Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p33DgU7hu63EkOG6ok/hu61pUknhu4BV4butaUnDik7hu61UxIJOR+G7rU5ISeG7hlRz4butQ8OBQ+G7rULDik7hu61USeG6vlDhu61U4bukQ+G7rUPDgUPhu61Iw4BOSOG7rcSQ4buYTkfhu63Egk7hu61NSeG6vk5H4butVFLhuqLhu61NSeG6vk5H4bulL0h24bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUMOgRUFE4bux4bunw7LhuqfDsnTDsuG6peG7rS3hu619w4FO4butxJDhuqJP4butaVJJ4buAVeG7rWlJw4pO4butSMOUTeG7rU5BWeG7rcO6duG7ty92d8O5c+G7rVRJ4bq+UOG7rVThu6RD4butROG6rFnhu61Tw5NOR+G7rVNBVeG7rUtISeG7rWlSSeG7gFXhu61pScOKTuG7rVRJ4bq+UOG7rVThu6RD4butQuG6rk7hu61USOG7rOG7rVTDik7hu61M4busQeG7rVJB4butUEjDjUHhu61C4buc4butQknhu4JO4butUEjDjUHhu60iw5ROR3Thu63huqVI4bqsVOG7rX3huqJO4butVsOA4butw6DDgE7hu61mVeG7kEPhu63EkMOD4butTkdBWeG7rUzhuqxQ4butVOG7qEPhu61Dw5Phu61OSOG7rk5H4butUEjhuqJO4but4buoTkfhu61W4buA4butSMOATkjhu63EkOG7mE5H4butTsOAWeG7rUPhu6ZB4butaVJJ4buAVeG7rWlJw4pOdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpSEVP4butVEjDlE5H4butVElO4butQkFO4butxJDhuqZVc+G7rVFVw4JO4butxJDhu5hJ4butw6DDgE7hu61mVeG7kEPhu61DSE/hu61CSeG6vlThu61Dw5Phu61N4buYVOG7rVFV4bqi4butVMOKTuG7rUzhu6xB4butxJDGr+G7okPhu61QSMOTTkfhu63EkEnhu61U4buq4butaVJJ4buAVeG7rWlJw4pOc+G7rU5Ixq9OR+G7rVNBVeG7rcSQw5Phu61DSOG7puG7rVThu4pDSOG7rcOg4buYSeG7rcSQ4buSTkfhu61pSEFN4butTcavVeG7rVRSxq/hu55OR+G7rUxJw4pO4butUVXDgk7hu63DoMOATuG7rWZV4buQQ+G7rUPhuqxQ4butTkjhuqxU4butVEjDlE5H4butVElO4butQ0hP4butQknhur5U4butaVJJ4buAVeG7rWlJw4pO4butxJDDg+G7rVBIw5NOR+G7rUhBSeG7rVFV4bqi4butVMOKTuG7rUzhu6xBdOG7rWlST05H4butS0hJ4butxJDDk+G7rVRIRU/hu61OR1Xhu5JO4butVElO4butfeG7mOG7rWZV4buQQ+G7rVBIw5JOR+G7reG6pUjhuqxU4butfeG6ok5z4butTeG7mFThu61UUk9OR+G7rUhBSeG7rVFV4bqi4butVMOKTuG7rUzhu6xB4butxJDhuqBU4butxJDhu5jhu61DQU/hu63DvcO94buvS03hu61Ww4Dhu61CQVnhu61YQeG7rUtIT+G6ok5H4butw73hu6/hu69LTXPhu61SxqBJ4butQsOKTuG7rU5HT8OASeG7rVbDmU5H4butxJDhurZD4butUVVZ4buATuG7rUtJTkjhu61U4bq+4butQ+G7pkHhu63huqVI4bqsVOG7rX3huqJOdOG7rX3hu5jhu61mVeG7kEPhu61QSMOSTkfhu63huqVI4bqsVOG7rX3huqJO4butQ0hP4butQknhur5Uc+G7rUhJ4buGTuG7rUNIxq9B4butQ8OT4butQsOBT+G7rUPDgU/hu61W4buA4butVEhJ4buGVOG7rUjhuqBJ4butR8OCWeG7rVJB4butU0FV4butVuG7pOG7rVBIw5NOR+G7rVTDik7hu61M4busQeG7rU3hu5pJ4butTsOAWeG7rUPhu6ZB4butaVJJ4buAVeG7rWlJw4pOdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7rXZ34buv4buvUFhy4butSEVJR0hUceG7reG7teG7ueG7uVBYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ3RCQU9RVUFOR1RSSXRWTi9ERVNLVE9QL05FV1Mvd3fDvXYvdnZ5RHbhu6/hu7N5w713eFR2duG7r3ZMeS1BeXRKUEfhu7Hhu61BTFThu5vhu7F9w4FO4butxJDhuqJP4butaVJJ4buAVeG7rWlJw4pO4butVMSCTkfhu61OSEnhu4ZUc+G7rUPDgUPhu61Cw4pO4butVEnhur5Q4butVOG7pEPhu61Dw4FD4butSMOATkjhu63EkOG7mE5H4butxIJO4butTUnhur5OR+G7rVRS4bqi4butTUnhur5OR+G7seG7rVdJRFRI4bub4buxdnfhu6/hu6/hu7Hhu61IRUlHSFThu5vhu7Hhu7Xhu7nhu7nhu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p2lSSeG7gFXhu61pScOKTuG7rVBIw5NOR+G7rVTDik7hu61M4busQeG7rcSQ4bqgTuG7rcSQ4bqgT+G7rUxJw4pO4butTOG7pEPhu63EkOG7ikHhu63DuuG6oVt9w6LDueG7rcOgV0FTT05HLXbhu7Xhu61OR8OAWeG7rXbhu7cvdnYvd+G7r3d3dOG7rcO6JU5IccO1T05IQVDDueG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fDssSCTuG7rVBIw5JOR+G7rWnhu5ROR+G7rVRI4buQTkfhu63DoMOATuG7rWZV4buQQ+G7rcSQw4Phu61OR0FZ4butTOG6rFDhu61U4buoQ+G7rUzDik7hu63DgU7hu61Iw4BOSOG7rcSQ4buYTkfhu61D4bumQeG7rWlSSeG7gFXhu61pScOKTuG7rVbDgOG7rU5I4bqkTuG7rU3huqBOSHPhu63EkEnhu4BV4butTsOAWeG7rUNI4buI4butS0hJ4bq+TuG7rVTDjE5I4butSMOMTkjhu61UUsOKTuG7rX3DgU7hu63EkOG6ok/hu61pUknhu4BV4butaUnDik7hu61USMOKTeG7rUPEgk5H4butVEjhurJOR3Thu63DoOG7mEnhu63EkOG7kk5H4butaUhBTeG7rU3Gr1Xhu61UUsav4bueTkfhu61MScOKTuG7rVFVw4JO4butw6DDgE7hu61mVeG7kEPhu61SQeG7rVRIw5ROR+G7rULDgU/hu61DSE/hu61CSeG6vlRz4butW8ag4butUVVBTuG7rVTDjE5I4butQsOBT+G7rcOi4bu44butVsOA4butw6DDgE7hu61mVeG7kEPhu63EkEFOR+G7rVRJ4bq+TuG7rUjDgE5I4butUEjDgk7hu61Uw41DSOG7rUvhu7jhu61Mxq/hu6BOR+G7rUPDgUPhu61W4buk4butUEjDk05H4butVMOKTuG7rUzhu6xB4butQ+G7pkHhu61pUknhu4BV4butaUnDik504but4buFSMONQeG7rcOgw4BO4butZlXhu5BD4butxJDDg+G7rU5HQVnhu61M4bqsUOG7rVThu6hD4butVFJJ4buGVeG7rVThuqxQ4butQ1Xhu5hD4butSOG7jFDhu63DoOG7mEnhu63EkOG7kk5H4butQE7hu61OSU5I4butZlXhu5BD4butR0lB4butU0FV4butVuG7pOG7rVBIw5NOR3Thu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunfeG7mOG7rWZV4buQQ+G7rVBIw5JOR+G7reG6pUjhuqxU4butfeG6ok7hu61DxahOR+G7rU5HQVnhu61M4bqsUOG7rVThu6hD4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rUjhu4xQ4butQsOBT+G7rVNBVeG7rVbhu6Thu61QSMOTTkfhu61D4bumQeG7rWlSSeG7gFXhu61pScOKTnThu63hu4VIw4FU4butQknhu4JV4butVOG6oEnhu61I4buMUOG7rULDgU9z4butaUjhu6jhu61UUsav4bueTkfhu6194buY4butZlXhu5BD4butUEjDkk5H4but4bqlSOG6rFThu6194bqiTuG7rWlPU0hJUk/hu63huqFOT+G7rUNIT+G7rUJJ4bq+VHPhu61QSMONQeG7reG6pUjhuqxU4butfeG6ok7hu61USMOUTkfhu61RVUHhu63EkOG6oEnhu61T4buo4butUVXDgU7hu63huqVI4bqsVOG7rX3huqJO4butVOG6oEnhu61pUlVOR+G7rWZV4buQQ+G7rUzDik7hu63DgU5z4butQ0hP4butUuG6sE5H4butSMOATkjhu63EkOG7mE5H4butQ+G7pkHhu61pUknhu4BV4butaUnDik7hu61WSeG7rVBI4bqgTeG7rU5HSOG7iuG7rVFVWeG6vlThu61D4bumQeG7rcOg4buYSeG7rcSQ4buSTkfhu6194bqiT+G7rUFOceG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhurPhu4Lhu61U4buq4butxJDhuqZV4butxJDhur5O4butTsSCTeG7rU5BWXPhu61pUknhu4BV4butaUnDik7hu61MScOKTuG7rVThu6RD4butUEjDk05H4butVMOKTuG7rUzhu6xB4butVuG7mknhu61U4bqmTuG7rVNV4bqkVOG7rUNIxq9B4butVOG7qk5H4butQ8OTc+G7rUzDgE3hu61HSUHhu61UxIJOR+G7rcSQw4FOR+G7rUvhu4Lhu61DxIJOR+G7rVRI4bqyTkfhu61UUsOKTuG7rX3DgU7hu63EkOG6ok/hu61pUknhu4BV4butaUnDik7hu61Ww4Dhu61UUk9OR+G7rUtIVeG7rVbhu7BDdOG7rcOi4buYVOG7rUxP4bqgVOG7rUPDgUPhu61Iw4BOSOG7rcSQ4buYTkfhu61LSEnDilXhu61LSMONQ0jhu61MRU/hu61USEFOR+G7rU5IQU5I4butQ0jDk05H4butQ+G7pkHhu61pUknhu4BV4butaUnDik7hu63EkEXhu61E4buMQeG7rUjDkkHhu61Cw4xOSOG7rVbDgOG7rUFO4butTklOSOG7rUPhu6ZB4but4bqlSOG6rFThu6194bqiTnPhu61LSFXhu61W4buwQ+G7rVbDgOG7rUPhu5hOR+G7rcSQ4buSTkfhu61RVeG7kEPhu61U4bq+dOG7rVvDgUPhu61Iw4BOSOG7rcSQ4buYTkfhu61Ow4BZ4butVknhu61QSOG6oE3hu61Dw4FD4butTkdI4buK4butUVVZ4bq+VOG7rUxJw4pO4butUVVBTuG7rUPhu6ZB4butw6Dhu5hJ4butxJDhu5JOR+G7rX3huqJP4butQU7hu63hurVJw4pO4butw6Dhu6JQ4butZlXhu5BDc+G7rVbDgOG7reG6pUjhuqxU4butfeG6ok7hu63EkMOD4butR+G7rEnhu61N4buYVOG7rVBI4bqiTuG7rcSQ4buQSeG7rU3huqBOSOG7rU3hurzhu61U4buaSeG7rWlSSeG7gFXhu61pScOKTuG7rVRIw5ROR+G7rVFVQeG7rcSQ4bqgSeG7rVPhu6jhu61RVcOBTuG7rUPhu6ZB4butQ0jDmk5H4butVMOUSeG7reG7nuG7rX3huq5D4but4bqzSU5I4butVsOA4butTMOKTuG7rcOBTuG7rU3huqBOSOG7rU3hurzhu61Iw4BOSOG7rcSQ4buYTkfhu61D4bumQeG7rX3DjE5I4but4bqlSMav4bugTkd04oCd4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p8Oy4buk4butUEjDk05H4butTeG7mknhu61OSOG6pFThu61Ow4BZ4butREnhu4RO4butUkHhu61DSOG7iOG7rVbDgEnhu61OR8OAWeG7rVNBVeG7rUtISeG7rWlSSeG7gFXhu61pScOKTuG7rVRI4bus4butTkdISeG7hk3hu63EkOG7mE5H4butQ8ag4butTsSCTkfhu61Mxq/hu6JOR+G7rVLhuq5O4butTcOA4butVEhFT+G7rUdJ4buaSeG7rUNIVVnDik7hu61HSUHhu61OSOG6rE7hu63EkOG7ik5I4butTMOA4butU+G6vOG7rUdJw5pQ4butTsav4buaQ+G7rU7DgFnhu61QSMOTTkfhu61Uw4pO4butTOG7rEHhu63EkOG6oE7hu63EkOG6oE/hu61OSEFOSOG7rVbDgOG7rUxJTkjhu61IT+G6oFThu61IxqBOdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dkTkfhu63hurNJTeG7rV1PTkctWVVCc+G7rcOhScOBT+G7rVPGr+G7rUNIVVnDik7hu61OR8OATkjhu61pUknhu4BV4butaUnDik7hu61U4bqgSeG7rSLhuqBJ4butSOG7jEPhu63hurNZVU5HTkFNc+G7rcOgw4BO4butZlXhu5BD4butTsOTSXHhu63igJzhuqXEgk3hu6134buvduG7s3Phu61pUknhu4BV4butaUnDik7hu63EkMOD4butVEjhu6zhu61OR0hJ4buGTeG7rcSQ4buYTkfhu61DxqDhu61OSEnDik7hu61MSeG7hlXhu61S4bquTuG7reG7nuG7rVFVWeG7rU3DlOG7rU5I4buO4butSMagTnThu61oQVXhu61LSEnhu61USMOATkjhu61Dw5ROR3Phu61pUknhu4BV4butaUnDik7hu61DxahOR+G7rcSQw4Phu61QSMOTTkfhu61Uw4pO4butTOG7rEHhu63EkOG6oE7hu63EkOG6oE/hu61QSMOTTkfhu61U4buq4butVMOAVeG7rU5H4bqmTeG7rVRST05H4butVsOSTkfhu61N4buYVOG7rU7Egk104butw7LDjOG7rVbhuqxZc+G7rVjDiVThu61W4buA4butVEjhu5xJ4butR0lBTnPhu61DVeG7mEPhu61USOG7rOG7rU5HSEnhu4ZN4butTsOAWeG7rVPhurzhu61DSE/hu61QSMOJUOG7rUjhu4zhu61DSOG6vuG7rVThuqBP4butVMOKTuG7rUzhu6xB4butVEjhu7BD4butU+G7sOG7rVbhu5pJ4butxJDhu5hOR+G7rUPGoOG7rU5IScOKTuG7rUxJ4buGVeG7rVLhuq5O4butTsOAWXPhu61Ww4Dhu61Dw5Phu61LSOG6ouG7rU7Egk5H4butQ0FP4butTMOA4butSOG7jOG7rVPhurzhu61USeG6vlDhu61U4bukQ+G7rULhuq5O4butVEjhu6zhu61Uw4pO4butTOG7rEHhu7F04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2lST05H4butVEjhu5xJ4butR0lBTuG7rVFVQXPhu619w4FO4butxJDhuqJP4butaVJJ4buAVeG7rWlJw4pO4butTFXDlE7hu61UUk9OR+G7rVRS4bqgTkfhu61USMOBSeG7rUPEgk5H4butVEjhurJOR+G7rVNBVeG7rU5I4buuTkfhu63EkMOSTuG7reKAnMSCTuG7rU1J4bq+Tkdz4butVFLhuqLhu61NSeG6vk5H4oCd4butVOG7quG7rWlSSeG7gFXhu61pScOKTuG7rVbDgOG7rUxJw4pO4butTUlOSOG7rXjhu61Oxq/hu5pD4butw6Lhu7hz4but4bqlSOG6rFThu6194bqiTuG7rVbDgOG7rcOgw4BO4butZlXhu5BDdOG7rWlST05H4butS0hJ4butaVJJ4buAVeG7rWlJw4pO4butTEnDik7hu61U4bukQ+G7rVBIw5NOR+G7rVTDik7hu61M4busQeG7rVRIw4zhu63DouG7uHPhu63huqVI4bqsVOG7rX3huqJO4butVsOA4butw6DDgE7hu61mVeG7kEPhu61DxahOR+G7rVRI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7rUPDgUPhu61DVeG7mEPhu61U4bqsUOG7rVRS4bqsTuG7rcSQ4buC4butVEjhu4rhu61VWXThu61pUsOKTuG7rVRI4buwQ+G7rVThur5z4butVOG7quG7rcSQ4bqmVeG7rVRIw4FOR+G7rXbhu6/hu63EkOG6vk7hu61OQVlz4butw6DDgE7hu61mVeG7kEPhu63EkMOD4butVEnhur5O4butSMOATkjhu61N4buYVOG7rUxP4bqgVOG7rVThuqxQ4butVFLhuqxO4butUVVZ4butTcOU4butTOG7mk7hu61CQU/hu61H4buSTeG7rUNV4buYQ+G7rVThuqxQ4butVFLhuqxO4butxJBB4butUVXhu5BD4butR0lBc+G7rVThuqxQ4butVFLhuqxO4butR0nhu65B4butw6DDgE7hu61mVeG7kEPhu61Ww4Dhu63DouG7uHPhu61U4bqsUOG7rVRS4bqsTuG7rUJB4butQsOKTuG7rcOi4bu4c+G7rcOgw4BO4butZlXhu5BD4butVsOA4but4bqlSOG6rFThu6194bqiTnThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaVJPTkfhu61LSEnhu63EkMOTc+G7rWlSSeG7gFXhu61pScOKTuG7rcSQw4Phu61USOG7sEPhu61ISeG7hk7hu61Dw4FD4butVuG7pOG7rVRI4bus4butVsWo4butS0jDjXPhu61UUk9OR+G7rcSQw5Phu61Dw5Phu61W4buk4butUEjDk05H4butTeG7mFThu61Uw4pO4butTOG7rEHhu63EkOG6oE7hu63EkOG6oE/hu61YVVnDik7hu61M4bukQ+G7rcSQ4buKQUPDk+G7rUtI4bqi4butTsSCTkfhu61Wxq/GoE7hu61U4buaSeG7rcSQ4bqkVOG7rUxJ4buATuG7rUPhu6ZB4butw6Lhu7jhu61Ww4BP4butVEjDgU5H4butdnbhu61W4buqQeG7rVFVQXPhu61C4bqkVOG7rUNI4bqkUOG7rUPDgUPhu61M4buGTkjhu61D4bqkTeG7rVbDgOG7rVRS4buqTkfhu61QSOG6oFThu61RVeG7kEPhu61U4bq+dOG7rcOgw4BOSOG7rcSQ4buYTkfhu61D4bumQeG7rUPDgUPhu61Cw4pO4butTEnDik7hu61RVUFO4butS0hJ4bq+TuG7rUNV4buYQ+G7rcSQw4BN4butUEjDgU7hu61W4buA4butUEhJ4butSOG6oFThu61OSMOCTuG7rUjDk0Hhu619w4FO4butxJDhuqJP4butaVJJ4buAVeG7rWlJw4pO4butxJDhu4BV4butxJBJ4butVsOAT+G7rULhur7hu61U4bquQ3QvdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUEBVVEhPUuG7seG7p8Og4buSTkfhu63huqVIVU5HL8Oy4bqnw7J24butw7pp4buUTkfhu61I4buiUMO54bulL1Dhu6c=

Hồng Nhung/VOV1 (Tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

EU đầu tư 10 tỷ euro gia tăng hợp tác với ASEAN

EU đầu tư 10 tỷ euro gia tăng hợp tác với ASEAN
2022-12-16 06:24:00

VOV.VN - Khoản cam kết đầu tư 10 tỷ euro vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) công bố tại Thượng đỉnh EU-ASEAN được tổ chức lần đầu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết