Cập nhật:  GMT+7
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04bu04bupw5PGoeG7t8OVxqHhuqThuqzDucahcXLGocOTw5JJ4bqsxqHhu7XDkuG7hOG6usah4bq4dcahw5Phu4zhu6DDtS/huqbhu53DtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMKcOBdeG7ueG7l8O04bqt4bqtM8ahLcah4bqnw5JGw5PGoeG6uEjDk8ahw5Phuqbhu4jhuqzGoeG6pOG6rHXhurrGoeG7ucO54bqsb8ahQeG6ssah4bu3w4rGocOT4bqs4bqw4bq6xqFPxqDGoeG7ucOV4bq64bqkxqHhurh1xqHDk+G7jOG7oG/GoeG7t8OVxqHhuqThuqzDucahcXLGocOTw5JJ4bqsxqFBxanGoeG6uuG6puG6rOG6sMOSxqHDiXjhurrGoeG6uMOSdcah4bq4dcahw5Phu4zhu6DGoUHDusahw5Phu5TGoeG6reG6tcOzKeG7tjHGoeG7nOG6sMah4bu1w7rhurrGocOJ4bul4bqsxqHhu7fhuqbhurzGoeG7t8O64bu3xqHhu7fhurzhurrGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tuG6usahQeG6ssahReG6rOG6ruG6uMahw4nhu4jhuqzDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thu7bhuqbhuqzhurDDksah4bufLXJvxqHhu7bhu4ThurrhuqTGoXXhurrGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqFA4buY4bu3xqHhuq1O4buA4bq64bqkxqHhu43Dk0PhurrhuqbGoTB24bq4xqFAR+G6uuG6pOG7j8ahQcWpxqFF4bqmSuG6rMahw5NGxqHhu5zDlcahw7rhurpvxqFF4bqmSuG6rMahw5NGxqHhu7VCxqHhu7d14bq6xqFBRuG6rMah4buc4buK4bqsxqHhuq1O4bqw4bq64bqkxqHhuq3hu6vhurrhuqTGoeG6p8O64bq64bqkxqHhu41P4bqs4bq64bqmxqHhurrGsOG6uMah4buddOG7oXNvxqHDk07hu4zGocOT4bul4bqsxqHDk0nGoeG7nXDGocOT4bqmQsahw5NOd+G6usahMOG6rMSC4bq6xqEy4bqk4bqmRHVvxqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usahQOG7mOG7t8ah4bqtTuG7gOG6uuG6pG/GocOT4bul4bq4xqHDk07hu4zGocOT4bul4bqsxqHhu6F0xqHhurXhuqZ14bq6xqHhu7bhuqbDksah4bqtTuG6rOG6uuG6pm/GocOTScah4bud4budxqHDk+G6pkLGocOTTnfhurrGoTDhuqzEguG6usahMuG6pOG6pkR14buPxqHhu5zhurDGoeG6psO54bq64bqmxqHhu5zhuqzGoeG6uMOSdcah4bu1w7rhurrGocOTTsO64bqsxqFM4bqmw4BMxqHhurh1xqHDk+G7jOG7oMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6rU7hu5Lhu4rhu7fGoUHDim/GocOJ4buM4bu3xqHhu51x4bqkxqHhurrhuqTDueG7oMah4bujLXJvxqHhu7bhu4ThurrhuqTGoXXhurrGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqFA4buY4bu3xqHhuq1O4buA4bq64bqkxqHhu7Xhu6nDk8ahTcOS4bunxqHDk3XhurrhuqTGoeG6p8O64bq64bqkxqFBdeG6uuG6pMah4bu1w7rhurrGoeG7o8ah4bqkw4rhuqzGoeG6uHXGocOT4buM4bugxqFBw7rGoeG7t+G6puG6vMahMuG6pMOS4bug4bq04bq6xqFA4buY4bu3xqHhu7bhuqbDkuG6uuG6pMah4buNT+G6rOG6uuG6psah4bq6xrDhurjGoeG7nXR0cG/GocOTTuG7jMahw5Phu6XhuqzGocOTScah4budcMahw5PhuqZCxqHDk0534bq6xqEw4bqsxILhurrGoTLhuqThuqZEdeG7j8ah4bq64bqkdeG7oMahw5Phu6XhuqzGoeG6usOM4bqsxqHDk+G7peG6uMahw5NO4buMxqHhu7fDlHXGoeG6p8O64bq64bqkxqHhu5zhu4rhuqzGoeG6pOG6rMO6xqFy4bub4bubw7Phu5vhu5vhu5vGoUFH4bq64bqkw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0IOG6psO64bq4xqHhu57DgMOTxqHhurrDjOG6rMahSsah4bu3w5R1xqHhuqfDuuG6uuG6pG/GoeG7t+G7hOG6uuG6pMahdeG6usahw5PhuqbDksah4bqk4bqs4buaxqHDk+G6psSC4bq4xqFw4bujxqHhuqTDiuG6rMah4bq4dcahw5Phu4zhu6DGoUHDusah4bucw7nGoeG7teG7qcOTxqHhuqThuqzhu5rGoXLGoUFG4bqsxqHDk+G7ksSo4bq64bqkxqFBdeG6uuG6pMah4bu3w4rGoeG6psO54bq64bqmxqHhu5zhuqzGoU/GoMah4bu5w5XhurrhuqTGocOTTsO64bqsxqFM4bqmw4BMxqHhu7fhuqZ3w5PGoeG6uHXGocOT4buM4bugxqHDk+G7peG6rMah4bq6w4zhuqzGocOT4bul4bq4xqHDk07hu4zGoeG7t8OUdcah4bqnw7rhurrhuqTGoeG6pEfhurhtxqHhuq3huqbhu6XhurrhuqbGoeG7h8OSduG6usah4bqtw5J34bq6xqHhu41P4bqs4bq64bqmxqHhurrGsOG6uMah4buddHNx4buPb8ahMuG6pMOS4bug4bq04bq6xqHhur/GsOG6usah4bqtw5J34bq6xqHhu41P4bqs4bq64bqmxqHhurrGsOG6uMah4buddHPhu5/hu4/GoeG7t+G7juG6uuG6pMahw5NO4buMxqHDk+G7peG6rMah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoTB24bq4xqEpw7lvxqEy4bqkw5Lhu6DhurThurrGoeG6reG7kuG7iOG6uuG6pMah4bq/4bugxqHhu41P4bqs4bq64bqmxqHhurrGsOG6uMah4buddHThu5vhu49vxqEy4bqkw5Lhu6DhurThurrGoTLhuqZ3w5PGoTDhu6DGoeG7jU/huqzhurrhuqbGoeG6usaw4bq4xqHhu6Phu5vhu5vhu53hu4/GoeG7t+G7juG6uuG6pMahw5NO4buMxqHDk+G7peG6rMah4bqt4bq1xqFAw7nGoTDhu6XDk2/GoeG6rU7hurDhurrhuqTGoeG6teG6puG7peG6uMahMeG7oMahMeG7oMah4buNT+G6rOG6uuG6psah4bq6xrDhurjGoeG7nXR0ceG7j2/GoTLhuqTDkuG7oOG6tOG6usah4bqtd+G6usahMEjhu7fGoeG7jU/huqzhurrhuqbGoeG6usaw4bq4xqHhu510dOG7o+G7j8ah4bucw7nGoSnhurzDueG6uuG6pMahMuG6pMOS4bug4bq04bq6xqFA4bqq4bq64bqmxqHhuq3DkuG7oMSC4bq6xqHhu41P4bqs4bq64bqmxqHhurrGsOG6uMah4buddHThu6Hhu4/GoeG7t+G7juG6uuG6pMahw5NO4buMxqHDk+G7peG6rMah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoUDhu5jhu7fGoeG6rU7hu4DhurrhuqTDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuqd1w5LGoUXhuqbhuqzGocOJd+G7oMahw4nhu4jhuqzGoUXhuqZ14bqsb8ah4bu24buE4bq64bqkxqF14bq6xqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usahQOG7mOG7t8ah4bqtTuG7gOG6uuG6pMahQcWpxqHDiXlMxqHhu7XhuqzEguG6usah4bu14bun4bq6xqHhu57GoMahw4lQxqHhu5zhuqzGoUzhuqbhu6XhurjGoeG6psO54bq64bqmxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGoXLGoUFG4bqsxqHDk+G7ksSo4bq64bqkxqFPxqDGoeG7ucOV4bq64bqkxqHhurh1xqHDk+G7jOG7oG/GocOT4bul4bq4xqHhuqThuqzhu5rGoeG6puG6quG6uuG6psahT+G7lsah4bqtTuG6sOG6uuG6pMah4bqt4bur4bq64bqkxqHhuqfDuuG6uuG6pMahQeG6ssahQeG6rOG6sMOSxqHDk051w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bu04buS4buK4bu3xqFBeMOSxqHhuqfDuuG6uuG6pMahReG6pnXhuqzGoeG6uuG6pnnhurrGocOT4bq8w7nhurrGoeG7tUjGoU9GxqHhurh1xqHDk+G7jOG7oMahQcO6xqHDk07EguG6usah4bq4w5J1xqHDk+G7lMah4bqt4bq1w7Mp4bu2Mcah4buc4bqwxqFPxqDGoeG7ucOV4bq64bqkxqHhu5zDucah4bu1w7rhurrGoeG7t+G6puG6vMah4bu3w7rhu7fGoeG7t+G6vOG6usah4bq64bqk4bqm4bqs4bq24bq6xqFB4bqyxqFF4bqs4bqu4bq4xqHDieG7iOG6rMOzxqEgKTk8xqEyKOG6qeG7gyYyw7UvTMO0


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giang hồ Cần Thơ đâm chém tàn bạo nhóm cascadeur

Giang hồ Cần Thơ đâm chém tàn bạo nhóm cascadeur
2015-07-04 01:30:54

TTO - Chiều 2-7, một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ xác nhận có vụ ẩu đả gây thương tích giữa nhóm "giang hồ" Cần Thơ và nhóm cascadeur Quốc Thịnh đến từ TP.HCM để phục vụ cho...

Khi đã thức tỉnh

Khi đã thức tỉnh
2015-07-04 01:25:30

(QT) - Bị cáo T. (SN 1982, trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đứng trước vành móng ngựa đã là cha của 3 đứa con. Điều khó tin là những đứa con ấy được sinh ra trong thời...

Bắt 4 đối tượng đánh bạc

Bắt 4 đối tượng đánh bạc
2015-07-03 08:54:27

(QT) - Thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) ngày 2/7/2015 cho biết, vào lúc 22 giờ tối ngày 30/6/2015, lực lượng Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện và bắt giữ 4...

Thu giữ 32 tivi LG không có hóa đơn chứng từ

Thu giữ 32 tivi LG không có hóa đơn chứng từ
2015-07-03 08:54:12

(QT) - Tin từ Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) ngày 2/7/2015 cho biết, từ ngày 27-28/6/2015, đơn vị đã phát hiện 5 vụ vận chuyển 32 chiếc ti vi LG không có...

Giết người chỉ vì một câu nói đùa

Giết người chỉ vì một câu nói đùa
2015-07-01 00:35:58

TTO - Sáng 30-6, TAND tỉnh Bình Định mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Duy Tùng mức án chung thân về tội "giết người", 3 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng cộng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết