Cập nhật:  GMT+7
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqBlUuG6ulHhurZZ4buS4buYT1Hhurbhu7ZUROG6tihL4bu24bq2KDvhurZZ4buSQOG7iuG6tuG7tuG7kklQ4bq2Lj3hurbhu7RE4buY4bq2WeG7ksOJUOG6tuG7tsOJ4buY4bq2xIPhu6RR4buQ4bq24bu2KeG6tijhu4Qp4bq24buIOlHhu5DhurbhuqpCw4Av4buS4bq04bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFllSkThu4jhurDhuqBBw7Thu5nDgeG6ti3hurbhu5ldZuG6r+G6tuG7meG7puG7mOG6tuG7ikRS4bq24bu2w4nhu5jhurbhurFF4bq2ZuG7glHhu5DhurYuP0ThurZQV+G6tlnhu5Lhu5hPUeG6tuG7tlRE4bq2WeG7kkDhu4rhurbhu7bhu5JJUOG6tihL4bu24bq2KDvhurYuPeG6tuG7tEThu5jhurZZ4buSw4lQ4bq24bu2w4nhu5jhurbEg+G7pFHhu5Dhurbhu7Yp4bq2KOG7hCnhurbhu4g6UeG7kOG6tuG6qkLhurZB4bu24buS4bu4xq/hu4rhurbhu5nhu6hR4buQ4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7tinhurYo4buEKeG6tuG7iDpR4buQ4bq2UOG7mMOSUeG6tuG7meG7suG7uFHhu5DDgeG6ti5F4bq24bu24bu4KU9R4bq24buSUuG6ulHhurZZ4buS4buYT1Hhurbhu7ZUROG6tuG7tuG7kkpS4bq2KU/hu7jhurbhu4pH4bu44bq24buKJEThurbhu4rEkOG7iuG6tsOMxqDhurbhu4rEkFLhurbhu4pHUeG6tuG7tuG7suG7mOG7jOG7uOG6tuG7tkhZ4bq24bukUeG7kOG6tuG7meG7skdR4bq2w7rhu7jhu4RR4bq24bqx4buUUeG7kuG7teG6tlHhu5Dhu7gpT1HhurbEg+G7kiThurbhu7bGoOG7iuG7kuG6tmXhurHDtOG7meG6tuG7nuG7mE9Q4bq24buZxJHhurHhurbhu5nhu6hR4buQ4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7tinhurYo4buEKeG6tuG7iDpR4buQ4bq2UOG7mMOSUeG6tuG7meG7suG7uFHhu5Dhurbhu7bhu5JEUOG6tuG7kOG7mEThurZZ4buS4buYT1Hhurbhu7ZUROG7t+G6tuG7meG7sirhu6zhu4rhurbEqFPhu7XhurYuRVLhurbhu7bhu5LEkFHhu5DhurZDL8OC4bqy4bq04bqk4bu14bq24buZXWbhuq/hurbhu7bhu5pR4buS4bq2w7Thu7jhurhR4buQ4bq24buZ4buyxqDhurYoS+G7tuG6tig74bq24bu04buw4bq24bu24buSSVDhurYuPeG6tsSQUeG6tuKAnMSD4bum4bq2POG6tuG7oEVQ4bq24bu24buyxJDhu5jhurbDneG7uCnhurbEqMagUeG7kuG6tuG7iiRE4bq2UeG7kkXhurZRKuG7rOG7iuG6ti7DkuG6tsOd4bu44bq4UeG6tuG7oDzhurbhu57hu5hR4buS4bq24bu2w5Phurbhu5Dhu4Qp4bq24buSSOG7uOG6tsOd4bu44bq44bq2UeG7kOG7kuG7mE9Q4bq24bu24buyVVHhu5DigJ3hurYuReG6tuKAnOG7g1bhu5jhurbhu4g9UeG7kOG6tuG7iuG7kibhu4rhurYuPeG7teG6tsOd4bu4KcOSUeG6tuG7ksOJUeG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bue4buS4buY4bq24bu24buS4buY4bq24buSRVHhu5Lhurbhu4rhu6RR4buQ4bq2Lj3igJ3hurbEqOG7puG7mOG6ti7hu6zhu5jhurbhuqjhurbDjMag4bq24buKxJBS4bq2LkXhurbhu7bhu7gpT1HhurbEkFHhurbhu7bhu7JKUuG6tuG7iuG7klLhurbhu7ZG4bu24bq24buK4bq44bu34bq24buTROG7uOG6tlnhu5Lhu5hPUeG6tuG7tlRE4bq24bu04buw4bq24bu24buSSVDhu7Xhurbhu4rEkOG7iuG6tsOMxqDhurbhu4rEkFLhurbhurHhu4BR4buQ4bq2ZuG7kFXhu4rhurbhu5nhu5JFUeG7kuG6tkHhu5Nm4bq24bq0Q+G6rELDgeG7teG6tlHhu5Dhu7gpT1Hhurbhu5nhu7IqV1Hhu5DhurbDjERR4bq2w53hu7jhurhR4bq24bugPOG6tuG7iDrhurbEkFHhurZm4buSReG6tlDEkCnhurbhu5Dhu6rhurbhu4Xhuq9k4buz4bq2ZcWo4bq24buTW+G6tsO04bu44bq4UeG7kOG6tkHhu5Nm4bq24bq0Q+G6rOG6qsOB4bq2UeG7kOG7uClPUeG6tuG7h8OT4bq24bu2UsSQUeG6tuG7tuG7sipXUeG7kOG6tsSD4bukUeG7kOG6tuG7tinhurbhu4rhu6jhurZZ4buSR1Hhurbhu5Dhu6rhurbhu4Xhuq9k4buz4bq24buDT+G6tnThurxR4bq2w7oqV1Hhu5DhurZB4buTZuG6tuG6tEPhuqzhuqTDgeG6tlHhu5Dhu7gpT1HhurbDteG7klPhurbhu5Dhu5jEkFDhurbEqOG7puG7iuG6tuG7nuG7mE9Q4bq24buHw5Phurbhu7ZSxJBR4bq24bu24buyKldR4buQ4bq2xIPhu6RR4buQ4bq24bu2KeG6tijhu4Qp4bq24buIOlHhu5DhurbhuqpC4buz4bq24buDT+G6tsSD4buS4buwUeG6tkHhu5Nm4bq24bq0Q+G6puG6rMOB4bq2UeG7kOG7uClPUeG6tsSR4buYxJBQ4bq2xKjhu6bhu4rhurbEg+G7pFHhu5Dhurbhu7Yp4bq24buK4buo4bq2WeG7kkdR4bq24buK4buw4bq24bue4buS4buU4bq2LkXhurYo4buEKeG6tuG7iDpR4buQ4bq2w7Thu7hEUeG7kOG6tuG7meG7suG7uFHhu5DhurZBxIPhu6RR4buQ4bq24bu2KeG6tuG6t8SD4bqsw4Hhurbhu4pT4bq2xKjhu7BR4bq24bue4buSxJBR4buQ4bq24buKxJBS4bq2LuG7rOG7mOG6tuG7oDzhurbhu4hS4bq2w4zGoOG6tuG7nsOT4bu24bq2xJBR4bq2UkRR4bu34bq24bqxxahR4buQ4bq24bu24buS4buu4buY4bq2w4zhurhR4bq2xJBR4bq24bu04buw4bq24bu24buSSVDhurbhu4olUeG7kOG6tsOMxqDhurZ04buH4buTZuG6r+G6tuG7meG7puG7mOG6tuG7ikRS4bq24bue4buSxJBR4buQ4bq2UeG7kOG7ksag4bq2LsOS4bq2WeG7kkdR4bq24bu24buyxJDhu4rhu5LhurZR4buS4buY4buMUOG6tuG7kuG7llHhu5Lhurbhu7Q64bq2xKjhu6bhu5jhurYu4bus4buY4bq2w4LhurbDjMag4bq24buKxJBS4bq24buZ4buSRVHhu5LhurYuReG6tsO6KldR4buQ4bu14bq24buK4buSUuG6tuG7suG6vlHhu5DhurbEkFHhurbhu7bhu7JKUuG6tuG7oEXhurbhu4rhu5IqROG6tuG7tirhu7BR4buQ4bq2KCZR4buQ4bq2LuG7rOG7mOG6tuG7kkVR4buS4bq2LuG7mOG6tlnhu5LDiVDhurbhu7bGr+G7mOG7teG6tsSow5LhurZR4buQ4buSxqDhurbhu7bhurxR4buQ4bq24buS4buWUeG7kuG6tlnhu5LDieG7tuG7t+G6tnRFUuG6tlHhu5BFKeG6tuG6tEMv4bqkL8OC4bqy4bq04bqm4bu14bq24bukUeG7kOG6tuG7meG7kkVR4buS4bq2LkXhurbhu6RR4buQ4bq2w7oqV1Hhu5DhurbEqOG6uuG6tsOMxqDhurbDjMOK4bu24bq24bu2w4lQ4bq24buQ4buYRFDhurbhu7bhu5JKUuG6tuG7oOG7jFHhu5Lhurbhu4okROG6tuG7mVRE4bq24buZ4bum4buY4bq24buKRFLhurZR4buS4bq+UOG6tsSo4bq4UOG6tsOM4bq4UuG6tuG7iuG7klLhurYu4buY4buM4buK4bq2KEvhu7bhurYoO+G6tlnhu5JA4buK4bq24bu24buSSVDhu7fhurbhu5nDieG7mOG6tlnhu5Lhu5hPUeG6tuG7tlRE4bq2WeG7kkDhu4rhurbhu7bhu5JJUOG7teG6tuG7isSQ4buK4bq2w4zGoOG6tuG7isSQUuG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5DhurYo4bu4RuG7tuG6tuG7tuG7suG7llHhu5Lhurbhu7bhu5JPUOG6tuG7tkXhu5jhurbhu6Dhu5jhu4zhu7jhu7Xhurbhu4rhu5ImUeG7kOG6tuG7iibhurbhu5Dhu5bhurZQ4bus4buY4bq2UeG7kipR4buQ4bq2xKjDkuG6tlHhu5Dhu5LGoOG6tuG7tlRE4bq24bu24buy4buY4buM4bu44bq24bu2SFnhurbhu6RR4buQ4bq24buZ4buyR1HhurbDuuG7uOG7hFHhurbhurHhu5RR4buS4bq2LuG7rOG7mOG6tuG7oDzhurbhu4hS4bq2xKjhu4Qp4bq24bugReG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq24bu24buyOuG7iuG6tuG7tuG7mMOTWeG6tuG7iuG7kuG7muG6tsSow4lS4bu14bq2w4xEUeG6tuG7kkVR4buS4bq24buKxJDhu4rhurbDneG7uCnDk+G7tuG6tsSoxqBR4buS4bq24bug4buYT1HhurbDneG7uERR4bq2xKjDk1Hhurbhu4g64bq2xJBR4bq2UeG7kkXhurZQxJAp4bq24buQ4buq4bq24buF4bqvZOG7t+G6tuG7meG7slJR4buQ4bq2w53hu7jEkOG6tuG7tuG7suG7llHhu5LhurbEqOG7mMOS4bu44bq24bu24buyROG6tuG7kkVR4buQ4bq24bugUsOJ4bu24bq24bu0ROG7mOG6tlnhu5LDiVDhurbhu7bDieG7mOG6tuG7meG7qFHhu5Dhurbhu4rhu6RR4buQ4bq24bu2KeG6tijhu4Qp4bq24buIOlHhu5DhurZQ4buYw5JR4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG7teG6ti5FUuG6tlHhurxQ4bq2w4LhurLhurJC4bu14bq24buK4buw4bq2w53hu7hEUeG6tsSo4buYw5Lhu7jhurbhu7bhu7JE4bu14bq2w6PGr+G6tsSD4bukUeG7kOG6tkRR4bq2xKjhurrhurbhu57hu5JX4buY4bq24bu24bum4bq2w4zGoOG6tuG7ikRR4bq24buZ4buyR1HhurbDuuG7uOG7hFHhurbhurHhu5RR4buS4bq2LsOS4bq24bu2xq/hu5jhurbigJzEg+G7puG6tjzhurbhu6BFUOG6tuG7tuG7ssSQ4buY4bq2w53hu7gp4bq2xKjGoFHhu5Lhurbhu4okROG6tlHhu5JF4bq2USrhu6zhu4rhurYuw5LhurbDneG7uOG6uFHhurbhu6A84bq24bue4buYUeG7kuG6tuG7tsOT4bq24buQ4buEKeG6tuG7kkjhu7jhurbDneG7uOG6uOG6tlHhu5Dhu5Lhu5hPUOG6tuG7tuG7slVR4buQ4oCd4bq2LkXhurbigJzhu4NW4buY4bq24buIPVHhu5Dhurbhu4rhu5Im4buK4bq2Lj3hu7XhurbDneG7uCnDklHhurbhu5LDiVHhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7nuG7kuG7mOG6tuG7tuG7kuG7mOG6tuG7kkVR4buS4bq24buK4bukUeG7kOG6ti494oCd4bu34bq24bqxw5NR4bq24bu24buSxJBR4buQ4bq2Qy/DguG6suG6tOG6tOG7teG6tuG7iuG7sOG6tsOd4bu4RFHhurZRRSnhurbEqOG6uuG6tuG7skThurbDneG7uCnDk+G7tuG6tsSoxqBR4buS4bq2xKjhu5ZR4buS4bq24buK4buS4bua4bq2xKjhu5jDkuG7uOG6tuG7tuG7skThu7XhurZQ4buYw5VR4bq24bu24buy4bu4KeG6tuG7iibhu7jhurbhu7bhu7LEkOG7iuG7kuG6tlHhu5Lhu5jhu4xQ4bq24buS4buWUeG7kuG6tuG7tDrhurbEqOG7puG7mOG6ti7hu6zhu5jhurbDjMag4bq24buKRFHhurbhurHhu5RR4buS4bu34bq2w7VlZcOAL1nhuqA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội trại sức mạnh nhân đạo năm 2014

Hội trại sức mạnh nhân đạo năm 2014
2014-05-08 06:38:39

(QT) - Chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954-2014), hôm qua 7/5/2014, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc hội trại “Sức mạnh nhân đạo” năm 2014. Đến...

Khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở Hải Lăng

Khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở Hải Lăng
2014-05-07 06:32:00

(QT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở huyện Hải Lăng. Trong đó nêu rõ: Tặng Bằng công nhận Làng nghề truyền thống của Chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết