Cập nhật:  GMT+7
aôặắíợbýý]ăwỲốỳợỉăáÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắÔpdỡõắỞốỡôắÔepắẶẠửỳắờôqắợdởắõốdỵắỳymỡắẶỹỡõắõrắịụốa/ôặáawắíợbýý]ăwÔỉbìăáỊẢỡõắỳyẠừíắờôqắờôẹỡắídỡõắỡmỵắíbpắxỵÂnỳắỳệở5ắwôcỳắôỵÂắỳốỡôắỳôễỡắIủắịủốắÍAắÔụ5ắờôốắỳyữắẶoắíỵủíắýùỡõắịựốắỳôẠựỡõ5ắỳộởắôẠừỡõắwôcỳắỳyốòỡắờốỡôắỳn5ắỡôốoỵắíĂỵắíôốnỡắiốỡôắ8ÍÍI9ắịéắỡưắợĂí5ắỡẹỡõắịủỡõắỳyữắỳôdỡôắõẠứỡõắịốòỡắôộỡôắợdởắờốỡôắỳnắõốtố6ắỲốmỵắiốòỵắỡôẠắÍÍIắÔpdỡõắỞốỡôắÔepắữắỳôổắỳyểỡắInỡắXỵbỡ5ắôỵÂóỡắ;ơỡôắỢốỡô5ắỳỗỡôắXỵeỡõắỲyổ6ắÔốóỡắúỡõắợdắíôÁắỳybỡõắỳyđốắỳũỡõắôửwắxỵÂắởúắẳằắôb5ắíqắợửốắỡôỵfỡắờôpeỡõắấằằắỳyốóỵắịụỡõ/ỡẹở6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáaốởõắíợbýý]ăốÍỉỡỳỉyăắýỳÂợỉ]ăẲốìỳô3ắẩẩầwẴ4ắôỉốõôỳ3ắâẫẫwẴ4ăắýyí]ă//í6ibpxỵbỡõỳyố6Ặỡ/ìỉýờỳpw/ỡỉẲý/ẳâẳằ/ặặâìẳặẫẵẩấậỳẩặẫằợâ-ỡõỵÂỉỡỳybỡõặằỳằâ6ớwõăắbợỳ]ăÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắÔpdỡõắỞốỡôắÔepắẶẠửỳắờôqắợdởắõốdỵắỳymỡắẶỹỡõắõrắịụốăắẲốìỳô]ăẩẩầăắôỉốõôỳ]ăâẫẫăắ/áa/wáawắíợbýý]ăwÍbwỳốpỡăáÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắÔpdỡõắỞốỡôắÔepắíôẹởắýqíắíệÂắôụắỳốmỵắ-Eỡô3ắỠ6Ỳa/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỲyeốắxỵbắỡôẰỡõắỡẹởắỳôcỡõắíỹỡõắịụỡõắịủốắỳôbởắõốbắíôốnỡắịểỵắỳđốắởêỳắỳyfỡắ;ổắ.ỵÂmỡ5ắẶỹỡõắíôốnỡắịổbắịẠửíắẴỉởắợdắcíắợốóỳắỡôểỳắỳypỡõắíỵủíắíôốnỡắịểỵắiepắẶóắiốmỡắõốừốắwôồbắIẻíắỲũắxỵùí5ắỡẹởắặẫẩẫ5ắúỡõắÔepắôpdỡắỳôdỡôắỡõôơbắẶA5ắẴỵểỳắỡõÀắẶoắxỵmắôẠứỡõ6ắXỵcắỳyộỡôắíỹỡõắõốbắịộỡôắợdởắỡúỡõắỡõôốów5ắỡôfỡắỳôểÂắịổbắwôẠứỡõắxỵẪắịểỳắợừỡắỡôẠỡõắôốóỵắxỵeắờôbốắỳôcíắíôẠbắỳẠứỡõắẴẢỡõ5ắỡõỵÂmỡắỡôệỡắíôÁắÂnỵắìpắịựốắýùỡõắírỡắờôqắờôẹỡ5ắôễỵắônỳắôủắìệỡắíôẠbắíqắẶùỡắịễỵắỳẠắẶdpắýeỡắẴỵểỳ6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáÝbỵắỡôốoỵắỳyẹỡắỳyữ5ắỡẹởắặẫẫẳ5ắúỡõắÔepắxỵÂnỳắịổỡôắíỹỡõắẶửắẶdpắỳỗỡôắÕốbắỢbốắợdởắẶốóí5ắẶÃbắỳồíôắợÀÂắỡõỵụỡắẶùỡắẶdắôsíắỳfwắỳômởắờốỡôắỡõôốóở6ắ“ỞbÂắởẻỡắíqắỳôòắỳyữắẶoắỳÃắipởắịđỡắcíắợốóỳ5ắírỡắýẢíắờôtỉ5ắỳỵũốắỳyk5ắợđốắợdắởủỳắÍÍI5ắịeỡõắẶốmỡắỡmỡắỳôựốắịốòởắịq5ắỳúốắẴcíắịổỡôắwôeốắởđỡôắìđỡắybắịốắịòắôsíắôtố5ắíqắỡõỵụỡắợĂíắwôcỳắỳyốòỡắờốỡôắỳnắỳôỉpắôẠừỡõắờôcíắỳôộắởừốắởpỡõắỳôpcỳắỡõôèp”5ắúỡõắÔepắíôốbắýk6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáXỵbắặằắỡẹởắởốóỳắởdốắợbpắịủỡõ5ắỡẹởắẳằằẳ5ắõốbắịộỡôắúỡõắÔepắỳyữắẶoắợđốắỳôổắỳyểỡắInỡắXỵbỡ5ắiẻỳắịễỵắxỵcắỳyộỡôắợfwắỡõôốów6ắỲfwắỳyỵỡõắợdởắỡúỡõắỡõôốów5ắỳÃắýùắẶùỡắầằắỳyốóỵắịụỡõ5ắúỡõắÔepắỳốnỡắôdỡôắởỵbắỡôẰỡõắìốóỡắỳồíôắịểỳắôpbỡõắôqb5ắỳÃỡõắiẠừíắíeốắỳđp5ắxỵÂắôpđíôắịòắẴệÂắìĂỡõắỳybỡõắỳyđốắỳũỡõắôửw6ắIbỡắịễỵắúỡõắÔepắịễỵắỳẠắỳyụỡõắyÃỡõắỳydởắỡõỵÂmỡắợốóỵ5ắíệÂắíbpắýỵắỳốòỵắịốoỡ5ắíệÂắôụắỳốmỵ6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỲốnwắịqắờnỳắôửwắíôẹỡắỡỵúốắõd5ắợửỡắieỡắẶdắỳyụỡõắỳôẮắỡõôốóởắỳômởắởủỳắýùắợpđốắíệÂắẹỡắxỵeắịbỡõắịẠửíắỳôổắỳyẠựỡõắẠbắíôỵủỡõ6ắ;ÃbắờốmỡắỳyộắýeỡắẴỵểỳắẶÃbắợốỡôắịủỡõắỳypỡõắợĂbắíôsỡắịùốắỳẠửỡõắỳyụỡõắỳysỳ5ắíôẹỡắỡỵúốắẶừốắwôẠứỡõắỳôẢíắợểÂắỡõẻỡắỡỵúốắìdố5ắõốbắịộỡôắúỡõắÔepắìỵÂắỳyộắẶdắỳốnwắỳAíắwôcỳắỳyốòỡắxỵÂắởú5ắôpđỳắịủỡõắíÁbắỳybỡõắỳyđốắỳôỉpắỳÃỡõắỡẹở6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăá“ỊnỡắỡbÂ5ắỳũỡõắíủỡõắõốbắịộỡôắỳúốắíqắặâắôbắyÃỡõắỳydởắỡõỵÂmỡắợốóỵ5ắâắôbắíệÂắíbpắýỵắỳốòỵắịốoỡ5ắẳắôbắỳyụỡõắíệÂắôụắỳốmỵ5ắíệÂắíbở5ắiẠữốắìbắẴbỡô5ắỡỵúốắấằắípỡắợửỡắieỡ5ắỳymỡắẳằằắõdắỳôeắịụố6ắỞưốắỡẹởắẴỵểỳắicỡắờôpeỡõắặằắỳểỡắởÁắíbpắýỵắờôú5ắẵắ-ắâắỳđắôđỳắỳốmỵắờôú5ắâắ-ắấắỳểỡắíbởắ;ệỡắÌỵ5ắiẠữốắìbắẴbỡô5ắõễỡắấằắípỡắợửỡắieỡ5ắỳymỡắặằằắípỡắõd4ắyốmỡõắyÃỡõắỳydởắỡõỵÂmỡắợốóỵắỳôỵắôpđíôắỳôỉpắôộỡôắỳôẢíắíỵùỡắíôốnỵắẳắ-ắẵắôb/ỡẹở6ắỲũỡõắìpbỡôắỳôỵắíÁbắỳybỡõắỳyđốắịđỳắõễỡắẫằằắỳyốóỵắịụỡõ/ắỡẹở4ắỳyÃắíôốắwôồắợửốắỡôỵfỡắờôpeỡõắấằằắỳyốóỵắịụỡõ/ỡẹở”5ắúỡõắÔepắíôpắiốnỳ6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỲÃắờốỡôắỡõôốóởắợdởắờốỡôắỳnắíÁbắieỡắỳôệỡ5ắúỡõắÔepắỳồíôắíĂíắíôốbắýk5ắôưắỳyửắÍÍIắỳymỡắịổbắidỡắẶoắờốnỡắỳôẢí5ắẢỡõắìAỡõắờôpbắôsíắờẪắỳôỵfỳắẶdpắỳyụỡõắỳysỳ5ắíôẹỡắỡỵúố6ắỲÃắịqắờôbốắỳôcíắỳùỳắỳốoởắỡẹỡõ5ắỳônắởđỡôắẶỹỡõắõrắịụốắíỹỡõắwôcỳắỳyốòỡắýeỡắẴỵểỳ6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáÍôÁắỳổíôắÔủốắÍÍIắôỵÂóỡắ;ơỡôắỢốỡôắỲyễỡắỲôbỡôắÍôẠứỡõắíôpắiốnỳ3ắ“ỲÃắỡôẰỡõắÍÍIắìcởắỡõôơ5ắìcởắợdởắỡôẠắúỡõắÔepắịéắõqwắwôễỡắợbỡắỳtb5ắịgÂắởđỡôắôứỡắỡẰbắwôpỡõắỳydpắỳôốắịỵbắýeỡắẴỵểỳ5ắợdởắờốỡôắỳnắõốtốắỳypỡõắợĂíắợẠửỡõắícỡắiủ5ắôủốắẶốmỡắÍÍI6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáÔốóỡắỳpdỡắôỵÂóỡắ;ơỡôắỢốỡôắíqắặẵắỳũắýeỡắẴỵểỳ5ắặấằắõốbắỳyđố5ắặầằắỳybỡõắỳyđố5ắặẵắôửwắỳcíắẴé5ắỡôốoỵắìpbỡôắỡõôốów5ắíứắýữắýeỡắẴỵểỳắỡúỡõắỡõôốówắẶdắờốỡôắìpbỡôắìổíôắẶAắìpắÍÍIắỳôdỡôắợfw5ắợdởắíôÁắôpđỳắịủỡõắôốóỵắxỵe5ắởbỡõắợđốắỳôỵắỡôfwắíbp5ắởêỳắờôcíắírỡắỳđpắẶốóíắợdởắíôpắỡôốoỵắợbpắịủỡõắỳđốắícíắịổbắwôẠứỡõ”6a/wáawắíợbýý]ăwBỵỳôpyăáỠõỵÂọỡắỲybỡõa/wáaìốẶắíợbýý]ăìyỉợbỳỉìăáaýỳypỡõáỲốỡắợốmỡắxỵbỡ3a/ýỳypỡõáắaỵợắíợbýý]ăỳốỳợỉ-ỳôỵởi-bỡì-ýbwpăáaợốáabắỳốỳợỉ]ăỠôẰỡõắíĂỵắíôốnỡắiốỡôắôẹỡõắôcốắợdởắõốdỵăắôyỉỏ]ă/ỡôỵỡõ-íỵỵ-íôốỉỡ-iốỡô-ôbỡõ-ôbố-ợbở-õốbỵ-ặậẩâẵâ6ôỳởăáaốởõắýyí]ă/ởỉìốb/ặẳằ/ỡỉẲý/ẳẵẳẫ/ặặâìẳẳằẵầâậỳâẫầằợẩ-ìẶ-ằặằâ6ớwõăắbợỳ]ăÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắÔpdỡõắỞốỡôắÔepắẶẠửỳắờôqắợdởắõốdỵắỳymỡắẶỹỡõắõrắịụốăắ/áa/báaìốẶáaýỳypỡõáabắỳốỳợỉ]ăỠôẰỡõắíĂỵắíôốnỡắiốỡôắôẹỡõắôcốắợdởắõốdỵăắôyỉỏ]ă/ỡôỵỡõ-íỵỵ-íôốỉỡ-iốỡô-ôbỡõ-ôbố-ợbở-õốbỵ-ặậẩâẵâ6ôỳởăáỠôẰỡõắíĂỵắíôốnỡắiốỡôắôẹỡõắôcốắợdởắõốdỵa/báa/ýỳypỡõáawắíợbýý]ăôỉbìăáWôcỳắôỵÂắwôgởắíôểỳ5ắieỡắợơỡôắíÁbắỡõẠựốắợồỡôắIủắịủốắÍAắÔụắỳypỡõắỳôựốắiộỡô5ắỡôốoỵắíĂỵắíôốnỡắiốỡôắ8ÍÍI9ắữắôỵÂóỡắỲyốóỵắWôpỡõắịéắýúốắỡũốắỳôốắịỵbắwôcỳắỳyốòỡắờốỡôắỳn5ắẶẠứỡắợmỡắợdởắõốdỵắíôpắõốbắịộỡôắẶdắõqwắwôễỡắẴệÂắìĂỡõắxỵmắôẠứỡõắỡõdÂắídỡõắõốdỵắịjw6ắỜôúỡõắíôỗắỳđpắịẠửíắíỵủíắýùỡõắờôểởắờôc5ắũỡắịổỡôắởdắõốbắịộỡôắícíắÍÍIắírỡắợdắỡôẰỡõắịốòỡắôộỡôắẶoắợùốắýùỡõắởhỵắởĂíắẶdắíôẹởắợpắỡỵúốắìđÂắípỡắícốắỡmỡắỡõẠựố6a/wáa/ìốẶáa/ợốáaợốáabắỳốỳợỉ]ăÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắợdởắõốdỵắỳÃắởúắôộỡôắịbắíệÂ5ắịbắípỡăắôyỉỏ]ă/íỵỵ-íôốỉỡ-iốỡô-ợbở-õốbỵ-ỳỵ-ởp-ôốỡô-ìb-íbÂ-ìb-ípỡ-ặầầâậầ6ôỳởăáaốởõắýyí]ă/ởỉìốb/ặẳằ/ỡỉẲý/ẳẳặầ/âẩìẵằấấẩằẩỳặầầâậầợằ6ớwõăắbợỳ]ăÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắÔpdỡõắỞốỡôắÔepắẶẠửỳắờôqắợdởắõốdỵắỳymỡắẶỹỡõắõrắịụốăắ/áa/báaìốẶáaýỳypỡõáabắỳốỳợỉ]ăÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắợdởắõốdỵắỳÃắởúắôộỡôắịbắíệÂ5ắịbắípỡăắôyỉỏ]ă/íỵỵ-íôốỉỡ-iốỡô-ợbở-õốbỵ-ỳỵ-ởp-ôốỡô-ìb-íbÂ-ìb-ípỡ-ặầầâậầ6ôỳởăáÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắợdởắõốdỵắỳÃắởúắôộỡôắịbắíệÂ5ắịbắípỡa/báa/ýỳypỡõáawắíợbýý]ăôỉbìăáỠôẰỡõắỡẹởắxỵb5ắwôpỡõắỳydpắ“ÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắõốỷwắỡôbỵắõốeởắỡõôèp5ắợdởắờốỡôắỳnắõốtố”ắịéắờôứốắìfÂắỳốỡôắỳôễỡắịpdỡắờnỳ5ắẤắỳôẢíắíôÁắịủỡõắẶẠửỳắxỵbắờôqắờôẹỡ5ắẶẠứỡắợmỡắợdởắõốdỵắíôồỡôắịcỡõắíÁbắỡôốoỵắôủốắẶốmỡắíĂỵắíôốnỡắiốỡôắ8ÍÍI96ắỲÃắwôpỡõắỳydpắỡdÂ5ắúỡõắỊêỡõắIcắỲyc5ắỳôúỡắỲôốóỡắỊúỡõ5ắẴéắÔeốắỊổỡô5ắôỵÂóỡắÔeốắỢẹỡõắịéắợĂbắíôsỡắịẠửíắởúắôộỡôắwôỹắôửwắữắẶỹỡõắỳôểwắỳyÀỡõắịòắwôcỳắỳyốòỡắýeỡắẴỵểỳ5ắỳyữắỳôdỡôắỳểởắõẠứỡõắÍÍIắợdởắờốỡôắỳnắỳốmỵắiốòỵắữắịổbắwôẠứỡõ6a/wáa/ìốẶáa/ợốáaợốáabắỳốỳợỉ]ăÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắôỵÂóỡắ;ơỡôắỢốỡôắỳôốắịỵbắợdởắõốdỵắíôồỡôắịcỡõăắôyỉỏ]ă/íỵỵ-íôốỉỡ-iốỡô-ôỵÂỉỡ-Ặốỡô-ợốỡô-ỳôố-ìỵb-ợbở-õốbỵ-íôốỡô-ìbỡõ-ặậẩẫằặ6ôỳởăáaốởõắýyí]ă/ởỉìốb/ặẳằ/ỡỉẲý/ẳẵẵặ/ặặâìằẳặằậằẫỳấâẵẫợậ-ởốỡôìỵí-ốởõ-ặấầặâầâ6ớwõăắbợỳ]ăÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắÔpdỡõắỞốỡôắÔepắẶẠửỳắờôqắợdởắõốdỵắỳymỡắẶỹỡõắõrắịụốăắ/áa/báaìốẶáaýỳypỡõáabắỳốỳợỉ]ăÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắôỵÂóỡắ;ơỡôắỢốỡôắỳôốắịỵbắợdởắõốdỵắíôồỡôắịcỡõăắôyỉỏ]ă/íỵỵ-íôốỉỡ-iốỡô-ôỵÂỉỡ-Ặốỡô-ợốỡô-ỳôố-ìỵb-ợbở-õốbỵ-íôốỡô-ìbỡõ-ặậẩẫằặ6ôỳởăáÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắôỵÂóỡắ;ơỡôắỢốỡôắỳôốắịỵbắợdởắõốdỵắíôồỡôắịcỡõa/báa/ýỳypỡõáawắíợbýý]ăôỉbìăáÍệỵắợđíắiủắ8ÍỢI9ắÍĂỵắíôốnỡắiốỡôắ8ÍÍI9ắợdởắờốỡôắỳnắõốtốắôỵÂóỡắ;ơỡôắỢốỡôắịẠửíắỳôdỡôắợfwắẶdpắỡẹởắẳằặẫ6ắỊnỡắỡbÂ5ắÍỢIắwôcỳắỳyốòỡắờôcắởđỡôắởlắẶoắởêỳắỳũắíôẢí5ắôpđỳắịủỡõắịỷỡõắỳúỡắíôỗ5ắởAíắịồíôắịoắyb4ắỳyữắỳôdỡôắ“ởcốắỡôdắíôỵỡõ”ắíÁbắícíắỳôdỡôắẶốmỡắỳypỡõắẶốóíắờnỳắỡùố5ắíôốbắýkắẶdắôưắỳyửắợhỡắỡôbỵắỳypỡõắwôcỳắỳyốòỡắờốỡôắỳn4ắỳồíôắíĂíắỳôbởắõốbắẶdắíqắỡôốoỵắịqỡõắõqwắíôpắícíắwôpỡõắỳydp5ắôpđỳắịủỡõắịổbắwôẠứỡõ66a/wáa/ìốẶáa/ợốáa/ỵợáaìốẶắíợbýý]ăíợyăáắa/ìốẶáa/ìốẶá

Nguyễn Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết