Cập nhật:  GMT+7
áốẳằìởcỳỳ"ắxỴồỵởĩắàỐẢựpôằỐrcằxốdỵằốỷẤằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằởẮìằỉọằxốdỵằỵýồọpằíópằẲẶpôá/ốẳàáxằìởcỳỳ"ắxỐĩcịắàỴốửồằôồcpằyỷc6ằốỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằỉẹằxốdỵằốỷẤằỳÃìằỡepốằỵưpôằốữxằìÀcằìéằốòằỵốụpôằìốộpốằỵýỗằỵýqpôằyỷépằởẦ6ằợốcồằỵốdì6ằỳẰằịÁpôằìrằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằởẮìằìÀcằpópằợồpốằỵo6ằôrxằxốfpằỵốỹìằỉhẤằỵẻpôằỵýẢvpôằợồpốằỵo6ằxốdỵằỵýồọpằẲẻpằốrc6ằÂẹằốũồ6ằỉéỡằíéqằyỷụìằxốspô6ằcpằpồpố6ằpểpôằìcqằỉửồằỳụpôằPốểpằịểp7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàáồỡôằìởcỳỳ"ắồÌĩpỵĩýắằỳỵẤởĩ"ắẴồịỵố4ằẫẫậxÂ5ằốĩồôốỵ4ằậbâxÂ5ắằỳýì"ắ//ì7ícqyỷcpôỵýồ7Ẳp/ịĩỳợỵqx/pĩẴỳ/ẵấẵặ/ẳẳấịẵẳbâbầẫỵbặẵẫởâ-cốcồ-ịồĩpôồqốôởồpố7ờxôắằcởỵ"ắỐẢựpôằỐrcằxốdỵằốỷẤằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằởẮìằỉọằxốdỵằỵýồọpằíópằẲẶpôắằẴồịỵố"ắẫẫậắằốĩồôốỵ"ắậbâắằ/àá/xàáxằìởcỳỳ"ắxÌcxỵồqpắàỐỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằợốcồằỵốdìằởữồằỵốoằỉọằxốdỵằỵýồọpằỡepốằpẻpôằởẢữpôằỵdồằỵeqằ-Épố4ằP7Ỵ7Ốá/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàÌdìằpôỷủpằởẮìằìÀcằpópằợồpốằỵoằỉẢữìằỉdpốằôồd6ằỵốụpôằợn6ằốeìốằỵqdpằỉfẤằỉÀ6ằỉỹpôằỉẽpằỵýqpôằpópằợồpốằỵo5ằỉẢữìằyỷépằởẦ6ằíéqằẲò6ằợốcồằỵốdì6ằỳẰằịÁpôằốữxằởẦ6ằỵồoỵằợồòỡ6ằợốùpôằỉọằÂéẤằýcằỵốễỵằỵốqdỵ6ằởẹpôằxốộ6ằìepằợồòỵằpôỷủpằởẮìằẲđằốÀẤằốqeồằỡùồằỵýẢửpô6ằxốdỵằốỷẤằỵụồằỉcằốồòỷằyỷéằẲđằxốdỵằỵýồọpằíópằẲẶpô7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỈọằpểpôằìcqằốồòỷằyỷéằyỷépằởẦ6ằợốcồằỵốdì6ằốỷẤằỉũpô6ằxốểpằíưằỳẰằịÁpôằìdìằpôỷủpằởẮìằìÀcằpópằợồpốằỵo6ằốỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằyỷdpằỵýồòỵ6ằìốơằỉeqằyỷẤoỵằởồòỵằỉopằìễxằÀẤ6ằìốộpốằyỷẤóp6ằỠếỵằỵýgpằỴưằyỷụìằẲđằìdìằỵưằìốÃìằìốộpốằỵýỗằ-ằÂẹằốũồằìdìằìễx6ằỵqđpằỵốọằỉépôằẲồnp6ằìdpằíũ6ằìùpôằìốÃì6ằẲồnpằìốÃìằẲđằPốểpằịểpằẲóằỳẰằịÁpôằẲđằxốdỵằốỷẤằìdìằpôỷủpằởẮìằẲóằìqpằpôẢửồ6ằỵđồằpôỷẤnpằỵốồnpằpốồnp6ằpôỷủpằởẮìằìừằỳvằẲgỵằìốễỵ6ằốeằỵfpôằợồpốằỵoằ-ằÂẹằốũồ6ằỵđồằìốộpố6ằpôểpằỳdìố7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỐỷẤòpằÀẤ6ằỐỈPỊ6ằỶÍPỊằốỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằÂdìằỉỗpốằỵýqpôằôồcồằỉqepằẵặẵẳ-ẵặẵầ6ằẲồòìằìốỷẤọpằỉưồằỡùằốổpốằỵẻpôằỵýẢvpô6ằpểpôằìcqằpẻpôằỳỷễỵ6ằốồòỷằyỷé6ằỳÃìằìepốằỵýcpốằìÀcằpópằợồpốằỵoằỉếỵằýcằỡepốằỡmằốừpằỉọằìốÀằỉũpôằỵốộìốằÃpôằỵýqpôằíụồằìépốằốũồằpốgxằpôđẤằìđpôằỳểỷằýũpôằẲđằìrằpốẶpôằíẢựìằỉồằxốAằốữxằỵýqpôằíụồằìépốằỡựồ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỈưồằỡựồằỡùằốổpốằỵẻpôằỵýẢvpôằìốỷẤọpằỵĂằìốÀằẤoỷằịẮcằẲđqằợốcồằỵốdìằỵđồằpôỷẤnp6ằẲụpằỉfỷằỵẢằẲđằởcqằỉũpôằỳcpôằỳẰằịÁpôằỵưpôằốữx6ằìrằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằởẮìằìÀcằpópằợồpốằỵo6ằpốễỵằởđằpôỷủpằpốểpằởẮìằìốễỵằởẢữpôằìcq6ằìrằpẻpôằởẮìằợốqcằốtì6ằìùpôằpôốò6ằỉưồằỡựồằỳdpôằỵeq7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỈopằpẻỡằẵặẵâ6ằỵưpôằôồdằỵýỗằỳépằÂỷễỵằỵqđpằốỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằỉeỵằẵẵ7ầẵấằỵơằỉủpô6ằỉeỵằbb0ằợoằốqeìố7ằỴýqpôằỉr6ằpùpôằpôốồòxằ-ằởểỡằpôốồòxằ-ằỵốỷẪằỳépằỉeỵằẳ7âẵâằỵơằỉủpô6ằẲẢữỵằầ6ầ0ằợoằốqeìố6ằìốồoỡằỵơằỵýtpôằầ6b05ằìùpôằpôốồòxằ-ằÂểẤằịẮpôằỉeỵằẳặ7ẩặẩằỵơằỉủpô6ằẲẢữỵằẵ0ằợoằốqeìố6ằìốồoỡằỵơằỵýtpôằấẩ6ầ05ằỵốẢừpôằỡeồằ-ằịỗìốằẲÁằỉeỵằẳặ7ấbâằỵơằỉủpô6ằỉeỵằbầ6ấ0ằợoằốqeìố6ằìốồoỡằỵơằỵýtpôằấậ6ậ07ằỴốỷằpốgxằíổpốằyỷểpằỉfỷằpôẢửồằỉeỵằấặ6ẫầằỵýồòỷằỉủpô/pẻỡ6ằỉeỵằbặ6ẫ0ằợoằốqeìố7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỴưpôằẲụpằỉfỷằỵẢằỵqđpằÂẹằốũồằỉeỵằâ7ẳặẫằỵơằỉủpô6ằẲẢữỵằâ6ậ0ằợoằốqeìố7ằỴưpôằỵốỷằpôểpằỳdìốằíổpốằyỷểpằốêpôằpẻỡằốừpằbặặằỵơằỉủpô6ằỵụìằỉũằỵẻpôằíổpốằyỷểpằốêpôằpẻỡằỉeỵằẳẵ6ậẩ07ằỴĂằpẻỡằẵặẵặ-ẵặẵâ6ằỳépằÂỷễỵằpùpôằpôốồòxằỵýnpằỉỗcằíđpằỵốẢửpôằÂỷẤnpằìốỗỷằỵdìằỉũpôằìÀcằỵốồnpằỵcồằẲđằịỗìốằíòpố7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỴỷẤằpốồnp6ằẲựồằỳẮằpứằởẮìằìÀcằìéằốòằỵốụpôằìốộpốằỵýỗằỵýqpôằẲồòìằỵưằìốÃì6ằìốơằỉeqằỳépằÂỷễỵằỵýnpằỵễỵằìéằìdìằởớpốằẲẮìằỉẹằôồỹxằìốqằpôđpốằpùpôằpôốồòxằốỷẤòpằởỷùpằìrằíẢựìằxốdỵằỵýồọp6ằpẻpôằỳỷễỵằẲđằỳépằởẢữpôằìÀcằìểẤằỵýủpô6ằẲgỵằpỷùồằìốộpốằỉóỷằỵẻpôằyỷcằìdìằpẻỡ6ằỉéỡằíéqằẲẶpôằìốẽìằcpằpồpốằởẢừpôằỵốẮì6ằỵeqằẲồòìằởđỡằẲđằưpằỉỗpốằỉửồằỳụpôằìốqằịểpằìẢằpùpôằỵốùp6ằôrxằxốfpằÂrcằỉrồằôồéỡằpôốèq6ằỵẻpôằỵốnỡằpôỷủpằởẮìằìốqằÂểẤằịẮpôằẲđằxốdỵằỵýồọpằợồpốằỵoằ-ằÂẹằốũồằìÀcằốỷẤòp7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàÌApôằẲựồằỳépằÂỷễỵằpùpôằpôốồòx6ằỵgpằịÁpôằìdìằịẢằỉỗc6ằởữồằỵốoằỵýnpằỉỗcằíđp6ằỵĂằpẻỡằẵặẳbằỉopằpcẤ6ằỶÍPỊằốỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằôồcqằpốồòỡằẲÁằỉopằỵĂpôằìừằyỷcp6ằỉừpằẲỗằẲđằỉỗcằxốẢừpôằpốêỡằỉhẤằỡepốằxốdỵằỵýồọpằìùpôằpôốồòx6ằxốdỵằốỷẤằỵụỵằỵốoằỡepốằìùpôằpôốồòxằpẻpôằởẢữpôằỵdồằỵeq6ằpẻpôằởẢữpôằỳeìố6ằỵgpằịÁpôằpôỷủpằpôỷẤnpằởồòỷằìÀcằỉỗcằxốẢừpôằỳépằÂỷễỵằìdìằốđpôằốrcằìrằỵốẢừpôằốồòỷằẲđằpểpôằìcqằỳÃìằìepốằỵýcpốằỵýnpằỵốỗằỵýẢửpô7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỈopằpcẤ6ằìrằâẳằịẮằdpằỉồòpằôồrằỉẢữìằìễxằìốÀằỵýẢừpôằỉfỷằỵẢằỵýnpằỉỗcằíđpằốỷẤòp7ằỴýqpôằỉr6ằẵằịẮằdpằỉẹằỉồằẲđqằốqeỵằỉũpôằỵĂằpẻỡằẵặẳb5ằẵẩằịẮằdpằỉẹằẲđằỉcpôằỵýồọpằợốcồằỵĂằìỷụồằpẻỡằẵặẳbằỉopằpcẤ6ằốồòpằìrằẳbằịẮằdpằốqđpằỵốđpốằỉồằẲđqằẲgpằốđpốằẲựồằỵưpôằìùpôằỳỷễỵằẩẳấỠ.5ằẵằịẮằdpằìrằỵưpôằìùpôằỳỷễỵằởẽxằỡdẤằẫấỠ.ằỉcpôằỵýồọpằợốcồằìùpôằỵdìằôồéồằxốrpôằỡếỵằíêpôằẲđằỵốồằìùpô6ằỵốẮìằốồòpằịẮằdp7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỴýnpằỉỗcằíđpằốỷẤòp6ằpôqđồằìdìằốũằịểpằởẽxằỉếỵằốòằỵốụpôằỉồòpằỡếỵằỵýửồằẲựồằyỷẤằỡùằpốu6ằìrằẳặằịẮằdpằỉồòpằỡếỵằỵýửồằdxằỡdồằởẽxằỉếỵằvằìdìằỵýcpôằỵýeồằpùpôằpôốồòxằẲựồằìùpôằỳỷễỵằb7ẳậặợ.x7ằỐỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằìrằầằpốđằỡdẤằỵốÀẤằỉồòpằỉẹằỉẢcằẲđqằẲgpằốđpố6ằẲựồằỵưpôằìùpôằỳỷễỵằẩâỠ.6ằỵýqpôằỉrằPốđằỡdẤằỴốÀẤằỉồòpằYỷépôằỴýỗằìrằìùpôằỳỷễỵằởựpằpốễỵằậấỠ.7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàPốêỡằợốcồằỵốdìằởữồằỵốoằpêỡằvằỉfỷằìfỷằìÀcằỐđpốằởcpôằợồpốằỵoằỈùpôằ-ằỴểẤ6ằốỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằỉhẤằỡepốằỵốỷằốỹỵằỉfỷằỵẢằxốdỵằỵýồọpằẲđqằỢốỷằỢồpốằỵoằỴốẢừpôằỡeồằỉếìằíồòỵằỞcqằÍéq6ằÌÁỡằìùpôằpôốồòxằỐẢựpôằỴểp5ằxốdỵằốỷẤằỵốđpốằỵẮỷằìÀcằÌdìốằỡepôằìùpôằpôốồòxằởfpằỵốÃằấ6ằỉhẤằỡepốằốữxằỵdìằyỷụìằỵo6ằpểpôằìcqằốồòỷằyỷéằốqeỵằỉũpôằìÀcằpôđpốằìùpôằpôốồòxằỵýnpằỉỗcằíđpằốỷẤòp7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỈủpôằỵốửồằỵốẮìằốồòpằẲđằxốụồằốữxằỵốẮìằốồòpằìdìằịẮằdpằỉfỷằỵẢằẲóằốeằỵfpôằợBằỵốỷgỵằỉùằỵốỗ6ằỵýqpôằỉrằpưồằígỵằởđằỊẮằdpằxốdỵằỵýồọpằìdìằỉùằỵốỗằịtìằốđpốằởcpôằỴồọỷằẲApôằỳùpôằỠnằỢùpôằ9ÔỠỲa6ằôrxằxốfpằìốơpốằỵýcpôằỉùằỵốỗ6ằỵốỹìằỉhẤằxốdỵằợồpốằỵoằ-ằÂẹằốũồằìÀcằỉỗcằxốẢừpô7ằỈopằpcẤ6ằốỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằỉẹằỵốỷằốỹỵằẩầằịẮằdpằỉfỷằỵẢằẲđqằìdìằìÁỡằìùpôằpôốồòxằỵýnpằỉỗcằíđpằẲựồằỵưpôằẲụpằỉfỷằỵẢằỉẻpôằợẦằẳẳ7ặặầằỵơằỉủpô7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỐeằỵfpôằỵốẢừpôằỡeồằyỷcpằỵýtpôằỵýnpằỉỗcằíđpằốỷẤòpằốồòpằìrằẳằỵýỷpôằỵểỡằỵốẢừpôằỡeồằỵeồằỵốỗằỵýễpằỞcqằÍéq5ằẩằìốữ5ằẳằợốqằốéồằyỷcpằỵeồằÌẰcằợốhỷằyỷụìằỵoằỞcqằÍéq5ằẳậằìẰcằốđpôằídpằởlằÂẻpôằịfỷ5ằâằỳồnỷằỵốỗằỉồòpằỡdẤ7776ằỉdxằÃpôằpốỷằìfỷằôồcqằỵốẢừpô6ằỵýcqằỉưồằốđpôằốrcằợốỷằẲẮìằìẰcằợốhỷằíồnpằôồựồ6ằxốdỵằỵýồọpằịỗìốằẲÁ6ằịỷằởỗìố7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỴĂằpcẤằỉopằpẻỡằẵặẵầ6ằỉỗpốằốẢựpôằỉopằpẻỡằẵặâặằẲđằỵfỡằpốổpằỉopằpẻỡằẵặấầ6ằốỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằÂdìằỉỗpốằyỷcpằỉồọỡ6ằỉỗpốằốẢựpôằyỷépằởẦ6ằợốcồằỵốdì6ằỳẰằịÁpôằpôỷủpằởẮìằỵgxằỵýỷpôằxốdỵằỵýồọpằpôỷủpằpốểpằởẮìằxốAằốữxằẲựồằÌốồopằởẢữìằxốdỵằỵýồọpằpốểpằởẮìằ,ồòỵằPcỡằyỷcằỵĂpôằôồcồằỉqepằìÁằỵốọ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàXốdỵằỵýồọpằỵqđpằịồòpằpôỷủpằpốểpằởẮìằẲóằìdìằỡếỵằỵýộằởẮì6ằỵốọằởẮì6ằỉeqằỉÃì6ằợBằpẻpôằpôốóằpôốồòxằởđằỡũỵằỵýqpôằìdìằợốểỷằỉũỵằxốdằỉọằỵốẮìằốồòpằỵốẽpôằởữồằỡÁìằỵồnỷằxốdỵằỵýồọpằợồpốằỵoằ-ằÂẹằốũồằìÀcằốỷẤòp7ằỈủpôằỵốửồằẲựồằẲồòìằpểpôằìcqằìốễỵằởẢữpôằôồdqằịÁìằỵqđpằịồòpằìÀcằìdìằìễxằốtì6ằpôđpốằốtì6ằỵgxằỵýỷpôằỉđqằỵeqằỉũồằpôẠằởcqằỉũpôằỉọằỉdxằÃpôằỉÀằìéằẲóằỳụằởẢữpôằẲđằìốễỵằởẢữpôằẲựồằìừằìễỷằốữxằởẦằìốqằẤnỷằìfỷằxốdỵằỵýồọpằìÀcằốỷẤòp5ằôẽpằỉđqằỵeqằpôốóằẲựồằôồéồằyỷẤoỵằẲồòìằởđỡằẲđằpểpôằìcqằỵốỷằpốgxằìốqằpôẢửồằởcqằỉũpô7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắà!ểẤằịẮpôằỉũồằpôẠằìdpằíũ6ằìùpôằìốÃì6ằẲồnpằìốÃìằỉÀằẲóằỳụằởẢữpô6ằìừằìễỷằốữxằởẦ6ằỉeqằỉÃìằởụồằỳụpôằỵýqpôằỳdpô6ằìrằỵýổpốằỉũằẲóằìốỷẤnpằỡùp6ằpôốồòxằẲÁằẲẶpôằẲđpô6ằỵdìằxốqpôằởđỡằẲồòìằịểpằìốÀ6ằợốqcằốtì6ằỵýdìốằpốồòỡ6ằỵgpằỵÁẤ6ằỵểỡằốỷẤoỵ6ằỉdxằÃpôằẤnỷằìfỷằxốÁìằẲÁằPốểpằịểp6ằỵưằìốÃì6ằịqcpốằpôốồòxằẲđằỳẮằxốdỵằỵýồọpằìÀcằốỷẤòp7ằỈcằịepôằốrcằìdìằốổpốằỵốÃìằốỷẤằỉũpôằẲđằỳẰằịÁpôằpôỷủpằởẮì5ằỵốỹìằỉhẤằÂẹằốũồằốrc6ằỵốỷằốỹỵằỡepốằỡmằìdìằpôỷủpằởẮìằỉfỷằỵẢằpôqđồằpốđằpẢựì5ằdxằịÁpôằpôỷẤnpằỵẽìằỵốỗằỵýẢửpôằỵýqpôằyỷépằởẦ6ằợốcồằỵốdì6ằỳẰằịÁpôằìdìằpôỷủpằởẮìằìốqằxốdỵằỵýồọp7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxCỷỵốqýắàỢốdpốằPôtìá/xàáịồẲằìởcỳỳ"ắịýĩởcỵĩịắàáỳỵýqpôàỴồpằởồnpằyỷcp4á/ỳỵýqpôàằáỷởằìởcỳỳ"ắỵồỵởĩ-ỵốỷỡí-cpị-ỳcxqắàáởồàácằỵồỵởĩ"ắPôỷủpằởẮìằỵốỹìằỉhẤằxốdỵằỵýồọpằýĂpôằíópằẲẶpôắằốýĩõ"ắ/pôỷqp-ởỷì-ỵốỷì-ịcẤ-xốcỵ-ỵýồĩp-ýỷpô-íĩp-Ẳỷpô-ẳẩẵâbấ7ốỵỡắàáồỡôằỳýì"ắ/ỡĩịồc/ẳẵặ/pĩẴỳ/ẵẵấẫ/ẳẳấịẵẵặấẫẳẵỵấẩặởẩ-ốqĩẳâ7ờxôắằcởỵ"ắỐẢựpôằỐrcằxốdỵằốỷẤằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằởẮìằỉọằxốdỵằỵýồọpằíópằẲẶpôắằ/àá/càáịồẲàáỳỵýqpôàácằỵồỵởĩ"ắPôỷủpằởẮìằỵốỹìằỉhẤằxốdỵằỵýồọpằýĂpôằíópằẲẶpôắằốýĩõ"ắ/pôỷqp-ởỷì-ỵốỷì-ịcẤ-xốcỵ-ỵýồĩp-ýỷpô-íĩp-Ẳỷpô-ẳẩẵâbấ7ốỵỡắàPôỷủpằởẮìằỵốỹìằỉhẤằxốdỵằỵýồọpằýĂpôằíópằẲẶpôá/càá/ỳỵýqpôàáxằìởcỳỳ"ắốĩcịắà,ựồằỉũằìốĩằxốÀằýĂpôằỉeỵằỵýnpằầặ06ằỵơpốằYỷépôằỴýỗằỉẢữìằỉdpốằôồdằởđằỡũỵằỵýqpôằpốẶpôằỉỗcằxốẢừpôằxốdỵằỵýồọpằốồòỷằyỷéằởểỡằpôốồòxằỵýqpôằìéằpẢựì7ằÌrằỉẢữìằợoỵằyỷéằỉrằởđằpốửằỵơpốằỉẹằỳựỡằícpằốđpốằẲđằỵốẮìằốồòpằỵụỵằìdìằìốộpốằỳdìốằxốdỵằỵýồọpằởểỡằpôốồòxằíópằẲẶpô7ằÍnpằìepốằìốộpốằỳdìốằốứằỵýữằxốdỵằỵýồọpằýĂpôằỉọằỵẻpôằịồòpằỵộìốằxốÀằÂcpốằỉễỵằỵýụpôằỉủồằpỹồằỵýtì6ằỵơpốằìspằìốỹằỵýtpôằpểpôằìcqằìốễỵằởẢữpôằýĂpô6ằợọằìéằýĂpôằỳépằÂỷễỵằẲđằýĂpôằxốspôằốũ7ằYỷBằÍéqằẲòằẲđằXốdỵằỵýồọpằýĂpôằởđằỡũỵằỵýqpôằpốẶpôằpôỷủpằởẮìằỉdpôằợọằôồỹxằỵơpốằxốdỵằỵýồọpằởểỡằpôốồòxằíópằẲẶpô7á/xàá/ịồẲàá/ởồàáởồàácằỵồỵởĩ"ắ(oỷằỵụằyỷẤoỵằỉỗpốằỉọằxốdỵằỵýồọpằìốộpốằởđằốỷẤằỉũpôằẲđằỳẰằịÁpôằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằ777ắằốýĩõ"ắ/Ấĩỷ-ỵq-yỷẤĩỵ-ịồpố-ịĩ-xốcỵ-ỵýồĩp-ìốồpố-ởc-ốỷẤ-ịqpô-Ẳc-ỳỷ-ịỷpô-ốồĩỷ-yỷc-ìcì-pôỷqp-ởỷì-ẳậẩẩấâ7ốỵỡắàáồỡôằỳýì"ắ/ỡĩịồc/ẳẵặ/pĩẴỳ/ẵẵẵâ/ấẫịẳặậẳbấầỵẳậẩẩấâởẳ7ờxôắằcởỵ"ắỐẢựpôằỐrcằxốdỵằốỷẤằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằởẮìằỉọằxốdỵằỵýồọpằíópằẲẶpôắằ/àá/càáịồẲàáỳỵýqpôàácằỵồỵởĩ"ắ(oỷằỵụằyỷẤoỵằỉỗpốằỉọằxốdỵằỵýồọpằìốộpốằởđằốỷẤằỉũpôằẲđằỳẰằịÁpôằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằ777ắằốýĩõ"ắ/Ấĩỷ-ỵq-yỷẤĩỵ-ịồpố-ịĩ-xốcỵ-ỵýồĩp-ìốồpố-ởc-ốỷẤ-ịqpô-Ẳc-ỳỷ-ịỷpô-ốồĩỷ-yỷc-ìcì-pôỷqp-ởỷì-ẳậẩẩấâ7ốỵỡắà(oỷằỵụằyỷẤoỵằỉỗpốằỉọằxốdỵằỵýồọpằìốộpốằởđằốỷẤằỉũpôằẲđằỳẰằịÁpôằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằ777á/càá/ỳỵýqpôàáxằìởcỳỳ"ắốĩcịắàỞẦằởỷgpằẲđằỵốẮìằỵồỏpằỉóỷằỉẹằìốÃpôằỡồpốằýêpô6ằíễỵằìÃằỡũỵằyỷụìằôồcằpđqằỡỷụpằỵeqằýcằỳẮằxốdỵằỵýồọpằỉọằỉồằỉopằỵốỗpốằẲẢữpôằỉóỷằxốéồằìrằìốồopằởẢữìằốỷẤằỉũpôằẲđằỳẰằịÁpôằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằởẮì7ằÌốộpốằẲổằẲgẤ6ằỉọằỉẢcằỵơpốằYỷépôằỴýỗằxốdỵằỵýồọpằpốcpốằẲđằíópằẲẶpôằỵýqpôằỵốửồằôồcpằỵựồ6ằẲồòìằỵồoxằỵÁìằỉưồằỡựồằỵẢằịỷẤằìẠpôằpốẢằốđpốằỉũpôằỡũỵằìdìốằyỷẤoỵằởồòỵằpốêỡằỵốdqằôwằẲẢựpôằỡẽì6ằốỷẤằỉũpôằẲđằỳẰằịÁpôằìrằốồòỷằyỷéằỡtồằpôỷủpằởẮìằởđằỡũỵằẤoỷằỵụằìrằỵộpốằyỷẤoỵằỉỗpố7á/xàá/ịồẲàá/ởồàáởồàácằỵồỵởĩ"ắXốdỵằỵýồọpằpùpôằpôốồòxằỵốĩqằốẢựpôằíópằẲẶpôằvằỐẢựpôằỐrcắằốýĩõ"ắ/xốcỵ-ỵýồĩp-pqpô-pôốồĩx-ỵốĩq-ốỷqpô-íĩp-Ẳỷpô-q-ốỷqpô-ốqc-ẳẫấâẩẳ7ốỵỡắàáồỡôằỳýì"ắ/ỡĩịồc/ẳẵặ/pĩẴỳ/ẵấẳâ/ẳẳấịẳẳbầẫấẳỵẳẵậâởb-ởĩ-cp-ẵẩẵẵ7ờxôắằcởỵ"ắỐẢựpôằỐrcằxốdỵằốỷẤằốồòỷằyỷéằìdìằpôỷủpằởẮìằỉọằxốdỵằỵýồọpằíópằẲẶpôắằ/àá/càáịồẲàáỳỵýqpôàácằỵồỵởĩ"ắXốdỵằỵýồọpằpùpôằpôốồòxằỵốĩqằốẢựpôằíópằẲẶpôằvằỐẢựpôằỐrcắằốýĩõ"ắ/xốcỵ-ỵýồĩp-pqpô-pôốồĩx-ỵốĩq-ốỷqpô-íĩp-Ẳỷpô-q-ốỷqpô-ốqc-ẳẫấâẩẳ7ốỵỡắàXốdỵằỵýồọpằpùpôằpôốồòxằỵốĩqằốẢựpôằíópằẲẶpôằvằỐẢựpôằỐrcá/càá/ỳỵýqpôàáxằìởcỳỳ"ắốĩcịắà!dìằỉỗpốằỳépằÂỷễỵằpùpôằpôốồòxằởđằỡũỵằỵýqpôằpốẶpôằỵốoằỡepốằìÀcằỉỗcằxốẢừpô6ằỵốửồằôồcpằyỷc6ằốỷẤòpằỐẢựpôằỐrcằỉẹằỵộìốằìẮìằìốỷẤọpằỉưồằìừằìễỷằìểẤằỵýủpô6ằẲgỵằpỷùồ6ằpốểpằýũpôằpốẶpôằỡùằốổpốằỳépằÂỷễỵằpùpôằpôốồòxằốồòỷằyỷé7ằYỷcằỉr6ằỵĂpôằíẢựìằỵeqằỉũỵằxốdằỵýqpôằỳépằÂỷễỵằpùpôằpôốồòx6ằôrxằxốfpằpểpôằìcqằỵốỷằpốgxằìốqằpôẢửồằịểp7á/xàá/ịồẲàá/ởồàá/ỷởàáịồẲằìởcỳỳ"ắìởýắàằá/ịồẲàá/ịồẲà

Khánh Ngọc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết