Cập nhật:  GMT+7
Ồ{ỠỢ#3ỤẫẫJỜầB}b3%ỜỘũcgỢ$ã5>ỢÚPỎUÚRỢb Ợ$ả5>Ợểạ5Ợ$ỲcỢbẻỢầ{ỦbỢbẩ}(5Ồ/{ỠỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầũ%Ụ=ỜỘũà4Ợ5ỤgỢPU/RỌỢCỗýớỢb 5{ỢẬcỨ5>ỢBẩ"Ợ#{6Ợ@},bỌỢể}!#Ợ{cgỢ$ã5>ỢểŨỢẫềỢ=e5>Ợ#Ủ#Ợ5>cả5Ợểạ5Ợ$ỲcỢbẻỢầ{e#ỢểeỢ5{cỢ#ỲcỢầ{ỦbỢbẩ}(5Ợ#éỤỢb 5{Ợb{ẳ}Ợ>}Ụ5ỢậcỤỢ$ẻẵ#Ợ$V#Ợ@}!bỢ#{dỢbẩ95>ỢểŨỢ4Ụ5>Ợ$,5Ợ5{}.cỢ2,bỢậcỨỢ2{ỨỢậcỤ5ỎỢB{%6Ợ$7ỌỢbẩ65>Ợ5ềỤỢ$ỲcỢ5{}!4Ợ2iỢPỞPỞ-PỞPSỌỢb6Ũ5Ợb 5{Ợ{cgỢ$ã5>Ợ$ẻẵ#ỢÚPỎUÚRỢb Ợ$ả5>Ợểạ5Ợb{ế#Ợb,ỢÔ=ếỢ2},5Ợ5Ự4ỢPỞPQỢ{cgỢ$ã5>Ợ$ẻẵ#ỢPUỎỞỞỞỢb Ợ$ả5>ỐỢ$(Ợ$ỲcỢbẻỢầ{ỦbỢbẩ}(5ỢwB-FũỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘỒ}4>Ợ#3ỤẫẫJỜ=b{c4@Ợ={}=%Ợ}ơ%5b%ẩỜỢẫbg3%JỜễ}=b{ÓỢÚỞỞầfÒỢ{%}>{bÓỢRPRầfÒỜỢẫẩ#JỜ//#Ỏ@Ụ6ậcỤ5>bẩ}Ỏể5/=%ẫ2b6ầ/5%ễẫ/PQỠU/ỠỞU=RỠÚỞTRỠbTTÙÙ3T-54Ỏ1ầ>ỜỢỤ3bJỜũcgỢ$ã5>ỢÚPỎUÚRỢb Ợ$ả5>Ợểạ5Ợ$ỲcỢbẻỢầ{ỦbỢbẩ}(5ỜỢễ}=b{JỜÚỞỞỜỢ{%}>{bJỜRPRỜỢ/ỘỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘỗ;5Ợ#Ư5{Ợ$7ỌỢ$ạ}Ợểặ}Ợb{cỢ{dbỢ$ỲcỢbẻỢbẩ65>Ợ5ẻặ#ỌỢb 5{Ợ$ỪỢ#ÝầỢ#{éỢbẩẻằ5>Ợ$ỲcỢbẻỢ#{6ỢỠỞTỢ=ếỢỦ5Ợ$ỲcỢbẻỢbẩ65>Ợ5ẻặ#Ợểặ}Ợbă5>Ợểạ5Ợ$Ự5>Ợ2hỢURỎQPPỌỠÚỢb Ợ$ả5>ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘờạ}Ợểặ}Ợb{cỢ{dbỢ$ỲcỢbẻỢbẩế#Ợb},ầỢ5ẻặ#Ợ5>6Ũ}ỌỢbêỢ5Ự4ỢPỞPỠỢ$,5Ợ5ỤgỢ$ỪỢb{cỢ{dbỢ$ẻẵ#ỢQỢ=ếỢỦ5Ợ$ỲcỢbẻỢb{%6Ợ{]5{Ợb{ẽ#Ợ#ÝầỢ4ặ}Ợểặ}Ợbă5>Ợ4ẽ#Ợ$ỲcỢbẻỢ3ŨỢPỎRỞÙỌSPỢbẩ}!cỢCẪớỢểŨỢỠỢ=ếỢỦ5Ợ$ỲcỢbẻỢb{%6Ợ{]5{Ợb{ẽ#Ợ>7ầỢểạ5ỌỢ4cỤỢ#ăỢầ{Ỳ5ỌỢầ{Ỳ5Ợểạ5Ợ>7ầỢểặ}Ợ4ẽ#Ợ$ỲcỢbẻỢ2{6Ứ5>ỢSỠỢbẩ}!cỢCẪớỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘỂỴ5Ợ$ã5>ỌỢb{cỢ{dbỢ$ẻẵ#ỢỠỞQỢ=ếỢỦ5Ợể}!5ỢbẩẵỢ2{à5>Ợ{6Ũ5Ợ3Ư}Ợ2{à5>Ợb{cã#ỢỳớỉỢểặ}Ợbă5>Ợểạ5Ợ#Ụ4Ợ2,bỢ{ằ5ỢQỠỌQÙÚỢbẩ}!cỢCẪớỌỢbẻằ5>Ợ$ẻằ5>ỢUPPỌỠSRỢb Ợ$ả5>ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘý{ẳỢ$ả5>Ợểạ5Ợ$ẻẵ#Ợ{cgỢ$ã5>Ợ$ỲcỢbẻỢ#7Ợ{}!cỢậcỨỢ$ỪỢ>7ầỢầ{Ỳ5Ợb{d#Ợ$ỶgỢwB-FũỢầ{ỦbỢbẩ}(5ỎỢBạ#Ợ$ãỢbỰ5>Ợbẩẻâ5>Ợbă5>ỢẫỨ5Ợầ{Ỷ4Ợbẩ65>Ợb 5{ỢÔủẨớẦỐỢ@]5{ỢậcY5Ợ>}Ụ}Ợ$6Ư5ỢPỞPỠ-PỞPQỢ=ếỢ2},5Ợ$ƯbỢUL/5Ự4ỌỢủẨớẦỢ@]5{ỢậcY5Ợ$ỲcỢ5>ẻẳ}Ợ5Ự4ỢPỞPQỢ=ếỢ2},5Ợ$ƯbỢTÙỌRỢbẩ}!cỢ$ả5>ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỉcb{6ẩỜỘBdỢx}5{Ồ/ầỘ

Tú Linh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết