Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌừ!$ Ộ.!&ằỘÝSÝỘt9!Ộứ.0RỘ.3ÝỘẻTỘứfỘâ.ấVâỘâ> .Ộ.9!Ộ ,.<ỘõR ỘÝ.ỬằỘ.T .Ộ]Ữ Ộâ.dỘẺuÒ/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằtỶRỲỒỌOẶÂÓỘ-Ộử,TếỘƠQ/ỖƠ/ƠỔỖỞLỘừ!$ Ộ.!&ằỘÝSÝỘt9!Ộ[.0RỘ.3ÝỘẻTỘ[fỘâ.ấVâỘâ> .ỘẶấÚ ,ỘÂẳ<ỘâaỘÝ.dÝỘt9!Ộ ,.<ỘõR ỘÝ.ỬằỘ.T .ỘOõôtÓỘ]Ữ Ộâ.dỘẺuLỘ .!&"Ộ[ệỘƠỔỖỜ-ỘƠỔỖQMỘốeỘ.9!Ộ ,.<ỘÝ1ỘỴ8 ,ỘÝ.(Ộử,ấế: ỘẺỤ Ộtậ ,LỘẤẺÂẺÂẤLỘÂẳcă ,ỘõR ỘÂaỘÝ.dÝỘÂ> .ỘẫếMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌt!& Ộ RếLỘ .Ự ỘẵeỘõôtỘừ!$ Ộ.!&ằỘÝSÝỘt9!ỘứtỈứÂỘâ> .ỘÝ1Ộ"9âỘẵ7Ộẻ<Ộâẳ(Ộ[.6 ,ỘÝ2 Ộằ.ậỘ.ãằỘẻạ!ỘÝàỘÝỬấỘỲ0Ộ"9âỘẵ7ỘỴ8 ,ỘÝ.(Ộ ,.>Ộ.cấỘ.0ƯÝỘÝ.ấế? ỘÝ6 ,ỘâSÝMỘố0ỘỴ1LỘâ.eÝỘ.!& Ộứ%âỘ]ấV ỘÝẫRỘõR ỘÂ.cả ,ỘẻẩỘÂ> .ỘẫếỘẻTỘô6 ,ỘẻỤ ỘÝẫRỘẤõửốỘâ> .LỘt9!Ộ ,.<ỘõôtỘ]Ữ Ộâ.dỘẺuỘ TếLỘừ!$ Ộ.!&ằỘ.9!ỘỴÙỘâ!% Ộ.T .Ộ[!& Ộâ0T Ộ .Ự ỘẵeỘõôtLỘõR ỘÂ.cả ,ỘẻẩỘẻTỘÝSÝỘÝ.dÝỘỲR .ỘÝ.ẫỘÝ.7âMỘt9!Ộ ,.<ỘỴÙỘâ.7 ,Ộ .ỬâỘYỮấỘYaỘẵấ ,ỘQỘâ.T .Ộẻ!$ ỘẻT0ỘõôtLỘYỮấỘYaỘẵấ ,ỘỜỘâ.T .Ộẻ!$ ỘẻT0ỘõR ỘÂ.cả ,ỘẻẩMỘồ8 ,ỘÝ.(ỘÂẳỮ Ộử,3ÝỘừỰ LỘÂẤẺLỘs!S"ỘỴ7ÝỘẴăỘứ.0RỘ.3ÝỘẻTỘô6 ,Ộ ,.&ỘỴcãÝỘYỮấỘ,!ẹỘÝ.dÝỘô.ẫỘâ<Ý.Ộừ!$ Ộ.!&ằỘÝSÝỘt9!Ộ[.0RỘ.3ÝỘẻTỘ[fỘâ.ấVâLỘ .!&"Ộ[ệỘƠỔỖỜ-ỘƠỔỖQMÒ/ằỌÒâRY]ỶỘẵâế]ỶIỒ"Rẳ,! JƠằêỘRấâ0ỒỌÒâẳỌÒâỲỌÒ!",ỘR]âIỒỒỘẵẳÝIỒ.ââằJ//YR0ặấR ,âẳ!Mẻ /YR0ặấR ,âẳ!/Ằ0ẳâR]ẵ/Ổ/ấẵỶẳ;!]Ỷẵ/Ờ/uựs_ƠPỚƠM}ằ,ỒỘẵâế]ỶIỒ"Rê-ẽ!Ỳâ.JỘỞỔỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỞỔỔằêKỘẽ!Ỳâ.JỘPỔỔằêKỒỘâ!â]ỶIỒỒ/ỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒâẳỌÒâỲỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẲRỘ"ỦâỘÝSÝỘâ.T .Ộẻ!$ ỘỴcãÝỘYỮấỘYaỘẵấ ,ỘẻT0ỘõôtỘừ!$ Ộ.!&ằỘ.9!Ò/ằỌÒ/âỲỌÒ/âẳỌÒ/âRY]ỶỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẰ.SâỘY!?ấỘâU!Ột9!Ộ ,. .ỘẫếỘ .Ử Ộ"U .JỘừ!$ Ộ.!&ằỘÝSÝỘt9!ỘứtỈứÂỘâ> .ỘÝ1ỘẻR!Ộâẳ2ỘẳỬâỘặấR Ộâẳ3 ,Ộâẳ0 ,Ộẻ!&ÝỘâ.ầÝỘỴWếỘd ,ỘỲẩ ,ỘứtỈứÂỘẻT0ỘẵÚ ỘêấSâỘẻTỘỴả!Ộẵ7 ,LỘ,1ằỘằ.Ữ Ộâ.ầÝỘỴWếỘ * ỘứÂ-ÊtỘÝẫRỘâ> .Ộằ.SâỘâẳ!? LỘỲ0ỘỴ1Ộẻ!&ÝỘ[!& Ộâ0T Ộ .Ự ỘẵeỘõôtỘ]TỘẳỬâỘÝỮ Ộâ.!%âỘ .Ũ"ỘỴcRỘừ!$ Ộ.!&ằỘ.9!Ộ[.6 ,Ộ ,đ ,Ộằ.SâỘâẳ!? MỘồ8 ,ỘÝ.(ỘÂẳcă ,ỘõR ỘÂaỘÝ.dÝỘÂ> .ỘẫếỘế$ấỘÝỮấỘÝSÝỘỴ8 ,ỘÝ.(ỘỴcãÝỘYỮấỘYaỘẵấ ,ỘẻT0ỘõôtLỘõR ỘÂ.cả ,ỘẻẩLỘỴƯÝỘY!&âỘÝ.dÝỘỲR .Ộô.ẫỘâ<Ý.Ột9!Ộằ.SâỘ.ấếỘâẳ(Ộâấ&LỘỴ0T Ộ[%âLỘÝ1Ộ .!*ấỘỴ1 ,Ộ,1ằỘỴ?ỘÝậ ,Ộ .RấỘêỰếỘỲe ,Ộừ!$ Ộ.!&ằỘ.9!Ộẻẹ ,Ộ"U .MÒ/ằỌÂ! LỘÚ .JỘtẺg


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
2016-12-28 07:54:49

(QT) - Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 96.000 con trâu bò, gần 300.000 con lợn. Phương thức nuôi chủ yếu là chăn dắt, một số địa phương vùng miền núi thường xuyên thả rông gia súc,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết