Cập nhật:  GMT+7
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kzzhuqrDucOK4bqs4bud4bqoSeG7nUDDvcOK4bud4bqr4bqo4buI4budw4B44bq84budQeG6qOG6ouG6vOG7neG7jOG7p8OK4bud4bu5xanhur7hu53DiuG6qOG7gOG6vOG7nUHDucOSQcO5w4HhuqDhu47Dk+G7kS/huqjhu5/hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTj7huqDDucOB4bub4buT4bqr4bqrNeG7nS3hu51A4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buhLXTDsuG7neG6vMON4buM4bud4bq64bupw4rhuqjhu53DgMWp4bq+4budQEfDiuG6rOG7ncO5w4rhu53huqvhuqXhu51Aw73DiuG7neG6q+G6qOG7iOG7nVDhu6VB4budw4rhuqjhu7PDiuG7nUHhu4Dhu53hu57hu5Dhu53hu7Xhu47hu53DgMaw4bud4bqseFHhu53hu4zhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jEJB4bqo4bud4bqs4bqq4buiw7nhu53DiuG6qOG7gOG6vOG7neG7m+G6rOG6qsO5w4rhuqzhu53huqhJ4bub4budQMO9w4rhu53huqvhuqjhu4jhu53hu57hu6fhu53DiuG6qOG7gOG6vOG7nUHDucOSQcO5w4HhuqDhu47Dk+G7neG6p+G7jkhB4bud4bqr4bqoRMOK4bqo4budw4DhurbDiuG7neG7jMag4bud4bqr4bql4buNPkAz4budw4DDguG7nU7huqjhu5BB4bud4bue4buQ4budQeG6qOG6vuG7neG7jOG7jsO9w4rhu53hurrhuqThu50j4buO4bud4bq6REHhuqjhu51Qw7nDiuG6qOG7nT3hu7jhuqlAMuG7jeG7kS9O4buT4buR4buMw7nhu7nhurrhuqDhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G6vMO5w5PhuqzhuqrDim/hu6FOUOG7ncO54buO4buM4bq+4bub4buT4buR4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDgeG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bubQeG6uF/huqrhurzDueG6rOG6oOG7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4budccO64bujTlDhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubQOG7pUHhu53DisWpw4rhu53DiuG6qHjDiuG7neG7uUThu53DiuG6qOG7gOG6vOG7nUFHw4rhu53DgEnhu53DgHjhurzhu51B4bqo4bqi4bq84bud4bqs4bqq4buiw7nhu53hu4zDk+G7jsOK4bqs4bud4buMeOG6vOG7neG6q+G6peG7nUDDvcOK4bud4bqr4bqo4buI4bub4budw5LDk0HEqeG7m+G6qOG7jOG7jE5vLy/DkuG7jMO54buM4bqqQeG7jcOK4bqg4bug4buN4buM4buO4bq+4bqq4buMw5PhuqDhu43hu57Dii/hu4zhu4zhur4v4bqqL8OSc+G7oXMv4buh4buj4bufci/hu6N0L+G7o+G7oS9Bw7lBw7nDgeG6oOG7jsOTLeG7n3FwcnVxccO6dXHhu43DiU7huqzhu5sv4buT4buRL07hu5Phu5Ev4buMw4Hhu5Phu5Ev4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDk+G7k+G7keG7jMOB4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5NA4bulQeG7ncOKxanDiuG7ncOK4bqoeMOK4bud4bu5ROG7ncOK4bqo4buA4bq84budQUfDiuG7ncOASeG7ncOAeOG6vOG7nUHhuqjhuqLhurzhu53huqzhuqrhu6LDueG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53hu4x44bq84bud4bqr4bql4budQMO9w4rhu53huqvhuqjhu4jhu5EvTuG7k+G7kS/hu4zDgeG7k+G7kS/hu4zDk+G7k+G7kS/hu4zDueG7ueG6uuG6oOG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqr4bqo4bqg4bq+4bud4buM4bqoR8OK4bqs4bud4buM4bqqw4rhu53hu7nDucOK4budw4DDveG7jsOy4budw4rhuqjhu4Dhurzhu53DiuG6rOG6qOG6tOG7ncOSReG7ncOK4bunUeG7neG7uUThu53huqjhu6fDiuG6rOG7nUHhuqjhu5BB4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budQeG6qOG6ouG6vOG7neG7ueG7rcOK4bqs4budw4HDueG6vuG7neG6uuG6sMOy4bud4bq84bup4bud4buMeeG7jsOy4bud4bqsxalB4bqo4budw4Dhu6XDsuG7nUjDiuG6rOG7ncOS4bux4buM4buN4buN4buN4bud4bq44bqo4bqq4bq2w4rhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7nU7huqjGsOG6quG7neG6vMO5w4rhuqzhu53hu4zhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jEJB4bqow7Lhu53DgOG6quG7nUF5TuG7nUHhu5bhu47hu53hu4zFqeG6quG7neG7ueG6tMOK4bqo4bud4bue4bqq4bq0w4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqr4bqoR8OK4bqs4bud4buM4bqqw4rhu53hu7nDucOK4budw4DDveG7juG7nUHhuqjhur7hu53hu7nhuqrhurbhu4zhu51x4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncOK4bqo4buA4bq84budw4rhuqzhuqjhurThu53DkkXhu53DiuG7p1Hhu53DksO54buO4bud4bq44bqo4bqq4bud4bu54bqqw4Lhu47hu53DgeG6quG6pMOK4bud4bq8TOG7neG6vOG7p8OK4budQeG6qOG6vuG7nUHhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4bud4bq64bqk4bud4bqow43huqrhu51B4bqoQsOK4bqo4budQeG7ksO54bud4bqr4buOw73DiuG7neG6uuG6pOG7nSPhu47hu53hurpEQeG6qOG7nVDDucOK4bqo4budPeG7uOG6qUAy4budw4Dhu6nhu53DgOG6quG7neG7q8OK4bud4buOSMOK4bqs4bud4buMxanhuqrhu51P4buO4bulw4rhu53huqvhuqjhurbhu53huqzhuqrEqOG6quG7neG7ueG6qsO54bud4buMw5PhurDDiuG7ncOA4buUSsOK4bqs4budMuG6sOG7nTJL4bqqw7Lhu53huqXhu43hu51A4bul4bqq4budMeG6qOG6tsOy4bud4bqn4buNNOG6qsOK4bqo4budMeG6quG6suG7juG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqnDueG7juG7neG6uOG6qOG6quG7neG7q8OK4bud4buOSMOK4bqs4budUOG6vsOK4bqsw7Lhu51Bw7nDkkHDucOB4bqg4buOw5Phu53huqvDk8O9w4rhu5004bqo4buU4bud4bqr4bqo4buQQeG7ncOTw7nhu53hu4zEqOG6quG7neG7ueG7qeG6quG7neG6rOG6quG7ouG7nVDhuqDhu53hu4zhuqhD4bud4bu5ROG7ncOAR+G6quG7ncOKw7nhurzhu53DiuG7ouG7nUHhuqjFqVHhu51Q4bqg4bud4bqs4buxw4rhu53hurzhu6VR4budKeG7juG7jOG7jsOT4bqg4bud4bqseFHhu53DkuG7muG7jeG7neG6qcO54buO4budw4Dhu4DDsuG7ncOKw7nhurzhu53hu4zhuqjDucOK4bqo4budw4rhuqrhurDDiuG7ncOK4bunUeG7neG7jMOTw7nhur7hu53DgMOM4bqq4bud4buexKjhuqrhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7neG7jOG6qMO5w4rhuqjhu53DiuG6quG6sMOK4budw4Dhuqrhu53hu4zDk+G6sMOK4bud4bq8w43hu4zhu51Q4bqg4bud4bq64bqgUOG7jsOS4bud4buM4bqoQ+G7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buM4bqow7nDiuG6qOG7ncOK4bqq4bqww4rhu53hurjhuqjhu6VB4budUOG7jnnhu4zhu53huqjhuqrhurTDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M04bqo4buA4bq84bud4buM4bqow7nDiuG6qOG7ncOK4bqq4bqww4rhu53DiuG7p1Hhu53hu7nhu7Hhu4zhu53DgMO94buO4budw4HDlMOK4bqs4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53hu57hu7Phu4zhu51B4buWw4rhuqzhu53hu4x5w4rhu51BR8OK4bqs4bud4bqrw5PDvcOK4budNOG6qOG7lOG7neG6q+G6qOG7kEHhu53hurjhuqjhuqrhurbDiuG7ncO5w4rhuqjhu53DiuG7p1Hhu51O4bqoxrDhuqrhu53hu7nhu4Thu51B4bqoxalR4buN4budNOG6qOG7osOK4bqs4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4bu5xanDiuG7nU7huqjGsOG6quG7nUHhuqjFqVHhu53hu4zEqOG6quG7nUHDucOK4budw4rhuqzhu6vDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Mx4bqoR8OK4bqs4budw4HGoMOK4bqs4bud4bq6xanhuqrDsuG7neG6uOG6qOG6quG7ncOK4bqo4buA4bq84budw4rhu6dR4bud4buMw5PhurDDiuG7ncOA4buUSsOK4bqs4budw4Dhu4DDiuG7neG7jMO5UOG6quG7neG7nuG6suG7neG6uOG6qOG7pUHhuqjhu53DksWpw4rhu53hu4zhuqhD4bud4bu5ROG7neG6vMON4buM4budw4rhuqjhu4Dhurzhu53huqjhu6fDiuG6rOG7nUHhuqjhu5BB4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buM4bqq4bq2TuG7neG7jOG7kEHhu53hu4zDk+G7jlHhu53DgOG7jsOM4bqqw7Lhu53DgOG7s07hu53hu55N4budUOG6oOG7neG7jMO5UOG6quG7neG7nuG7p+G7ncOBw5TDiuG6rOG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bqo4buOw4rhuqzhu53hurjhuqhC4budw4rhuqzhu45R4bud4bqo4bqqw4Lhurzhu53DgMOC4bud4buMecOK4budQUfDiuG6rOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M+4buz4buO4budT+G7jsaww7Lhu53DucOK4bqo4bud4bqr4bqo4buQQeG7neG7uUThu51B4bqoecOK4bud4buM4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53DiuG7r8OK4bqs4bud4bq44bqo4buxTuG7ncOK4bqs4buUSuG6qsOz4budw7nDiuG6qOG7nTLhurDhu53huqfhu47hurbhu50yeOG6vOG7neG7uUThu51B4bqo4bqi4bq84budw5N54buM4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53DiuG6qOG7peG7jOG7neG7nuG7p+G6vuG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7nU7huqjGsOG6quG7neG6vMO5UeG7neG6qOG7p8OK4bqs4budQeG6qOG7kEHhu53hurzhu5jhuqrDsuG7ncO5w4rhuqjhu53huqvDk+G7gsOK4bqs4bud4bue4bun4budMuG6vsOK4bqs4budQeG7mMOK4bqs4bud4bu5ROG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buM4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu4zhu7Phu4zhu53hu4zDk+G6sMOK4budw4rhuqzhu5RK4bqq4buN4bud4bqrSOG6quG7neG7oS10w7Lhu53DgMWp4bqq4bud4buM4bul4bud4bqrw5PDvcOK4budNOG6rOG7gkHhu50+xanDiuG6qMOy4bud4bqs4bqq4bul4bq84budw4BIQeG7nUBHw4rhuqzhu53DucOK4bud4bqr4bql4budQMO9w4rhu53huqvhuqjhu4jhu51B4bqo4bq+4bud4bu54bqq4bq24buM4budw4DDucOK4bqs4budQeG6qMSQ4budw4DFqeG6vuG7nUHhu6VB4budw4Dhu4jDiuG7neG7nkThu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu53hu57hu5Dhu53hurrhu6fhurzhu53Dk0bhu53hu57hu5Dhu53hu57huqrhurRB4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kz7huqrhurTDiuG7neG7jMWp4bqq4budQeG7pUHhu53DisWpw4rhu53DiuG6qHjDiuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu57hu5Dhu53hu57huqrhurRB4budw4rhu6dR4budw4DDucOK4bqs4budw4DhuqrhurLhu47hu53hu4zDk0Thu53hu4zFqeG6quG7neG7ueG6tMOK4bqo4bud4bue4bqq4bq0w4rhu51B4buSw7nhu53hu4zEkMOK4bqo4budPUnDiuG6rOG7nTTDueG6quG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5NA4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buhLXTDsuG7neG6vMON4buM4bud4bq64bupw4rhuqjhu53DgMWp4bq+4bud4bqlQHFy4budUOG7pUHhu53DiuG6qOG7s8OK4budw4DDucOK4bqs4bud4buM4bqo4buQ4bud4bq6UuG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4buMw5PDueG7neG7nuG7kOG7neG7nuG6quG6tEHhu53DiuG7p1Hhu43hu53huqU+4bq54bqvNDzhu500PGJmOjThu50t4bud4bqnYsOZNDzhu53hu4d7ND7hu5EvTuG7kw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khi đã thức tỉnh

Khi đã thức tỉnh
2015-07-04 01:25:30

(QT) - Bị cáo T. (SN 1982, trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đứng trước vành móng ngựa đã là cha của 3 đứa con. Điều khó tin là những đứa con ấy được sinh ra trong thời...

Bắt 4 đối tượng đánh bạc

Bắt 4 đối tượng đánh bạc
2015-07-03 08:54:27

(QT) - Thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) ngày 2/7/2015 cho biết, vào lúc 22 giờ tối ngày 30/6/2015, lực lượng Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện và bắt giữ 4...

Thu giữ 32 tivi LG không có hóa đơn chứng từ

Thu giữ 32 tivi LG không có hóa đơn chứng từ
2015-07-03 08:54:12

(QT) - Tin từ Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) ngày 2/7/2015 cho biết, từ ngày 27-28/6/2015, đơn vị đã phát hiện 5 vụ vận chuyển 32 chiếc ti vi LG không có...

Giết người chỉ vì một câu nói đùa

Giết người chỉ vì một câu nói đùa
2015-07-01 00:35:58

TTO - Sáng 30-6, TAND tỉnh Bình Định mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Duy Tùng mức án chung thân về tội "giết người", 3 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng cộng...

Xử lý nghiêm vụ nữ du khách bị đánh trầy mặt

Xử lý nghiêm vụ nữ du khách bị đánh trầy mặt
2015-06-30 03:05:08

TTO - Sáng 28-6, trả lời Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết cơ quan này sẽ xử lý nghiêm vụ nữ du khách phản ánh nạn cân thiếu đã bị những người bán...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết