Cập nhật:  GMT+7
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84buxN+G7hOG7tuG7qE3huqPhu4RHL+G7ii9IRkfDjULhu4Thu4Phu7DDmSDhu4Thu6Lhu6pX4bu24buqROG7hOG7nDvhu4RdIOG7tuG7qOG7hOG7qOG7sEzhu4Thu55W4bui4buq4buEw6Ey4buEw53hu6pM4bu04buE4bui4buqYUvhu4Thu5zhu6Thu7bhu6rhu4QiTuG7sOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6Iu4buEXTzhu4ThuqPhu4Qiw5rhu4QiW1Xhu7bhu4Thu6BWS+G7hOG7nE3hu7bhu4QiV+G7tuG7quG6ui/hu6pH4bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe21QS+G7nuG7guG6vMOJxrDhu7Hhurjhu4Qt4buEw7TEg+G7hOG7qj174buEbeG7g+G7meG7h+G7hCJX4bu24buq4buExrAgT+G7tuG7qOG7hOG7sVtW4buE4buy4buU4bu24buEIuG7qjbhu4RHR0Thu4TDneG7qkBL4buEw4Fu4buE4bugNSnhu6Lhu4QiO+G7hOG7ouG7qjbhu6Lhu4TDoU3hu7jhu4Thu6IgJuG7sOG7hCLhu6pM4bu24buo4buEw40vSEZHw43hu4Thu6DDk+G7hCLhu6oq4bu24buo4buEfSBL4buE4buZ4buo4buqVuG7hH0g4bqjw5oi4buEw6HDmeG7hOG7oOG7sMOZIOG7hOG7ouG7qlfhu7bhu6pE4buE4bucO+G7hF0g4bu24buo4buE4buo4buwTOG7hOG7nlbhu6Lhu6rhu4TDoTLhu4TDneG7qkzhu7Thu4Thu6Lhu6phS+G7hOG7nOG7pOG7tuG7quG7hMOJw7Thu4Hhur/hurjhu4QiTuG7sOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6Iu4buEXTzhu4ThuqPhu4Qiw5rhu4Thu6IzS+G7hOG7tuG7qk3hu4Thu7Y1IeG7ouG7hCJbVeG7tuG7hOG7oFZL4buE4bucTeG7tuG7hCJX4bu24buqxJDhu4Thu7Hhu6pQ4bu44buE4bugQEThu4Qiw5Lhu7bhu6jhu4Thu6jhu7BM4buE4bueVuG7ouG7quG7hMOhMuG7hCLhu6rhu5bhu7bhu4Thu7bhu6rhu5Lhu7bhu4QiTuG7uOG7hOG7ouG7qiDhu4TDncSD4buEw4l9IE/hu4Thu7I94bui4buE4bue4buS4bqj4buE4bu0TCDhu4Thu54x4bu24buo4buE4buK4buE4buy4buU4bu24bq44buEIjfhu4RJ4buI4buIxJBGRkbhu4Thu6Dhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu7ZL4bqj4buE4buyVeG7tuG7hMONw4xGxJBGRkbhu4Thu6BD4buE4buxUF0i4buE4bui4buqxqDhu7bhu4Thu6Dhu7hM4bu24buEw6Hhu7BV4bu04buE4bueTuG7hOG7nk3huqPhu4Rtxanhu4QiN+G7hMONScSQRkZG4buE4bugROG7hCLDkuG7tuG7qOG7hOG7slXhu7bhu4Thu4hGxJBGRkbhu4Thu6DEkOG7hOG7kcOj4buE4bue4bu44buE4bug4buS4bqj4buE4buyTeG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu55W4bui4buq4buEw6Ey4buEw53hurfhu4Qi4buqIOG7liLhu4Thu6A1KeG7ouG7hG3hu4Phu5nhu4fhu4QiV+G7tuG7quG7hCLhu6oq4bu24buo4buEfSBL4buEIk7hu7Dhu4Thu5nhu6jhu6pW4buEfSDhuqPDmiLhu4RI4buKL0hGR0jhu4Thu7bhu6o14bu24buo4buE4buiQOG7hOG7qOG7sEzhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4R74buqMeG7hOG7qil74buEw6Eh4buw4buEIuG7qjjhu6Lhu4Qiw5rhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu7ZL4bqj4buE4bu2VeG7tuG7hOG7ouG7lOG7tuG7hCLhu6rhu7DDmiLhu4R74buqT+G7sOG7hOG7oOG7sMOZIOG7hOG7ouG7qlfhu7bhu6rhu4Thu6Dhu6bhu4Thur/hu6Thu7bhu6rhu4TDoeG7sOG7pOG7tuG7hCJX4bu24buq4buEw53hu6oq4bu24buo4buEe+G7qk/hu7Dhu4Thu5wx4buE4buyLOG7hMOhIeG7sOG7hF0m4buEIuG7sMOZ4bu24buE4buyIeG7tsSQ4buE4bq/VeG7tuG7hOG7ok7hu7bhu6rhu4Thu6BA4buE4bucO+G7hF0g4bu24buo4buEIuG7qiDhu4TDjMOM4buE4bueVuG7ouG7quG7hMOhMuG7hMOd4bq34buEIuG7qiDhu5Yi4buEw53hu6pM4buiROG7hOG7sk3hu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buE4bueVuG7ouG7quG7hMOhMuG7hMOd4bq34buEIuG7qiDhu5Yi4buEw7Thu4Hhur/hu4Thu7Qh4buw4buE4bugNSnhu6Lhu4Thu6JM4bui4buE4buc4buk4bu24buq4buEw6Hhu7Dhu6Thu7bhu4QiW+G7sOG7puG7tuG7hMOd4buqS+G7sOG7hF1LIOG7hOG7meG7qOG7qlbhu4R9IOG6o8OaIuG7hEjhu4ovSEZHSC/hu4Rt4buD4buZ4buH4buEIlfhu7bhu6pE4buE4bu24buqNULhu4Thu6vhu7BVIOG7hOG7kuG7tOG7hOG7h+G7uHt74buyUFvhu4Thu7RNIOG7hOG7tE7hu6Lhu6rhu4Thu7RMIEThu4Thu6vhu7BVIOG7hOG7kuG7tOG7hOG7h+G7uHt74buyUFvhu4Thu7RNIOG7hCLhu7Dhu7RD4buE4buB4buqMnvhu4Thu7RO4bui4buq4buE4bu0TCBD4buE4buB4buqMnvhu4Thu6A64bu24buo4buE4bu0TuG7ouG7quG7hMOhTeG7tuG7quG7hOG7quG7uMOV4bui4buEIuG7qirhu7bhu6jhu4Qi4buw4bu04buE4bui4buqMnvhu4Thu5wgP+G7tuG7qOG7hCLhu7Dhu7Thu4Thu541IeG7sOG7hOG7h+G7q+G6s0Thu4Thu6JM4bui4buE4buy4bu4TuG7sOG7hOG7nlbhu6Lhu6rhu4TDoTLhu4Thu7ZN4bqj4buE4buiQOG7hOG7qOG7sEzhu4Thu6ou4bu24buEScSQw4xGRsSQRkZG4buE4bugP+G7tuG7qMSQ4buE4buB4buqMnvhu4TDoU3hu4Thu6JL4bu24buEIuG7quG7sOG7pHvhu4Qi4buw4bu04buE4bu0TuG7ouG7quG7hOG7okDhu4Thu6jhu7BM4buE4buqLuG7tuG7hMONxJBGRkbEkEZGRuG7hOG7oD/hu7bhu6hD4buE4buBTOG7ouG7hOG7okvhu7bhu4Qi4buq4buw4buke+G7hOG7oDUo4bu24buo4buE4bu0TuG7ouG7quG7hOG7tEwg4buE4bui4buq4bu44buE4buiTOG7ouG7hCJO4bu24buo4buE4bueNSHhu7Dhu4Thu4fhu6vhurND4buE4buB4buqMnvhu4TDoU3hu4Thu6JL4bu24buEIuG7quG7sOG7pHvhu4Thu7RO4bui4buq4buE4bui4buqM+G7hOG7nDLhu7bhu6hE4buE4bu0TuG7ouG7quG7hOG7ouG7quG7sOG7hOG7njUh4buw4buE4buH4bur4bqz4buE4buiQOG7hOG7qOG7sEzhu4Thu6ou4bu24buEw4zEkOG7iEZGxJBGRkbhu4Thu6A/4bu24buo4oCm4buE4buZ4buo4bu4TeG7sOG7hFtL4buE4bu24buo4buqVuG7hH0g4bqjw5oi4buE4bugNSnhu6Lhu4Qi4buqKuG7tuG7qOG7hH0gS+G7hOG7suG7lOG7tuG7hOG7tk3huqPhu4Thu6I04bu24buo4buE4bucO+G7hF0g4bu24buo4buESUjhu4Thu7Lhu7hO4buw4buE4bueVuG7ouG7quG7hMOhMuG7hMOd4bq34buEIuG7qiDhu5Yi4buE4bu0IeG7sOG7hMOhTeG7hOG7nlbhu6Lhu6rhu4TDoTLhu4TDneG6t+G7hCLhu6og4buWIuG7hOG7oMOT4buEIuG7qjjhu6Lhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4QiTuG7sOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu5zhu6Thu7bhu6rhu4TDoeG7sOG7pOG7tuG7hOG7tuG7qjXhu7bhu6jhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6JA4buE4buo4buwTOG7hCJO4buw4buExrAg4bqjw5oi4buE4bugVuG7tuG7quG7hEfEqC9IRkdI4buE4buiM0vhu4Thu63hur/hu5nhu4fhu4QiV+G7tuG7quG7hMOhTeG7hOG7seG7qirhu7bhu6jhu4QiNeG7hEZJL0hGRuG7iuG7hOG7suG7sFXhu7bhu4Thur864buE4bqi4buEIsOaLeG7hOG7sU3hu7Dhu4Thu6Lhu6rhu6zhu7bhu6pE4buE4bu24buqNeG7hMOB4buw4buEe+G7quG7miDhu4Qi4buqIOG7liLhu4Qi4buqS+G7tuG7quG7hH0gT+G7tuG7hH0gS+G7hOG7tjrhu7Dhu4Rd4bu44buw4buE4buc4buO4bu24buo4buE4buyS11QW0Phu4TFqeG7quG7miDhu4Qi4buqIOG7liLhu4Thu7Y64buw4buEXeG7uOG7sOG7hOG7suG7pOG7ouG7quG7hMOhTOG7ouG7quG7hOG7tuG7qMOS4bu24buE4bu0NOG7sOG7hOG7nOG7juG7tuG7qOG7hOG7sktdUFtE4buExanhu6rhu5og4buEIuG7qiDhu5Yi4buE4bu2OuG7sOG7hF3hu7jhu7Dhu4Thu6Lhu6phS+G7hOG7tuG7qEzhuqPhu4Thu5zhu47hu7bhu6jhu4Thu7JLXVBbQ+G7hMWp4buq4buaIOG7hCLhu6og4buWIuG7hOG7ouG7jCLhu4R74bu44buy4buwe+G7hOG7nE3hu7bhu6jhu4R9IEvhu7bhu6jhu4Thu7Y64buw4buEXeG7uOG7sOG7hOG7nOG7juG7tuG7qOG7hOG7sktdUFtE4buExanhu6rhu5og4buEIuG7qiDhu5Yi4buEIltQ4bu44buEIls44bui4buEIltN4bu24buo4buEfSBL4buE4bu2OuG7sOG7hF3hu7jhu7DEkMSQxJBE4buE4buiTOG7ouG7hOG7nlbhu6Lhu6rhu4TDoTLhu4Thu7ZN4bqj4buE4buiQOG7hOG7qOG7sEzhu4QiN+G7hEgtSeG7hCJb4buw4bukIOG7hOG7oD/hu7bhu6jEkMSQxJDhu4Thu7Hhu6pQ4bu44buE4bugTOG7tuG7quG7hOG7qOG7sEzhu4Thu6IzS+G7hOG7reG6v+G7meG7h+G7hCJX4bu24buqROG7hMOh4buw4buk4bui4buE4bug4buww5kg4buE4bui4buqV+G7tuG7quG7hMOhTeG7hOG7nDvhu4RdIOG7tuG7qOG7hOG7qOG7sEzhu4Thu55W4bui4buq4buEw6Ey4buEw53hu6pM4bu04buE4bui4buqYUvhu4Thu5zhu6Thu7bhu6rhu4Thu7JN4buE4bui4buU4bu24buEIuG7quG7sMOaIkThu4Thu7bhu6rhu47hu7Thu4Qi4buqOOG7ouG7hOG7quG7sOG7pOG7tuG7hCImIuG7hOG7ouG7quG7rOG7tuG7quG7hF1M4bui4buq4buEIuG7qiDhu4Thu7Q6IuG7hHvhu6rhu5Thu7bhu4TDoeG7sOG7pOG7tuG7hHvhu6rhu6xE4buE4bugT+G7tOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu7bhu6ggP+G7tuG7hMOd4buw4bu24buq4buEe+G7quG7rOG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7quG7uE4i4buE4bugOuG7tuG7qOG7hOG7ojNL4buE4buiTOG7ouG7hOG7oi7hu4RdPOG7hMO04buB4bq/4buE4buiNOG7tuG7qOG7hOG7tuG7qjXhu4QiTuG7uOG7hOG7oOG7sMOZIOG7hMOd4buw4buk4bu24buEIuG7qiDhu5bhu7bhu4Thu7Ip4buw4buE4bug4bum4buE4buiTOG7ouG7hOG7oi7hu4RdPOG7hMO04buB4bq/4buEIuG7sMOae+G7hOG7ouG7luG7tuG7hMOhTeG7hCJb4buw4bum4bu24buEw53hu6pL4buw4buE4buiTOG7ouG7hOG7nlbhu6Lhu6rhu4TDoTLhu4Thu7Qh4buwxJDhu4TDgeG7sOG7pOG7ouG7hOG7oOG7sMOZIOG7hOG7ouG7qlfhu7bhu6rhu4Thu7ZN4bqj4buE4buiNOG7tuG7qOG7hOG7qEB74buEe+G7quG7lOG7tuG7hOG7tuG7kuG7tuG7qOG7hOG7okvhu7jhu4Thu6Lhu6rhu5gi4buE4buyNSnhu7bhu6jhu4TDtOG7geG6v0Thu4Thu6BMe+G7hDbhu7bhu6jhu4Thu7bhu6og4buE4bui4buUIOG7hOG7tuG7qE3huqPhu4Thu6JN4bu24buo4buE4buiS+G7uOG7hOG7ojNL4buE4bu24buq4buS4bu24buE4bue4buS4bu24buEw6HDmeG7hOG7ouG7quG7mCLhu4Thu7I1KeG7tuG7qOG7hOG7nlbhu6Lhu6rhu4TDoTLhu4ThuqPhu4Qiw5rEkOG7hMWp4bqz4bq6L3vhurw=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày mới

Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày mới
2014-05-09 07:57:55

(QT) - Để giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời lựa chọn bổ sung các giống lúa ngắn ngày, phù hợp với cơ cấu bộ giống lúa của...

Tin liên quan

Gợi ý