Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌs!S"ỘẵSâỘẻ!&ÝỘâ.eÝỘ.!& ỘÝ.( .ỘẵSÝ.LỘằ.SằỘ]ấVâỘẻ*ỘR Ộâ0T Ộâ.eÝỘằ.W"Ò/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằtỶRỲỒỌOẶÂÓỘ-Ộử,TếỘƠQ/ỖƠ/ƠỔỖỞLỘồ0T ỘỴU!ỘY!?ấỘẶấ7ÝỘ.9!ỘOồõẶtÓỘâ> .ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘÝ1ỘYấa!Ộ]T"Ộẻ!&ÝỘẻạ!ỘẤõửốỘâ> .ỘỴ?Ộâ!%ằỘâẩÝỘ,!S"ỘẵSâỘẻ!&ÝỘâ.eÝỘ.!& ỘÝ.( .ỘẵSÝ.LỘằ.SằỘ]ấVâỘẻ*ỘR Ộâ0T Ộâ.eÝỘằ.W"Ộ,!R!ỘỴ0U ỘƠỔỖỖỘ-ỘƠỔỖỞMỘÂ.R"ỘỲeỘYấa!Ộ]T"Ộẻ!&ÝỘẻ*Ộằ.(RỘồ0T ỘồõẶtỘâ> .ỘÝ1ỘỴ8 ,ỘÝ.(Ột0T ,ỘồdÝỘÂ.Ủ ,LỘẤẺÂẺÂẤLỘÂẳcă ,Ộồ0T ỘồõẶtỘâ> .LỘÂẳcă ,ỘỴ0T Ộ,!S"ỘẵSâỘÝậ ,ỘÝSÝỘỴ8 ,ỘÝ.(ỘỴU!ỘY!?ấỘẶấ7ÝỘ.9!Ộâ> .Ộ[.1RỘÊuẺỘ,8"JỘt8ỘÂ.<Ộự! .LỘÂẳcă ,ỘõR ỘÂấế$ Ộ,!S0Ộtấế& ỘẫếỘtcạ ,Ột1RKỘựR!ỘÂ.<Ộứ!"Ộử.ấ ,LỘõ(Ộâ.cỘÂ.T .ỘỴ0T Ộồ6 ,ỘtTMỘẺ*Ộằ.(RỘẤõửốỘâ> .ỘÝ1ỘỴ8 ,ỘÝ.(ỘÂẳỮ ỘẺỤ ỘÂ.T .LỘÂẤẺLỘs!S"ỘỴ7ÝỘẴăỘẾỘâ%LỘẪếỘẻ!$ ỘẤõửốỘâ> .ỘÝậ ,Ộ]Ù .ỘỴU0ỘẤõựÂÂẶẺửỘâ> .LỘÝSÝỘ ,T .LỘằ.2 ,LỘYR Ộ]!$ ỘặấR MỘÂU!ỘYấa!Ộ]T"Ộẻ!&ÝLỘẴăỘẾỘâ%ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘỴÙỘâ.RếỘ"ƯâỘẤõửốỘâ> .ỘYS0ỘÝS0Ộâ) .Ộ.) .Ộâ.eÝỘ.!& ỘÝ.( .ỘẵSÝ.LỘằ.SằỘ]ấVâỘẻ*ỘR Ộâ0T Ộâ.eÝỘằ.W"Ộẻạ!ỘỴ0T Ộ[!?"ỘâẳRMỘÂẳ0 ,ỘẵÚ ỘêấỬâLỘ[! .ỘỲ0R .LỘẻV ỘÝ.ấế? LỘYÚ0ỘặấÚ ỘẳRấLỘÝẫỘặấÚỘâcà!ỘẻTỘẵàỘÝ.%LỘ.ỮấỘ.%âỘỴ*ấỘỴÚ"ỘYÚ0ỘÝ.ỬâỘ]cã ,MỘôSÝỘ.9ỘẵÚ ỘêấỬâLỘ[! .ỘỲ0R .ỘỴ*ấỘẵéỘỲẩ ,Ộ ,ấ8 Ộ cạÝỘâcạ!ỘỴÚ"ỘYÚ0ỘR Ộâ0T Ộẻ&Ộẵ! .Ộâ.eÝỘằ.W"LỘ,Ữ Ộ .cỘ[.6 ,ỘẵéỘỲẩ ,ỘÝSÝỘÝ.ỬâỘYÚ0ỘặấÚ ỘÝ.0ỘẳRấỘặấÚLỘ[.6 ,ỘẵéỘỲẩ ,Ộ cạÝỘ6Ộ .!:"ỘỴ?ỘẵàỘÝ.%ỘẳRấMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẺ*ỘẵéỘỲẩ ,Ộằ.Ự ỘY1 ỘẻTỘâ.ấ7ÝỘYÚ0Ộẻ&Ộâ.eÝỘẻVâỘâẳ0 ,ỘặấSỘâẳ) .ỘẵÚ ỘêấỬâỘẳRấLỘÝẫLỘặấÚỘâU!ỘỴ .ỘỴ*ấỘỴÚ"ỘYÚ0ỘÝ.ỬâỘ]cã ,MỘô6 ,ỘâSÝỘ[!?"Ộẵ0SâỘ,!%âỘ"aỘỴcãÝỘ,!S"ỘẵSâỘÝ.ƯâỘÝ.=LỘẵ7ỘÝàỘẵăỘ,!%âỘ"aỘ,!RỘẵầÝLỘ,!RỘÝỮ"ỘỴcãÝỘ[!?"Ộẵ0SâỘ,8"JỘỖỖỘÝàỘẵăỘ,!%âỘ"aỘ,!RỘẵầÝỘâVằỘâẳấ ,KỘƠỔỜỘÝàỘẵăỘ,!%âỘ"aỘ,!RỘẵầÝỘ .4Ộ]#KỘỚỘÝàỘẵăỘ,!%âỘ"aỘ,!RỘÝỮ"ỘâVằỘâẳấ ,MỘẴ7Ộ]cã ,Ộ,!RỘẵầÝLỘ,!RỘÝỮ"ỘỴcãÝỘ[!?"Ộẵ0SâỘ,!%âỘ"aỘOâđỘƠỔỖỖỘỴ% Ộâ.S ,ỘQ/ƠỔỖỞÓỘYR0Ộ,8"Ò!",ỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ặấR ,âẳ!Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ỖỞỢƠ/ỜPỲỜỔỠỔỔỖỚâỖỖỠỢƠQ]ỖM}ằ,ỒỘ/ỌJỘỞỞMỢQQỘÝ0 ỘâẳỰấLỘY2KỘỖMỖỞỚMỠỠỠỘÝ0 Ộ]ã Ộâ.<âKỘỠMỜỜỞỘÝ0 Ộ]ã ỘẵẹRKỘỖMƠỢỠỘÝ0 ỘỲ$KỘPỚPMPƠỞỘÝ0 Ộ,!RỘÝỮ"MỘô6 ,ỘâSÝỘ[!?"Ộẵ0SâỘ,!%âỘ"aLỘ[!?"ỘâẳRỘẻ&Ộẵ! .Ộâ.ầỘếỘÝẫRỘÝSÝỘ.ấế& LỘâ.T .Ộằ.7LỘâ.<ỘêÙỘỴÙỘÝ1Ộ .ẹ ,ỘÝ.ấế? ỘY!% Ộâ(Ý.ỘÝeÝLỘẵéỘỲẩ ,ỘâỶ"Ộẻ&Ộẵ! .Ộâ.ầỘếỘỴÙỘỴ!ỘẻT0Ộ * Ộ %ằMỘÂđỘ Ụ"ỘƠỔỖỖỘỴ% Ộâ.S ,ỘQ/ƠỔỖỞLỘÝSÝỘÝàỘặấR ỘÝ.dÝỘ Ụ ,ỘỴÙỘ[!?"ỘỲ<Ý.Ộ]ã Ộâ.<âKỘỠỜỠMỚQỔỘÝ0 Ộ,!RỘÝỮ"KỘ,Ữ ỘỖỜỢỘâẳ!&ấỘÝ0 Ộâ6"LỘÝSỘ,!7 ,MỘứ!?"ỘỲ<Ý.ỘẻV ỘÝ.ấế? Ộ ,0U!Ộâ> .Ộâẳ$ ỘỖỜỔMƠPQỘÝ0 ỘâẳỰấỘY2KỘỚỔMQỞỔỘÝ0 ỘỲ$KỘâẳ$ ỘỚQỘâẳ!&ấỘặấÚỘâẳd ,Ộ,!RỘÝỮ"MMMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌử.) ỘÝ.ấ ,ỘÝ6 ,ỘâSÝỘ[!?"ỘỲ<Ý.ỘẻV ỘÝ.ấế? ỘỴ9 ,ỘẻVâLỘẵÚ Ộằ.W"ỘỴ9 ,ỘẻVâỘỴÚ"ỘYÚ0Ộâ.eÝỘ.!& Ộ[!?"ỘỲ<Ý.ỘâV Ộ,7ÝLỘỴầ ,ỘặấếỘâẳ) .LỘỴầ ,ỘỴ7!Ộâcã ,Ộ[!?"ỘỲ<Ý.Ộâ.Ỷ0ỘặấếỘỴ< .ỘÝẫRỘõ9Ộử6 ,Ộ ,.!&ằỘẻTỘẰÂửÂMỘÂẳ0 ,Ộ ấ6!Ộâẳ8 ,Ộâ.ẫếỘẵÚ LỘâ0T Ộâ> .ỘÝ1ỘỢỘẻậ ,Ộ ấ6!Ộâ.ẫếỘẵÚ ỘâVằỘâẳấ ,LỘỴ7!Ộâcã ,Ộ ấ6!ỘÝ.ẫỘế%ấỘ]TỘâ6"ỘẵầLỘâ6"Ộâ.#MỘôSÝỘ.9ỘÝ.Ụ Ộ ấ6!ỘỴ*ấỘẵéỘỲẩ ,Ộâ.dÝỘỤ LỘâ.ấ7ÝỘâ.ầỘếỘâ.ẫếỘẵÚ LỘ.1RỘÝ.ỬâỘÝÚ!ỘâU0Ộ"6!Ộâẳcả ,ỘÝ1ỘêấỬâỘêdỘẳ5ỘẳT ,LỘỴÚ"ỘYÚ0ỘR Ộâ0T MỘÂẳ0 ,ỘÝ.%ỘY!% ỘẵÚ Ộằ.W"Ộâ.ẫếLỘ.Ú!ỘẵÚ LỘÝSÝỘÝàỘẵăỘÝ.%ỘY!% ỘỴÙỘỴcãÝỘ[!?"ỘâẳRLỘằ.Ự Ộ]0U!ỘỴÚ"ỘYÚ0ỘR Ộâ0T Ộâ.eÝỘằ.W"MỘử,cả!ỘâẳeÝỘâ!%ằỘâ.R"Ộ,!RỘẵÚ ỘêấỬâỘỴÙỘỴcãÝỘâVằỘ.ấỬ Ộ[!% Ộâ.dÝỘgÂẺẴÂẰLỘ ,ấế$ Ộ]!&ấỘỴỮấỘẻT0ỘÝ1ỘêấỬâỘêdỘẳ5ỘẳT ,LỘ .VâỘ[ềỘẵÚ ỘêấỬâỘỴcãÝỘYTỘÝ0 Ộ,.!ỘÝ.ỸằỘỴỮếỘỴẫMỘẺ!&ÝỘ[!?"Ộẵ0SâỘÝSÝỘ ,ấếỘÝàỘ,ỰếỘ"ỬâỘR Ộâ0T Ộâ.eÝỘằ.W"LỘêỰếỘỲe ,Ộ.&Ộâ.7 ,ỘÝÚ .ỘYS0Ộ ,ấếỘÝàỘỴ7!Ộẻạ!ỘgÂẺẴÂẰLỘâẳấếỘêấỬâỘ ,8 Ộ,7ÝỘâ.eÝỘằ.W"Ộ]ấ6 ỘỴcãÝỘÝSÝỘÝàỘặấR ỘÝ.ấế$ Ộ"6 Ộâ.eÝỘ.!& Ộ ,.!$"ỘâầÝLỘ.!&ấỘặấÚMỘô6 ,ỘâSÝỘâ.R .ỘâẳRỘỴcãÝỘỴƯÝỘY!&âỘÝ.ầỘâẳ3 ,LỘ,1ằỘằ.Ữ Ộ[!?"Ộẵ0SâỘÝ1Ộ.!&ấỘặấÚỘÝ.ỬâỘ]cã ,ỘR Ộâ0T Ộẻ&Ộẵ! .Ộâ.eÝỘằ.W"Ộâẳ0 ,ỘâỬâỘÝÚỘÝSÝỘ[.ỰấỘâđỘẵÚ ỘêấỬâLỘÝ.%ỘY!% ỘỴ% Ộâ!$ấỘỲậ ,Ộâ.eÝỘằ.W"MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂấếỘ .!$ LỘY$ ỘÝU .Ộ .ẹ ,Ộ[%âỘặấÚỘỴUâỘỴcãÝLỘẻX ỘÝ2 Ộ .!*ấỘâ8 ỘâU!LỘế%ấỘ[Ỹ"Ộâẳ0 ,ỘÝ6 ,ỘâSÝỘâ.eÝỘ.!& ỘgÂẺẴÂẰỘ .cJỘẺ!&ÝỘêéỘ]ềỘẻ!Ộằ.U"ỘÝ.cRỘ[!$ Ộặấế%âLỘỴƯÝỘY!&âỘăỘâấế% Ộ.ấế& LỘêÙLỘằ.cả ,LỘâ.<ỘâẳỬ KỘÝ.%ỘâT!ỘêéỘằ.UâỘÝ2 Ộ .!*ấỘYỬâỘÝVằLỘ"9âỘẵ7Ộ.T .Ộẻ!ỘÝ.cRỘÝẩỘâ.?ỘẻTỘâ( .ỘẳỤ ỘỴỶỘÝ.cRỘÝR0KỘÝ6 ,ỘâSÝỘâấế$ Ộâẳấế* LỘằ.aỘY!% Ộằ.SằỘ]ấVâLỘ[!?"ỘâẳRLỘ,!S"ỘẵSâỘẻ*ỘgÂẺẴÂẰỘÝ.cRỘỴcãÝỘâẳ!? Ộ[.R!Ộâ.cả ,Ộêấế$ MMMÒ/ằỌÒâRY]ỶỘẵâế]ỶIỒ"Rẳ,! JƠằêỘRấâ0ỒỌÒâẳỌÒâỲỌÒ!",ỘR]âIỒỒỘẵẳÝIỒ.ââằJ//YR0ặấR ,âẳ!Mẻ /YR0ặấR ,âẳ!/Ằ0ẳâR]ẵ/Ổ/ấẵỶẳ;!]Ỷẵ/Ờ/õữử_ỔỔỖỔM}ằ,ỒỘẵâế]ỶIỒ"Rê-ẽ!Ỳâ.JỘỞỔỔằêKỘẽ!Ỳâ.JỘỠỢỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỜỔỠằêKỒỘâ!â]ỶIỒỒ/ỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒâẳỌÒâỲỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌồ8 ,ỘÝ.(Ột0T ,ỘồdÝỘÂ.Ủ ,LỘÂẳcă ,Ộồ0T ỘồõẶtỘâ> .Ộằ.SâỘY!?ấỘ[%âỘ]ấV ỘâU!ỘYấa!Ộ,!S"ỘẵSâÒ/ằỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒ/âRY]ỶỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂU!ỘYấa!Ộ]T"Ộẻ!&ÝLỘÝSÝỘYR LỘ ,T .LỘÝàỘặấR ỘÝ.dÝỘ Ụ ,ỘÝẫRỘâ> .ỘỴÙỘỴ*ỘêấỬâỘ .!*ấỘềỘ[!% Ộ .Ũ"Ộ[.ỦÝỘằ.ẩÝỘ .ẹ ,Ộâ8 ỘâU!LỘâ.!%ấỘẵ1âỘâẳ0 ,ỘÝ6 ,ỘâSÝỘỴÚ"ỘYÚ0ỘgÂẺẴÂẰKỘỴ8 ,Ộâ.ả!Ộ,!Ú!Ộâẳ) .LỘ]T"Ộẳ5Ộ"9âỘẵ7Ộ 9!ỘỲấ ,Ộ"TỘỴ0T Ộ,!S"ỘẵSâỘặấR ỘâỰ"MỘứ%âỘ]ấV ỘâU!ỘYấa!Ộ]T"Ộẻ!&ÝLỘỴ8 ,ỘÝ.(Ột0T ,ỘồdÝỘÂ.Ủ ,LỘÂẳcă ,Ộồ0T ỘồõẶtỘâ> .Ộ,.!Ộ .V LỘỴS .Ộ,!SỘÝR0Ộ"9âỘẵ7Ộ[%âỘặấÚỘ a!ỘYVâỘÝẫRỘÝSÝỘYR LỘ ,T .LỘỴà Ộẻ<Ộâẳ0 ,Ộẻ!&ÝỘâ.eÝỘ.!& ỘÝ.( .ỘẵSÝ.LỘằ.SằỘ]ấVâỘẻ*ỘgÂẺẴÂẰMỘồ8 ,Ộâ.ả!ỘỴ*Ộ ,.<ỘẤõửốỘâ> .ỘÝậ ,ỘÝSÝỘỴà Ộẻ<Ộ]!$ ỘặấR Ộằ.Ú!Ộâ.cả ,Ộêấế$ ỘÝVằỘ .VâỘÝSÝỘẻỤ ỘYÚ Ộằ.SằỘ]ấVâỘ]!$ ỘặấR ỘỴ% ỘgÂẺẴÂẰỘỴ% ỘâV ỘÝàỘẵăKỘâỤ ,ỘÝcả ,Ộằ.7!Ộ.ãằỘỴ?Ộâ.R .ỘâẳRLỘ[!?"ỘâẳRLỘ,!S"ỘẵSâỘgÂẺẴÂẰMỘÂ!%ằỘâẩÝỘỴWếỘ"U .Ộằ.Ự ỘÝỬằỘặấÚ Ộ]ềLỘâẳS .Ộẻ!&ÝỘÝ.8 ,ỘÝ.Ỹ0ỘâẳSÝ.Ộ .!&"ỘỴ?ỘỴỶ"Ộ]U!Ộ.!&ấỘặấÚỘÝR0Ộ.à MỘử$ ỘêỶ"ỘêỸâỘỴ?Ộ,!R0ỘâẳSÝ.Ộ .!&"ỘặấÚ Ộ]ềỘÝẩỘâ.?ỘÝ.0ỘÝSÝỘÝ.ãLỘẵ!$ấỘâ. .LỘỴ8 ,ỘÝ.(Ộử,ấế: ỘẺỤ ỘÂ.T .ỘỴÙỘ ,.!$"ỘâầÝỘâ!%ằỘâ.ấỘ .ẹ ,Ộ .V ỘêỸâLỘỴS .Ộ,!SỘÝẫRỘỴ0T ỘẻTỘ.dRỘẵ=Ộ[.ỦÝỘằ.ẩÝỘ .ẹ ,Ộâ8 ỘâU!Ộ[<ằỘâ.ả!MỘồ7!Ộẻạ!Ộ .ẹ ,Ộ[!% Ộ ,. .LỘÝSÝỘYR LỘ ,T .Ộ]!$ ỘặấR Ộẵ=ỘỴcãÝỘồ0T ỘồõẶtỘâ> .Ộâ!%ằỘâ.ấỘẻTỘâa ,Ộ.ãằỘYS0ỘÝS0Ộ]$ ỘẶấ7ÝỘ.9!LỘÝSÝỘÝàỘặấR ỘÝ.dÝỘ Ụ ,ỘêỶ"ỘêỸâLỘ,!Ú!Ộặấế%âMÒ/ằỌÂ! LỘÚ .JỘửtÀửỘõỵử


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
2016-12-28 07:54:49

(QT) - Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 96.000 con trâu bò, gần 300.000 con lợn. Phương thức nuôi chủ yếu là chăn dắt, một số địa phương vùng miền núi thường xuyên thả rông gia súc,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết