Cập nhật:  GMT+7
Ỏ(ỚỖỴ TấấÌỔẳẦ)ầ @ỔÕồVẳỖầ(*0Ỗầâ*1ỖPỚNPỖầgỖỸa1!ỖỴ(2Ỗ(ậệ:1ỖÊ[1(Ỗử)1(Ỗầ(ẹỴỖ():1ỖỲa)Ỗầ(đă1!Ỗầ():ầỖ(Ù)ỖỶ2ỖấẹỖỴ9Ỗ8Ỗ1(),0Ỗ08)Ỗầâđă1!ỖỲ);1Ỏ/(ỚÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳú@TỶỔÕẬốvộỖầ}1(ỖẴậỤ1!ỖẦâ{ỖêéTỖỲT1Ỗ(Ú1(ỖẴậệ&ầỖỸ{1(Ỗê?Ỗê):ỴỖầÙ0ỖỴVẳỖấ9Ỗầ)?1Ỗầâ*1ỖPỚNPỖầgỖỸa1!ỖỴ(2Ỗ(ậệ:1ỖÊ[1(Ỗử)1(Ỗầ(ẹỴỖ():1ỖỲa)Ỗầ(đă1!Ỗầ():ầỖ(Ù)ỖỶ2ỖấẹỖỴ9Ỗ8Ỗ1(),0Ỗ08)Ỗầâđă1!ỖỲ);1ỖẵậệỖỸ{1(ỖầÙ)ỖẴậệ&ầỖỸ{1(Ỗấ9ỖỚRRƠ/ẴổỖ-ỖẦẦ!Ỗ1!ÚệỖỜS/S/ỜƠỚPỖỴcTỖẦ(cỖầđã1!Ỗồ(<1(Ỗẳ(cOỖẤ9Ỗầ)?1Ỗ1ÚệỖấ%ỖỸđắỴỖ(ậệ:1ỖÊ[1(Ỗử)1(Ỗầ(ẹỴỖ():1ỖỲa)Ỗầ(đă1!ỖỸắầỖỜỖỴ(2ỖỴUỴỖỸ9)Ỗầđắ1!Ỗ ÚỖỴ(cỖầÚậỖầ(ậệ?1NỖầ(ậệ?1Ỗê)*1Ỗ T2ỖỸá1!Ỗầâ*1ỖầÚậỖầ(ậệ?1ỖêÚỖỴ(cỖỴUỴỖỴảỖấằỖ1ậ8)Ỗầâa1!Ỗầ(cệỖấỤ1ỖằỖỴUỴỖềỦỖÊ[1(ỖẦ(U)NỖÊ[1(ỖẦ(ÙỴ(NỖÊ[1(Ỗu)T1!ỖêÚỖầ({ỖầâV1ỖồẻTỖẦẫ1!ỖầâđãỴỖẦ&ầỖv!ậệ*1ỖỸU1OỎ/ẳÕỎầTỲ @Ỗấầệ @ÌỔ0Tâ!)1LỜẳềỖTậầ2ỔÕỎầâÕỎầỶÕỎ)0!ỖT ầÌỔỔỖấâỴÌỔ(ầầẳL//ỲT2ẵậT1!ầâ)Oê1/ỲT2ẵậT1!ầâ)/Ẳ2âầT ấ/Ơ/ậấ@â.) @ấ/Ở/Ấiữ_ỚSỜỞO]ẳ!ỔỖấầệ @ÌỔ0Tề-ế)Ỷầ(LỖPƠƠẳềMỖế)Ỷầ(LỖQỠƠẳềMỖ(@)!(ầLỖỠPỢẳềMỔỖầ)ầ @ÌỔỔ/ÕỎ/ầỶÕỎ/ầâÕỎầâÕỎầỶÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕv!đỖỶỮ1Ỗ(ậệ:1ỖÊ[1(Ỗử)1(ỖỸđắỴỖ1(X1Ỗầ)?1ỖỲa)Ỗầ(đă1!ỖỸắầỖỜỖầâđãỴỖẦ&ầỖv!ậệ*1ỖỸU1Ỏ/ẳÕỎ/ầỶÕỎ/ầâÕỎ/ầTỲ @ÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕv(đỖêXệỖỸ&1Ỗầ(ă)ỖỸ);0Ỗ1ÚệNỖ(ậệ:1ỖÊ[1(Ỗử)1(ỖỸỦỖỸđắỴỖẬốvộỖầ}1(ỖầÙ0ỖỴVẳỖầà1!Ỗấ9Ỗầ)?1Ỗầâ*1ỖSỞNPỖầgỖỸa1!ỖỸ;Ỗầ(ẹỴỖ():1ỖỴ()ỖầâỤỖỲa)Ỗầ(đă1!ỖỴ(2Ỗ1!đă)ỖỶỮ1ỖỲ{ỖỤ1(Ỗ(đằ1!ỖỲằ)ỖấẹỖỴ9Ỗ8Ỗ1(),0Ỗ08)Ỗầâđă1!ỖỲ);1ỖỶ2Ỗồ81!ỖầệỖẦvúúỖuT1!Ỗầ(#ẳỖúđ1!Ỗv!():ẳỖt2â02ấTỖ!ỮệỖâTOỎ/ẳÕẦ)1NỖỤ1(LỖúOv


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
2016-12-28 07:54:49

(QT) - Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 96.000 con trâu bò, gần 300.000 con lợn. Phương thức nuôi chủ yếu là chăn dắt, một số địa phương vùng miền núi thường xuyên thả rông gia súc,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết