Cập nhật:  GMT+7
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqiw6lAPOG7jlLhurLhuq/EkFHhurLhu4Xhu6jhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurJQScOd4bqy4buV4buq4bqy4buK4bq6U+G6siHhu47hurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqyUVjhurLhu7Thu6hS4buS4bqy4buRQMWo4buI4bqyUOG7qOG6ssOCIuG6oC/hu5jDguG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53DqUvEkMSo4bq24bqiw4Hhu5Hhu5XDgOG6si3hurLhu5Xhu5hLU+G6suG7ikVT4bqy4buIRVPhurLhu4glxJDhurLhu4jhu6zhurLhu7JAxJBS4bqy4buV4buYJlZS4buS4bqy4bu44bu0O+G7iOG6ssOp4buo4buU4bqySsavUuG7kuG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6ssOd4buYVFLhu5LhurJR4buG4bu44bqy4buK4buAUuG7kuG6suG7kUDFqOG7iOG6slDhu6jhurLDgiLhurLhu5hAPOG7jlLhurLhuq/EkFHhurLhu4Xhu6jhu7fhurLhu7jhu5xS4buY4bqy4buRQOG6ulLhu5LhurLhu5Xhu7Thu5rhu7fhurLhu5jhu5Thu45S4bqyUsSQPOG6slHhu6jhu7jhurLhu7bFqOG6suG7mOG7qOG6suG7kuG7lMSQ4bqySsagUuG7mOG6suG7uOG7mEDhu6jhu4jhurLEqOG7lOG7jlLhurLhu4rhu5rhurLhurpS4buY4bqy4buYJlhS4buS4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6slFY4bqy4bu04buoUuG7kuG6suG7kUDFqOG7iOG6slDhu6jhurLDgiLhurJKU+G6uFLhurJK4buU4bqy4buyQMSQ4bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqy4buYQDzhu45S4bqySuG6vOG6skomV+G7iOG6suG7l8SDZ+G6seG6suG7uOG7nFLhu5jhurLDneG7mMOT4bqyxKhAPOG7juG7uOG6suG7oOG7lFLhu5jhurLDneG7mOG7luG6suG7isav4buU4bqy4bu44buYJlZS4buS4bu34bqy4buY4buw4bqy4bu44bu0V+G7ueG6smbhu4bhu4jhurLEqD3hurLhu6Dhu5RS4buY4bqyw53hu5jhu5bhurLhu4rGr+G7lOG6suG7uOG7mCZWUuG7kuG7t+G6suG7mOG7sOG6suG7uOG7tFfhurJK4bq84bqySiZX4buI4bqyw6nhu6jhu5ThurJKxq9S4buS4bqy4buS4buU4bq64buU4bqyw53hu5hUUuG7kuG6slHhu4bhu7jhurLhu4rhu4BS4buS4bqy4buYQDzhu45S4bqy4bu44buWUuG7mOG6skojUuG7kuG7t+G6suG7uOG7llLhu5jhurJKJeG7t+G6slLhu5TDk1HhurI8w5Lhu7jhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bug4buYxJDhu5ThurLhu7Thu6ThurLhu7TDiVLhu5Lhu7XhurLEg8SQUuG6suG6r+G7mOG7nOG6skrhurhT4bu34bqyw6nhu6jhu5ThurJKxq9S4buS4bqy4buS4buU4bq64buU4bqyw53hu5hUUuG7kuG6slHhu4bhu7jhurLhu4rhu4BS4buS4bqy4buYQDzhu45S4bu34bqy4buXxINm4buV4bqyIcOJ4bqy4buIReG7iOG6suG7isSQUuG7t+G6slLhu5LDiVLhu5jhu7fhurJKU8OJUuG6suG7uOG7mMOV4bqy4bu4OuG6suG7mEA84buOUuG6skrDklLhurIp4bq84bu34bqy4bu44buY4bumUuG6skrhurzhurJS4buY4buU4buMQOG6slBIUuG6suG7uEA8w5NS4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bu34bqyIUlS4bqySuG7qFLhu5Lhu7fhurLhu7jhu5hAPMOS4bu44bqyw53hu5gk4buI4bqyUuG7mCZS4buS4bqyUeG7qOG7uOG6suG7tsWo4bqy4buY4buo4bqy4buS4buUxJDhurJKxqBS4buY4bqyIcOMUuG6skomxJDhurLhu7TEkOG6slLhu5guUuG7kuG6suG7oOG7lMOSUuG6slLhu5Lhu5jhu5rhurIh4bum4bqyUD7hu7fhurLhu4jFqOG6suG7uMagUuG7mOG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurJS4buYSVLhurLhu6Dhu5RS4buY4bqyw53hu5jhu5bhurLhu4rGr+G7lOG6suG7uOG7mCZWUuG7kuG7t+G6suG7mOG7sOG6suG7uOG7tFfhu7fhurLhu5hT4buG4buI4bqySuG6vOG6slLhu5hJUuG6suG7oOG7lFLhu5jhurLDneG7mOG7luG6suG7isav4buU4bqy4bu44buYJlZS4buS4bu34bqy4buY4buw4bqy4bu44bu0V+G6slLhu5gmUuG7kuG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu4jhu5jhu5pA4bqy4buKw4lS4bqy4buS4buUxJBT4bqyUeG7huG7uOG6suG7iuG7gFLhu5Lhu7fhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7skBF4bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqy4bu44buY4buU4bqy4buI4bumUuG7kuG6slDhurjhu5ThurLhu5JGPOG6suG7iOG6ulLhurLhu7jhu7RY4bu34bqyUMOJUeG6suG7iOG7mElR4bqy4bu44buUw5JS4bqySuG7qOG6suG7iCXEkOG6ssSoO+G6skVS4bu34bqy4buSRjzhurJRR+G7uOG6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurLhu5Lhu5TEkFPhurLhu7jhu5jhu6ZS4buS4bqy4bu44bu0w5NS4bqy4bu4QDzDklLhurLhu5FAxajhu4jhurJQ4buo4bqyw4Ii4bqySlPhurhS4bqySuG7lOG6suG7skDEkOG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG7ueG6suG7leG7tCbhu67hu4jhurLhu7jGoFLhu5jhurLhu5jGoFLhu5jhurJKVOG7t+G6suG7mEA84buOUuG6suG6r8SQUeG6suG7heG7qOG6skrhurzhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurJQScOd4bqy4buV4buq4bqy4buK4bq6U+G6siHhu47hurLhu7jhu5jhu5ThurLhu4jhu6ZS4buS4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurJRWOG6suG7tOG7qFLhu5LhurLhu5FAxajhu4jhurJQ4buo4bqyw4Ii4bqySlPhurhS4bqySuG7lOG6suG7skDEkOG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG6suG7mEA84buOUuG6suG6r8SQUeG6suG7heG7qOG7t+G6ssSoU+G6skrGr1Lhu5LhurLhu4jhu5jhu5bhurLhuq/hu5gl4bqy4bu44bua4buI4buY4bqy4buXxINn4bqx4bqy4buYQDzhu45S4bqyUMOJUeG6suG7uOG7quG6suG7uOG7tCZYUuG7kuG6siHDieG6suG7iEXhu4jhurLDneG7mFVS4buS4bu34bqy4buKxJBS4bu34bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7skA84buMUuG6skrhu5rEkOG6ssOd4buYJuG7rFLhu5LhurJQ4buUw5NS4bqy4buyQMSQUuG6suG7ksavUeG7s+G6ssO04buYVVLhu5LhurLhu5XDieG7lOG6slLhu5JAPMOTUuG6si3hurJm4bum4buU4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bu34bqy4buV4buYxJBS4buY4bqy4bu44bu0xJDhu7fhurLhu5Um4bqyw53hu5hFw53hu7fhurLhurfDieG7lOG6suG7leG7tEA84buMUuG6suG7uOG7mMSQUuG7mOG7t+G6sinhurzhurLhuq/EkFHhurIiUuG7t+G6suG6r8SQUeG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6siHDieG6suG6r+G7plLhu5LhurLhu7g84bqy4buVZ8Opw6nhurLEg2jhu5Xhu7fhurLhuq/hu6ZS4buS4bqy4bu4POG6suG7lWfDqcOp4bqyZuG7lXXhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bqmQ+G6rOG6slDDiVHhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bu54bqy4buV4buq4bqy4buK4bq6U+G6siHhu47hurLhu7jhu5jhu5ThurLhu4jhu6ZS4buS4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurJRWOG6suG7tOG7qFLhu5LhurLhu5FAxajhu4jhurJQ4buo4bqyw4Ii4bqy4buIJcSQ4bqy4buYQDzhu45S4bqy4buIVOG6slLhu5jhu5Thu45R4bqyISThurLhu7jhu5jEkFHhurJRJkDhurJK4buM4bqyKUBH4bu44bqyIeG7ruG7lOG6suG7l8SDZ+G6seG6suG7mEA84buOUuG6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurLhu6DDkuG6suG7mFPhurjhu4jhu5jhurLhu4gk4bqy4bu44buYw5XhurIhw4nhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4buK4bq6U+G6siHhu47hurLhu7jhu5jhu5ThurLhu4jhu6ZS4buS4bqySsOV4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurLEqDvhurJFUuG6slFY4bqy4bu04buoUuG7kuG6suG7kUDFqOG7iOG6slDhu6jhurLDgiLhurJKU+G6uFLhurJK4buU4bqy4buyQMSQ4bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqy4buYQDzhu45S4bu14bqy4buIReG7iOG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6siHhu5TDk1LhurLhu4jDilLhurLhu4g/4bqy4buI4buYP+G7iOG6slLDilLhu5Lhu7fhurJS4buY4buU4buOUeG6siEk4bqy4buIJcSQ4bqyUcagUuG7mOG6skrDleG6suG7mEA84bqySuG7qFLhu5LhurJQO+G7iOG6slAmV1Lhu5LhurLhu7jhu5jEkFHhurLhu5Lhu5TEkOG6siHDieG6skrhu6ZS4bqySsWo4buI4bqy4buIReG7iOG6suG7iEfDneG7t+G6slLhu5LDiVLhu5jhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6slLhu5jhu5Thu45R4bqyISThurLhu7jhu5hLU+G6skojUuG7kuG6suG7oMOS4bqy4buYU+G6uOG7iOG7mOG6skrhu4zhurLhu7TEkOG7ueG6suG7leG7quG6suG7iuG6ulPhurIh4buO4bqy4bu44buY4buU4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7mFPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6ssOd4buY4bq64buU4bqy4bu4QEZS4bqy4bu44buYJeG6suG7uOG7mEtT4bqy4buyQDzhurJK4buaUuG7mOG6suG7iCXEkOG6ssOd4buYRcOd4bqyUEBJ4bu44bqy4buY4buU4buOUuG6suG7mMOJUuG7mOG7t+G6suG7uOG7lMOSUuG6suG7mMOJUuG7mOG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqyUuG7mMSQUuG7mOG7t+G6skrGr1Lhu5LhurLhu4rhu6jhu7fhurJKI1Lhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurLhu7g74bqy4bu44buYS1PhurLhu7Y74bqy4buI4buY4buc4bqySuG6uFPhurLhu7jhu7Q74buI4bqy4bu44buUw5LDneG6suG7iCXEkOG6suG7l8SDZ+G6seG6suG7mEA84buOUuG7ueG6suG7g8OS4bu44bqy4buYV8Od4bqy4buS4buULsSQ4bqy4bu44buYQDzDkuG7uOG6ssOd4buYJOG7iOG7t+G6suG7kuG7lEVT4bqyxKgk4buI4bqyIeG7ruG7lOG6skXDneG6ssSoJFLhu5LhurLhu4rhu5Thu45S4bqyw53hu5hFw53hurLhu5jDiVLhu5jhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bqyw53hu5g94bqy4buYV8Od4bqySsWo4buU4bqyIeG7ruG7lOG6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu5hXw53hurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4buI4buYR8Od4bqy4buYw4lS4buY4bqyIcOJ4bqyKSzhurJQPuG6slLhu5Lhu5jhu5TDk1HhurJS4buYLlLhu5LhurLhu4hF4bqyUuG7mEZS4bqy4buIVOG6suG7mMOJUuG7mOG6siHhu5ThurLhu4jhu5jFqFLhu5LhurJKxajhu5ThurJS4buSJlbhu5ThurLhu7jhu5jhu5ThurLhu5jDiVLhu5jhurLhu4jhu6ZS4buS4bqyISThu7nhurLDqUA84buOUuG6suG6r8SQUeG6suG7heG7qOG6suG7skA8w5Lhu7jhurLhu7hGUeG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6suG7skA8w5Lhu7jhurLEqD/hu7jhurJK4buUw5VR4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6ssOd4buYVFLhu5LhurJR4buG4bu44bqy4buK4buAUuG7kuG6ssSoO+G6skVS4bqyUVjhurLhu7Thu6hS4buS4bqy4buRQMWo4buI4bqyUOG7qOG6ssOCIuG6skpT4bq4UuG6skrhu5ThurLhu7JAxJDhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurJKw5XhurLhu7jhu5TDklLhurLhu5jDiVLhu5jhurLhu4rDiVLhurLhu5Lhu5TEkFPhurLhu4jhu5hT4bqySuG7rFLhurIh4bua4bqy4bu44buY4buU4bqy4buI4bumUuG7kuG6skojUuG7kuG6suG7uOG7lMOSUuG6skrhu6jhurLhu7jhu5hLU+G6sjzDk0DhurLhu4hIQOG6suG7iCXEkOG6suG7l8SDZ+G6seG6suG7uOG7nFLhu5jhu7nhurJnZcOs4bqv4bqy4buZ4bur4bqgL8Od4bqi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội trại sức mạnh nhân đạo năm 2014

Hội trại sức mạnh nhân đạo năm 2014
2014-05-08 06:38:39

(QT) - Chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954-2014), hôm qua 7/5/2014, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc hội trại “Sức mạnh nhân đạo” năm 2014. Đến...

Khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở Hải Lăng

Khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở Hải Lăng
2014-05-07 06:32:00

(QT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở huyện Hải Lăng. Trong đó nêu rõ: Tặng Bằng công nhận Làng nghề truyền thống của Chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết