Cập nhật:  GMT+7
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4bqlw4xR4buKd8OZ4buUd1nGr3fhuqLDknfDjOG6oOG7indF4buYw5LDjXfhuqDDknfDjOG7pOG7tEbDknfDksOMQsOSd8OM4buU4buKd0/GoMawL8OMeeG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bup4buL4buL4bqrdy134bqpw43Dg+G7tHfhu7UtQcO6d8OTxqDDmXdP4bqww5LDjHfhurjEguG7jHcg4buYw5LDjXfhuqDDknfDmUvDksOMdzHhurJOd+G6p+G6sk534buy4bqiRXfDksOMQsOSd0Xhu6J3VOG7pOG6oMOSd+G6uOG7iuG7hOG7pHfDmVXhuqB3w7Xhu4pGw5J34bqlw6zhuqkwd8OZ4buU4buKd0XhuqDhu4x34bq44bqwd0Xhu453VOG7pOG7tOG7gsOZd+G6uErDksOMd07DjFHhu4p3w5nhu5R3Wcavd+G6osOSd8OMxKjDksOMd8OaVndZ4buEd8OMw4PDksOMd1nhu4p3w5LDjELDknfDjOG7lOG7indPxqB34buy4bqu4bu0d1XhuqB3w5nEguG7incg4buYw5LDjXfhuqDDknfDjOG7pOG7tEbDkncg4buwd+G6peG7pOG7isOSw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i8OM4bq64buMd+G6uOG7jsO6d+G6uMSC4buKd+G7puG7tHdow4zEgsOTdzDhu6Thu7R34bqlw4zhu6Thu4bDunfhurjGoOG7indTw4zhu47DundZw4N3w5nDjOG7sFDDksONd+G7puG7tHfDo+G7jMODw5LDjXcxxKjDksOMd+G6qeG6oMOTw7p34bq44buK4buE4bukd8OZVeG6oHdZ4buK4buGw5J34bq4xqDhu4p3IMOsMeG7i3fDmcag4buKd1PDjMSCw5N3WeG7hHfDmVVCw5l3w5lWd+G7suG6sHfDjMag4buKd1nDg3fDk+G6oHfDmeG7puG7tHcg4buYw5LDjXfhuqDDknfDjOG7pOG7tEbDkncg4buwd+G6peG7pOG7isOSw7p34bq44buwUEV34buy4bqiRXfhurhKw5LDjHdF4buOd0/hu4rhu4bDkndU4buk4bqgw5J34bq44buCw5J3Wcavd+G6osOSd8OSw4Phu7TDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4oCcw6Phu4pGw5J3w7Xhu4pGw5J34bqlw6zhuqkwd8OZ4buU4buKd0XhuqDhu4x3w5Phu57hu4p3TsOMUeG7infDmeG7lHdZxq934bqiw5J34bq4R3fhurjhu4rhu4Thu6R3w5lV4bqgd8OZw4zhurrhu4x3VOG7pOG7tHfhurhKw5LDjMO6d0XDjOG7sOG6oHdOw4xR4buKd8OZ4buUd8SQSndF4bqgw5J3WeG7nuG7infDjOG6oOG7infDksON4buw4bug4buKd8OSw4Phu7TigJ13LXdP4bqww5LDjHfhurjEguG7jHfDksOD4bu0d8OZw4zhu5jDksONd8OZ4buKw5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupIOG7qsOSw413w5nDjOG6uuG7jHdP4bqww5LDjHfhurjEguG7jHfDmVXhu4bDksO6d07DjOG7infDksOMQsOSd+G6uOG7sFBFd+G6uOG7osOSd8OZ4buUd0XhuqLhu4x3ReG7qOG6oHdF4buYw5LDjXfDieG6rMOSd1nhu4R3WeG7ikZFd8OM4bqg4buKd0XhuqLDknfEkMagd0Xhu5jDksONd+G6oMOSd+G6pcOM4buk4buGd1nDg3fhuqnhuqDDk3dF4buOd8OMw4PDksOMd1nhu4p3w5LDjELDknd5eXh3w5lV4buKRuG7pHfhurjhu5bDksONd8OZ4buud8OSw4xYw5LDjXfDksON4buw4bug4buKd+G6uOG6osOSw4x3xJDDg+G7infhurbDknfDmeG7iuG7hMOSw7p3IOG7mMOSw4134bqgw5J3w5lLw5LDjHcx4bqyTnfhuqfhurJOd+G6uOG6sHfDmcSCw5N34bq4xKjDksOMd0XDjEt3ReG7mMOSw413w5nhuqJFd0Xhuq53w4zhuqDhu4rDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4oCc4bqpw43huqDhu7R3w5rhuqDhu6R34bq44buOw7p3IOG7mMOSw4134bqgw5J3w5lLw5LDjHcx4bqyTnfhuqfhurJOd1Thu6Thu7Thu4LDmXfhurhKw5LDjHfDmeG7sOG7nkV3VOG7pOG6rMOSd8OZSkXDjHfDmcOM4buwUMOSw4134bum4bu0d8Oj4buMw4PDksONdzHEqMOSw4x34bqp4bqgw5N3WcSod8OJ4bqo4bukd8OM4buKRuG7pHfDksOMQsOSd8OM4buU4buKd0/GoHdV4buSd1XDg8OSw43DuXcg4buYw5LDjXfhuqDDknfDmUvDksOMd0Xhu6rDksONd0XhuqJFw4x3RcOM4busRcO6d+G6uOG7iuG7hOG7pHdFw4zhu6Thu7RHw5J34bq4xILhu4p34bum4bu0d2jDjMSCw5N3MOG7pOG7tHfhuqXDjOG7pOG7hndZ4buEdyDhu5jDksONd+G6oMOSd8OZw4xKd8OZVeG6qMOSd2jDjOG7sOG7nkV3JMOSd+G7p8OM4buk4bu0RsOSd+G6pVXhu5jDksONd2jhurJOw7p3MeG6sk534bqn4bqyTsWpd0XDjOG7oHfhurjhu4rhu4Thu6R3w5lV4bqgw7p34buyV3dP4bu2d8OZ4buK4buCU+KAnXctd1lKd8OSw4Phu7R3RcOM4buMd8SQ4buK4buCw5l3w5nDjOG7hsOTw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i1Xhu7Dhu55Fd+G6uOG7jsO6d07DjOG7jOG6rsOSw413eeG7tcONd8OSw43Dg+G7tHfDvUEt4buzw7p3IOG7mMOSw4134bqgw5J3w4zhu6Thu7RGw5J3IOG7sHfhuqXhu6Thu4rDknfDmeG7mndFw4zhu6xFd1nhuqzhu7R3xJDhurLDmXfDk8agw5l3Wcavd+G6uOG6osOSw4x3xJDDg+G7infhu7Lhu45Fd+G6uEzhuqB34bq2w5J3w5nhu4rhu4TDknfDmcSC4buKd8OSw4zDg3fhu5jDksONd8O14buqd2nhu6ThuqDDksONd+G7i8O5d+G7p+G7suG6sHcxVeG6oOG7tHci4oCZw6PhurbDksONw7p3IOG7sHfhuqXhu6Thu4rDksWpw7l34buL4buaw5LDjXfDmuG7lHfDmeG7iuG7hMOSd8SQSnfDmcOM4bukd8ON4buKWHdPw4N34bu1w7rhu7d3w5lV4buKRuG7pHfhurjhu5bDksONw7l34buLVeG7jMOSw413w5rDlcOSw413xJDDg+G7indF4buOd8SQ4bqu4bu0d8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3RcOM4bui4buKw7p34buYw5LDjXfhu4vDuXdPw4N3RcOM4buod+G6uOG6oMOSw413w5LhurTDk3fDksON4buod8OZVeG7jMOSw413w5LDjMODd0Xhu6rDksONd8SQSnfEkOG6ssOZd1nhu57hu4p3WeG6oOG7infDmVXDlXfDmeG7mndFw4zhu6xFd+G6uOG6osOSw4x3xJDEgkXDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buLVeG7jMOSw413w5rhu5R3w5nhuqLDk3fDksON4buw4bug4buKd8SQSnfEkOG6ssOZw7p3w5PGoMOZd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3w5nhu4bDknfhuqXDjMO5d+G6uOG6sHdP4buMd0/hu47DmXfDmeG7iuG7hMOSd8OS4buGw5J34bq44buwUEV3RcOM4buMd8OZxILhu4p3w5LDjeG7jMSC4buKw7l3w7XEqHfDjOG7jMODw5J3ReG6rsOSw4zDunfhu5jDksONd+G7i8O5d0Xhu6rDksONd8OT4buk4buUw5J34bq44buwUEV3w5nEguG7infDksON4buMxILhu4p3w5Lhu4bDknfDkuG7juG7infDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4x3w5LDjOG7oHfhuqXDjMO5d8OT4buY4buKd8ON4buK4bue4buKd1nDg3fhu5jDksONd+G6qeG6oMOTd+KAnFXhuqB3w43hu4rhuqLigJ134buzeHfDmVXhu4pG4bukd+G6uOG7lsOSw43DuXfDrOG7lHfDmeG7iuG7hMOSd8OSw4Phu7R34bq44bqwd+G6uOG7sFBFd+G6pcOMw7l3T+G6qOG7tHfDmeG7rnfDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4x34buYw5LDjXfhu4vDuXfhurjhu7DhuqB3RcOM4buMd+G6qeG6oMOTd8OZxILhu4p3U8OMw5XDksONd0/Dg8OTd1nhu4pGRXdF4buo4bqgd+G7mMOSw413w5LDg+G7tMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhu4vhu7Dhu6LDksONd8OZVsO6d8ON4buK4bqgd+G6uMSow5LDjHfDksOMWMOSw413w5LDjeG7sOG7oOG7infhurjhuqLDksOMd8SQw4Phu4p34bq2w5J3w5nhu4rhu4TDkndOw4zhuqJFd0Xhu6rDksONd+G6uOG6sHfhurjhu7DhuqB3w5nhu4rhu4TDkndFw4zhu4x34buYw5LDjXfhuqnhuqDDk8O6d+G7mMOSw4134bqlw4zhu6Thu4Z3w5nEguG7infDksOM4buK4buE4bukd+G6uErhuqB34bq44buKR8OTd1nhu57hu4p3w5rhu5R3w5nhu4rhu4TDkndP4buGw5J34bq44buCw5J3eXl4d8OZVeG7ikbhu6R34bq44buWw5LDjcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nDtcavd1nhu4pGRXfEkEp3w5LDjeG7sOG7oOG7infDieG6rMOSd8OZ4buUd0XhuqLhu4x34bq44buCw5J3ReG6okV3ReG7ondU4buk4bqgw5J3w5nhu5R3w5nGr8OSw413w5nEguG7infDmUvDksOMdzHhurJOd+G6p+G6sk53WcODd8O14buKRsOSd+G6pcOs4bqpMHfDmeG7lOG7indF4bqg4buMw7l34buLw63hu4nhuqnhuqN34buLPOG6qcawL1Phu6k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giấu hàng vi phạm dưới hầm xe gia cố

Giấu hàng vi phạm dưới hầm xe gia cố
2015-07-05 00:03:24

(HQ Online) - 900kg đường kính trắng, cùng 240 chai bia, 0,57 m3 gỗ lim xanh được các đối tượng cất giấu dưới hầm xe đã bị lực lượng Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo, Cục Hải...

Bắt cụ già 67 tuổi buôn ma túy

Bắt cụ già 67 tuổi buôn ma túy
2015-07-04 01:31:21

TTO - Suốt một thời gian dài, để có tiền sử dụng ma túy, cụ già 67 tuổi đã nhiều lần mua ma túy đá từ TP.HCM về bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Giang hồ Cần Thơ đâm chém tàn bạo nhóm cascadeur

Giang hồ Cần Thơ đâm chém tàn bạo nhóm cascadeur
2015-07-04 01:30:54

TTO - Chiều 2-7, một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ xác nhận có vụ ẩu đả gây thương tích giữa nhóm "giang hồ" Cần Thơ và nhóm cascadeur Quốc Thịnh đến từ TP.HCM để phục vụ cho...

Khi đã thức tỉnh

Khi đã thức tỉnh
2015-07-04 01:25:30

(QT) - Bị cáo T. (SN 1982, trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đứng trước vành móng ngựa đã là cha của 3 đứa con. Điều khó tin là những đứa con ấy được sinh ra trong thời...

Bắt 4 đối tượng đánh bạc

Bắt 4 đối tượng đánh bạc
2015-07-03 08:54:27

(QT) - Thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) ngày 2/7/2015 cho biết, vào lúc 22 giờ tối ngày 30/6/2015, lực lượng Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện và bắt giữ 4...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết