Cập nhật:  GMT+7
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu43hu7Thu4ZN4buZw73hurTDk3Lhu5nhu7Xhuq7hu5nhu7PDkuG7mcO9c8O94buZw73hurRP4buZTcOC4bquTuG7mUty4buZReG6ssOJdMOC4buZS+G7gsOC4buZRMOBReG7meG7lnTDieG7mU1L4buExJDDsi/hurThu5fhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoLuG7t3Lhu7Phu5Phu41vIF3hu7Qww7Phu5nigJPhu5kg4bq0xanEkOG7meG7s8OS4buZw71zw73hu5nDveG6tE/hu5lNw4Lhuq5O4buZS3Lhu5lD4bq0w4rDguG7mcO94bq0w5Ny4buZ4bu14bqu4buZTUvhu4TEkOG7mU10w4Lhu5lMw7pFbOG7mcOixrBF4bqy4buZ4bu1w7nhu5nhu7Xhu4ZN4buZ4buWw5XDjUXhu5nDveG7seG7nOG7mcO94buMcuG7mcO94bq0w5NybeG7mcOiTuG7nOG7mUXhurTDguG6oEVs4buZROG7mHLhu5nDveG6tHPhu5zhu5lEckXhu5lMckXhurLhu5nhu5bDlcONReG7mU3DguG6oE7hu5nDveG7jHLhu5lF4bq0w4LDg07hu5nhurThu4Thu5nhu7Phu7FFbeG7mSDhurJ04buc4buZ4bubLeG7l+G7l2zhu5nDolIg4buy4buZTeG6qEXhurThu5lZdOG7meG6s+G6rHIt4bq74buOReG6suG7mcOidE7hu5nhu5rhu7lN4buZ4bua4buY4buZ4buWdOG7mU1O4buc4bqgReG7mcSo4bq0dU3hu5kg4bqyTuG7nOG6sEXhu5nhurvhu6VF4buZw6LGsEXhurLhu5lvxqHGoeG7mU1ORsOCbOG7mUXhurLDkuG7mU3hurThu4BF4buZ4buXbOG7meG7msO54buZ4bq1TuG7hsOC4buZ4bqzcsOJbOG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nDneG6tOG7sU7hu5nhu7TDlMO9bOG7mU3huqhF4bq04buZWeG6sy3hurvDosOz4buZcOG7mUXhu6XEkOG7mU3Dk+G7meG7lsOD4buZTeG7hMOC4buZ4buTLuG7jOG7nOG7meG6tMOJdcOC4buZTXTDguG7mUzDukXhu5Phu5nhu5Z04buZ4buf4buZTeG6tHNF4bqy4buZTcOT4buZTeG7hMOC4buZ4buTw6JL4buExJDhu5nDveG7p8So4buZTXTDguG7mUzDukXhu5Ntw7JNcnlE4bu34buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8SQckvhurLDgkVqxqHEqOG7muG7mXJOTcOJ4buT4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyw4LEkOG6suG7mUxN4bucROG7t2nhu5PEkHLhu5otxqDDguG7s03hurRq4buZ4buX4buV4buVw6zhu5luw4LEkMSow4lLTXJFTeG7k+G7mcOC4buzaeG7k8OCxJDhurJfcOG7neG7m+G7leG7ncO9cuG7lS1y4buXeeG7ly3hu5fhu5fhu7fhu58teXlx4bu3LeG7m+G7o+G7nXLGoeG7lXDhu51yxqHDvcO94buT4buZckRNaeG7k+G7mSDhurTDgsODTuG7meG7s8OCxIJF4buZTeG6pMO94bq04buZw73hu7Hhu5zhu5nDveG7jHLhu5lF4bqyw5XDjcOC4buZ4buz4buxReG7mXnhuqzhu5nDveG6tHPhu5zhu5lNS8OSw4Lhu5nhu5Phu5lMS8O9aeG7k+G6tE1NxKhqLy9FROG7s23hu5bDvcSQ4bu34buzw4JybeG7lkUvxqHhu5Xhu5fhu58v4buzw4nDvS1NS07hu5zhu7dFLcO9w4lFckUtS8OJw4ItTkXhurIt4buzTkXhurIt4buzw4It4buzw4lNLUty4bucLU1Lw4nEkC1Nw4Lhu7dFLcO9TnItTE4t4buX4bud4buhcOG7l+G7n3Hhu53hu53hu6NxccahbeG6ssOC4bq24buT4buZTeG7nMSo4bu3aeG7k8So4bq0w4lNw4nhu5Phu5nEqOG6tMOJTcOJw4Lhu7Np4buTcOG7neG7m+G7leG7ncO9cuG7lS1y4buXeeG7ly3hu5fhu5fhu7fhu58teXlx4bu3LeG7m+G7o+G7nXLGoeG7lXDhu51yxqHDvcO94buT4buZS+G7t0Rp4buT4bq0TU3EqGovL0VE4buzbeG7lsO9xJDhu7fhu7PDgnJt4buWRS/GoeG7leG7l+G7ny/hu7PDicO9LU1LTuG7nOG7t0Utw73DiUVyRS1Lw4nDgi1OReG6si3hu7NOReG6si3hu7PDgi3hu7PDiU0tS3Lhu5wtTUvDicSQLU3DguG7t0Utw71Oci1MTi3hu5fhu53hu6Fw4buX4bufceG7neG7neG7o3FxxqFt4bqyw4Lhurbhu5Phu5nhurRp4buT4bub4buf4buX4buT4buZxqBp4buT4buj4buX4buf4buT4buZ4buzck1yLcOJS8OC4bqyw4JFckRp4buT4bq0TU3EqGovL0VE4buzbeG7lsO9xJDhu7fhu7PDgnJt4buWRS/GoeG7leG7l+G7ny/hu7PDicO9LU1LTuG7nOG7t0Utw73DiUVyRS1Lw4nDgi1OReG6si3hu7NOReG6si3hu7PDgi3hu7PDiU0tS3Lhu5wtTUvDicSQLU3DguG7t0Utw71Oci1MTi3hu5fhu53hu6Fw4buX4bufceG7neG7neG7o3FxxqFt4bqyw4Lhurbhu5Mv4buNw7IvTeG7s+G7jcOyL01L4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyxKjhu40g4bq0w4LDg07hu5nhu7PDgsSCReG7mU3huqTDveG6tOG7mcO94bux4buc4buZw73hu4xy4buZReG6ssOVw43DguG7meG7s+G7sUXhu5l54bqs4buZw73hurRz4buc4buZTUvDksOCw7IvxKjhu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsi9NcnlE4bu34buNw6LhurThu7fDieG7mcO9c8OJ4buZTUt1ReG6smzhu5nhu7PDieG7mcO94buvReG7mU3DgsODReG7mU3DguG6oE7hu5nhu5p0w4Lhu5lF4bqgReG7mcOixrBF4bqy4buZRcO64buc4buZTMOCReG6tOG7meG7ouG7meG7teG6rEXhurThu5nhu7Xhu4ZN4buZ4buWw5XDjUXhu5nDveG7seG7nOG7mcO94buMcuG7mcO94bq0w5Ny4buZw6LhurRyReG6tOG7mV3DiUXhurLhu5nGoeG7mW9N4bq04buAReG7mVl0TuG7meG7tMOC4bquRWzhu5nhu5rDueG7meG7tHPhu5lZdcO9bOG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nDneG6tOG7sU7hu5nhu7TDlMO9w7Phu5lF4bq0xanEkOG7meG7s8OS4buZw71zw73hu5nDveG6tE/hu5lNw4Lhuq5O4buZ4bu1ckXhurLhu5lNS+G7gEXhurLhu5nDvcOJw4Lhu5lLcuG7meG7s3bEqOG7mUThu5hy4buZ4bu14bqu4buZw6LGsEXhurLhu5nDveG6uOG7mcO9SOG7meG6tOG7hMOC4buZRMOBReG7meG7lnTDieG7mcO94bq0w5Ny4buZTUvhu4TEkOG7mcO94bunxKjhu5lNw4LDg0Vtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNW+G6tMOJw7pF4bqy4buZceG7meG6ssOCw43hu5lF4bqydOG7nOG7meG7l3Et4budLcah4buV4buX4bufbOG7mcOixrBF4bqy4buZ4bu14bqiReG7mcO94bq04bq6w4Lhu5lLeOG7nOG7mcO94buMcuG7mcSQ4but4buc4buZw73hurRP4buZTcOC4bquTuG7meG7teG6ruG7mcO94bq0SMOC4buZS+G7gsOC4buZ4buaTuG7hkXhurLhu5l54bqixKjhu5lE4but4buc4buZeXZN4buZROG7mHLhu5nDveG6tHXhu5zhu5lLcuG7mUt44buc4buZ4bqyw4nEkOG7mUtzw73hu5nhu7Xhuq7hu5nhu7Xhu4ZN4buZw73hu7Hhu5zhu5nhu5Z04buZ4buWdMOJ4buZRHXDguG7mcO94bq04bq6w4Lhu5nDveG6tEjDguG7mU3DguG6osSo4buZReG6tMOV4buZQ+G6tOG7gEXhurLhu5nDveG6uOG7mcO94bq0TuG7nMSCReG7meG6suG6puG7meG7msO64buc4buZS3Jt4buZW+G6tMOC4buZw71zw73hu5nDveG6tE/hu5lNw4Lhuq5O4buZw73hurR14buc4buZS3Lhu5nhu7N2xKjhu5lE4buYcuG7mU3hurThuqbhu5nDosawReG6suG7mcO94buOReG6suG7mU1Jw4Lhu5nEqOG6tMOS4buZ4bqyw4JPxKhtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bu04bqiReG7mUPhurTDicO6ReG6suG7meG7l+G7l+G7meG6ssOCw43hu5nDvcOTReG6suG7mUXhurJ04bucbOG7mcOixrBF4bqy4buZ4bu14buGTeG7mU3hurThuqDEkOG7meG7m+G7mcO94bq0R+G7mUXhu5RybeG7meG6u+G6puG7meG6ssawxKjhu5nhurLDguG6uOG7mURJReG7mUXhuqBF4buZReG6suG6vEXhu5lE4buYcuG7mXnDk0XhurLhu5nEqOG6tHNN4buZw73hurRz4buc4buZRHJF4buZTHJF4bqy4buZw71zw73hu5nhu5bDlcONReG7mU3DguG6oE5s4buZw73hurRO4buGw4Lhu5nDveG7jHLhu5nDvXPDveG7meG6tOG7hOG7mXnhuqBF4buZw711ReG6tG3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu7ThuqJF4buZ4buX4buf4buZ4bqyw4LDjWzhu5lN4bq04but4buc4buZxJDhurzDguG7mUXhurLDlcONw4Lhu5nDveG6tOG7lHLhu5nDveG6tHPhu5zhu5nhurLhu69F4buZ4buaw4lF4bqybOG7mcOixrBF4bqy4buZw73hurR14buc4buZ4buWw4Phu5nDveG6tOG6usOC4buZS3jhu5zhu5lNS+G7hMSQ4buZ4bu1w5XDjMO94buZ4buXbOG7neG7mU1Lw4LEgk7hu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZTUvDiUXhurLhu5lzw4nhu5nDveG7jHLhu5nEkOG7hE3hu5lMw5Xhu5nEkHJF4bqy4buZ4bu1w4Lhu5nDveG7rU3hu5nhurLDguG7rU7hu5lF4bq0w5VF4bqy4buZeeG6rOG7mcSQ4buETeG7mUXhurR04buZTMOV4buZQ+G6tHPDveG7mXnhu6dN4buZ4bqyxrDEqOG7mUXhuqBF4buZ4bu1w5Vy4buZw6LGsEXhurLhu5nhu7XhuqJF4buZ4bqlWSDhu7Lhu5nhu5rDueG7meG7teG6ruG7mU1L4bqmReG6tOG7mXlzw4nhu5nhu5bDkuG7meG7lsOCxILDveG7meG7pUXhu5lNS+G7hMSQbeG7mcOidcOC4buZ4bu14bux4bucbOG7mcOixrBF4bqy4buZ4bu1w7nhu5lD4bq0csOC4buZTeG6tOG6oMSQ4buZ4buWw4LEgsO94buZ4bu14buGTeG7mUt44buc4buZ4buzw5Lhu5nDvXPDveG7mcO94bq0T+G7mU3DguG6rk7hu5nDveG6tHXhu5zhu5nhu7XDguG7meG7s3bEqOG7mUThu5hy4buZ4bu14bqu4buZ4buz4bqw4buZecOD4buZ4bq0dEXhurThu5nhu7Xhu4RF4bqybcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOidMOC4buZTMO6ReG7mU3hurTDgsSCTeG7meG6tHXDguG7mcO94buMcuG7mcO94bq0w5Ny4buZw6LhurRyReG6tOG7mV3DiUXhurLhu5nGoeG7meG6suG7gsSQ4buZ4bubbeG7o+G7leG7leG7mcO94bux4buc4buZTUt0xJDhu5lvxqHhu5lF4bulxJDhu5lNTkbDgsOzbOG7meG7l23hu6Phu5Xhu5Xhu5nDveG7seG7nOG7mU1LdMSQ4buZb+G7neG7mUXhu6XEkOG7mU1ORsOCw7Ns4buZcXDhu5/hu5nDveG7seG7nOG7meG6tE7hu55F4bq04buZ4bu1dEVs4buZ4buhcOG7l+G7mcO94bux4buc4buZ4bqyc8OJ4buZw6LhurRzw4Js4buZxqHhu5Xhu5Xhu5nDveG7seG7nOG7mcO9d8SQ4buZRHLDgm1tbW3hu5kg4bqyw4l0w4Lhu5lLcmzhu5nDvXPDveG7meG6tOG7hOG7meG7s+G7sUXhu5l54bqgReG7mcO9dUXhurThu5nDveG7jkXhurLhu5lN4bq0w4LEgk3hu5nhurR1w4Lhu5nhurR0ReG6suG7mU1L4bulxJDhu5nDveG6vMO94buZTcOC4bqgTmzhu5nDveG7seG7nOG7meG7tcOCw4NO4buZw73Dk0XhurLhu5lF4bq0w4LDg07hu5lEw4l1w4Lhu5nDveG7seG7nOG7mUPhurRzw71t4buZw6LDgkVs4buZw7pF4bq0auG7mSDhurLhurzDveG7mSzDgnJF4bqyw7IvxKjhu40=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ

Tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ
2016-11-04 08:35:38

(QT) - Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, trong tháng 10/2016 toàn tỉnh xảy ra 17 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 18 người. So với tháng trước liền kề, số vụ TNGT...

Xét xử vụ trộm cắp cổ vật ở Hải Lăng

Xét xử vụ trộm cắp cổ vật ở Hải Lăng
2016-11-04 08:12:12

(QT) - TAND tỉnh Quảng Trị vừa đưa ra xét xử và tuyên bị cáo Vũ Văn Nghĩa (SN 1969) 11 năm tù, bị cáo Trần Quốc Hùng (SN 1969) 9 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cả hai bị cáo...

Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy vùng biên (Kỳ 1)

Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy vùng biên (Kỳ 1)
2016-11-03 12:14:55

Kỳ 1: Nhận diện “chảo lửa” (QT) - Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 1.152 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý thì một nửa số người nghiện tập trung ở địa bàn...

Bắt đối tượng trộm tài sản

Bắt đối tượng trộm tài sản
2016-11-03 09:59:17

(QT) - Vào lúc 3 giờ ngày 3/11/2016, trong lúc làm nhiệm vụ tại km749 (Quốc lộ 1A), tổ công tác do Trung tá Văn Son làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS 74C-04130 đỗ...

Tịch thu 94 khẩu súng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tịch thu 94 khẩu súng tại sân bay Tân Sơn Nhất
2016-11-03 09:24:03

(NLĐO) – Sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã quyết định tịch thu 94 khẩu súng ngắn quân dụng hiện đại được vận chuyển từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất. Chi cục...

Mất của vì ham lên giường với “nữ đại gia”

Mất của vì ham lên giường với “nữ đại gia”
2016-11-02 08:52:09

(NLĐO) – Một “nữ đại gia” lên mạng khoe sở hữu biệt thự và mời “phi công” trẻ khỏe đến “mây mưa có thưởng". Tin vào lời mồi chài này nhiều thanh niên đã bị chiếm đoạt tài sản....

Vợ chồng đi làm về, thấy nhà bị trộm sạch

Vợ chồng đi làm về, thấy nhà bị trộm sạch
2016-11-01 08:41:47

(NLĐO) - Vợ chồng anh Tạo đi làm về thì thấy phòng trọ bí phá khóa, tài sản gồm hơn 17 triệu đồng, dây chuyền vàng 2 chỉ, máy tính bảng, điện thoại… bị mất sạch. Chiều 31-10,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết