Cập nhật:  GMT+7
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQcO0WMOUT+G7ssSCw7LDleG7oOG7nuG7jnfEguG6ocOV4buy4bue4buOxILhu5pNw53EguG6v8OUTOG7nsSCw5Xhu6Dhuqrhu57EguKAnOG6v0Phu57hu47Egjrhu7LDlMSCScOVxq/DlMSCLcSC4bq/Q+G7nuG7jsSCSeG6qsSCw5VCw53igJ3hu7kvw5XhurBB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWY+G7iuG6qsONw4NB4bu14buNw7Thu7fEgi3EgsO0w5rDlMSC4bqkL8OCL+G6tuG6ruG6sOG6tHnEgsOdRMOUxILhu4fDlUPEgjrDieG7nsSCw5VQ4bqqxILDnVjhu7Lhu57hu47EgsOd4buA4buiecSCw5Xhu7IuT+G7nsSCw7RYw5RP4buyxILDssOV4bug4bue4buOxILhu7Xhu43hu7LEkOG7nuG7jsSCw7RY4buY4bu3xILDneG7psSCScOVJEnEgknDleG7suG7nuG7jsSC4buaTcOdxILhu5zDlEzhu57EgsOV4bug4bqq4buexILigJzhur9D4bue4buOxII64buyw5TEgknDlcavw5QtxILhur9D4bue4buOxIJJ4bqqxILDlULDneKAncSC4buc4buC4buexILDncOVJMSCZGTEguG7nsOJ4buixILhurbhuq7hurDhurTDveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4bu5w53huqpI4buc4buKxIJZw50u4buc4buK4bupw4Phu6LhuqpY4buOw5Thu5534bq2VizEguG6quG7ssOd4bugw4NB4bu5w51YQeG7ucOdw41B4bu5w5Thu6Lhu47EguG6quG7nMOd4bupw4PDg8SCO8OUw43DncOV4bupw4PhurTDguG6rsODxILDleG7isOU4buOw5XDneG7qcOD4bqy4bqy4bqsw4PEgllYSeG7qcODw5XDncOdVncvL0jhuqrhu6BX4buy4bqq4bue4buOw51Yw5TDvTrhu54vVuG7oFjDneG6quG7nFkv4bquL8O0WOG7suG7oOG7nuG7jlfhu7Lhuqrhu57hu47DlcOU4buKVi/hu4xI4buexqDDjcONw43DjcONw43DjcONw43DjcONOlk6WeG7jljhu45Iw43EguG7teG6rOG7t8O9xqBW4buOw4MvQeG7uS/DncONQeG7uS/DnVhB4bu5w51YQeG7ucOdw41Bw6Dhuqrhu57EgsO04bumxIJJw5UkScSCw51Y4bqq4bugxILhu47DlMSQw5TEgknDleG7oMSCSUJJxILDjOG7pMOUxILDjETDncSC4buOw5TEkMOUxIJJ4bqq4bug4bu5L8Odw41B4bu5L8OdWEHhu7kvw53huqpI4buc4buKQcO0w5Xhuqrhu6LEguG7jsOU4bqqxIJJw5Xhu7Lhu57hu47EguG7mk3DncSC4buOw5nhu6LEgklCScSCw4zhu6TDlMSCw4xN4buexILDnSXEgklCScSC4bucQ+G7nuG7jsSCw51Y4bug4bue4buOxILDneG7oEPhu57EgsOV4buyLk/hu57EguG7nsOVPXfEguG7nEPhu57hu47EguG7h0TDlMSC4bqhJuG7snnEgixFxILDtFjDlE/hu7LEgsOjVeG7nuG7jnjEguG7nEPhu57hu47EguG7h8OV4buyxILhur8hecSCLEXEgsO0WMOUT+G7ssSCw7LDlT3hu6hJeMSC4bucQ+G7nuG7jsSCY0PEgsO04buALnnEgixFxILDtFjDlE/hu7LEgnvhu554xILhu5xD4bue4buOxILhur/DlOG7nsOVxIJ74bueecSCLEXEgsO0WMOUT+G7ssSCw7RYREnDlcSCOkPEgsO0w5TDk+G7ssSC4buaw5Xhu7LEguG6snnEgsOdw5Xhu5jEgsOdWOG7huG7nsSCfcOUxILDtCbDvcSCw6Phu4AuxILhu5xDxILhu57DlT/hu57hu47EgsOM4bukw5TEgizhu7Lhu4bDncSCWeG6uEnEgsOMPeG7sEnEgsOd4buyLsOT4buexIJJw5VS4buexIJX4buy4bqqxIJJQknEgknhu7Lhu6RJxILDncOVw5TEgknhu7jhu6LDvcSCY+G7pMOUxILDncOVw5TEguG7jsOZ4buixIJJUMSC4bq0xILhu57hu6TDlMSCw43hu7Lhu57hu453xILhu4FD4buexIJJw5VD4bugxILDlVPDlHjEgsOMxq/hu57Egknhuqp5xIJZ4bug4bue4buOxIJJ4bqqecSCw53huqrhu6LEgknhuqrEguG7nuG6quG7osSC4bueP3jEgsOdw5XDlMSCw53EkMOUxILDjEThu57Eglfhu7LhuqrEgllV4bue4buOeMSCw53hu6bEguG7msOV4bu0ScSCw43hu4Dhu57EgknhuqrEgjpDxILDncOUw5Phu7LEglbDlUbhu6LDvcSC4bqhQknEgsOdw5RNw53EguG7ouG7uEnEgkjDlMOT4buyxILDjcOUw5Lhu57Egjrhu6jDlMSC4bue4bukw5TEgsON4buy4bue4buOxIJJ4bqqxILhu57hu47hu7DDlMSCw6PEkOG7nuG7jsSCV+G7suG6quG7nuG7jsSCOsOU4buew5V5xILDoEJJxIJjw5nEguG7muG7kOG7nsOVxIIuTOG7snnEgsOd4buS4buew5XEgi5M4buyxIJX4buyTMSCw5U9xq/hu57hu47EgsOM4buGw53EguG7nj3hu6hJecSCSMOUw5Phu57EgsOMxJDhu6DEglfhu7JMxILDlT3Gr+G7nuG7jsO9w73DvcSCY+G7pMOUxILDncOVw5TEguG7nEPEgsON4buYVsSCw4zDk8SCSUJJxILDjcOUw5Lhu57EgjrDlEzhu555xIJX4buy4buC4buexIJJw5Xhu7Thu57hu47EguG7nsOV4buA4buexILDjeG7gOG7nsSCw4zhu5jhuqrEglbDlT3Gr+G7nuG7jsSCSVDEgknGr8SCw5Xhu6TDlMSC4buOw5Thuqrhu6DEguG7nD3hu7J5xILDlVJJxILDlVPDlHnEgsOdWOG6quG7oMSCw4zhu6bDlMSC4buaw5Thu57DlcSC4bue4buOw5XDlE/hu6J5xILDjMOZ4bue4buOxILDncOV4buqw5TEguG7nsWoxILhu5wqScSCw5VNw53EguG7ouG7kuG7nsOVecSCw53DlcOTxILDlcOUT+G7nsSCw51Dw5TEguG7nsOJ4bue4buOxILhu57hu47DlU/EgsOdw5Xhu7Lhu4TDncO9xILigJzhur9D4bue4buOxII64buyw5TEgknDlcavw5QtxILhur9D4bue4buOxIJJ4bqqxILDlULDneKAncSC4bucQ8SCWeG7gOG7nsSCScOVxq/DlMSC4bui4bqq4bue4buOxILhu5xEw5TEguG7jsOUQsSCw51Yw5TEgsyjw53DlOG7nsOVxILDncOV4buC4buexIJJw5Xhu6DEgsOMVeG7nuG7jsSCw4zEkOG7oMSC4bue4buOPeG7qsOUxILDjeG7gOG7nsSCw51YTOG7nsSCw4zhu5jhuqrEgkhD4buexILDleG7si5P4buexII6Q8SCw53DlE1WxILDncOVTOG7osSC4buew5RO4buixILDncOU4bueecSC4buew5RO4buixILDnSrEgsOVQ+G7oMSCV+G7skzEgsOVPcav4bue4buOxILhu57hu45DLsSCw53DlUzhu6LEgsOM4bumw5TEguG7ouG7qMOUw73EgsOqTcOdxILDncOV4bu0ScSCw5Xhu6TDlMSCw53DlcOUecSCw6Dhuqrhu57EgsO04bumxIJJw5UkScSCw4xFxILDnVjhuqrhu6DEguG7jsOUxJDDlMSC4buew5Xhu4bDncSCScOV4bugxILDjOG7pMOUxILDtMOUw5Phu7LEguG7msOV4buyxILhurJ5xILDncOV4buYxILDnVjhu4bhu57Egn3DlMSCw7QmeMSC4buOw5TEkMOUxILhu57DleG7ksSCScOV4bugxILhu5xD4bue4buOxILhu4dEw5TEguG6oSbhu7J5xIIsRcSCw7RYw5RP4buyxILDo1Xhu57hu47EgjpDxILhu6Lhu6TDncSCWcOaxILhu47DlMSQw5TEguG7msOVQknDvcSCw6PGr+G7nsSCOuG7mMSCw7TDlMOT4buyxILhu5rDleG7ssSC4bqyecSCw53DleG7mMSCw51Y4buG4buexIJ9w5TEgsO0JsSCw4w94buwScSCw5Xhu7IuT+G7nsSCScOVUuG7nsSCw53DleG6quG7osSC4buOw5ThuqrEgsOV4bukw5TEgsOdw5XDlMSC4oCc4bq/Q+G7nuG7jsSCOuG7ssOUxIJJw5XGr8OUxIItxILhur9D4bue4buOxIJJ4bqqxILDlULDneKAncSCw53hu5Thu57DlcSC4buN4buyxJDhu57hu47EgsO0WOG7mMSCWeG6uFbEgsOd4buow5TDvcSCw7TDlOG7nnnEgsSQ4buew5V3xILhu4Fk4buHY8SCw6pje8SCLcSC4bqhIuG7h2PEgsO0Y+G7keG7uS9WQQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội trại sức mạnh nhân đạo năm 2014

Hội trại sức mạnh nhân đạo năm 2014
2014-05-08 06:38:39

(QT) - Chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954-2014), hôm qua 7/5/2014, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc hội trại “Sức mạnh nhân đạo” năm 2014. Đến...

Khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở Hải Lăng

Khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở Hải Lăng
2014-05-07 06:32:00

(QT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở huyện Hải Lăng. Trong đó nêu rõ: Tặng Bằng công nhận Làng nghề truyền thống của Chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết