Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5c0ROG6rOG7gOG7ocOU4buOxanhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6oMON4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6FCRMWp4buC4buhw5RDw43hu4ZC4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huG7ocOU4bq44buGQ+G7oeG6q+G7kOG7seG7hkLhu6Fk4buOw4nhu5UvQ3Hhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buX4buT4bqrZOG7meG7oS3hu6E3QuG7qVThu6Fyw7kvcXIvcnBxw7rDteG7ocOD4buK4buGQuG7oeG6oEPEkOG7oTdC4buQVOG6qOG7huG7oeG6q+G7kOG7s+G7huG7oSRDxJDhu4ZDw7Xhu6FkxJFmw7Xhu6HhuqlD4buE4buhJEPhu5bhu6HDlMOJ4bqgQ+G7ocSRPTcl4buhw5Thurjhu4ZD4buh4bqr4buQ4bux4buGQuG7oWThu47DieG7ocOD4but4buhw4NE4buhw4pE4bqs4buA4buhw5Thu47FqeG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5Thu45F4buGQ+G7oUJExanhu4Lhu6HDlEPDjeG7hkLhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhw5Thurjhu4ZDw7Thu6Ek4buY4buGQuG7ocODROG7oeG6oOG7hOG7ocOD4burROG7oeG6okThuqbhu4bhu6Hhur7hu63hu4ZD4buhw4Phu6vhu4Lhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOVT+G7jeG7oX1Exanhu4Lhu6HDlEPDjeG7hkLhu6Fm4bu54buG4buhw5Thu7FEw7Xhu6Fk4bupROG7oeG6oEPEkOG7hkPDteG7oTTDguG7oUPhu4Lhu6vhuqBD4buhUeG7qeG7oSrhu7fhu5Dhu6HDlOG7muG7oVHhu6nhu6HhuqDGsOG6oOG7ocODw4nFqeG7ocOSQ+G7mkvhu4ZC4buh4bq+ROG6tOG7huG7oeG7jOG7kMWp4buGw7Thu5XDlMWpw4Dhur7EguG7ocOVw5RU4bq+xIJs4buf4buAxanhu45CROG7huG7jXLDklPhu6HFqeG7kMOU4buC4buf4buX4buVw5Thu47hu5fhu5XDlOG6ouG7l+G7lUThu4BC4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDDtMOAxanhu4Lhu4zhu5DFqeG7hkLDlOG7jkTDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9xw7p1ci904bul4bqic3Dhu6VxdHXhu6fDlHFxw7l0c+G7peG6vnHDtOG6vMOSQuG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVw5Lhu5cq4buK4buGQuG7oeG6oEPEkOG7oTdC4buQVOG6qOG7huG7oeG6q+G7kOG7s+G7huG7oSRDxJDhu4ZDw7Xhu6HhuqlD4buE4buhJEPhu5bhu6HDlMOJ4bqgQ+G7ocSRPTcl4buhw5Thurjhu4ZD4buhw4pE4bqs4buA4buhw5Thu47FqeG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5Thu45F4buGQ+G7oUJExanhu4Lhu6HDlEPDjeG7hkLhu5Uvw5Lhu5fhu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5Uvw5TFqcOA4bq+xILhu5cq4buC4bup4buG4buhw4Phu63hu6HDg0Thu6HDikThuqzhu4Dhu6HDlOG7jsWp4buhw5RF4buGQ+G7oUNF4buGQ+G7ocOUQ+G7nuG6oOG7ocOUw4Lhu6HDlOG7q0Thu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6oMON4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buhPeG6uOG7hkPhu6E0Q0ThurThu4Dhu6Hhu4bDjEThu6HhuqLhu6lE4buhUeG7qeG7oeG6oOG7t+G7kOG7oeG6oEPhu5BE4buhw4Phu5pN4buGQuG7ocOVdsOU4buhKsON4buGQuG7oVvhu6nhu4/hu6E0Q+G7kOG7ocODw43hu6HDlEPDieG7ocOAduG6oOG7oTdC4buQVOG6qOG7huG7oVvhu5Dhuqbhu6FR4bup4buhw4Phu5pN4buGQuG7oeG7hsOMROG7oeG6oOG7t+G7kOG7oSrhu6tE4buhNeG7iOG6oOG7oVFMROG7oeG6q+G7kMOM4bqg4buh4bq+4buI4buhccWow7Thu6Ekw43hu4ZC4buhw5Thu45F4buGQ+G7ocOD4buaTeG7hkLhu6E3QuG7kFThuqjhu4bhu6E94bq44buGQ+G7oTRDROG6tOG7gOG7oeG7hsOMROG7oeG6ouG7qUThu6FR4bup4bqg4bu34buQ4buh4bqgQ+G7kEThu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhw5V2w5Thu6Eqw43hu4ZC4buhW+G7qcOUQ+G7kOG7iOG6oOG7oeG6ouG7nsaw4buG4buh4buGQ+G7hOG7gOG7oSThu6HhuqLhu4Lhu6FjT+G7oX1Exanhu4Lhu6HDlEPDjeG7hkLhu6Fm4bu54buG4buhw5Thu7FE4buh4bqr4buQ4bux4buGQuG7oWThu47DieG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG6oEPhu5bDg+G7t+G7kOG7ocOU4bua4buhUUxE4buhw5TEqOG7hkLhu6Hhu4Dhu5zhuqDhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOU4bua4buhcXTDtOG7p+G7p8O64buhw5Thu45E4bqm4buQ4buhw4Phu4rhu4ZCw7Thu6Ekw43hu4ZC4buhw5Thu45F4buGQ+G7oeG7huG7qVThu6FR4buixanhu6HDg+G7mk7huqDhu6HEkT03JeG7ocOU4bq44buGQ+G7oUJExanhu6FD4bur4buG4buhw5REw4Lhu4bhu6HDg+G7iOG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5Thu45F4buGQ+G7ocODw4Lhu4bhu6Hhu4ZC4bupVOG7oXNwL8O6L3JwccO5w7Thu6Eqw4xE4buhUUxE4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5Thu45F4buGQ+G7ocOD4buaTeG7hkLhu6Hhu4bDjEThu6HhuqDhu7fhu5Dhu6Eq4burROG7oTXhu4jhuqDhu6FRTEThu6Hhuqvhu5DDjOG6oOG7oeG6vuG7iOG7oXHFqOG7ocOD4buaTuG6oOG7ocSRPTcl4buhw5Thurjhu4ZD4buh4bqr4buQ4bux4buGQuG7oWThu47DieG7ocOSQ+G6tOG7oeG6ouG7kFThuqbDlOG7oeG6ouG7nuG7ocaw4buG4buhw5Thu6tE4buh4bqr4buQVMOCw5Thu6HDg8OJ4buGQ+G7oXHDunPDuuG7oeG7hkLhu6lU4buhcXEv4bunL3JwcXPhu6HhuqDhu4Thu6HDlMSo4buGQuG7oeG7gOG7nOG6oOG7ocOD4bu34buQ4buhw5Thu5rhu6Fz4bunw7Thu6fhu6d14buhw5Thu45E4bqm4buQ4buhw4Phu4rhu4ZCw7Xhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDg+G7hOG7oVHDjOG7huG7oTNdJMWo4buhN0Phu7nDlOG7oT3hu7Hhu4bhu6HDlOG7qUThu6HDlOG7jk7hu6Fyw7rDtOG7p8O5w7rhu6HDlOG7jkThuqbhu5Dhu6HDg+G7iuG7hkLDteG7oVHDjOG7huG7ocODw4xE4buh4buc4buGQuG7oeG7hkLhu7Phu4bhu6HDlcaw4bqgQ+G7ocOU4bq44buGQ+G7oXFzw7RwceG7p+G7ocOU4buOROG6puG7kOG7ocOD4buK4buGQsO04buh4bqr4buQxanhu6HDikThuqzhu4Dhu6HDlOG7jsWp4buhw5RF4buGQ+G7oUNF4buGQ+G7ocOUQ+G7nuG6oOG7ocOUw4Lhu6HDlOG7q0Thu6HDlOG7kFTDguG7huG7ocOD4buaTeG7hkLhu6E3QuG7kFThuqjhu4bhu6E94bq44buGQ+G7oTRDROG6tOG7gOG7oeG7hsOMROG7oeG6ouG7qUThu6FR4bup4buh4bqg4bu34buQ4buh4bqgQ+G7kEThu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhw5V2w5Thu6Eqw43hu4ZC4buhW+G7qcO14buh4bqgS+G7ocOVT+G7oUPhu6vhu6HDlOG7t+G7hkLhu6HDlOG7q0Thu6E0Q+G7kOG7ocODw43hu6HDlEPDieG7ocOAduG6oOG7ocOD4buaTeG7hkLhu6E3QuG7kFThuqjhu4bhu6Fb4buQ4bqmw7Xhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhw5JDw4zhu6Eqw43hu4ZC4buhW+G7qcO14buh4buGQkPEguG7oeG7gOG7iMOU4buhw5XDjOG7ocOKRMOC4buG4buh4buGQkPDieG7oeG6oOG7lsWp4buh4buGQ+G7s+G7huG7oeG6ouG7s+G7hsO14buhw4Phu4rhu4ZC4buh4bqgQ8SQ4buh4bqpQ+G7hOG7oSRD4buW4buhw5TDieG6oEPhu6HEkT03JeG7ocOU4bq44buGQ+G7oTdC4buQVOG6qOG7huG7oeG6q+G7kOG7s+G7huG7oSRDxJDhu4ZD4buhw4Phu63hu6HDg+G7iuG7hkLhu6FV4buh4bqgQ+G7luG7ocOU4buO4buaS+G7hkLhu6HDg0ThuqThu5Dhu6HhuqBD4bq44buGQ+G7oeG7gE/hu6Hhu4bhu5LDlOG7ocOUQ3bDlOG7ocOD4bqs4buhw5RDw43hu4ZC4buhw5Thu5BUw4Lhu4bhu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buhPeG6uOG7hkPhu6E0Q0ThurThu4Dhu6Et4buhZEPGsEThu6HhuqlDROG6tOG7hsO04buhKuG6pOG7oeG7hkJDw4nhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOVT8O14buh4buGQuG7qeG7hkPhu6Hhur5E4bq04buG4buh4buM4buQxanhu4bhu6HDlETDgsOS4buhw5Thu5ThuqDhu6HDg0FU4buh4buGQ8Wp4buGQ+G7ocOURMOC4buG4buhw4Phu4jhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oUJE4buxROG7ocOSQ+G7hOG7hkLhu6Hhu4B4w5Thu6HDgHfhu4ZC4buhw4pD4buQ4buhUeG7nuG6oOG7oeG6oEbhu4bhu6FR4buaTOG7hkLhu6Hhu4B24bqg4buhw4Phuqzhu6HDlUzhu4Dhu6HDlEPDjeG7hkLhu6HDlOG7kFTDguG7hsO04buhKsOMROG7oVFMROG7oeG6oMaw4bqg4buhw4pEw4Lhu4bhu6Hhu4ZCQ8OJ4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7q0Thu6E0Q+G7kOG7ocODw43hu6HDlEPDieG7ocOAduG6oOG7ocOD4buaTeG7hkLhu6E3QuG7kFThuqjhu4bhu6Fb4buQ4bqmw7Xhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HhuqBDxJDhu6FU4bq04buQ4buh4bqg4bu34buQ4buhxJE9NyXhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhw5JDw4zhu6Eqw43hu4ZC4buhW+G7qeG7oeG6vuG7qeG7gOG7oVFE4bqm4bqg4buhUUxE4buh4buGQ+G7qeG7ocOD4bu34buQ4buhw5Thu5rhu6FR4bup4buh4bqgxrDhuqDhu6HDg0vhu4bhu6FRw4nhu6Hhur5E4bq04buG4buh4buM4buQxanhu4bhu6HDg+G6rOG7oeG7juG7qeG7ocOV4buCxrDDlOG7oeG6vuG7q0Thu6FCRMaw4buhw4NE4bqm4buGw7Xhu6Hhu4bhu5pM4bqgw7Xhu6HDkkPEkOG7oeG6osOJ4bqgQ+G7oVHhu5TDteG7ocOD4bux4buA4buhw4Dhu7Hhu4Lhu6Hhu4zhu5BU4bqk4buG4buh4bq+TkThu6HhuqBD4buC4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqi4buz4buG4buh4buA4buQxanhu6Hhu4ZD4bup4buhT+G7ocOKQ+G7kOG7oVHhu57huqDhu6Hhu4bhu6lUw7Thu6Fk4burROG7ocOKQ+G7kOG7oVHhu57huqDhu6HDg+G7t+G7kOG7oeG6oOG7t+G7kOG7oSrhu6tE4buhNeG7iOG6oOG7oeG7hsOMROG7oVFMROG7oeG6q+G7kMOM4bqg4buh4bq+4buI4buhccWo4buhQ0Thuqbhu4bhu6FT4buxVOG7oeG7jsWp4buhw5RF4buGQ+G7ocOU4buO4bur4buGQuG7ocOATeG7ocOVw43hu4ZC4buhw4DDieG7ocOV4burw5Thu6Hhur5Pw7Xhu6HDg8SC4buh4bqiR8Wp4buhw4PDguG7huG7ocOKQ+G7kOG7oVHhu57huqDhu6Hhu4DDjOG7oeG6oOG7t+G7kMO04buhZOG7juG7guG7hkLhu6HDg0ThuqThu5Dhu6HDikThuqbhu4bhu6HDlENNROG7ocOURMOCw5Thu6HDgOG7tcOU4buh4bq+TkThu6Hhu4ZD4bua4buhQ0Thuqbhu4bhu6Hhu4bFqVTDteG7oeG7hsOC4buQ4buhw4pDw43hu4ZC4buh4bqg4buE4buhw5JD4buaS+G7hkLhu6HGsOG7huG7ocOKQ3bhuqDhu6HDkkPhu5ThuqDhu6HDisOJw5Lhu6HDlENNROG7ocOUQ0Xhu6HDlEXhu4ZD4buhw5Thu47hu6vhu4ZC4buhw5Xhu6vDlOG7oeG6vk/hu6HDleG6suG7oeG7hkLhu6lU4buh4bqg4bup4buGQuG7oeG7hkJDROG6tOG7gOG7ocOU4buOR+G7hkLDtOG7oSrhuqzhu6HDisOJw5Lhu6HDlENNROG7ocOKQ3bhuqDhu6HDkkPhu5ThuqDhu6HDleG7nuG7oeG6oMOM4buh4buG4bupVMO14buhw4Phu4rhu4ZC4buh4bqgQ8SQ4buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buh4bqr4buQ4buz4buG4buhJEPEkOG7hkPhu6HDg+G6pOG7oeG7hkJDw4nhu6HDlOG7juG7mkzhuqDhu6Hhu4B2w5TDteG7oWNP4buhfUTFqeG7guG7ocOUQ8ON4buGQuG7oWbhu7nhu4bhu6HDlOG7sUThu6HDikNB4buG4buhw5Thu47hu5pL4buGQuG7oeG6vuG7ucOS4buhw4rDguG7oUPhu4Lhu6vhuqBD4buh4bq+4bup4buA4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhu45H4buhw4PGsOG7oUJExanhu6HhuqDDjOG7ocOV4burw5Thu6Hhur5P4buhw4BN4buhw5XDjeG7hkLDteG7ocOU4buOxrDhu4ZD4buhw4Phuqzhu6HDlEXhu4ZD4buhw5Thu47hu6vhu4ZC4buhw5Xhu6vDlOG7oeG6vk/hu6HDiuG6ruG7guG7oeG6ouG7qUThu6Hhu7Hhu4ZD4buhQ+G7mk/hu4ZC4buhw4PDguG7huG7oeG7gMOM4buh4bqg4bu34buQw7Thu6Fm4bqk4buh4bq+4buz4buQ4buh4bqi4bupRMO14buhY0/hu6E0w4Lhu6FD4buC4bur4bqgQ+G7oVHhu6nhu6Eq4bu34buQ4buhw5Thu5rDteG7oWNP4buhZOG7qUThu6HhuqBDxJDhu4ZD4buh4buGQkNE4bq04buG4buh4bqg4buc4buQ4buhw5RF4buA4buh4buGQuG7kOG7iuG7huG7oVHDjOG7hsO14buh4bq+4bu5w5Lhu6HhuqLhu57hu6HGsOG7huG7oVPhu7NU4buh4bqi4bue4buGQuG7ocOKw6jhu6HhuqBDw4zhu4ZC4buhU+G7hEThu6Hhur5Pw7Xhu6HDg+G7seG7gOG7ocOA4bux4buC4buhxanhu4bhu6HDlOG7guG7qeG7huG7oeG6oEPhu4Lhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlOG7jkXhu4ZDw7Thu6FkROG7hsO14buh4bux4buGQ+G7jeG7oWRbxag3W+G7oWRiZSThu5Uvw5Lhu5c=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
2016-12-28 07:54:49

(QT) - Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 96.000 con trâu bò, gần 300.000 con lợn. Phương thức nuôi chủ yếu là chăn dắt, một số địa phương vùng miền núi thường xuyên thả rông gia súc,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết