMs4bugfV1l4bqp4bugZuG6tV3hu6AqXSjEkeG7oDRdKTfhu6DigJwkw6rFqOG7oCrhuqNd4oCd4bugY8Oj4bugZF0oN+G7oFHDlVHhu6BkMeG7oCrEgzd94bugNFtd4bugKmFd4bugKsOq4bqlJMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu7V94buoaeG7oMOZLeG7psOV4bugRGLFqDd94bugN1vDouG7oFvFqF3hu6DFqDdb4bugJjbhu6BkYsWoXeG7oGbhu6jhu6A9w6M34bugN33DqsOiXeG7oDRbxq8k4bugJMOpN33hu6A2IDdb4bugKl3hu6BkIDbhu6DFqDdb4bug4bufWDd94bugRFvFqDdb4bugRFtdKTfhu6At4bugfV3Grzbhu6Aqw6Mk4bug4bud4bqjN33hu6BkaeG7oERi4bu2N+G7oERbxag3W+G7oC3hu6AqPOG7oCphXeG7oGRdKDfDlOG7oERiLjfhu6Aqw6rDojd94bug4bu1fcSRaT434bugRuG7rjfhu6DDvV03W+G7oOG7kuG6qsOUw5nhu5jDleG7oDdbOTbhu6Ak4bq7xajhu6BEYsWoN33hu6BkIDbhu6Aqw6rhuqUk4bugxag3W+G7oERbXSk34bugKsWoN33hu6AqXeG7oCTDqTd94bugPeG7qjfhu6B9xq9d4bug4bufOOG7qDfhu6BEWzDhu6B5XTbhu6BqN1vDlOG7oERixag3feG7oCRbWDfhu6Aq4bu2xJHhu6BoJsOV4bugYmVk4bugJFsgxajhu6A0WznFqOG7oGLEg13hu6B9w6Fd4bugKl0pN+G7oCRbOOG7oDdbOTbhu6A3fcOqw6Jd4bugKl3hu6AkW8SRN33hu6Aqxag3feG7oGRbJjjhu6DhuqlbIsWo4bugY8WoxJHhu6Bk4bq1XeG7oCo84bug4oCcNzld4bugJFvEkWkpN+KAneG7oOG6qVvhu7Bd4bugZGLGr13DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWajdb4bugRFtdKTfhu6A0W+G6ozd94bugZFvhu4HFqOG7oDdb4bu4N+G7oCQ54bug4bqrxJEmN+G7oD1dIWThu6Bbxahp4bugN+G6peG7oGRdKDfhu6BEYsWoN33hu6BkWyDhu6A9MOG7oDdbOTbhu6A3fcOqw6Jd4bugKl3hu6AkW8SRN33hu6Bm4bq1XeG7oERixag3feG7oGThu7Q34bugJOG6ozd9w5Xhu6A9VmThu6Ak4buw4bugW8WoXeG7oCrDqsWo4bugZijhu6A24bqvZOG7oOG6q8SRxq834bugJOG7qOG7oOG6qVsu4bugZGIuN+G7oCrDqsOiN33hu6Dhu7V9xJFpPjfhu6BG4buuN+G7oMO9XTdbw5Thu6BEYi434bugKsOqw6I3feG7oCrDqsWo4bugxag3W+G7oERbXSk34bugZuG7qOG7oCRbMOG7oHldNuG7oGo3W+G7oGYo4bug4bqrxJHGrzfhu6Ak4buo4bug4bqpWy7DleG7oERixag3feG7oH3DoV3hu6AkWzjhu6DDvV03W+G7oFvhurfhu6BkYuG6pcOV4bugw71dN1vhu6Aq4bus4bugfcOhXeG7oDbhuq9k4bugN1s5NuG7oCRbxJFpLjfhu6AqYV3hu6A34bql4bugZFvEkS7DleG7oCrhu7I24bugZFvEkS7hu6AkWz824bugNsOq4bq1N+G7oCU44bugRuG6oeG7oOG7qTjhu6g3feG7oOG7tVvhu7I34bug4buSU8Oa4bugZMSR4bqxXcOV4bugN33hurnhu6DhuqrDlOG7pOG7mOG7oCThu7Y24bugKuG7tsSR4bugZOG6tV3hu6B9XWXhuqnhu6Bj4bq/JMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZE4buqXeG7oOG6q8SRxq834bugJOG7qOG7oOG6qVsuw5Xhu6BEYsWoN33hu6Bm4buo4bugw71dN1vhu6A9xJHhuq8k4bugxag3W+G7oERbXSk34bugKl0pN+G7oGRbOOG7ql3hu6AkWzjhu6A3fcOqw6Jd4bugZFvhu7I34bug4bqn4bug4bufxIM3feG7oERbxq/huqnhu6A2xag3feG7oFHDlVLhu6BkMeG7oCrEgzd94bugNS434bugROG6qMOU4bup4bud4buz4bugZGLhu7Dhu6AkWzjhu6BEYsWoN33DlOG7oOG7tVs5NuG7oCThurvFqOG7oERixag3feG7oH3Egzbhu6BRUeG7oDd9w6rDol3hu6Aqw6rFqOG7oFvFqF3hu6A34buqN+G7oDdb4buyN+G7oCpd4bugNWE3feG7oGZhN33hu6DhuqvEkcWo4bugJMavJOG7oOG6q8SRxq834bugJOG7qOG7oOG6qVsuw5Xhu6A0W8avJFvhu6Bj4buqN+G7oCRbw6Lhu6A3fcOqw6Jd4bugN1vhu6jhu6DFqDdb4bugRFtdKTfhu6Bk4bq1XeG7oH1dxag44bugZF0oN8OU4bugRGI4N33hu6A0W13hu6AkW8Oi4bugKuG6pV3DleG7oDdbOTbhu6A34buoaeG7oDVdLjfhu6Bk4bq5JOG7oCrGrzdb4bugKuG7uOG6qcOV4bugJFvhu4Nd4bugxag3W+G7oERbXSk3w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7qeG6szfhu6BSUX3hu6A3feG7qGnhu6DDmS3hu6bDleG7oDdbOTbhu6Ak4bq7xajhu6BEYsWoN33hu6Aqw6rFqOG7oFvFqF3hu6A34buqN+G7oDdb4buyN+G7oGYo4bugNFvGryRb4bugY+G7qjfhu6Dhu7NdN1vhu6BEXSE34bug4buSKsOqw6I3feG7oEPDquG7oEbhu6o34bug4bup4buqN1vDleG7oOG6qMOUUVLDleG7oOG6qsOUUVDhu5jDleG7oDVdLjfhu6A14buqJOG7oGbhurVd4bugN33DqsOiXeG7oDdb4buo4bugxag3W+G7oERbXSk34bugZuG7qOG7oGRb4bqjN33hu6A9xq844bugNyHEkeG7oDRb4bqjN33hu6A3W8WoN1vhu6AkWzk3feG7oH1dxag44bugZF0oN+G7oGMs4bugfV0hZOG7oMWoN1vhu6BEW10pN+G7oGRiODd94bugKi42w5Thu6BE4buqXeG7oDRbxq8kW+G7oGPhu6o34bugN+G7qGnDleG7oDdbOTbhu6A9VmThu6AkOSThu6A9xJHhuq8k4bugxag3W+G7oERbXSk34bugZl0hZOG7oH1d4bu0aeG7oDfhuqXhu6BRw5VR4bugZDHhu6AqxIM3feG7oGbhu6jhu6A24bqvZOG7oGPDo+G7oH1d4bu0aeG7oGTDouG7oDRbxq8kw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lnlbOOG7sDd94bugUX1TUOG7oDd94buoaeG7oOG7pC3hu6bDleG7oMWoN1vhu6BkYsWoXeG7oCThurvFqOG7oERbXSk34bugNV0uN+G7oDXhu6okw5Xhu6AkW+G7tOG6qeG7oGRbxJHhu7g34bugfV3FqDjhu6BkXSg34bugJFs44bugN1s5NuG7oCThurvFqOG7oERixag3feG7oGbhu6jhu6Aqw6rhuqUk4bugWzo34bugZOG7ql3hu6A24bqvZOG7oDRbxq8kW+G7oGPhu6o34bugZGIuN+G7oCrDqsOiN33hu6DDvS7hu6Dhu6nEgzd94bug4bqoWzg3feG7oOG7kuG6qMOUUVLDleG7oOG6qsOUUVDhu5jDlOG7oHlbXeG7oDfhu6424bugKsOjXeG7oGTDquG6pTd94bugZGI4N33hu6A3Wzk24bugPVZk4bugfV3hu4Xhu6A3fcOqw6Jd4bugZOG6tV3hu6A3W+G7uDfhu6BkXSg34bugJOG6u8Wo4bugxag3W+G7oGRixahd4bugxag3W+G7oERbXSk34bugZFsg4bugPTDhu6Akxq8k4bugZGJdN1vhu6Bjxq9k4bug4bqo4budVFXhu6A9VmThu6B9XeG7hcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu7V9xahp4bugY8WoxJHhu6AqOcOV4bug4bqo4budVFXhu6Dhuqlbw6Nd4bugW+G6peG6qeG7oCTDqTd94bug4bud4bqjN33hu6DFqDfhu6DhuqrDlFFQ4bugNF08NuG7oGRixajhu6A0W8avJFvhu6Bj4buqN+G7oOG7s103W+G7oERdITfDleG7oD1WZOG7oH1d4buF4bugN+G7rjbhu6Aqw6Nd4bugZMOq4bqlN33hu6Aqxag3feG7oCTFqDdb4bugfV3hu4Xhu6Bbxahd4bugN+G7qjfhu6A3W+G7sjfDlOG7oERdIeG6qeG7oGPFqMSR4bugKjnDleG7oDXhu4ck4bugNcOq4bqlN33hu6Ak4bqjN33hu6DFqDfhu6Aq4bus4bugPVZk4bugfV3hu4Xhu6DDvV03W+G7oDd9xahp4bugZGI4N33hu6A0W8avJFvhu6Bj4buqN+G7oDRbXeG7oMO9XTdb4bugZCA24bugJMavJFvhu6A9w6Dhu6BkYsOjN8OU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bGsOG7q2rhu6Dhu7Phu6vhu7Xhu6nhu5Qv4bqp4buW


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hoãn xử phúc thẩm vụ án công ty Gò Môn

Hoãn xử phúc thẩm vụ án công ty Gò Môn
2010-09-28 08:10:44

(TTO) - Sáng 27-9-2010, trong khi tiến hành làm thủ tục khai mạc phiên tòa phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai tại công ty Gò Môn có liên quan sai phạm của nguyên chủ tịch, bí thư...

Đụng độ giữa hai “lò

Đụng độ giữa hai “lò" độ xe khét tiếng
2010-09-27 13:40:04

Các “quái xế” gồm: Trần Kim Thuận (tức Thuận “đen”, 19 tuổi, ngụ Q.4), Phạm Hữu Thanh (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Phạm Công Hoàng (tên gọi khác Hoàng Phi Hổ, 26 tuổi, ngụ Q.4),...

7 người bị thương trong vụ cuồng sát bằng búa

7 người bị thương trong vụ cuồng sát bằng búa
2010-09-27 13:39:46

(VnExpress) - Sáng 26-9, một thanh niên làm tại công ty in ấn bao bì trên đường số 7, (quận Bình Tân, TP HCM) bất ngờ dùng búa tấn công 7 người, trong đó có một cháu bé mới 13...

Thầy giáo bị học trò hành hung trọng thương

Thầy giáo bị học trò hành hung trọng thương
2010-09-27 13:39:29

(VnExpress) - Bị thầy giáo nhắc nhở vì bỏ giờ học, một học sinh trường THPT Nguyễn Thị Lợi (Thanh Hóa) chạy về nhà rủ thêm người cầm dao xông vào trường chém trọng thương thầy giáo.

Phụ xe hành hung nữ hành khách

Phụ xe hành hung nữ hành khách
2010-09-27 13:39:11

Nguyên nhân ban đầu được xác định là chị Ái đón xe (không rõ biển số) từ Quy Nhơn về H.Quế Sơn với giá 70 nghìn đồng và đã trả đủ tiền. Nhưng đến Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), chị Ái...

Giết mẹ vợ và hai phụ nữ để cướp tài sản

Giết mẹ vợ và hai phụ nữ để cướp tài sản
2010-09-26 09:49:24

(TTO) - Chiều 25-9, tin từ Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất điều tra vụ án “giết người hàng loạt”.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết