Cập nhật:  GMT+7
Ọ!ƠỔỲ"SââÍỘặẤ(ấ"ỸỘỎộÙ0.ỔÝaỔừ!8(ỔốẲỔẽUỔồữỔấ{0!KỔÂạỔ]*ấỔ.(ẻSỔ0!(? Ổ]ểỔấ!éỲỔ!(?0Ổữ.!>Ổẳầề*ấỔộÚ(Ổ!a(ỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(Ổ"V0Ổấ!đỔúúỌ/!ƠỎỌặỔỲ"SââÍỘặuỸSỴỘỎu7 Ổ0SềỔỚP/ỢMỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(ỔốạỔẳầS0ỔẽUỔồ1S0!Ổ0.!(?ặỔấ{0!ỔấáỔỲ!đỲỔ!a(Ổ0.!>ỔâạỔ]*ấỔ.(ẻSỔ0!(? Ổ]ểỔấ!éỲỔ!(?0Ổữ.!>Ổẳầề*ấỔộÚ(Ổ!a(ỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(Ổ"V0Ổấ!đỔúúNỔẶ!2Ổô)Ổấ!dỔẤ!dã0.ỔấẵéỲỔẤ{0!ỔbềMỔố!bỔấ>Ỳ!ỔuộữồỔấ{0!Ổữ.ầề;0ỔộỦ0.ỔẲầS0.LỔẤẵdắ0.ỔôS0Ổữa(ỔỲ!)0!ỔẤ{0!ỔbềỔựềỔừ(&ầỔẼỬ0ỔỴéỔ!a(Ổ0.!>NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎỌ( .ỔỲ"SââÍỘ(ốỸ0ấỸẵỘỔâấề"ỸÍỘê(Ỵấ!KỔQRỖặếLỔ!Ỹ(.!ấKỔỞỞỠặếLỘỔâẵỲÍỘ//ỲNÝS1ẳầS0.ấẵ(Nẽ0/ỴỸâ]ấ1ặ/0Ỹêâ/ỚỜƠP/ƠỖPỴỢƠỠỞỢỚỢấỚQỚƠ"P-ẽ(0!-ỴÝ]-ƠỚỜỢN[ặ.ỘỔS"ấÍỘộÙ0.ỔÝaỔừ!8(ỔốẲỔẽUỔồữỔấ{0!KỔÂạỔ]*ấỔ.(ẻSỔ0!(? Ổ]ểỔấ!éỲỔ!(?0Ổữ.!>Ổẳầề*ấỔộÚ(Ổ!a(ỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(Ổ"V0Ổấ!đỔúúỘỔê(Ỵấ!ÍỘQRỖỘỔ!Ỹ(.!ấÍỘỞỞỠỘỔ/ỎỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặốSặấ(10ỘỎẶ!2Ổô)Ổấ!dỔẤ!dã0.ỔấẵéỲỔẤ{0!ỔbềMỔố!bỔấ>Ỳ!ỔuộữồỔấ{0!Ổữ.ầề;0ỔộỦ0.ỔẲầS0.Ổề%ầỔỲVầỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0Ổ Ú0!ỔỴÚ0ỔỶdSỔẵSỔ.(Ù(Ổặ!TặỔỶaấỔặ!TỔỶ:Ổấ!éỲỔ!(?0Ổ0!(? ỔẽẫỔỶdăỲỔ.(S1Ổ-Ổị0!KỔữNẼỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎôT1ỔỲT1ỔỲbSỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(Ổ0%ầỔẵ6KỔữ.SềỔâSầỔ]*ấỔấ!ậỲỔỶÚ(Ổ!a(ỔỶÙ0.ỔỲTỲỔỲỮặMỔôS0ỔẤ!dã0.ỔẽẫỔÓôẤẼÒỔộÙ0.ỔbềỔừ!8(ỔỲ!{ỔỶÚ1ỔỲỮặỔbềỔỲạỔâắỔÝS0Ổ!U0!ỔẳầềỔỲ!*Ổ"U Ổẽ(?ỲỔỲbSỔỲỮặỔbềMỔbềỔÝS0Ổ](: ỔấẵSỔỲạỔâắNỔẤeỔỶVầỔ0!(? Ổ]ểỔỶ*0Ổ0SềMỔộÙ0.ỔbềỔừ!8(ỔỶỤỔÝS0Ổ!U0!ỔỞNỖỚỠỔẽỦ0ỔÝÙ0ỔỲTỲỔ"1Ú(ỔỶ:Ổ"Ụ0!ỔỶÚ1MỔỲ!{ỔỶÚ1Ổấ!éỲỔ!(?0Ổ0!(? ỔẽẫỔỶdăỲỔ.(S1ỔỲc0.Ổ0!dỔấ!éỲỔ!(?0ỔỲ2Ổ!(?ầỔẳầÙỔỲTỲỔ.(Ù(Ổặ!TặỔấ!ậỲỔỶXềỔỴ1S0!Ổ0.!(?ặỔặ!TấỔấẵ(:0ỔẽUỔấ!éỲỔ!(?0ỔỲ!ầề:0ỔỶá(Ổâ8MỔỲÙ(ỔỲTỲ!Ổ!U0!ỔỲ!)0!NỔẶ!8(Ổ!ăặỔẽả(ỔôS0ỔỲT0ỔâéỔộÙ0.ỔẦôữồỔấ{0!MỔộÙ0.ỔỶ1U0Ổự(%0ỔỶ1U0ỔựS1ỔỶa0.Ổấ{0!ỔếỬềỔỴé0.ỔẳầềỔỲ!*Ổặ!8(Ổ!ăặỔỶ:Ổ"Ụ0!ỔỶÚ1MỔỲ!{ỔỶÚ1Ổấ1U0ỔỴ(?0ỔỶ8(Ổẽả(ỔỲTỲỔấáỔỲ!đỲỔỲạỔâắỔÓẤốốÂÒỔỶÙ0.ỔấẵéỲỔấ!ầaỲNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎốẩ0.Ổẽả(ỔỶ2MỔấeỔỶVầỔ0!(? Ổ]ểỔỶ*0Ổ0SềMỔộÙ0.ỔbềỔừ!8(ỔỶỤỔấáỔỲ!đỲỔỞỔ!a(Ổ0.!>Ổ!4ỲỔấWặMỔ0.!(%0ỔỲđầMỔẳầT0Ổấẵ(?ấỔ0.!>Ổẳầề*ấỔỶÚ(Ổ!a(ỔỶÙ0.ỔỲTỲỔỲỮặỔỲ!1ỔỜNỖƠPỔ"dăấỔỲT0ỔÝaỔỲ!bỔỲ!8ấỔấẵ10.ỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(NỔựỤ0!ỔỶÚ1MỔỲ!{ỔỶÚ1Ổấầề%0Ổấẵầề&0MỔấẵ(:0Ổ]!S(ỔỲTỲỔỲ!{Ổấ!>MỔ0.!>Ổẳầề*ấỔỲbSỔộÙ0.ỔỶ*0ỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0MỔỲ70.ỔỲ!đỲMỔẽ(%0ỔỲ!đỲỔẽUỔ0.dã(Ổ"S1ỔỶa0.Ổẽả(Ổấ{Ổ"?ỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0Ổấ!S Ổ.(SỔỶÚấỔRPỊNỔẤ{Ổ"?ỔẤốốÂỔỶÙ0.ỔấáỔỲ!đỲỔỴ(;0ỔỶU0Ổ!U0.Ổ0Ủ ỔỶÚấỔấẵ%0ỔRPỊNỔôẤẼỔộÙ0.ỔbềỔừ!8(ỔỶỤỔấáỔỲ!đỲỔƠỞỔ"ảặỔÝ9(ỔỴdằ0.Ổ"ệỔ"ầW0ỔỲ!)0!Ổấẵ>ỔỲ!1ỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0NỔẤWặỔấẵầ0.ỔỲ!{ỔỶÚ1ỔỲb0.ỔỲ8MỔ](?0Ổấ1U0MỔâŨặỔế*ặMỔấ!U0!Ổ"WặỔấáỔỲ!đỲỔỶÙ0.Ổấ!Ỹ1Ổấ(0!Ổấ!V0ỔỲ!{ỔỶÚ1ỔỲbSỔôẤẼỔẤ{0!ỔbềNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎữ.UềỔR/Q/ỚỖỚƠMỔôốuỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(ỔÝS0Ổ!U0!Ổữ.!>Ổẳầề*ấỔâ8ỔỖỜỔẽ&Ổ“ữỬ0.ỔỲS1ỔỲ!ỮấỔ"dă0.Ổâ(0!Ổ!1ÚấỔỲ!(ỔÝaỔấẵ10.ỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(ỔốạỔẳầS0ỔẽUỔồ1S0!Ổ0.!(?ặỔấ{0!ỔẲầÙ0.ỔẤẵ>”Ổ0!Ư Ổấ(*ặỔấẫỲỔ0Ử0.ỔỲS1Ổ0!W0Ổấ!đỲỔỲbSỔỲỮặỔbềMỔấáỔỲ!đỲỔỶÙ0.ỔẽUỔỶÙ0.Ổẽ(%0Ổẽ&ỔẽS(Ổấẵ3MỔẽ>Ổấẵ)ỔẳầS0Ổấẵ40.ỔỲbSỔỲ!(ỔÝaMỔ0Ử0.ỔỲS1Ổ0Ủ0.Ổ"éỲỔ"Ụ0!ỔỶÚ1MỔâđỲỔỲ!(*0ỔỶỮầỔỲbSỔấáỔỲ!đỲỔỶÙ0.ỔẽUỔỲ!ỮấỔ"dă0.ỔỶa(Ổ0.cỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0Ổấẵ10.ỔỶÙ0.ỔÝaNỔẤẵ10.Ổ0ẹSỔ0!(? Ổ]ểỔỶỤỔ]*ấỔ0ÚặỔỶdăỲỔỢỢQỔỶÙ0.Ổẽ(%0MỔẽdăấỔỚQỊỔâ1Ổẽả(Ổ]*Ổ!1ÚỲ!NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎố70.ỔấTỲỔÝÙ1Ổẽ?ỔỲ!)0!Ổấẵ>Ổ0a(ỔÝaỔỶdăỲỔấ(*0Ổ!U0!ỔỲ!ỨấỔỲ!$NỔố70.ỔấTỲỔ](: ỔỶ(: MỔỶT0!Ổ.(TMỔặ!Ử0Ổ"1Ú(ỔỲ!ỮấỔ"dă0.ỔấáỔỲ!đỲỔỶÙ0.MỔỶÙ0.Ổẽ(%0Ổ!U0.Ổ0Ủ ỔỶdăỲỔấ!éỲỔ!(?0Ổ0.!(% ỔấậỲMỔỶÙ ỔÝÙ1ỔỶậ0.ỔẳầềỔỶ>0!ỔẽUỔề%ầỔỲVầỔỶ&ỔẵSNỔuU0.Ổ0Ủ MỔỲ2Ổấẵ%0ỔRPỊỔỶÙ0.Ổẽ(%0Ổ!1U0Ổấ!U0!Ổấ8ấỔ0!(? ỔẽẫMỔấẵ10.ỔỶ2ỔỲ2ỔƠPMỢRỊỔỶÙ0.Ổẽ(%0Ổ!1U0Ổấ!U0!ỔếầỮấỔâŨỲỔ0!(? ỔẽẫMỔẽdăấỔ]*Ổ!1ÚỲ!ỔỶ&ỔẵSLỔRỚMPPỊỔẤốốÂỔỶÙ0.Ổ!1U0Ổấ!U0!Ổấ8ấỔ0!(? ỔẽẫMỔấẵ10.ỔỶ2ỔỲ2ỔỚƠMRỞỊỔ!1U0Ổấ!U0!ỔếầỮấỔâŨỲỔ0!(? ỔẽẫMỔ]!70.ỔỲ2ỔẤốốÂỔỶÙ0.Ổề*ầỔ]@ MỔẽdăấỔ]*Ổ!1ÚỲ!ỔỶ&ỔẵSNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎố70.ỔấTỲỔ](: ỔấẵSMỔ.(T ỔâTấỔẽUỔấ!(Ổ!U0!Ổ]fỔ"ầWấỔấẵ10.ỔộÙ0.ỔỶdăỲỔấáỔỲ!đỲỔấ!éỲỔ!(?0Ổ0.!(% ỔấậỲNỔẤẵ10.Ổ0ẹSỔ0!(? Ổ]ểMỔỲỮặỔbềỔẽUỔbềỔÝS0Ổ](: ỔấẵSỔỲTỲỔỲỮặỔỶỤỔ](: ỔấẵSỔƠỖỚỔấáỔỲ!đỲỔỶÙ0.ỔẽUỔỞRỔỶÙ0.Ổẽ(%0LỔ.(T ỔâTấỔƠỞQỔấáỔỲ!đỲỔỶÙ0.ỔẽUỔPƠƠỔỶÙ0.Ổẽ(%0LỔ](: ỔấẵSỔ]!(ỔỲ2ỔỴỮầỔ!(?ầỔẽ(Ổặ!Ú ỔỶ8(Ổẽả(ỔƠỔấáỔỲ!đỲỔỶÙ0.ỔẽUỔƠRỔỶÙ0.Ổẽ(%0NỔộÙ0.ỔbềMỔBềỔÝS0Ổừ(: ỔấẵSỔộÙ0.ỔbềỔừ!8(Ổ0!W0ỔỶdăỲỔPỔỶạ0Ổấ8ỔỲT1MỔỶỤỔấ(*0Ổ!U0!ỔếỸ Ổế@ấMỔếẹỔ"ệỔ]>ặỔấ!ã(MỔỶậ0.ỔẳầềỔỶ>0!NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎốỮặỔbềMỔỲ!(ỔÝaMỔẦôừẤỔỲTỲỔỲỮặỔỶỤỔấ!(Ổ!U0!Ổ]fỔ"ầWấỔPỞỔỶÙ0.Ổẽ(%0ỔÓ]!S(ỔấẵeỔỜMỔỲTỲ!ỔấỮấỔỲÙỔỲTỲỔỲ!đỲỔẽẫỔấẵ10.ỔộÙ0.ỔỚMỔỲÙ0!ỔỲT1ỔỞMỔ]!(:0ỔấẵTỲ!ỔỠỞÒNỔộÙ0.Ổẽ(%0ỔÝ>Ổ]fỔ"ầWấỔ0!W0Ổấ!đỲỔẵ6Ổ]!ầề*ấỔỶ(: MỔẽ(Ổặ!Ú ỔỶ:Ổ]!ŨỲỔặ!ẫỲMỔâẹSỔỲ!ẻSNỔố70.ỔấTỲỔ0a(ỔỲ!)0!MỔặ!30.ỔỲ!80.Ổấ!S Ổ0!c0.ỔẽUỔỲÙ(ỔỲTỲ!ỔấdỔặ!TặỔỶdăỲỔộÙ0.ỔbềMỔôẤẼỔộÙ0.ỔbềỔừ!8(ỔẳầS0ỔấỬ Ổ"Ụ0!ỔỶÚ1MỔỲ!{ỔỶÚ1NNNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎua(Ổ0.!>ỔỴU0!Ổặ!V0Ổ"ả0Ổấ!ã(Ổ.(S0Ổấ!Ù1Ổ"ầW0MỔỲ!{ỔẵSỔ0.ầề%0Ổ0!Ử0Ổ]*ấỔẳầÙỔỶÚấỔỶdăỲỔỲc0.Ổ0!dỔấ90ỔấÚ(MỔ!Ú0ỔỲ!*LỔỶ&ỔẵSỔ0!(? ỔẽẫMỔ.(Ù(Ổặ!TặỔấ!éỲỔ!(?0ỔỶ*0Ổ!*ấỔ0!(? Ổ]ểNỔẤ!Ỹ1ỔỶ2MỔấ(*ặỔấẫỲỔấỦ0.ỔỲdã0.ỔâéỔ"Ụ0!ỔỶÚ1MỔỲ!{ỔỶÚ1ỔỲbSỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(ỔỶ8(Ổẽả(ỔỲTỲỔẤốốÂỔẽUỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0MỔỲ70.ỔỲ!đỲMỔẽ(%0ỔỲ!đỲỔỶ:Ổấ!éỲỔ!(?0Ổấ8ấỔ0!(? ỔẽẫỔỶdăỲỔ.(S1NỔộỨỲỔÝ(?ấMỔấ!S Ổ"ầW0ỔỲbSỔỲTỲỔỶÚ(ỔÝ(:ầỔỶỤỔỲ!(SỔâ=Ổ0!ẻ0.ỔỲTỲ!Ổ"U Ổ!SềỔấẵ10.ỔỲ70.ỔấTỲỔếỬềỔỴé0.ỔộÙ0.ỔỶỤỔ]!ạ(ỔỴWềỔấ(0!Ổấ!V0ỔẽUỔấ!T(ỔỶaỔ"U Ổẽ(?ỲỔỲ!1ỔỶa(Ổ0.cỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0Ổấẵ10.ỔỲạỔẳầS0MỔỶạ0Ổẽ>ỔỶÚấỔ!(?ầỔẳầÙỔỲS1NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎẶ!TấỔÝ(:ầỔỲ!{ỔỶÚ1Ổ!a(Ổ0.!>MỔẶ!2Ổô)Ổấ!dỔẤ!dã0.ỔấẵéỲỔẤ{0!ỔbềMỔố!bỔấ>Ỳ!ỔuộữồỔấ{0!Ổữ.ầề;0ỔộỦ0.ỔẲầS0.Ổ.!(Ổ0!W0MỔÝ(:ầỔỴdạ0.Ổ0!ẻ0.Ổ]*ấỔẳầÙỔỶÚấỔỶdăỲỔấẵ10.Ổấ!éỲỔ!(?0Ổ0!(? ỔẽẫỔỲ!)0!Ổấẵ>ỔỶdăỲỔ.(S1ỔỲbSỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(Ổấ!ã(Ổ.(S0ỔẳầSNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎẼ&Ổ0!(? ỔẽẫỔấeỔ0SềỔỶ*0Ổ!*ấỔ0!(? Ổ]ểMỔẽả(Ổ"ă(Ổấ!*ỔỲbSỔ aấỔỶÙ0.ỔÝaỔỲ2ỔỶ70.ỔỶa(Ổ0.cỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0ỔỲ2Ổấẵ<0!ỔỶaỔỲS1Ổẽ&ỔỲ!ầề%0Ổ 70Ổ0.!(?ặỔẽẫỔẽUỔ"ệỔ"ầW0ỔỲ!)0!Ổấẵ>Ổ0%0ỔẵỮấỔấ!ầW0Ổ"ă(Ổấẵ(:0Ổ]!S(Ổ.(Ù(Ổặ!TặỔấ!éỲỔ!(?0ỔỲTỲỔỲ!{Ổấ(%ầỔ UỔữ.!>Ổẳầề*ấỔộÚ(Ổ!a(ỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(ỔỶ&ỔẵSNỔua(Ổ0.!>Ổ"V0Ổ0UềMỔôốuỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(ỔỶỤỔặ!Ử0Ổấ)Ỳ!Ổấ!ỮầỔỶT1Ổẽ&Ổấ!ầW0Ổ"ă(MỔ]!2Ổ]!Ủ0MỔ0!ẻ0.Ổề%ầỔỲVầỔỲbSỔấ!éỲỔấ(;0ỔỶ:ỔỶ(&ầỔỲ!{0!Ổ aấỔâ8Ổ.(Ù(Ổặ!TặMỔÝ(?0Ổặ!TặỔặ!ẩỔ!ăặỔấẵ10.Ổấ<0!Ổ!<0!Ổ ả(Ổ0!Ư Ổấ!éỲỔ!(?0Ổấ!Ũ0.Ổ"ă(ỔỲTỲỔ ẫỲỔấ(%ầMỔ0!(? ỔẽẫỔ UỔữ.!>Ổẳầề*ấỔộÚ(Ổ!a(ỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(Ổ"V0Ổấ!đỔúúỔỶỤỔếTỲỔỶ>0!NỔửầ80ỔỶÚấỔỶdăỲỔ ẫỲỔấ(%ầỔỶ&ỔẵSMỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(ỔỲV0Ổ"Ụ0!ỔỶÚ1Ổấ1U0ỔỴ(?0ỔỶ8(Ổẽả(ỔỲ70.ỔấTỲỔếỬềỔỴé0.ỔộÙ0.MỔỶ90.Ổấ!ã(ỔỶá(Ổ ả(Ổặ!dạ0.Ổấ!đỲỔ"Ụ0!ỔỶÚ1ỔỲc0.Ổ0!dỔấ!70.ỔẳầSỔỶa(Ổ0.cỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0ỔỲbSỔấ1U0ỔỶÙ0.ỔÝaỔỶ:Ổấ!éỲỔ!(?0Ổấ8ấỔ0!(? ỔẽẫNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎốẩ0.Ổẽả(ỔỶ2MỔấWặỔấẵầ0.Ổấầề%0Ổấẵầề&0MỔặ!áỔÝ(*0ỔỲ!bỔấẵdạ0.MỔỶdã0.Ổ"8(ỔỲbSỔộÙ0.MỔỲ!)0!ỔâTỲ!MỔặ!TặỔ"ầWấỔỲbSỔữ!UỔ0dảỲỔỶ*0ỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0Ổấẵ10.ỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(NỔẤ!éỲỔ!(?0Ổấ8ấỔỲ70.ỔấTỲỔ0a(ỔỲ!)0!ỔỲbSỔỶÙ0.ỔÝaỔỲc0.Ổ0!dỔẳầÙ0Ổ"ệỔấ8ấỔ]!70.Ổ.(S0Ổ Ú0.MỔỲ2Ổ.(Ù(Ổặ!TặỔỶ:Ổấ!éỲỔ!(?0Ổấ8ấỔỲ70.ỔấTỲỔỲ!ầề:0ỔỶá(Ổâ8Ổấ!Ỹ1Ổ0.!>Ổẳầề*ấỔỲbSỔẤ{0!ỔbềNỔộa(Ổ0.cỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0ỔỲTỲỔỲạỔẳầS0MỔỶạ0Ổẽ>ỔÝT ỔâTấỔẳầềỔỶ>0!ỔỲbSỔặ!TặỔ"ầWấMỔấ<0!Ổ!<0!Ổấ!éỲỔấ*ỔỲbSỔỶ>SỔặ!dạ0.MỔ Ú0!ỔỴÚ0ỔỶdSỔẵSỔ.(Ù(Ổặ!TặỔỶaấỔặ!TỔỶ:Ổấ!éỲỔ!(?0Ổ0!(? ỔẽẫỔỶdăỲỔ.(S1NỔố!ậỔấẵ40.Ổ0Ử0.ỔỲS1Ổấ(0!Ổấ!V0ỔấẵTỲ!Ổ0!(? MỔỶÚ1ỔỶđỲỔỲ70.ỔẽẫỔỲbSỔỲT0ỔÝaMỔỶÙ0.Ổẽ(%0ỔỶ:Ổ0Ử0.ỔỲS1ỔỲÙ(ỔỲTỲ!Ổ!U0!ỔỲ!)0!Ổấ{0!ỔẲầÙ0.ỔẤẵ>Ổ.(S(ỔỶ1Ú0ỔỚỖỚƠ-ỚỖỚỞNỔẤỦ0.ỔỲdã0.ỔỲ70.ỔấTỲỔ](: ỔấẵSMỔ.(T ỔâTấỔỶ8(Ổẽả(ỔỲTỲỔấáỔỲ!đỲỔỶÙ0.ỔẽUỔỲạỔẳầS0MỔỶạ0Ổẽ>Ổấẵ10.Ổấ!éỲỔ!(?0Ổ0!(? ỔẽẫỔỶdăỲỔ.(S1MỔẳầề*ấỔấỬ Ổấ!éỲỔ!(?0Ổấ!Ũ0.Ổ"ă(Ổữ.!>Ổẳầề*ấỔộÚ(Ổ!a(ỔộÙ0.ỔÝaỔừ!8(MỔ0!(? Ổ]ểỔỚỖỚỖ-ỔỚỖỚỞNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặhầấ!1ẵỘỎữ.ầề;0ỔẼ(0!Ọ/ặỎ

Nguyễn Vinh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết