Cập nhật:  GMT+7
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+buG7rinhu65HMOG7rOG7rsWoMUVHW+G7rC5H4bue4buu4bukQEdv4buu4bukQEdb4busTltHQDcp4bugR+G7gyxA4buwR+G7rCRNR8ODb+G7g+G7l0fhuqDhu67FqDBH4buXTeG7uEfhuqFPR+G7mTHhu5owR28kTUfhu7Dhu67DkuG7rkd7R+G7oChHIHvDii/hu6xJ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbb1JNUEbhur7hurrhu6vhu6/hurxHLUdvP+G7uEddMU1HSy/hu4gvw41ISeG7ikVHduG7h+G7l+G7hUcwWUDhu6xH4burMcOSQOG7sEfhu68iWEcwLkfhu6Dhu6w44bugR+G7rCzhu65HQOG7sOG7rFhH4buw4buuKeG7rkcw4bus4buuxagxRUdb4busLkfhu57hu67hu6RAR2/hu67hu6RAR1vhu6xOW0dANynhu6BH4buDLEDhu7BH4busJE1Hw6Phu4xH4busLOG7rkfhu6Dhu6w1R0Dhu7Dhu6zDnU1H4bq6w4Nv4buD4buX4bq8R+G6oOG7rsWoMEfhu5dN4bu4R+G6oU9H4buZMeG7mjBHbyRNR+G7sOG7rsOS4buuR3tH4bugKEcge8OJR+G7r+G7rE3hu7hHUGFH4busLOG7rkdA4buw4busWEfhu6A9R+G7oE7hu6BHUTtA4buwR+G7oOG7rFZER+G7l+G7sDHEg+G7qEBHZjjhu6BH4buD4busVkDhu6xFR3bhuqDhu6/huqDhu692RUfhu6nhu6w9R+G7g+G7rDVHMFjhu6Dhu6xH4buv4busNzxA4buwRzAiYeG7oEd24buH4buX4buFRzBZQOG7rMSQR+G7qeG7rMOT4bu4R2Y44bugR+G7g+G7rOG7lDFFR3bhuqDhu6/huqDhu692RUfhu68iN3tA4buwR2YjT0BHZuG7h+G7q29HMFlA4busxJBH4buX4buwMcSD4buoQEdmOOG7oEfhu4U2QOG7sEVH4buvduG6oEVHw73Eg0fhuqHhu67DmUBH4buv4busNzxA4buwRzAiYeG7oEdvZuG7l+G7hUcwWUDhu6zEkEdRw5Phu65HUOG7rsWoQEfhu7bhu4xA4busR1HDkyNH4bugTuG7oEcge0VH4bueTUBFR0Dhu7BPQOG7rEVHUSNPQEcw4busxq9FR+G7tmHhu6BH4bu2Nz5A4buwR+G6oTZHMCJNQOG7sEVHUCNNQOG7rEdA4buw4bus4buuxahbRUdRWE1HW+G7rDcoQOG7sEcwIiNA4buwRzBZQOG7rMOJR+G7r8OT4buuR+G7rCzhu65HQOG7sOG7rFhFR1E7QOG7sEfhu6Dhu6xWR+G7qeG7rMOT4bu4R2Y44bugR+G7g+G7rOG7lDFFR+G7ryI3e0Dhu7BHZiNPQEdm4buH4burb0cwWUDhu6xHUeG7jEfhu7Dhu64p4buuRzDhu6zhu67FqDFH4bqh4bumR2/hu67hu6RAR1vhu6xOW0dANynhu6BH4buDLEDhu7BH4busJE1Hw4Nv4buD4buXR+G6oOG7rsWoMEfhu5dN4bu4RUcwIiNA4buwR1E9R0DDmTFHIiZH4bueOkfhu6A04bugR2/hu67hu6RAR1vhu6xOW0fhu7A74bu4R0lJR+G7oOG7rDcoQOG7sEVHScONSEdR4buu4bumMUfhuqEp4buuR0As4buuR1AxQOG7sEddMcSDR1FYQOG7rEciJkfhuqHhu6ZH4bug4bus4bukR1EsR+G7oOG7rFZA4busRzAiWEVHXTHEg+G7pkBH4bugI0BHQOG7sDc84buuRUddMcSD4bumQEfhuqFPR0Dhu7Dhu6zDnU1H4bqhNEfhu6AoR+G7nsOSQEfhu6A1TUfhu6A/QOG7sEdQ4buUQEVH4bu04buuQOG7rEcw4bukRUfhuqHhu45AR+G7rD1NRUfDo+G7jEfhu6ws4buuRUfhu7Dhu65OI0dQNOG7oEVH4bu04busI01H4busJeG7oEVH4bugP0Dhu7BHQOG7sOG7rMWoRUfhu7g/4buuRzAiNzxA4buwRUfhu57DkiNH4bqhxahH4buvLkddMTrhu6BFR+G7oE7hu6BH4bug4bus4bukR1FYQOG7rEfhuqHhu6ZHMC5H4bug4busOOG7oEfhu54sR+G7uE7Eg0dA4busT0dANynhu6DDicOJw4lH4butw6FNR1Eu4buuR2/hu67hu6RAR1vhu6xOW0fhu7bGoEBHQE/Eg0fhu6A9R0Dhu6zDoEDhu7BHUeG7rsav4bu4R+G7uCnhu65H4bqh4bumR+G7njpH4bugNOG7oEdRNz7hu6BHIMOVW0fDo+G7pFtH4bu4LDBH4bugTuG7oOG7rEfhu7Thu6wjTUfhu6wl4bugRUcwIiNA4buwR1E9RzDhu6zDmeG7uEfhu7gsMEcgOkdALOG7rkdQMUDhu7BFRyDDlVtHw6Phu6RbR+G7tsOT4buuR+G7uCwwRyA6R+G7oOG7rDcoQOG7sEfhuqFPR1Eu4buuRzDDmUBFR+G7ni5HIDFA4buwRzDDmUBH4bu4LDBHIDpH4bug4busNyhA4buwRyAjR+G6oSnhu65Hb+G7ruG7pEBHW+G7rE5bRzAiNynhu6BHUeG7lMSDw4lH4buvw5Phu65H4busLOG7rkdA4buw4busWEVH4bugTuG7oEdRw5Phu65H4bue4buuxq8xR+G7oDZA4buwR1E3PuG7oEfhu7bhu4xA4busR1HDkyNH4bute0fhu683R1vhu6xOW0fhu7Dhu64p4buuRzDhu6zhu67FqDFH4bugTuG7oEdALOG7rkdQMUDhu7BH4bugKEfhu57DkkBH4bugNU1H4buZMeG7mjBHbyRNR+G7sOG7rsOS4buuR3tH4bugKEcge8OJR+G7mTHhu5owR28kTUfhu7Dhu67DkuG7rkd7R+G7oChHIHtH4bugPUfhu4hH4bug4busNyhA4buwR+G6oU9Hw4zDjEdR4buu4bumMUVHXTHEg0dRWEDhu6xHIiZH4bqh4bumR0Dhu7AxxIPDmUBHMMOV4bugRUcwLkfhu6Dhu6w44bugR+G7rCPDkzBHUSxA4buwR+G7oDVNRzAuR+G7rCRNR+G7sOG7rsOS4buuR+G7oChHIHtFR10xxINHUVhA4busR+G6oeG7pkfhu6wkTUfhu7Dhu67DkuG7rkfhuqHhu67DmUBFRzAuR+G7rCRNR+G7sOG7rsOS4buuR+G6oU9HMCJO4bug4busR0Dhu6zhu67FqOG7uEfhu6A1TUfhu6AoR10xTUBFRzAuR+G7oOG7rDjhu6BHMCIjQOG7sEfhu6wjw5MwR1EsQOG7sEfhu6wkTUfhu7Dhu67DkuG7rkd7R+G7oChHIHvDiUfhu6nhu6xOMEfhu57hu67GrzFH4bug4busWUdRw5MjRzDDk+G7rkfhu6ws4buuR0Dhu7Dhu6xYRUdRO0Dhu7BH4bug4busVkfhu5fhu7AxxIPhu6hAR2Y44bugR+G7g+G7rFZA4busRUfhu6nhu6w9R+G7g+G7rDVHMFjhu6Dhu6xH4buv4busNzxA4buwRzAiYeG7oEd24buH4buX4buFRzBZQOG7rEdR4bumR0Dhu7Dhu6xYR+G7oE7hu6BH4bugKEddMU1ARUdRKEBH4bqhWEfhu6DGoEBHMOG7rGHhu6BH4bus4buuxahAR1vhu6wuR+G7nuG7ruG7pEBHb+G7ruG7pEBHW+G7rE5bR0A3KeG7oEfhu4MsQOG7sEfhu6wkTUfDo+G7jEfhu6ws4buuR+G7oOG7rDVHQOG7sOG7rMOdTUfhuqDhu67FqDBH4buXTeG7uEcw4busUiNH4bu04bukR+G7rCPDk+G7oOG7rEfhu6A1TUd24buH4buX4buFRzBZQOG7rMOJR+G7r+G7rFIjR1E9RUfhu6BO4bugR+G7oChHXTFNQEcwIjHEg+G7pkBHMOG7rD9A4buwR1vhu6w64buuR+G7rD5bR+G6oSnhu65H4bute0fhu683R1vhu6xOW0dRxq9HW+G7rC5H4bue4buu4bukQEcw4busNzxA4buwR8OjMcSDw5lAR1Hhu6RARzDhu5pAR0Dhu7A3POG7rkdQ4buUQEcw4busP0Dhu7BHXTFNR+G7oE7hu6BHW+G7rDcoQOG7sEcw4buuxahARzAiMcSD4bumQEcw4busP0Dhu7BHUcOT4buuR+G7oOG7rDJA4buww4lH4butTTFH4busLOG7rkdA4buw4busWEdAT8SDR+G7oE7hu6BH4bugKEddMU1ARUdRKEBH4bqhWEcwIiNA4buwRzBZQOG7rEfhu6DGoEBHMC5H4bug4busOOG7oEdb4busLkfhu57hu67hu6RAR2/hu67hu6RAR1vhu6xOW0dR4bukQEfhuqEp4buuR+G7oE5AR+G7nixFR+G7oD9A4buwR+G7oOG7rDjhu6BFR+G6oeG7rsOZQEfhu6Dhu6w44bugRzAiI0Dhu7BHQOG7sE9A4busRUdRKEBH4bqhWEfhu57DlEDhu7BHQOG7rOG7ruG7pjFH4busV0Dhu6xHMOG7rDjhu6BHW+G7rCNA4buwR1vhu6wyRUcg4buuQOG7rEdRLEDhu7BHUcavR+G6oeG7rsWo4bugRzBX4bu4R+G7rOG7rsavMUdv4buu4bukQEdb4busTltHMCIjQOG7sEfhu6BOQEfhu54sRUdRw5JA4buwR+G6oeG7rsOZQEVH4bqh4buuw5lAR+G7oOG7rDjhu6BFR0Dhu7A3POG7rkdQ4buUQEdRw5MwR+G7rOG7rsWoMUddMcOSRzA6MEdA4bus4buWMMOJR+G7mcOJ4buVw4ovW+G6vg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày mới

Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày mới
2014-05-09 07:57:55

(QT) - Để giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời lựa chọn bổ sung các giống lúa ngắn ngày, phù hợp với cơ cấu bộ giống lúa của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết