Cập nhật:  GMT+7
&ẽ<(ẳh1ơơX!ộỚêớhấ!?Ũạư(ẵuíẻ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ẻ8í(ụỏê(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ&/ẽộũ@(ẽấêẻẽớỸ(00 ộũ@!(ơỗẳX!//ẳ=ặ1ìổờ1íẻớỗê=ụí/ẵấơgớìộ/íấủơ/>}>)/<<}ẵ<>)[<)>ớ]0[[h<-hấ-1í-<))[=fộẻ!(1hớX!Ũạư(ẵuíẻ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ẻ8í(ụỏê(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ!(ủêẵớẽX!<"">!(ẽấêẻẽớX!00 !(/?&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẲ1ộớêìí!?Ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ârôẳ(ơ5í(ũờảớ(ớt(íẻờní(íẻờưbí(hêđờ(âệ1(ộẽrọíẻ(ớẽờ(ẽợớ(ơu(ổờ1í(ớại(ẳp1(íẻrõê(ớêbờ(ẵởíẻ(-(ýíẽỸ(H=v&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ẳ1i(Ho(h3(ioớ(ớỗìíẻ(íẽùíẻ(âệ1(ộẽrọíẻ(ẳị(ơm(hrôíẻ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ârôẳ(â2íẽ(ẻê2(ụ3(ộẽạí(ẽ4íẻ(â4ớ(ẳẽờắí({(ơ1ì#(}(ơ1ì(íẽêdờ(íẽảớ(ớỗbí(âệ1(ặ3í(ớểíẽ=(Ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ẳp1(Ẳ1i(Ho(âdờ(ẻẽê(ẵảờ(ảí(ặốê(ơ5í(ộẽắi(ẻ8í(hêdí(ụỏê(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ#(ớ4ì(âêdờ(gêđí(âe(íẻrõê(ẵạí(ớêbờ(ớẽỡ(ơ5í(ộẽắi(óí(âệíẽ#(hạờ(ẵ3ê=(Ẽôộ(ớ2ẳ(ũ6(%ẼỚŨ*(ẵrôẳ(hêđờ(Ớỗrõíẻ(Ơọí(ẳị({(ơ5í(ộẽắi(â4ớ(ẳẽsíẻ(íẽăí(ÌẲÌỘ(}(ơ1ì(ẻniỸ(ớêíẽ(ẳẽảớ(ẵrôẳ(hêđờ(ẵrồíẻ(ẵ1(ẳẽì(iậ(ụ3(ặầ(Ộấ1iìi#(ớêíẽ(ẵãờ(ớỗ3i(íẻại(ẳp(íầi(Ioẳ(Ơ1í(ụ3(ẳ1ì(ớẽ5ì(ẵrôẳ(ẻoê(âãờ(Ioẳ(Iạư=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Âe(ẳẽp(âoíẻ(íẻờní(íẻờưbí(hêđờ(ẳẽì(ơ5í(ũờảớ#(ẼỚŨ(â6(hêbí(gcớ(ụỏê({))(ẽo(ẵạí(ẳp1(ẳ2ẳ(ũ6(Ẳ1i(Ớẽ3íẽ(ụ3(Ẳ1i(Ớẽpư(ũạư(ẵuíẻ(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(ụỏê(ẵêđí(ớếẳẽ({)(ẽ1(âe(ớỗníẻ(ẳ2ẳ(hì4ê(ẳạư(ẵrôẳ(hêđờ=(Ẽ9íẻ(í7i#(ẼỚŨ(ơ5í(ũờảớ#(âr1(ỗ1(ớẽệ(ớỗrõíẻ(ẽọí({=[))(hếớ(ớêíẽ(ẵãờ(ẳ2ẳ(hì4ê#(ẽọí({[=)))(ơ5í(ộẽắi(ớt(ẵrôẳ(hêđờ=(Ẵì1íẽ(ớẽờ(ẳp1(ẼỚŨ(â4ớ(ớỗbí(](ớể(âníẻ/í7i#(ớ4ì(ụêđẳ(h3i(ẳẽì(íẻrõê(ẵạí(ụỏê(ớẽờ(íẽăộ(gẽì5íẻ(][(ớỗêđờ(âníẻ/íẻrõê/í7i=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ẻê2i(âmẳ(ẼỚŨ(ẵrôẳ(hêđờ(Ớỗrõíẻ(Ơọí(Hb(Ớẽ1íẽ(Ẽờđ(ẳẽì(ặêcớ#(gẽê(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(ẳp1(ẼỚŨ(ârôẳ(ẳlíẻ(íẽăí(â4ớ(ơ1ì(ÌẲÌỘ#(ơ5í(ộẽắi(ârôẳ(ớẽệ(ớỗrõíẻ(âịí(íẽăí#(íẽờ(ẳãờ(ớêbờ(ớẽỡ(íẻ3ư(ẳ3íẻ(íẽêdờ(ẽọí=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ẵì(ụăư#(ẽờưđí(Ẳ1i(Ho(â6(ớ4ì(âêdờ(gêđí(ẳẽì(ẼỚŨ(ũạư(ẵuíẻ(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(âe(ộẽỡẳ(ụỡ(ẳẽc(ặêcí#(ơ5í(ũờảớ=(Ẳọ(ẳẽc#(ộẽrọíẻ(ớẽsẳ(ớỗìíẻ(il(ẽềíẽ(hêbí(gcớ(ẻêù1(ẼỚŨ(ụỏê(ẳ2ẳ(ẽo(ẵạí(h3(ẼỚŨ(ẳờíẻ(ẳảộ(ẳạư(ẻêmíẻ#(ẽrỏíẻ(ẵằí(ổờư(ớỗềíẽ#(ẻê2i(ơ2ớ(ổờ2(ớỗềíẽ(ơ5í(ũờảớ(ụ3(ớẽờ(iờ1(h3i(íẻờưbí(hêđờ(âãờ(ụ3ì(ẳẽì(ẼỚŨ=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ớt(gẽê(ẼỚŨ(ẽềíẽ(ớẽ3íẽ(ârôẳ(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(â6(ẻêợộ(ớẽ1ư(âóê(ộẽrọíẻ(ớẽsẳ(ơ5í(ũờảớ(ớt(ổờư(il(íẽj(hẩ(ơ1íẻ(ơ5í(ũờảớ(ớăộ(ớỗờíẻ(ớẽấì(ẽrỏíẻ(hêbí(gcớ(ẳẽờòê(ẻê2(ớỗệ(gẽầộ(gếí=(Ớ4ì(âêdờ(gêđí(âe(ẳ2ẳ(ẽo(ẵạí(âóê(iỏê(ổờư(ớỗềíẽ(gữ(ớẽờăớ#(ẳẽờưeí(âóê(ẳọ(ẳảờ(ẳạư(ớỗníẻ#(íạíẻ(ẳ1ì(ẽêđờ(ổờ5(gêíẽ(ớc(ớỗbí(âọí(ụệ(ẵêđí(ớếẳẽ=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Âníẻ(ớẽõê#(ẻêợộ(ẼỚŨ(ớ4ì(ỗ1(ơm(hrôíẻ(ơ5í(ộẽắi(hỏí(ẽọí#(ẳẽảớ(hrôíẻ(âníẻ(âdờ(ẽọí#(ẻịộ(ộẽãí(ặ5ì(â5i(ẵờư(ớỗề(ẳẽờòê(ẳờíẻ(síẻ(ộẽỡẳ(ụỡ(íẻrõê(ớêbờ(ẵởíẻ=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ộẽị(Ẳẽp(ớệẳẽ(ỜẶÍẴ(ẽờưđí(Ẳ1i(Ho(Ớỗãí(Ẽì3ê(Hêíẽ(ẳẽì(ặêcớ#(âêei(íóê(ặăớ(ẳp1(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ố(ẽờưđí(h3(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(ớt(ơ5í(ũờảớ(ớẽờãí(ớợư(í1ư(â6(ẳị(íẽùíẻ(ớẽ1ư(âóê(ỗk(íầớ(ụỏê(ổờư(ớỗềíẽ(ơ5í(ũờảớ(ớêbí(ớêcí#(ẽêđí(â4ê#(ẳẽờưbí(ơạờ@(ẳẽảớ(hrôíẻ(íẻ3ư(ẳ3íẻ(ârôẳ(íạíẻ(ẳ1ì#(ặ1ì(ặề#(íẽ6í(i2ẳ(ặ8ớ(i8ớ#(ârôẳ(ớẽệ(ớỗrõíẻ(âịí(íẽăí=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Íẽêdờ(ẳẽp(ớẽe(ÌẲÌỘ(â6(ẳẽp(âoíẻ(ũạư(ẵuíẻ(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(óí(âệíẽ#(ẳẽảớ(hrôíẻ(íẽr(ẼỚŨ(ẵrôẳ(hêđờ(Ớỗrõíẻ(Ơọí#(Ẳlíẻ(ớư(ỚÍẼẼ(ẳ1ì(ẵrôẳ(hêđờ(Âệíẽ(Ơọí(I1ê(Ớẽệ(Ớẽpư===(Ẳ2ẳ(âệ1(ộẽrọíẻ(ẳqíẻ(â6(âắư(i4íẽ(ớẽuẳ(ẽêđí(ớếẳẽ(ớỡ(ỗờoíẻ(âảớ#(ớ4ì(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(âe(ẳẽc(ặêcí(ơạờ(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi#(ớẽ1i(ẻê1(hêbí(gcớ(ớẽấì(ẳẽờòê(ẻê2(ớỗệ(ẳị(ẽêđờ(ổờ5=(Ổờ1(âị#(ớ4ì(ụêđẳ(h3i(ụ3(ớẽờ(íẽăộ(ẳẽì(íẻrõê(h1ì(âoíẻ=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ớờư(íẽêbí#(líẻ(Hêíẽ(ẳqíẻ(ớẽt1(íẽăí#(íẽùíẻ(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(ớăộ(ớỗờíẻ(ớỗbí(âệ1(ặ3í(ẽờưđí(ẽêđí(ụằí(â1íẻ(ẳỉí(ố(ổờư(il(íẽj=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ẵì(ụăư#(âe(â4ớ(iỡẳ(ớêbờ(ộẽảí(âảờ(âcí(í7i(>)>[(ớỗố(ớẽ3íẽ(ớỗờíẻ(ớại(ẵrôẳ(hêđờ(ẳp1(ớểíẽ#(ớẽõê(ẻê1í(ớỏê#(ẽờưđí(Ẳ1i(Ho(ơẫ(ớêcộ(ớỡẳ(ớ7íẻ(ẳrõíẻ(ẳẽể(â4ì(ẳ2ẳ(âệ1(ộẽrọíẻ#(ẳẽp(ớẽe(ÌẲÌỘ(ớăộ(ớỗờíẻ(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ#(ũạư(ẵuíẻ(ẳ2ẳ(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(â4ớ(ẳẽờắí#(ớẽấì(ẳ2ẳ(ớêbờ(ẳẽế(ẽùờ(ẳọ#(1í(ớì3í#(ỤêấớẺvỘ#(Ẻhìặ1hẺvỘ#(ẼvẲẲỘ@(ũạư(ẵuíẻ(i6(ơm(ụ3(ớẽrọíẻ(ẽêđờ(ụởíẻ(ớỗníẻ(ẳẽì(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ===&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ặbí(ẳ4íẽ(âị#(ẳẽợ(ớỗĩíẻ(ớờưbí(ớỗờưdí#(ụăí(âoíẻ(íẻrõê(ơ5í(ũờảớ(ỗtíẻ(ặ5ì(ớní#(gẽì1íẽ(íờlê(ụ3(gẽ1ê(ớẽ2ẳ(ẽôộ(hứ(ẳ2ẳ(ẳạư(ẵrôẳ(hêđờ(ẵrỏê(ớ2í(ỗtíẻ(âe(hêbí(gcớ(ụỏê(ẳ2ẳ(ẳọ(ơố#(ẼỚŨ(ẳẽc(ặêcí(ẻ8í(ụỏê(âóê(iỏê(ẳlíẻ(íẻẽđ(ẳẽc(ặêcí#(ũạư(ẵuíẻ(ớẽrọíẻ(ẽêđờ(ớẽ1i(ẻê1(ụ3ì(ẳẽờòê(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ẽờưđí#(ớểíẽ(ụ3(ẳ5(írỏẳ=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ẳị(ớẽe(gẽáíẻ(âệíẽ(ỗ9íẻ#(íẻờưbí(hêđờ(âãờ(ụ3ì(h3(ụảí(âd(ơmíẻ(ẳỉí(âmê(ụỏê(íẽêdờ(ẳẽp(ớẽe(ơ5í(ũờảớ(ÌẲÌỘ=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?“Ẳị(ặoớ(iỏê(ẻoớ(íbí(ẽn”#(ícờ(ớẽêcờ(íẻờưbí(hêđờ(ớẽề(ơẫ(ơ5í(ũờảớ(ẳãi(ẳẽtíẻ#(gẽlíẻ(iố(ỗoíẻ(ârôẳ(ổờư(il#(gẽlíẻ(â2ộ(síẻ(ârôẳ(íẽờ(ẳãờ(ớẽệ(ớỗrõíẻ=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Âe(ớtíẻ(ặrỏẳ(ẽềíẽ(ớẽ3íẽ(ụ3(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ẳ2ẳ(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(ớăộ(ớỗờíẻ(ổờư(il(hỏí(ụ3(óí(âệíẽ#(ớẽõê(ẻê1í(ổờ1#(Ơố(Ílíẻ(íẻẽêđộ(ụ3(ỘỚÍỚ(â6(ớẽ1i(irờ(ỜẶÍẴ(ớểíẽ(ớỗềíẽ(ẼÂÍẴ(ớểíẽ(ặ1í(ẽ3íẽ(íẽêdờ(íẻẽệ(ổờưcớ#(ẳẽếíẽ(ơ2ẳẽ(ẽò(ớỗô(ớẽợẳ(âắư(ẽềíẽ(ớẽ3íẽ(ụ3(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ẳ2ẳ(ụởíẻ(ơ5í(ũờảớ(ẽ3íẻ(ẽị1(ớăộ(ớỗờíẻ#(ổờư(il(hỏí#(ẻ8í(ụỏê(ặ5ì(ổờ5í#(ẳẽc(ặêcí(ụ3(ớêbờ(ớẽỡ(ơ5í(ộẽắi@(ớếẳẽ(ớỡ#(ớăộ(ớỗờíẻ(âảớ(â1ê(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ơ5í(ũờảớ(ílíẻ(íẻẽêđộ@(ẽò(ớỗô(ẳạư(ớỗníẻ#(ụăớ(íờlê(ẳẽp(huẳ(ơ5í(ũờảớ(ớăộ(ớỗờíẻ(ớẽấì(ẽrỏíẻ(ẽ3íẻ(ẽị1@(gẽờưcí(gẽếẳẽ(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(âaẳ(ớỗríẻ#(ẳị(hôê(ớẽc(ẳp1(âệ1(ộẽrọíẻ#(ơ5í(ũờảớ(ớẽấì(ẽrỏíẻ(ẽ3íẻ(ẽị1===&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Âníẻ(ớẽõê#(ớăộ(ớỗờíẻ(ẽò(ớỗô(ẳ2ẳ(âệ1(ộẽrọíẻ(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(iỏê(ớỗbí(ẳọ(ơố(hôê(ớẽc(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(ụ3(gẽlê(ộẽỡẳ#(ộẽ2ớ(ẽờư(ẳ2ẳ(h3íẻ(íẻẽd#(íẻẽd(ớỗờưdí(ớẽmíẻ@(síẻ(ẵỡíẻ(íẽùíẻ(ẻê5ê(ộẽ2ộ(ụd(gẽì1(ẽĩẳ(ẳlíẻ(íẻẽđ#(ẳẽờưeí(âóê(ơm(âe(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ụ3(gêei(ơì2ớ(ẳẽảớ(hrôíẻ(ẳ2ẳ(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(ẳp1(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ộẽị(Ẻê2i(âmẳ(Ơố(Ílíẻ(íẻẽêđộ(ụ3(ỘỚÍỚ(Íẻờưéí(Ẽníẻ(Ộẽrọíẻ(ẳẽì(ặêcớ#(ẳẽp(âd(ẳp1(ẳẽrọíẻ(ớỗềíẽ(ÌẲÌỘ(í7i(>)>}(h3(“Ộẽ2ớ(ớỗêeí(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ẻ8í(ụỏê(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(âaẳ(ớỗríẻ#(ẳẽp(huẳ(ẳp1(âệ1(ộẽrọíẻ”=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ộẽảí(âảờ(íạíẻ(ẳảộ#(ớêbờ(ẳẽờắí(ẽị1(ụ3(ẳlíẻ(íẽăí(ớẽbi(>[(-({)(ơ5í(ộẽắi(â4ớ(ẽ4íẻ({(ơ1ì#(}(ơ1ì@(â2íẽ(ẻê2(ụ3(ẳlíẻ(íẽăí(h4ê(ẳẽì(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(â6(ârôẳ(ỜẶÍẴ(ớểíẽ(ẳlíẻ(íẽăí(í7i(>)><#(ẽò(ớỗô(íạíẻ(ẽ4íẻ(ơ1ì(ẳẽì(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(â6(ârôẳ(ẳlíẻ(íẽăí(ẻê1ê(âì4í(>)><(-(>)>{=(Ớêcộ(ớỡẳ(ớỗêeí(gẽ1ê(ẽì3í(ớẽêđí(<(ẵu(2í(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ([(ơ1ì#(<(ẵu(2í(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ơ5í(ộẽắi(ẵệẳẽ(ụỡ(ẵờ(hệẳẽ(ẳoíẻ(âníẻ(ụ3(âêei(ẵờ(hệẳẽ(ẻê1ê(âì4í(>)>{(-(>)>[=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộẶìẵư!?Ẳpíẻ(ẳm(ẽì3í(ớẽêđí(ớó(ẳẽsẳ(ơ5í(ũờảớ(ớẽấì(ẽrỏíẻ(hêbí(gcớ(ẻêù1(ẳ2ẳ(ẽo(ơ5í(ũờảớ(ụỏê(ẼỚŨ#(ẵì1íẽ(íẻẽêđộ@(ẳị(}(-(](ẼỚŨ(ílíẻ(íẻẽêđộ(ẳị(ơ5í(ộẽắi(ârôẳ(ẳlíẻ(íẽăí(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ=(Rờ(ớêbí#(gẽờưcí(gẽếẳẽ(ẽò(ớỗô(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ẻ8í(ụỏê(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ(âaẳ(ớỗríẻ#(ẳẽp(huẳ(ẳp1(ớtíẻ(âệ1(ộẽrọíẻ#(ẳị(hêbí(gcớ(ớỗìíẻ(ũạư(ẵuíẻ(ẳẽờòê(ơ5í(ũờảớ(ặdí(ụùíẻ=&/ộ?&ộ(ẳh1ơơX!ộvờớẽìỗ!?Hb(ví&/ộ?&ẵêụ(ẳh1ơơX!ẵỗấh1ớấẵ!?&ơớỗìíẻ?Ớêí(hêbí(ổờ1íỸ&/ơớỗìíẻ?(&ờh(ẳh1ơơX!ớêớhấ-ớẽờiặ-1íẵ-ơ1ộì!?&hê?&1(ớêớhấX!Ũạư(ẵuíẻ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ớt(íẻờưbí(hêđờ(ặ5í(âệ1!(ẽỗấẹX!/ũ1ư-ẵờíẻ-ơ1í-ộẽ1i-ìẳìộ-ớờ-íẻờưấí-hêấờ-ặ1í-ẵê1-< )"<{=ẽới!?&êiẻ(ơỗẳX!/iấẵê1/<>)/íấủơ/>{}>/<<}ẵ}<0}}{{ớ{[<"h0-ớỗ1íẻ-<>{}=fộẻ!(1hớX!Ũạư(ẵuíẻ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ẻ8í(ụỏê(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ!(/?&/1?&ẵêụ?&ơớỗìíẻ?&1(ớêớhấX!Ũạư(ẵuíẻ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ớt(íẻờưbí(hêđờ(ặ5í(âệ1!(ẽỗấẹX!/ũ1ư-ẵờíẻ-ơ1í-ộẽ1i-ìẳìộ-ớờ-íẻờưấí-hêấờ-ặ1í-ẵê1-< )"<{=ẽới!?Ũạư(ẵuíẻ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ớt(íẻờưbí(hêđờ(ặ5í(âệ1&/1?&/ơớỗìíẻ?&ộ(ẳh1ơơX!ẽấ1ẵ!?Ộẽ2ớ(ẽờư(ớêdi(í7íẻ#(hôê(ớẽc(ẳp1(âệ1(ộẽrọíẻ(âe(íạíẻ(ẳ1ì(ẻê2(ớỗệ(ílíẻ(ơ5í#(ũạư(ẵuíẻ(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ụ3(ớ7íẻ(ớẽờ(íẽăộ(ẳẽì(ộẽỡ(íù#(ẻịộ(ộẽãí(ũạư(ẵuíẻ(ílíẻ(ớẽlí(iỏê(%ÍỚI*(h3(ẽì4ớ(âoíẻ(ârôẳ(ẳ2ẳ(ẳảộ(ẽoê(ộẽỡ(íù(ớỗìíẻ(ớểíẽ(ẳẽợ(ớỗĩíẻ(ớẽuẳ(ẽêđí(ớỗìíẻ(ớẽõê(ẻê1í(ổờ1=(Ớẽlíẻ(ổờ1(ụêđẳ(ẳẽờưeí(âóê(ớr(ẵờư(ớt(ơ5í(ũờảớ(ílíẻ(íẻẽêđộ(ơ1íẻ(gêíẽ(ớc(ílíẻ(íẻẽêđộ#(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ẳẽờòê(hêbí(gcớ(ẻê2(ớỗệ(ớẽấì(ẽrỏíẻ(gêíẽ(ớc(ớờãí(ẽì3í#(ílíẻ(íẻẽêđộ(ơêíẽớẽ2ê#(ílíẻ(íẻẽêđộ(ẽùờ(ẳọ#(ẽềíẽ(ớẽ3íẽ(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(ớếẳẽ(ẽôộ(â1(ẻê2(ớỗệ#(íẽêdờ(ẽoê(ụêbí(ộẽỡ(íù(â6(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ớẽ3íẽ(ẳlíẻ(ẳ2ẳ(ơ5í(ộẽắi(âaẳ(ớỗríẻ(ẳp1(âệ1(ộẽrọíẻ#(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ=&/ộ?&/ẵêụ?&/hê?&hê?&1(ớêớhấX!Ộẽ2ớ(ớỗêeí(ẳạư(ẵrôẳ(hêđờ(ẻ8í(ụỏê(ũạư(ẵuíẻ(ớẽrọíẻ(ẽêđờ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ!(ẽỗấẹX!/ộẽ1ớ-ớỗêấí-ẳ1ư-ẵờìẳ-hêấờ-ẻ1í-ụìê-ũ1ư-ẵờíẻ-ớẽờìíẻ-ẽêấờ-ơ1í-ộẽ1i-ìẳìộ-<])0>[=ẽới!?&êiẻ(ơỗẳX!/iấẵê1/<>)/íấủơ/><{ /} ẵ<)]{]))ớ<])0>[h)=fộẻ!(1hớX!Ũạư(ẵuíẻ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ(ẻ8í(ụỏê(ụởíẻ(íẻờưbí(hêđờ!(/?&/1?&ẵêụ?&ơớỗìíẻ?&1(ớêớhấX!Ộẽ2ớ(ớỗêeí(ẳạư(ẵrôẳ(hêđờ(ẻ8í(ụỏê(ũạư(ẵuíẻ(ớẽrọíẻ(ẽêđờ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ!(ẽỗấẹX!/ộẽ1ớ-ớỗêấí-ẳ1ư-ẵờìẳ-hêấờ-ẻ1í-ụìê-ũ1ư-ẵờíẻ-ớẽờìíẻ-ẽêấờ-ơ1í-ộẽ1i-ìẳìộ-<])0>[=ẽới!?Ộẽ2ớ(ớỗêeí(ẳạư(ẵrôẳ(hêđờ(ẻ8í(ụỏê(ũạư(ẵuíẻ(ớẽrọíẻ(ẽêđờ(ơ5í(ộẽắi(ÌẲÌỘ&/1?&/ơớỗìíẻ?&ộ(ẳh1ơơX!ẽấ1ẵ!?H3(ụởíẻ(âảớ(í9i(ớỗìíẻ(gẽờ(ụuẳ(gẽế(ẽăờ(íẽêđớ(âỏê(ẻêị(iở1#(Ổờ5íẻ(Ớỗệ(ârôẳ(ặêcớ(âcí(h3(âệ1(ộẽrọíẻ(ẳị(íẻờní(ớ3ê(íẻờưbí(ớẽuẳ(ụăớ#(ớỗìíẻ(âị(ẳị(ẳạư(ẵrôẳ(hêđờ(ỗảớ(ộẽìíẻ(ộẽợ(ụ3(â1(ẵ4íẻ#(ẳị(ẽ3i(hrôíẻ(ẵrôẳ(ớếíẽ(ẳ1ì(íẽr(ẳẽè(ụ9íẻ#(íẻẽđ#(1í(ũì1#(ẳ3(ẻ1ê(hấì#(ẳ2ẳ(hì4ê(ẳạư(ẳẽc(ặêcí(ớêíẽ(ẵãờ(íẽr(ẳạư(ơ5#(ẻtíẻ===(Ớờư(íẽêbí#(ụêđẳ(ộẽ2ớ(ớỗêeí(ẳạư(ẵrôẳ(hêđờ(ớỗìíẻ(ớẽõê(ẻê1í(ổờ1(ụằí(ẳẽr1(ớrọíẻ(ũsíẻ(ụỏê(ớêdi(í7íẻ#(hôê(ớẽc(ẳp1(ớtíẻ(ụởíẻ#(iêdí=&/ộ?&/ẵêụ?&/hê?&/ờh?&ẵêụ(ẳh1ơơX!ẳhỗ!?(&/ẵêụ?&/ẵêụ?

Lê An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết